Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLipiec 20 2024 12:39:11

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Ekonomia
Admin1 dnia marzec 15 2007 22:10:40
1.Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe.

2.Ekonomia pozytywna - gałą¼ badań ekonomicznych, która zajmuje się światem takim jakim on jest, a nie takim, jakim powinien być. Zajmuje się jedynie konsekwencjami zmian warunków ekonomicznych lub też kierunków polityki ekonomicznej, nie wyraża sądów wartościujących.

3.Ekonomia normatywna - gałą¼ badań ekonomicznych, która zajmuje się sądami wartościującymi: jakie powinny być ceny, poziomy produkcji, dochody i kierunki polityki gospodarczej rządu.

4.Makroekonomia - jest badaniem pojedynczych rynków zboża, książek i tak dalej, które funkcjonują w ramach gospodarki narodowej

5.Mikroekonomia - jest badaniem gospodarki narodowej jako całości lub też badaniem jej znaczących części. Odnosi się do „ogólnego obrazu”, a nie szczegółów działalności gospodarczej danego kraju.

6.Polityka gospodarcza - to działalność państwa lub innego organu publicznego, zmierzająca do osiągnięcia konkretnych celów społeczno-ekonomicznych w ściśle określonych warunkach i czasie.

7.Istota społecznego podziału pracy.
Polega on na tym, że w społeczeństwie wyodrębniają się pewne grupy ludzi trudniące się określoną produkcją. Podział pracy pozwala każdej jednostce wytwarzać dobra lub świadczyć usługi, które potrafi ona wykonywać relatywnie najlepiej, a ponadto jest ona w stanie doskonalić te umiejętności. Podziałowi pracy musi towarzyszyć wymiana. Przełomowe znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej miały trzy wielkie społeczne podziały pracy: 1-wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, 2-wyodr. się rzemiosła z rolnictwa, 3-wyodr. się klasy kupców i rozwoju handlu.

8.Rodzaje specjalizacji podziału pracy:
• spec. gałęzi przemysłu
• spec. firm
• spec. regionów (terytorialny podział pracy)
• spec. międzynarodowa

9.Przedsiębiorca - to osoba zajmująca się działalnością gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne możliwości, organizuje i kieruje przedsięwzięciami mającymi produktywny charakter.

10.Istota gospodarki centralnej.
Dominująca własność społeczna kapitału, zwłaszcza państwowa, zarządzanie centralne gospodarką.

11.Istota ekonomicznego wyodrębnienia się producentów.
Jest to drugi niezbędny warunek istnienia gospodarki towarowej. Występuje ono wówczas, gdy producent jest właścicielem środków produkcji. Odosobnionym producentem jest każdy, kto może dysponować wytworzonym przez siebie produktem.

12.Formuła rozwiniętej produkcji towarowej.
Rozwinięta gospodarka towarowa oparta jest na pracy najemnej siły roboczej, a jej celem jest zysk. Nieodzownymi warunkami istnienia gospodarki rynkowej jest kapitał, zysk, pieniądz, najemna siła robocza.

13.Przesłanki powstania gospodarki towarowej.
Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod. naturalnej, gdy zostały spełnione dwie przesłanki: społeczny podział pracy (wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, rzemiosła z rolnictwa i kupiectwa), odosobnienie producentów, czyli ekonomiczne wyodrębnienie się producentów na bazie prywatnej własności środków produkcji.

14.Gosp. naturalna to typ gosp. w której producent wytwarza produkty w celu bezpośredniego zaspokojenia swoich potrzeb. Producent jest jednocześnie konsumentem, nie ma rynku ani wymiany.

15.Gosp. towarowa to typ gosp. w której producenci wytwarzają produkty z przeznaczeniem na wymianę, czyli na sprzedaż.

16.Wartość użytkowa towaru to jego zdolność do zaspokajania potrzeb człowieka, wynika ona z naturalnych właściwości rzeczy.

