Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 07:21:42

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
ANALIZA
Admin1 dnia marzec 12 2007 22:36:53ANALIZA
FINANSOWA

Przedsiębiorstwo usługowe


Spis treści:


Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Rozdział 1. Analiza sytuacji majątkowej spółki zoo. . . . . . . . 4
1. Analiza wykorzystania aktywów. . . . . . . . . . . . . 6

Rozdział 2 Analiza sytuacji finansowej. . . . . . . . . . . . 10
1. Analiza wielkości struktury i dynamiki pasywów. . . . . . . . . 10
2. Analiza powiązań kapitałowo – majątkowych. . . . . . . . . . 12
3. Analiza płynności finansowej. . . . . . . . . . . . . . 14

Rozdział 3. Analiza sytuacji ekonomicznej. . . . . . . . . . . 17
1. Ocena wielkości, struktury i dynamiki przychodów zysków i strat. . . . 17
2. Analiz zysku i zyskowności. . . . . . . . . . . . . . 18

Rozdział 4. Analiza sytuacji pieniężnej. . . . . . . . . . . . 22

Rozdział 5. „Szybkie” metody oceny spółki. . . . . . . . . . 23
1. Szybki test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Funkcja dyskryminacji. . . . . . . . . . . . . . . . 25

Bilans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Rachunek zysku i strat. . . . . . . . . . . . . . . . 30

Wstęp

Jest to analiza finansowa spółki zoo. Przedsiębiorstwo zajmuje się usługami remonto-wymi w porcie. Jest to stosunkowo młode przedsiębiorstwo, działają od 1995 r. Remontują nabrzeża, mola, falochrony. Nie wiem nic na temat konkrecji w tej branż. Nie mam dokładne-go rozeznania czy obok nich działają inne firmy które świadczą podobne usługi.
Spółka nie osiąga znaczących wyników i nie jest skora do udostępniania wszystkich informacji. Nie zostały mi udostępnione informacje dodatkowe taki jak: rachunek przepływu środków pieniężnych i informacje dodatkowe do bilansu. Uniemożliwiło mi to przeprowa-dzenie analizy przepływów środków pieniężnych, oraz policzenie jednego wska¼nika.

Informacja dodatkowa:
(1) – rok badany
(0) – rok poprzedni
Rozdział 1. Analiza sytuacji majątkowej spółki zoo

W ramach analizy sytuacji majątkowej ocenia się wielkość, strukturę i dynamikę ak-tywów oraz ich wykorzystanie.
Szukamy odpowiedzi na pytanie: jakie efekty przynoszą aktywa zaangażowane w przedsiębiorstwie?

Przedstawiam analityczny układ aktywów
Składniki aktywów Stan na koniec roku Zmiana
ubiegłego bieżącego
Kwota % kwota % Kwota %
Aktywa trwałe 550959,04 29,27 669019,34 28,86 118060,3 121,43
I. Wartości niematerialne i prawne 198233,31 10,53 198233,31 8,55 0 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 338555,73 17,99 456646,03 19,70 118090,3 134,88
w tym środki trwałe 308555,73 16,39 456646,03 19,70 148090,3 147,99
III. Finansowe aktywa trwałe 14140 0,75 14140 0,61 0 0,00
Aktywa obrotowe 1314323,25 69,82 1584587,69 68,35 270264,44 120,56
I. Zapasy 149630,25 7,95 298013,92 12,85 148383,67 199,17
1. Materiały 97551,7 5,18 233158,16 10,06 135606,46 239,01
2. Półprodukty i produkty w toku 35000 1,86 0 0,00 -35000 0,00
3. Produkty gotowe 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4. Towary 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II. Należności i roszczenia 1040628,03 55,28 1257761,33 54,25 217133,3 120,87
w tym z tytułu dostaw 816462,66 43,38 1057320,35 45,60 240857,69 129,50
III. Inwestycje krótkoterminowe 141143,52 7,50 93668,2 4,04 -47475,32 66,36
1. Papiery wartościowe 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2. Łrodki pieniężne 141143,52 7,50 93668,2 4,04 -47475,32 66,36
Aktywa ogółem 1882330,84 100,00 2318462,79 100,00 436131,95 123,17

Zdanych zawartych w tabeli wynika że niektóre z aktyw się zwiększyły, a u niektó-rych nastąpił spadek. Ale tylko inwestycje krótkoterminowe uległy zmniejszeniu. Może to być spowodowanie zmniejszeniem inwestycji, a przede wszystkim wartość środków pienięż-nych. U pozostałych aktywów zanotowano wzrost, znaczy to że spółka się rozwija cały czas napływają zlecenia i z roku na rok są one wyższe. A trzeba przypomnieć że jest to spółka działająca 6 lat. Szczególnie wzrósł obrót materiałami. Można wnioskować że mieli dużo zle-ceń. Niepokojącą sytuacją może być wzrost materiałów o 139%. Pozostaje mam zdecydowa-nie więcej materiałów na magazynie niż w roku ubiegłym. Powinniśmy się przyjrzeć temu bliżej i dokładniej zbadać powód takiej sytuacji.
W dużym stopniu operują zapasami, które też miały duży wzrost prawie o 100%. Wewnątrz aktywów nie zaobserwowałam diametralnych zmian, w stosunku do poprzedniego roku. Zmiana ich jest raczej stopniowa i nie ma zbyt wysokich skoków. Daje to wrażenie że spółka rozwija się powali, ale równomiernym tempem.
Nastąpił wzrost aktywów trwałych o 21% w stosunku do roku ubiegłego, z czego naj-większy udział miały rzeczowe aktywa trwałe, a dokładniej środki trwałe, prawie o 48%.
Wzrost zanotowały także aktywa obrotowe o 20%, największy udział w tym miały za-pasy w szczególności materiały.
Jednym z podstawowych wska¼ników jest

aktywa trwałe / aktywa obrotowe
Wska¼nik struktury aktywów= ------------------------------------------
aktywa ogółem

669 019,34
WSAT(1) = ---------------- x 100%= 28,86%
2 318 462,79
zmiana = 0,41
550 929,04
WSAT(0)= -------------- x 100%= 29,27%
1 882 330,84

1 584 587,69
WSAO(1)= ---------------- x 100%= 68,35%
2 318 462,79
zmiana = 1,47
1 314 323,25
WSAO(0)= ---------------- x 100%= 69,82%
1 882 330,84

Wska¼nik ten mówi o elastyczności spółki na rynku, czy jest w stanie szybko dosto-sować się do nowych warunków. Nastąpił niewielki spadek udziału aktywów obrotowych na rzecz aktywów trwałych. Może to być trochę niepokojące, bo jak tak dalej pójdzie spółka może stracić elastyczność. Będzie miała dość znaczący udział aktywów trwałych i może być jej ciężko kiedy będzie musiała coś zmienić. Jest to niewielka zmiana więc nie możemy jesz-cze mówić o ryzyku jaki niesie za sobą duży udział aktywów trwałych. Nie można jej zali-czyć do firm o podwyższonym ryzyku.

1. Analiza wykorzystania aktywów
W tej części analizujemy wykorzystanie aktywów jakie efekty uzyskały aktywa.

1.1. Wska¼nik wykorzystania aktywów
przychody ogółem
WWA=-----------------------------
przeciętny stan aktywów7 169 622,65 + 109 327,64 + 302,99
WWA(1)=-----------------------------------------------= 3,14
2 318 462,79

Aktywa wykonały w ciągu roku 3,14 obrotu

4 697 612,06 + 153 892,53 + 2 361,58
WWA(0)=-------------------------------------------------- = 2,58
1 882 330,84

Aktywa wykonały obrót w ciągu roku 2,58 razy

Za 1 zł zaangażowanego majątku przypada 3,14 zł w roku badanym, z w roku ubiegłym za 1zł zaangażowanego majątku spółka otrzymała 2,58 zł. Nastąpił wzrost wska¼nika można przypuszczać że firma się rozwija, obrót aktywami wzrósł czyli w większym stopniu są wy-korzystywane. Jest to sytuacja pozytywna dla przedsiębiorstwa. Obrót aktywami się zwięk-szył o 0,56. Częściej były on wymieniane. Dobrze to rokuje na przyszłość. Przychody ze sprzedaży też się zwiększyły za każdą zaangażowaną 1 zł otrzymujemy 3,14 zł. Nie jestem w stanie dokonać głębszej analizy, z powodu braku znajomości rynku.

1.2. Wska¼nik wykorzystania zapasów

przychody ze sprzedaży
WWZ= -------------------------------
zapasy

7 169 622,65
WWZ(1)= ---------------- = 30,75
233 158,16

Z 1 zł zapasów generuje przychód na poziomie 30,75 zł

4 697 612,06
WWZ(0)= ---------------- = 35,44
132 551,70

Z 1 zł zapasów generuje przychód na poziomie 35,44 zł

Wska¼nik spadł o 4,69 obrotu. Zapasy wykonały w roku badanym 30,75 obrotu, zaś w ro-ku ubiegłym wyniósł on 35,44. Nastąpiła sytuacja niekorzystna, zapasy w ciągu roku robią mniejszy obrót. Wykorzystujemy mniejszą ilość zapasów niż poprzednio. Przez co otrzymu-jemy mniejsze dochody i w tym roku za 1 zł otrzymaliśmy 30,75 zł przychodu. Możemy wnioskować że to jest powodem tego, że na koniec roku wzrosły mam materiały w magazy-nie.

 Wska¼nik wykorzystania zapasów w dniach

czas
WWZd = ------------
WWZ

365
WWZd(1) = --------- = 11,87
30,75

Przeciętny stan zapasów odtwarzany jest co 12 dni

365
WWZd(0) = -------- = 10,30
35,44

Przeciętny stan zapasów odtwarzany jest co 10 dni

12 dni trwał obrót zapasami w roku badanym, gdzie w poprzednim wynosił 10 dni. Czas obrotu się wydłużył o 1,57 dnia, jest to sytuacja niekorzystna. Zapasy pozostają w firmie dłużej, dłużej czekają na ich wykorzystanie. Powodem tej sytuacji może być zmniejszenie rozmiaru działalności, albo jak już zostało wspomniane wcześniej zwiększenie ilości materia-łów w magazynie. Im ten wska¼nik jest krótszy, czyli im czas obrotu zapasami jest krótszy tym lepiej. W wolniejszym czasie są wykorzystywane, przez co firma nie musi ich tak szybko zakupywać. Obecnie zapasy są wymieniane co 12 dni, czas ten powinien być krótszy.1.3. Wska¼nik wykorzystania należności

przychody ze sprzedaży
WWN = ------------------------------
należności

7 169 622,65
WWN(1) = ------------------ = 5,7
1 257 761,33

Należności odtworzyły się 5,7 razy

4 697 612,06
WWN (0) = ------------------ = 4,51
1 040 628,03

Należności odtworzyły się 4,51 razy

Powyższe obliczenia wska¼nika wykorzystania należności wykazały, że za 1 zł należ-ności firma generuje 5,7 zł przychodów. Zaś w roku poprzednim wska¼nik ten wyniósł 4,51zł. Jest to sytuacja korzystna nastąpił wzrost o 1,19zł. Według zasad panujących w teorii rachunkowości finansowej uważa się, że im większy wska¼nik tym lepiej, gdyż liczba obro-tów należnościami wzrasta. Spółka otrzymuje za 1 zł o 1,19 zł więcej niż w ubiegłym roku. Może to mieć pozytywny wpływ na przychody spółki.

 Wska¼nik wykorzystania należności w dniach

czas
WWNd = ----------
WWN

365
WWNd(1) = ------- = 64,04
5,7

64 dni trwa obrót należnościami
Przeciętny stan należności odtwarzany jest co 64 dni

365
WWNd(0) = -------- = 80,93
4,514

81 dni trwa obrót należnościami
Przeciętny stan należności odtwarzany jest co 81 dni

Jest to potwierdzenie sytuacji z poprzedniego wska¼nika. Czas obrotu należnościami znacznie się skrócił z 81 dni do 64 dni. Oznacza to że firma szybciej ściąga swoje należności. Czas oczekiwania na spłatę skrócił się o 17 dni. Jest to korzystna sytuacja dla drobnych przedsiębiorstw, które zwykle dysponują mniejszym kapitałem.

1.4. Wska¼nik stopnia zużycia środków trwałych( wska¼nik umorzenia):

umorzenie środków trwałych
Wsk.um.= ------------------------------------------------------------ x 100 %
wart. netto śr. trwałych + umorzenie śr. trwałych

Wska¼nik ten jest podstawą oceny decyzji zakupu nowych środków trwałych. Na pod-stawie materiałów jakie posiadam nie jestem w stanie policzyć tego wska¼nika, nie posiadam wartości uzupełniających do bilansu.