17.Wartość wymienna towaru
- stosunek ilościowy (proporcja), w jakim jeden towar jest wymieniany na inny.
X towaru A = Y towaru B

18.Zasoby - rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług.
Ziemia - obszar powierzchni ziemi i wszystko to co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji.
Praca - (siła robocza), każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana.
Kapitał - wszelki wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczony jest do pó¼niejszego wykorzystania w procesie produkcyjnym
Technologia - wiedza, jak zasoby mogą być łączone w produktywny sposób.

19.Rzadkość - jest to fakt, że nie możemy mieć wszystkiego co chcemy przez cały czas. Nie ma wszystkiego w takiej ilości, żeby można było wszystko mieć.

20.Teoria ekonomiczna - uproszczone wyjaśnienie tego, jak gospodarka lub jej fragment funkcjonuje lub funkcjonowałby w określonych warunkach.

21.Alokacja - rozdział srodków pomiędzy różne konkurencyjne cele.

22.Koszt (alternatywny)- to wartość najbardziej cennej nie wykorzystanej alternatywy. Mierzony jest on wartością tej produkcji, której nie realizujemy lub z której rezygnujemy w tym celu, aby zwiększyć produkcję innych dóbr lub innych wartości.

23.Krzywa możliwości produkcyjnych - jest graficznym przedstawieniem różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytwarzane gdy wszystkie zasoby są w pełni efektywnie wykorzystane.

24.Dobro konsumpcyjne - wszelkie dobro wytworzone po to, by z niego korzystać i cieszyć się nim bardziej lub mniej bezpośrednio po nabyciu go przez kupującego.

25.Podmiot - określona forma organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem

26.Ograniczenia realne - określone są przez warunki przyrodnicze, zasoby pieniężne, kapitałowe i kadrowe, wymagania technologiczne oraz popyt konsumpcyjny ludności.

27.Ograniczenia regulacyjne - są zwyczajowo lub prawnie ustalonymi normami postępowania.

28.Gospodarstwo domowe (konsument) to wyodrębniony ekonomicznie samodzielny mikropodmiot gosp. Postępujący zgodnie z zasadami racjonalnego gospod.
Pełni funkcje: ekonomiczne (konsumpcyjne i produkcyjne), społeczne (reprodukcyjne i wychowawcze).

29.Rachunek ekonomiczny - prowadzi go każde gospodarstwo domowe , polega na kalkulowaniu jak najkorzystniejszego stosunku nakładów do uzyskiwanych efektów.

30.Gospodarstwo rolne - to połączenie gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa produkcyjnego.

31.Przedsiębiorstwo (firma) to jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem techniczno produkcyjnym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym.

32.Celem działania firmy jest maksymalizacja zysku.

33.Korzyści skali - obniżka kosztu jednostkowego wywołana zwiększeniem wielkości produkcji, gdy zwiększa się zużycie wszystkich zasobów.

34.Dyzekonomie skali - przyrosty kosztów jednostkowych wywołane zwiększeniem wielkości produkcji, gdy zużycie wszystkich zasobów jest zwiększane.

35.Przewaga komparatywna - względnie niższy koszt produkcji lub zdolność do produkowania wyrobu po niższym koszcie, niż jest w stanie robić to konkurent, w sensie ilości dóbr, z wytworzenia których trzeba zrezygnować.

36.Zysk nadwyżka przychodów ze sprzedanej produkcji nad jej kosztami wytworzenia.

37.Spółki i ich rodzaje
• Cywilne
• Handlowe (jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne)
Mogą być też spółki z udziałem podmiotów zagranicznych, przedsiębiorstwa mieszane.
Spółki jawne i komandytowe - w znaczeniu prawnym są spółkami osobowymi, w których wspólnicy uczestniczą osobiście i ponoszą pełną i solidarną odpowiedzialność za ryzyko gospodarcze całym swoim majątkiem.
Spółki ciche, z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nazywane są spółkami kapitałowymi.

38.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jest pośrednim typem własności między spółką jawną i akcyjną. Właściciele kapitału nie są anonimowi, ich udziały są imienne, nie mogą być odsprzedane osobą z zewnątrz bez zgody pozostałych wspólników, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki tylko do wysokości udziałów.
Spółki ciche występuje w niej ograniczona odpowiedzialność za długi firmy do wysokości udziałów, nie mogą sprzedawać swoich akcji szerokiej publiczności, udziały mogą byc odsprzedane tylko za zgodą innych udziałowców.