Rozdział 2 Analiza sytuacji finansowej

1. Analiza wielkości struktury i dynamiki pasywów
Przekształcenie analityczne bilansu - pasywa
Składniki pasywów Stan na koniec roku
Ubiegłego Bieżącego Zmiana
Kwota % Kwota % Kwota %
Kapitał własny 1181325,88 62,76 1218444,23 52,55 37118,35 103,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1040000 55,25 1040000 44,86 0 100,00
II. Kapitały zapasowe i rezerwowe 130289,78 6,92 141325,88 6,10 11036,1 108,47
III. Wynik finansowy 11036,1 0,59 37118,35 1,60 26082,25 336,34
Zobowiązania (długi) 701004,96 37,24 1100018,56 47,45 399013,6 156,92
I. Długoterminowe 179644,56 9,54 0 0,00 -179645 0,00
II. Krótkoterminowe 521360,4 27,70 1100018,56 47,45 578658,2 210,99
1. Kredyty 200000 10,63 0 0,00 -200000 0,00
2. Pozostałe zobowiązania 321360,4 17,07 1100018,56 47,45 778658,2 342,30
Pasywa ogółem 1882330,84 100,00 2318462,79 100,00 436132 123,17


Kapitał własny 1181325,88 86,80 1218444,23 100 37118,35 103,14
Zobowiązania długoterminowe 179644,56 13,20 0 0 -179645 0,00
Kapitał stały 1360970,44 100,00 1218444,23 100 -142526 89,53


Zysk na zwiększenie kapitału własnego 11036,1 0,93 -3348,65 -0,28 -14384,8 -30,34
Zysk podzielony 0 0,00 40467 3,44 40467 0
Wynik finansowy okresu ogółem 11036,1 0,93 37118,35 3,15 26082,25 336,34
Kapitał własny po podziale zysku 1181325,88 100,00 1177977,23 100,00 -3348,65 99,72

W strukturze pasywów nastąpiły zmiany. Kapitał własny pomniejszył się i to prawie o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Zaś zobowiązania się zwiększyły o 10%. Jest to sytu-acja niekorzystna zaczynamy prowadzić spółkę wykorzystując kapitał obcy. Szczególnie zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe i to o 243%. Nowe zobowiązania długotermi-nowe nie zostały zaciągnięte. W badanym roku nastąpiła spłata zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. W roku rozliczeniowym nie zostały zaciągnięte żadne nowe kredyty. Ogromny udział w ogólnym wzroście kapitału własnego o 3% miał wynik finansowy, który wzrósł o 236%. Spłata zobowiązania długoterminowego spowodowała jednocześnie spadek kapitału stałego. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładniejszej analizy, gdyż nie posia-damy niezbędnych informacji o działalności konkurencji oraz panującej sytuacji na rynku w tej branży.


1.1 Wska¼nik samofinansowania

Kapitał własny
W samofinansowania = --------------------- x 100%
pasywa ogółem


1 218 444,23
W samofinansowania(1) = ------------------ x 100% = 52,55%
2 318 462,79


1 181 325,88
W samofinansowania(0) = -------------------- x 100%= 62,76%
1 882 330,84


Majątek jest w 52,55% finansowany przez kapitał własny, zaś w roku ubiegłym był fi-nansowany w 62,76% z kapitału własnego. Nastąpił spadek tego wska¼nika. Kapitał własny stracił na swym udziale. Powyższe badanie ujawniło wzrost zaciąganych zobowiązań krótko-terminowych. Wynik badania wskazuje na niekorzystną tendencje spadku kapitału własnego. Może to spowodować niestabilność finansową firmy, gdyż nastąpił duży spadek kapitały własnego o ok 10%. Dla niewielkiego przedsiębiorstwa zaistniałą sytuacja przyczynia się do zachwiania stabilności firmy.

1.2. Wska¼nik zadłużenia

zobowiązanie
W zadłużenia = ----------------------- x 100%
pasywa ogółem

1 100 108,56
W zadłużenia(1)= -------------------- x 100% = 47,45%
2 318 462,79


701 004,96
W zadłużenia(0)= ------------------- x100% = 37,24%
1 882 330,84


Majątek w 47,45% jest finansowany ze ¼ródeł obcych, zaś w roku poprzednim mają-tek w firmie był finansowany w 37,24% przez kapitał obcy. Mamy do czynienia z tendencją rosnącą. Jest to potwierdzenie wniosków z poprzedniego wska¼nika. Nastąpił wzrost udziału zobowiązań o ok. 10%. Majątek spółki jest w coraz większym stopniu finansowany ze ¼ródeł obcych.


2. Analiza powiązań kapitałowo – majątkowych.

2.1 Wska¼nik pokrycia majątku trwałego
Poniższy wska¼nik ma za zadanie wskazać nam z jakiego ¼ródła jest finansowany majątek trwały.

kapitał stały (kapitał własny gdy nie ma zobowiązań długoterminowych)
WPMT = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
aktywa trwałe

1 218 444,23
WPMT(1) =-------------------- x 100% = 182,12%
669 019,34

Majątek trwał jest finansowany w 100% przez kapitał stały i pozostaje jeszcze na pokrycie majątku obrotowego.

1 360 970,44
WPMY(0) = -------------------- x 100% = 247,03
550 929,04

Majątek trwały jest finansowany w 100% przez kapitał stały i pozostaje jeszcze na pokrycie majątku obrotowego.

Powyższe obliczenia wskazują na sytuacje spadkową spółki. W coraz mniejszy stop-niu majątek trwały jest pokrywany ze ¼ródeł długoterminowych. W dalszym ciągu nadal jest pokrywany przez kapitał stały. Jest to sytuacja korzysta dla firmy, gdyż majątek długotermi-nowy powinien być w całości pokryty kapitałem długoterminowym.

2.2. Wska¼nik pokrycia majątku obrotowego
Sprawdzamy z jakiego ¼ródła jest finansowany majątek obrotowy.

zobowiązania krótkoterminowe
WPMO = ---------------------------------------- x 100%
aktywa obrotowe

1 100 018,56
WPMO(1) = --------------------- x 100% = 69,42%
1 584 587,69

521 360,40
WPMO (0) = ---------------------x 100% = 39,67%
1 314 323,25

Majątek obrotowy w coraz większym stopniu jest finansowany ze ¼ródeł krótkotermi-nowych. Nastąpił wzrost tego wska¼nika co jest spowodowane spadkiem poprzedniego. Jest to sytuacja zgodna z zasadą : majątek krótkoterminowy jest pokrywany w części z zobowią-zań krótkoterminowych.