39.Spółki akcyjne - występuje w niej ograniczona odpowiedzialność za długi firmy do wysokości udziałów, mogą sprzedawać akcje szerokiej publiczności, w każdym momencie bez zgody innych udziałowców, są zwykle dużymi firmami.
Spółka akcyjna – (korporacja) to forma organizacji przemysłowej będącej własnością wielu pojedynczych posiadaczy akcji. Ma ona osobowość prawną, może we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedawać, kupować, produkować, produkować dobra i świadczyć usługi oraz zawierać kontakty.
Organy korporacji – walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, rada nadzorcza i komisja rewizyjna jako organy nadzoru.
¬ródła zwiększenia kapitału korporacji:
• Wewnętrzne (amortyzacja, zyski pozostałe po wypłacie dywidendy)
• Zewnętrzne (kredyt bankowy, pożyczki hipoteczne, fuzje, emisja akcji i obligacji)

40.Akcja – jest najczęściej papierem wartościowym na okaziciela, można ją więc sprzedawać w dowolnej chwili i dowolnej osobie, emitowane są przez korporacje i lokowane najczęściej za pośrednictwem banku na rynku papierów wartościowych

41.Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści.

42.Przedsiębiorstwa komunalne
są własnością władz lokalnych, organizowane są w dziedzinach użyteczności publicznej.

43.Przed. Samorządowe - tworzone są w celu obrony interesów pracowniczych (akcjonariat pracowniczy).

44.Przed. Spółdzielcze - funkcjonują w sferze produkcji rolnej, rolno-spożywczej i handlu.

45.Bank - przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo różnego rodzaju operacjami pieniężnymi.

46.Weksel to dokument kredytowy zobowiązujący wystawcę (dłużnika) do zapłacenia wierzycielowi w określonym miejscu i czasie wymienionej na nim sumy pieniędzy. Mogą być proste i trasowane.

47.Czek bankowy to dokument, w którym wystawca zleca swojemu bankowi wypłatę określonej sumy pieniężnej okazicielowi albo osobie, której nazwisko wypisane jest na czeku.

48.Barter to wymiana bezpośrednia – bezpieniężna.

49.Standing jest miarą rzetelności przedsiębiorstwa i jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych.
50.Giełda - jest instytucją tworzącą specjalny rynek, na którym spotykają się sprzedający i kupujący

MIKROEKONOMIA

51.Rynek – współcześnie oznacz całokształt transakcji kupna i sprzedaży wraz z warunkami i urządzeniami umożliwiającymi ich dokonanie.52.Podz. rynku ze względu na zasięg terytorialny:
• rynki lokalne
• rynki regionalne
• krajowe
• międzynarodowe
• światowe

53.Podz. rynku ze względu na przedmiot obrotu
• dóbr i usług konsumpcyjnych
• czynników wytwórczych

54.Podz. rynku ze względu na wpływ państwa na funkcjonowanie rynku:
• rynek wolny
• rynek sterowany

55.Podz. rynku ze względu na zgodność z normami prawa:
• rynek legalny
• półlegalny
• rynek nielegalny (tzw. szara strefa)

56.Podz. w zależności od syt. rynkowej:
• rynek zrównoważony
• rynek niezrównoważony

57.Podz. w zależności od liczby podmiotów:
• wolnokonkurencyjny
• oligopolistyczny
• monopolistyczny

58.Popyt to relacja między ceną dobra (usługi) a jego ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w danym czasie, przy założeniu ceteris paribus. Dzieli się na: p. potencjalny (nie mający poparcia w sile nabywczej) oraz popyt efektywny (poparty siłą nabywczą). Czynnikami określającymi popyt są: potrzeby, dochód i cena.

59.Rozmiary popytu to konkretna ilość dobra jaką chce i może nabyć konsument przy danej cenie.