Prawidłowa relacja
Aktywa Pasywa
Aktywa trwałe Kapitał stały (własny)
aktywa obrotowe netto
K stały (kwł) w obrocie
Aktywa obrotowe Kapitał krótkoterminowy

Kapitał obrotowy (kapitał pracujący) = kwł/st – MT = MO – zobowiązania krotko terminowe

W danej spółce zoo kapitał obrotowy wyniósł
W roku bieżącym = 1 218 444,23 - 669 019,34 = 549 424,89
W roku poprzednim = 1 360 970,44 - 550 929,04 = 810 041,40
Zmian = 260 616,51

Nastąpił spadek kapitału obrotowego ale nie jestem w stanie stwierdzić czy jest to do-brze dla spółki czy nie. Jego wielkość zależy od rozmiarów działalności. Miarą rozmiaru tych działalności może być wielkość przychodów i/ lub kosztów.
Obecnie stosowany wzorzec zależności między kapitałem obrotowym a tymi wielko-ściami, sugeruje się że kapitał obrotowy powinien stanowić:
- 100% - 300% miesięcznych przychodów ze sprzedaży
- ok. 20% aktywów
- ok. 50% sumy zapasów i należności.


3. Analiza płynności finansowej
Jest to analiza relacji kapitałowo – majątkowych w obrębie majątku obrotowego i pasy-wów krótkoterminowych nazwana jest analizą płynności finansowej. Interpretuje się nią jako zdolność przedsiębiorstwa do spłacania w terminie jego wymagalnych zobowiązań krótko-terminowych. W jej ocenie stosuje się wska¼niki:

3.1 Wska¼nik płynności krótkoterminowej III stopnia


majątek obrotowy
W Pł krótkoterminowej= ------------------------------------------
zobowiązania krótkoterminowe

1 584 587,69
WPłK(1) = ---------------------- =1,44
1 100 018,56

1 314 323,25
WPłK(0) = ----------------------- = 2,52
521 360,40

Optymalna wielkość tego wska¼nika waha się pomiędzy 1,5 – 2,0 które oznaczają że w okresie czasu do 1 roku przedsiębiorstwo nie powinno mieć kłopotów z terminową spłatą zobowiązań. W badanej spółce wska¼nik ten się zmienił w ciągu roku o 1. Spadła możliwość spłaty ale w obecnym roku wska¼nik ten jest bliski 1,5. Nadal jest to sytuacja dobra, ale spół-ka traci na swojej stabilności.

3.2. Wska¼nik płynności bieżącej II stopnia


majątek obrotowy – zapasy – rozliczenia między okresowe
Wpł/b =---------------------------------------------------------------------------
zobowiązania krótkoterminowe


1 286 573,77
WPł/b(1)= ----------------------- = 1,17
1 100 018,56


1 164 693
WPł/b(0)= ------------------- = 2,23
521 360,40

Natomiast jego wzorcowa wartość wynosi 1,1 – 1,0. Oznacza ona zdolność regulowa-nia w terminie czasowym do 3 miesięcy. Wska¼nik podobnie jak poprzedni uległ spadkowi i to o 1. Obecnie firma znajduje się w granicy wzorcowych wartości. Jest ona w stanie spłacić soje długi w przeciągu 3 miesięcy. W roku poprzednim wska¼nik ten przekroczył normę i to o 1 może to wskazywać na zamrożenie w majątku obrotowym środków zbyt dużych w stosunku do potrzeb.

3.3. Wska¼nik płynności natychmiastowej I stopnia


środki pieniężne
WPł/n = ------------------------------------------
zobowiązani krótko terminowe


93 668,2
WPł/nm (1)= -------------------- = 0,008
1 100 018,56

141 143,52
WPł/n(0)= -------------------- =0,27
521 360 40

Wzorcowa wielkość to ok. 0,2. Oznacza ona zdolność regulowania zobowiązań z ak-tywów obrotowych w terminie czasowym do 1 miesiąca. Wielkość w poprzednim roku od-powiadała wielkości wzorowej była to sytuacja korzystna. Obecnie wska¼nik ten zmalał. Mo-że on oznaczać trudności płatnicze. Spółka powinna starać się wrócić do poprzedniego stanu. W celu dokładniejszego opisu tego wska¼nika, należałoby przyjrzeć się jak ta sytuacja kształ-tuje się w każdym miesiącu.

Istotą relacji kapitałowo – majątkową jest relacja należności z tytułu dostaw, robót i usług do zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Informuje ona o kierunku tzw. Kredytu kupieckiego.

rok ubiegły rok bieżący
WWNd = 80,86 WWNd = 64,03
WWZd = 24,97 WWZd = 56,00
WWNd > WWZd WWNd > WWZd

W obu przypadkach spółka jest kredytodawcą, udziela kredytów swoim klientom. Jest to sytuacja korzystna dla firm. Trzeba się starać aby utrzymać tą sytuację. Można zaobserwo-wać spadek tej zależności. Nie powinniśmy doprowadzić do sytuacji kiedy to spółka stanie się kredytobiorcą.
Rozdział 3. Analiza sytuacji ekonomicznej

1. Ocena wielkości, struktury i dynamiki przychodów zysków i strat
Przekształcenie analityczne rachunku wyników
Elementy rachunku Wykonanie za rok Zmiana
ubiegły % bieżący % kwota %
Przychody ze sprzedaży towarów i pro-duktów 4697612,06 96,78 7169623 98,49 2472011 152,62
I. Przychody ze sprzedaży produktów 4791628,2 98,72 7204623 98,97 2412994 151,37
II. Przychody ze sprzedaży towarów i ma-teriałów 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Koszty działalności operacyjnej 4647897,69 95,76 7024925 96,51 2377028 150,60
I. Koszt wytworzenia sprzedanych pro-duktów 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II. Wartość zakupu sprzedanych towarów i materiałów 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zysk brutto na sprzedaży 49714,37 1,02 144697,3 1,99 94982,96 102,02
Koszty sprzedaży 0 0,00 0 0,00 0 100,00
Koszty zarządu 0 0,00 0 0,00 0 100,00
Zysk na sprzedaży 49714,37 1,02 144697,3 1,99 94982,96 102,02
Pozostałe przychody operacyjne 2361,82 0,05 302,99 0,00 -2058,83 99,96
Pozostałe koszty operacyjne 80145,58 1,65 66354,09 0,91 -13791,5 99,71
Strata na działalności operacyjnej 77783,76 1,60 66051,1 0,91 -11732,7 99,75
Przychody finansowe 153892,53 3,17 109327,6 1,50 -44564,9 99,05
Koszty finansowe 114787,04 2,36 110388,5 1,52 -4398,52 99,91
-w tym odsetki 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zysk brutto na działalności gospodarczej 11036,1 0,23 77585,35 1,07 66549,25 101,42
Saldo wyników nadzwyczajnych 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zysk brutto 11036,1 0,23 77585,36 1,07 66549,26 101,42
Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia 0 0,00 40467 0,56 40467 100,86
Zysk netto 11036,1 0,23 37118,35 0,51 26082,25 100,56

Struktura przychodów i kosztów na podstawie analitycznego rachunku zysków i strat
Przychody rok ubiegł % Rok bieżą-cy % zmiany %
Przychody ogółem 4853866,41 100% 7279253 100% 2425387 49,97
Przychody ze sprzedaży towarów i usług 4967612,06 102,34 7169623 98,49 2202011 44,33
I. Przychody ze sprzedaży produktów 4791628,2 98,72 7204623 98,97 2412994 50,36
II. Przychody ze sprzedaży towarów i ma-teriałów 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pozostałe przychody operacyjne 2361,82 0,05 302,99 0,00 -2058,83 -87,17
Przychody finansowe 153892,53 3,17 109327,6 1,50 -44564,9 -28,96

Koszty rok ubiegły % Rok bieżą-cy % zmiany %
Koszty ogółem 4842830,31 100% 7201668 100% 2358838 48,71
Koszty sprzedanych towarów i usług 4647897,69 95,97 7024925 97,55 2377028 51,14
I. Koszty wytworzenia sprzedanych pro-duktów 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pozostałe koszty operacyjne 80145,58 1,65 66354,09 0,92 -13791,5 -17,21
Koszty finansowe 114787,04 2,37 110388,5 1,53 -4398,52 -3,83
w tym odsetki 0 0,00 0 0,00 0 0,00

W spółce nastąpił przyrost przychodów o 42%. Oznacza to, że przedsiębiorstwo się rozwija. Jest to stosunkowo wysoki wzrost biorąc pod uwagę, że obecnie w portach nie robi się większych remontów. Największy przyrost spółka osiąga w przychodach ze sprzedaży aż o 50%. Niekorzystną sytuacją dla firmy jest spadek przychodów finansowych o 28%. Jeszcze większy spadek zanotowały pozostałe przychody operacyjne bo aż o 87%. Jest to dość niepo-kojąca sytuacja ostrzegająca o dość niekorzystnej sytuacji, wymuszająca podjęcie kroków za-radczych.
W strukturze kosztów zaobserwowano wzrost o 48%. Do zaistniałej sytuacji przyczy-niły się koszty sprzedaży. Korzystnym zjawiskiem jest zaobserwowany spadek kosztów fi-nansowych i pozostałych kosztów operacyjnych.
Te równomierne zmiany spowodowały że nie zaobserwowano przyrostu zysku netto, który wyniósł 0,53%.
Pozostałe elementy w tej analizie nie uległy dużym zmianom. Wąchania wynoszą ok. 1%.

2. Analiz zysku i zyskowności

2.1 Wynikowy poziom kosztów
Należy traktować jako jeden z podstawowych wska¼ników w ocenie sytuacji ekono-micznej przedsiębiorstwa. Wartość jego mniejsza od 100% świadczy o osiąganiu zysku.

koszty ogółem
WPK = -------------------------- x 100%
przychody ogółem


7 201 667,93
WPK(1) = ---------------------- x 100%= 98,93%
7 279 253,28


4 842 830,31
WPK(0)= ------------------------ x 100%= 99,77%
4 853 866,41

Osiągnięcie zysku uznaje się za cel przedsiębiorstwa. Wska¼nik ten wyniósł poniżej 100%. Wynik WPK wskazuje, że spółka osiągnęła zysk. Zysk ten jest stosunkowo niewielki bo wska¼niki są nieznacznie poniżej wartości progowej. Pozytywnym aspektem jest spadek wska¼nika, oznacza to że firma w bieżącym roku osiągnęła większe zyski. Osiągnięty zysk pomoże w rozwoju przedsiębiorstwa, po przez możliwość pozyskania nowych ¼ródeł finan-sowania (¼ródła zewnętrzne).
Aby dokonać głębszej analizy rachunku zysków i strat należałoby porównać z innymi przedsiębiorstwami w tej branży.

2.2. Wska¼nik rentowności sprzedaży

zysk netto
WRS = --------------------------- x 100%
przychody ogółem

37 118,35
WRS(1)= ------------------- x 100% = 0,51%
7 279 253,28

Zysk netto stanowi 0,51% przychodów ogółem.

11 036,10
WRS(0)= ------------------ x 100%= 0,23%
4 853 866,41

Zysk netto stanowi 0,23% przychodów ogółem,

Wska¼nik ten zwiększył się. Jest to pozytywny aspekt, świadczy o tym że przedsię-biorstwo się rozwija a ich zyski wzrastają. źeby określić czy ten wska¼nik jest wysoki należa-łoby porównać to z konkurencyjną firmą.

2.3. Wska¼nik rentowności majątku
zysk netto
WRM= ---------------------- x 100%
majątek ogółem

37 118,35
WRM (1)= ----------------------- x 100% = 1,60%
2 318 462,79

Zysk netto stanowi 1,60% majątku ogółem

11 036,10
WRM(0)= ----------------------- x 100% = 0,59%
1 882 330, 84

Zysk netto stanowi 0,59% majątku ogółem

Wska¼nik ten jest względną miarą efektów jakie przynoszą aktywa zaangażowane w przedsiębiorstwie. Na tym przykładzie widzimy że udziały te wzrastają z 0,59 do 1,60. Nie jest to dość duża zmian ale zależy to też od wielkości przedsiębiorstwa i ilości konkurentów. Pozytywnie oceniamy jego wzrost i życzylibyśmy sobie dalszego jego wzrostu.
Na podstawie analizy tych dwóch wska¼ników zaliczyłaby tą spółkę do przedsię-biorstw o małej zyskowności.