60.Rynkowe determinanty popytu:
cena, dochód, poziom cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych, oczekiwania co do zmian cen i dochodów w przyszłości, potrzeby,

61.Poza rynkowe determinanty popytu:
Czynnik demograficzny, klimatyczny, sytuacja polityczna.

62.Cenowa elastyczność popytu to stopień reakcji wielkości popytu na określone dobro lub usługę na zmianę ceny tego dobra.
 popytu: popytu
 ceny : ceny
Najważniejszym czynnikiem decydującym o elastyczności popytu jest substytucyjność danego dobra. Towary, które są łatwo zastępowane przez liczne substytuty charakteryzują się z reguły wysoką elastycznością, natomiast towary, które nie mają substytutów cechuje niska elastyczność. Również poziom ceny ma wpływ na elastyczność. Przy wysokich cenach reakcja konsumenta na zmianę ceny jest na ogół wyższa niż przy niskim poziomie ceny. Rozróżniamy popyt: elastyczny (E>1), nieelastyczny (E<1), sztywny (E=0 lekarstwo, sól),nie elastyczny (0
63.Prawo popytu - funkcjonalna zależność między wysokością popytu na dany towar a poziomem ceny rynkowej. Gdy cena rośnie popyt zmniejsza się i na odwrót.

64.Współczynnik c.e.p. - informuje nas o reakcji konsumenta na rynku na zmieniające się ceny towarów.

65.Rodzaje popytu
• sztywny
• doskonale elastyczny


66.Elastyczność mieszana popytu - jest miarą względnej zmiany wielkości popytu na dobro1 pod wpływem względnej zmiany ceny dobra 2

67.Dochodowa elastyczność popytu - jest stosunkową zmianą popytu na dane dobro podzieloną przez stosunkową zmianę dochodu.

68.Podaż to relacja pomiędzy ilością dóbr i usług dostarczonych na rynek, a ich cenami w określonym czasie

69.Rozmiar podaży to konkretna ilość dóbr i usług, jakie producent jest w stanie wyprodukować i zaoferować do sprzedaży przy konkretnej cenie.

70.Determinanty podaży
cena, koszt produkcji, przewidywania producentów co do zmiany cen i popytu w przyszłości, interwencjonalizm państwowy, rozmiary importu i eksportu, warunki naturalne, sezonowość, czynniki losowe, realizowane inwestycje (czynnik czasu), liczba przedsiębiorstw w branży.

71.Cenowa elastyczność podaży jest to reagowanie wielkości podaży na zmianę ceny. Miara cenowej elastyczności podaży jest stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Podział jak w popycie. Może być mierzona jak popyt dwoma sposobami: jako elastyczność punktowa i łukowa.

72.Prawo podaży - to związek pomiędzy poziomem ceny a wielkością podaży określonego dobra. Jeśli cena rośnie podaż również rośnie i na odwrót.

73.Prawo Engla - w miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie popyt ogólny, ale zmienia się również jego struktura. Zmniejsza się procentowy udział wydatków na żywność i inne dobra niższego rzędu, a rośnie na dobra wyższego rzędu.

74.Paradoks Giffena – (nędzy) dotyczy dóbr podstawowych. Robert Giffen badając konsumpcję niezamożnej ludności stwierdził, że „im kartofle są droższe, tym więcej się ich spożywa”. Zjawisko to spowodowane było faktem, że przy szybkim wzroście cen wszystkich artykułów żywnościowych kartofle stały się substytutem innych, relatywnie droższych dóbr żywnościowych (np. mięsa).

75.Paradoks Vablena polega na tym, że mimo wzrostu cen następuje zwiększenie popytu. Przykładem może być nabywanie mimo wzrostu ceny – dóbr luksusowych, w celu dowartościowania swojej osobowości. Jest to tzw. Efekt prestiżu społecznego płynący z konsumpcji dóbr drogich, luksusowych.

76.Paradoks owczego pędu oznacza, że popyt na dobra wzrasta dlatego, że inni konsumują to dobro, oznacz potrzebę utożsamiania się z innymi konsumentami i ich stylem życia. Narzędziem owczego pędu jest reklama.