2.4. Wska¼nik rentowności kapitałów własnych

zysk netto
WRKwł = --------------------------- x 100%
Kapitał własny


37 118,35
WRKwł(1) = ------------------- x 100% = 3,05%
1 218 444,23

Zysk netto stanowi 3,05% kapitału własnego

11 036,10
WRKwł90) = ------------------- x 100% = 0,93%
1 181 325,88

Zysk netto stanowi 0,93% kapitału własnego

Oceniliśmy pierwotne ¼ródło zysku tj. wniesionego kapitał. Jest to jeden z najważniej-szych wska¼ników w ocenie sytuacji ekonomicznej i analizie finansowej. Wyrażamy stopę zwrotu z wniesionego kapitału, która wzrosła o 2,12%. W poprzednim roku był on stosunko-wo niski i wyniósł 0,93. W roku badanym wzrósł on do 3,05. Jest to sytuacja korzystna dla właścicieli. Oznacza to że udziałowcy zarabiają na spółce otrzymują zyski, a kapitał który wnieśli zwraca im się powoli.

2.5. Wska¼nik Du Pont’a

z. netto z. netto przych. og pasywa
--------------- = ----------- x ---------------- x ------------- x 100 
k. wł. przych.og. a. og. k. wł.


37 118,35 37 118,35 7 279 253,28 2 318 462,79
(1) ---------------- x 100% = --------------- x ---------------- x ---------------- x 100% = 3, 05%
1 218 444,23 7 279 253,28 2 318 462,79 1 218 444,23
11 036,10 11 036,10 4 853 866,41 1 882 330,84
(0) --------------- x 100% = --------------- x ---------------- x ---------------- x 100% = 0,93%
1 181 325,88 4 853 866,41 1 882 330,84 1 181 325,88


Pozwala na przyczynowe spojrzenie, objaśnia kształtowanie się zyskowności. Wzór wska-zuje zależności rentowności kapitałów własnych od:
- rentowność sprzedaży
- skali wykorzystania aktywów
- stopnia zadłużenia ujętego w postaci mnożnika finansowego.


zysk netto zysk netto przychody ogółem
-------------------- = ------------------------- x ------------------------
aktywa ogółem przychody ogółem aktywa ogółem

37 118,35 37 118,35 7 279 253,28
(1) ------------------- = --------------------- x -------------------- = 0,02
2 318 462,79 7 279 253,28 2 318 462,79

11 036,10 11 036,10 4 853 866,41
(0) ------------------ = ----------------------- x -------------------- = 0,005
1 882 330,84 4 853 866,41 1 882 330,84

Rozdział 4. Analiza sytuacji pieniężnej.

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządza się na podstawie danych bilansu i rachunku wyników i informacje z kont księgowych.

Zestawienie zmian składników bilansu interpretowanych jako pozyskanie i wydatkowanie środków pieniężnych
Wykorzystanie środków zmiana ¬ródła pochodzenia zmiana
( na co poszło) kwota % (skąd pochodzą) kwota %
A+ P+
1. Rzeczowy majątek trwały 118090,30 34,88 1. Kapitał (fundusz) zapa-sowy 11036,1 8,47
2. Zapasy 148383,67 99,17 2. Wynik finansowy netto roku obrotowego 26082,25 236,34
3. Należności i roszcze-nia 217133,30 20,87 3. Zobowiązania krótko-terminowe 578658,16 110,99

P- A-
1. Zobowiązania długo-terminowe -179644,56 -100 - - -

Razem 663251,83 Razem 615776,51
Zmiana stanu środków pieniężnych Razem 47475,32

Spółka osiągnęła w badanym roku zysk w wysokości 37 118zł, ale z kasy ubyło środków pieniężnych na kwotę 47 475,32 zł. Jest to spowodowane tym że w rachunkowości finanso-wej obowiązuje zasada memoriałowa. Oznacza to że zarówno pośrednie wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw jak i wynik ekonomiczny finalny są zyskami memoriałowymi – a nie wyni-kami pieniężnymi. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej się zwiększyły.
Łrodki pieniężne które są na pokrycie aktywów w największym stopniu wychodzą z wy-niku finansowego netto roku obrotowego wzrósł on o 236,34%. To nie jedyne ¼ródło drugim jest zobowiązania długoterminowe które wzrosły o 110% i jest to wynik dość niepokojący. Jedyne pasywa które zanotowały ujemną zmianę są zobowiązania długoterminowe, możemy się domyślać że nastąpiła ich spłata, a nowe nie zostały zaciągnięte. W większości środki te idą na pokrycie zapasów które wzrosły prawie o 100%. Nie zanotowano spadku w głównych działach aktywów. Większość aktywów wzrasta.
Przepływy inwestycyjne wiążą się głównie z nabywaniem i sprzedażą środków mająt-ku trwałego. Największy wzrost zanotował rzeczowy majątek trwał o 34,88%.
Zmiana stosunku środków pieniężnych: - 47 475,32 w roku bieżącym. Ubytek środków pieniężnych z kasy jest spowodowany w dużym stopniu wzrostem wydatków na zapasy 148 383 zł.
Rozdział 5. „Szybkie” metody oceny spółki

1. Szybki test

1.1. Ocena stabilności finansowej

kapitał własny
---------------------- x 100 %
kapitał ogółem

1 218 444,23
(1) ------------------ x 100 = 52,55%
2 318 462,79

1 181 325,88
(0) -------------------- x 100 = 62,76%
1 882 330,84

Jest to sytuacja niekorzystna spadło finansowanie spółki z własnych ¼ródeł. Zmiana ta wyniosła aż 10%. Firma posiłkuje się coraz bardziej na kapitale obcym. Zaciąga coraz to większe zobowiązania. Trzeba pilnować tego wska¼nika żeby kapitał obcy nie przekroczył kapitału własnego.

1.2. Ocena stabilności finansowej

kapitał obce – środki pieniężne
-------------------------------------------
zysk netto + amortyzacja

1 100 018,58 – 93 668,20
(1) ----------------------------------- = 6,53 lat
37 118,35 + 116 908,24

701 004,96 – 141 143,52
(0) ---------------------------------- = 5,79 lat
11 036,10 + 85 594,46

Nastąpił wzrost tego wska¼nika. Jest to tendencja niekorzystna. Zmiana ta wyniosła o ok. 1 rok. Zwiększył się stopień zależności spółki od jej kredytodawców. Firma zaczyna tracić swoją niezależność. Przedsiębiorstwo powinno dokładniej się przyjrzeć zaistniałej sytuacji. powinno zbadać co spowodowało taką sytuacje.

1.3. Ocena sytuacji dochodowej – rentowności kapitału ogółem

zysk netto + odsetki od kapitału obcego
--------------------------------------------------- x 100 %
kapitał ogółem

37 118,35
(1) ------------------- x 100 = 1,6%
2 318 462,79

11 036,10
(0) -------------------- x 100 = 0,59%
1 882 330,84

Nastąpiło polepszenie sytuacji dochodowej. Wska¼nik ten się zwiększył o 1. W po-przednim roku wynosił 0,59% a w badanym 1,6%. Dobrze to rokuje na przyszły rok. Nadal trzeba nad tym popracować i sprawdzić co powoduje, że wska¼nik jest niski.

1.4. Ocena sytuacji dochodowej - sprawność

zysk netto + amortyzacja
--------------------------------- x 100 %
przychody ze sprzedaży

154 024,59
(1) ----------------- x 100= 2,15%
7 169 622,65

96 630,56
(0) ----------------- x 100 = 2,06%
4 697 612,06


Następuje wzrost rentowności sprzedaży. Jest to sytuacja pożądana. Wska¼nik ten wzrósł z 2,15% do 2,06%. Jest to nieznaczny wzrost, ale dobrze świadczy o spółce. Jednak wska¼nik ten nie jest na tyle wysoki, żeby być dobrze świadczyć o firmie. Potrzebna jest głębsza analiza i zbadanie otoczenia w jakim przedsiębiorstwo pracuje.
Skala ocen dla wska¼ników szybkiego testu zalecana przez P. Kralicka:

Ocena
Wska¼nik Bardzo do-bra Dobra Łrednia Zła zagrożenie upadłością
a. udział kapitału własnego  30   20   10   10  ujemny
b. zadłużenie w latach  3 lat  5 lat  12 lat  12 lat  30 lat
c. rentowność kapitału ogółem  15   12   8   8  ujemny
d. efektywność pieniężna  10   8   5   5  ujemny

Zgodnie ze skalą Kralicka ocena spółki w roku badanym:
a. udział kapitału wł. = 52,55 % > 30 % i jest to ocena bardzo dobra,
b. zadłużenie w latach = 6,53 lata < 12 lata i jest to ocena średnia,
c. rentowność kapitału ogółem = 1,6 % < 8 % jest to ocena zła,
d. efektywność pieniężna = 2,15%<5 % jest to ocena zła

Ocenę którą można by wystawić badanej spółce jest średnia z tendencją w kierunku złej. Tylko w udziale kapitału własnego wystawiłam ocenę bardzo dobrą. Łrednie wyniki osiągają przy zadłużeniu w latach. Ocena rentowności kapitału i efektywności pieniężnej jest zła. Spółka powinna się temu bliżej przyjrzeć i sprawdzić co jest tego przyczyną.

2. Funkcja dyskryminacji
Wska¼niki i wagi tworzące modele:

zysk netto + amortyzacja
x1 = ---------------------------------- x 1,50 (wska¼nik wystarczalności pieniężnej)
zobowiązania ogółem

37 118,35
x1 = ---------------- x 1,50 = 0,05
1 100 018,56
pasywa
x2 = ------------------------------ x 0,08 (podstawowa struktura pasywów)
zobowiązania ogółem

2 318 462,79
x2 = ----------------- x 0,08 = 0,53
1 100 018,56zysk brutto
x3 = ------------------- x 10,00 (zyskowność aktywów)
aktywa ogółem.

77 585,35
x3 = ------------------ x 10,00 = 0,33
2 318 462,79zysk brutto
x4 = ------------------------ x 5,00 (zyskowność przychodów)
przychody ogółem

77 585,35
x4 = ----------------- x 5,00 = 0,05
7 279 253,28zapasy
x5 = ------------------------------- x 0,30 (sprawność zarządzania zasobami)
przychody ze sprzedaży

233 158,16
x5 = ------------------- x 0,30 = 0,01
7 169 622,65przychody ogółem
x6 = -------------------------- x 0,1 (wska¼nik obrotowości majątku)
aktywa ogółem

7 279 253,28
x6 = ------------------ x 0,1 = 0,31
2 318 462,79funkcja dyskryminacji = x1  1,5 + x2  0,08 + x3  10 + x4  5 + xx  0,30 + x6  0,1
funkcja dyskryminacji = 1,28

Do wyliczonej wartości funkcji dyskryminacji należy zastosować następującą skalę ocen:
- wartość graniczna 0
- zagrożenie niewypłacalnością wartości ujemne
- nie występuje niebezpieczeństwo niewypłacalności wartości dodatnie
- sytuacja dość dobra od 1
- sytuacja bardzo dobra od 2
W badanej spółce sytuacja jest dość dobra. Wyliczona funkcja dyskryminacji jest po-wyżej 1 a dokładniej wynosi 1,23. Wierzyciele firmy nie muszą martwić zagrożeniem niewy-płacalności. Spółka jest w stanie pokryć w całości swoje zobowiązania co było przedstawione wcześniej.

Bilans
Aktywa Stan na Pasywa Stan na
Początek roku Koniec roku Początek roku Koniec roku
A. Majątek trwały 550 929,04 669 019,34 A. Kapitał (fundusz) wła-sny 1 181 325,88 1 218 444,23
I. Wartości niematerialne i prawne 198 233,31 198 233,31 I. Kapitał (fundusz) pod-stawowy 1 040 000,00 1 040 000,00
1. Koszty organizacji po-niesione przy założeniu lub pó¼niejszym rozsze-rzeniu spółki - - II. Należne, lecz nie wnie-sione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) - -
2. Koszty prac rozwojo-wych - - III. Kapitał (fundusz) zapa-sowy 130 289,78 141 325,88
3. wartość firmy - - 1. Ze sprzedaży akcji po-wyżej ich wartości nomi-nalnej - -
4. Inne wartości niemate-rialne i prawne 198 233,31 198 33,31 2. Tworzy ustawowo
5. Zaliczki na poczet war-tości niematerialnych i prawnych - - 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 130 289,78 141 325,88
II. Rzeczowy majątek trwały 338 555,73 456 646,03 4. Z dopłat wspólników - -
1. Grunty własne - - 5. Inny - -
2. Budynki i budowle 112 337,87 109 021,37 IV. Kapitał (fundusz) re-zerwowy z aktualizacji wyceny - -
3. Urządzenia techniczne i maszyny 36 464,43 116 266,40 V. Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe - -
4. Łrodki transportu 148 073,84 219 491,95 VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - -
5. Pozostałe środki trwałe 11 679,59 11 866,31 1. Zysk (wielkość dodat-nia) - -
6. Inwestycje rozpoczęte 30 000,00 - 2. Straty (wielkość ujem-na) - -
7. Zaliczki na poczet in-westycji - - VII. Wynik finansowy net-to roku obrotowego 11 036,10 37 118,35
III. Finansowy majątek trwały 14 140,00 14 140,00 1. Zysk netto (wielość do-datnia) 11 036,10 37 118,35
1. Udział i akcje 14 140,00 14 140,00 2. Strata netto (wielkość ujemna) - -
2. Papiery wartościowe - - 3. Odpisy z wyniku finan-sowego bieżącego roku ob-rotowego - -
3. Udzielone pożyczki długoterminowe - - B. Rezerwy - -
4. Inne składniki finan-sowego majątku trwałego - - 1. Rezerwy na podatek do-chodowy od osób praw-nych lub fizycznych - -
IV. Należności długoter-minowe - - 2. Pozostałe rezerwy - -
B. Majątek obrotowy 1 314 323,25 1 584 587,69 C. Zobowiązania długo-terminowe 179 644,56 -
I. Zapasy 132 551,70 233 158,16 1. Długoterminowe po-życzki, obligacje i inne pa-piery wartościowe - -
1. Materiały 97 551,70 233 158,16 2. Długoterminowe kredy-ty bankowe - -
2. Półprodukty i produkty w toku 35 000,00 - 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 179 644,56 -
3. Produkty gotowe - - D. Zobowiązania krótko-terminowe i fundusze spe-cjalne 521 360,40 1 100 018,56
4. Towary - - I. Zobowiązania krótko-terminowe 521 360,40 1 100 018,56
5. Zaliczki na poczet do-staw - - 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe - -
II. Należności i roszcze-nia 1 040 628,03 1 257 761,33 2. Kredyty bankowe 200 000,00 -
1. Należności z tytułu do-staw i usług 816 462,66 1 057 320,35 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw - -
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubez-pieczeń społecznych 275,51 6 449,00 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 76 915,22 620 052,25
3. Należności wewnątrz-zakładowe 5 168,71 2 442,72 5. Zobowiązania wekslowe - -
4. Pozostałe należności 218 721,15 191 549,26 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpie-czeń społecznych 135 797,33 289 279,28
5. Należności dochodzo-ne na drodze sądowej - - 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 82 427,26 103 981,21
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - - 8. Zobowiązania we-wnątrzzakładowe 6 553,56 11 195,15
1. Udziały lub akcje wła-sne do obrotu - - 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 19 667,03 75 510,67
2. Inne papiery warto-ściowe - - II. Fundusze specjalne - -
IV. Łrodki pieniężne 141 143,52 93 668,20 E. Rozliczenia między-okresowe i przychody przyszłych okresów - -
1. Łrodki pieniężne w ka-się 888,13 3 174,79 1. Bierne rozliczenia mię-dzyokresowe kosztów - -
2. Łrodki pieniężne w banku 140 255,39 90 493,41 2. Przychody przyszłych okresów - -
3.Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) - -
C. Rozliczenia między-okresowe kosztów 17 078,55 64 855,76
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 17 078,55 64 855,76
2. Inne rozliczenia mię-dzyokresowe - -
Suma aktywów 1 882 330,84 2 318 462,79 Suma pasywów 1 882 330,84 2 318 462,79


Rachunek zysków i strat wariant porównawczy
Koszty i Straty Za rok Przychody i zyski Za rok
Poprzedni Bieżący Poprzedni Bieżący
A. Koszty działalności ope-racyjnej 4 647 897,69 7 024 925,32 A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 697 612,06 7 169 622,65
I. Wartość sprzedanych to-warów i materiałów - - I. Przychody ze sprzedaży produktów 4 791628,20 7 204 622,65
II. Zużycie materiałów i energii 1 413 340,32 2 578 288,48 II. Zmiana stanu produk-tów (zwiększanie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna) - 94 016,14 - 35 000,00
III. Usługi obce 828 751,32 1 604 234,52 III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - -
IV. Podatki i opłaty 86 992,92 84 605,18 IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne po-trzeby - -
V. Wynagrodzenia 1 371 474,48 1 939 891,92
VI. Łwiadczenia na rzecz pracowników 669 613,45 467 975,12
VII. Amortyzacja 85 594,46 116 908,24
VIII. Pozostałe 192 130,74 233 021,86
B. Zysk ze sprzedaży 49 714,37 144 697,33 B. Straty ze sprzedaży - -
C. Pozostałe koszty opera-cyjne 80 145,58 66 354,09 C. Pozostałe przychody operacyjne 2 361,82 302,99
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałe-go - - I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwa-łego - -
II. Pozostałe koszty opera-cyjne 80 145,58 66 354,09 II. Dotacje - -
III. Pozostałe przychody operacyjne 2 361,82 302,99
D. Zysk na działalności operacyjnej - - D. Strata na działalności operacyjnej 77 783,76 66 051,10
E. Koszty finansowe 114 787,04 110 388,52 E. Przychody finansowe 153 892,53 109 327,64
I. Odpisy aktualizujące war-tość finansowego majątku trwałego oraz krótkotermi-nowych papierów warto-ściowych - - I. Dywidendy z tytułu udziałów- w tym od jedno-stek zależnych i stowarzy-szonych - -
II. Odsetki do zapłacenia- w tym dla jednostek zależ-nych i stowarzyszonych - - II. Odsetki uzyskane 84 522,08 36 507, 21
III. Pozostałe 114 787,04 110 388,52 III. Pozostałe 69 370,45 72 820,43
F. Zysk na działalności go-spodarczej 11 036,10 77 585,35 F. Strata brutto na działal-ności gospodarczej - -
G. Straty nadzwyczajne - - G. Zyski nadzwyczajne - -
H. Zysk brutto 11 036,10 77 585,35 H. Strata brutto - -
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - 40 467,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fi-zycznych - 40 467,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia - -
J. Zysk netto 11 036,10 37 118,35 J. Strata netto - -0Komentarzy · 2019Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066278 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39