77.Cena to wartość towaru wyrażona w pieniądzu.

78.Skala cen to określanie jednostki pieniądza w danym kraju i sposobu podziału tej jednostki na części mniejsze.

79.Cena minimalna - określona urzędowo cena, poniżej której nie wolno sprzedawać określonego dobra. Leży zawsze powyżej punktu równowagi rynkowej.

80.Cena maksymalna - to cena poniżej punktu równowagi rynkowej, ustalana jest przez państwo.

81.Cena równowagi - cena, w kierunku której będzie zmierzał rynek konkurencyjny i na poziomie której będzie pozostawał po jej osiągnięciu, przy założeniu, że nic w otoczeniu nie ulegnie zmianie.

82.Cena w koncepcji marksowskiej

83.Cena w koncepcji neoklasycznej
konsument

84.Użyteczność - to suma zadowolenia, jaką daje konsumentowi posiadanie danego dobra.

85.Użyteczność krańcowa to zadowolenie jakiego doznaje konsument z konsumpcji każdej kolejnej jednostki tego samego dobra lub usługi; użyteczność całkowita to suma zadowolenia z konsumpcji lub posiadania wszystkich jednostek danego dobra.
86.I prawo Gossena - użyteczność kolejnych jednostek zużywanego w określonym czasie dobra jest coraz mniejsza. Spadek użyteczności nie musi nastąpić od drugiej jednostki, ale wcześniej czy pó¼niej ma miejsce spadek użyteczności kolejnych konsumowanych jednostek.

87.II prawo Gossena max. Zadowolenie z konsumpcji dobra A i B konsument osiąga wtedy, gdy stosunek użyteczności krańcowych tych dóbr zrówna się z relacją ich cen.
Uk(A) P(A)
Uk(B) = P(B)

88.Krzywa obojętności przedstawia wszystkie kombinacje ilościowe dóbr, które dla konsumenta są obojętne.

89.Krańcowa stopa substytucji to miernik efektu substytucyjnego, który określa stosunek przyrostu konsumpcji jednego dobra do ubytku innego dobra w sytuacji, kiedy konsument pozostaje na tej samej krzywej obojętności.

90.Linia budżetu konsumenta
(Linia ograniczeń budżetowych) pokazuje kombinacje dóbr, które mogą być zrealizowane przez gospodarstwo domowe przy danym dochodzie pieniężnym i przy danych cenach. Linia ta oddziela kombinacje osiągalne od nieosiągalnych. Poniżej linii budżetowej znajdują się kombinacje osiągalne przy danym dochodzie, powyżej zaś nieosiągalne.

91.Zasady racjonalnego gospodarowania:
• Maksymalizacja efekty przy danych nakładach
• Minimalizacja nakładów w celu osiągnięcia danego efektu

92.Równowaga konsumenta jest to optymalna sytuacja, w której przy określonym dochodzie i ustalonych na rynku cenach dochodzi do zaspokojenia w stopniu najwyższym preferencji konsumenta. Oznacz to, że konsument nie jest wtedy zainteresowany zmianą osiągniętej kombinacji konsumowanych dóbr.

93.Mapa obojętności to system krzywych obojętności, które charakteryzują się innym poziomem zadowolenia konsumenta w porównaniem z krzywą wyjściową, ale jednakowym dla całej krzywej. Każdy konsument woli mieć więcej dobra niż mniej i dlatego też nie zrezygnuje z wyższego poziomy konsumpcji na rzecz jej niższego poziomu Krzywe obojętności wyrażają jego indywidualne upodobania propozycji konsumowanych dóbr. Im wyżej jest położona krzywa obojętności tym wyższe jest spożycie obu dóbr. Między tymi dobrami występuje zjawisko substytucyjności.

94.Szereg obojętności - zestawienie ilościowych kombinacji konsumpcji dwóch dóbr.

95.Efekt dochodowy
gdy cena danego dobra obniża się , a ceny pozostałych dóbr nie zmieniają się, siła nabywcza konsumentów rośnie. Więcej klientów jest w stanie kupić dane dobro a wielu nabędzie więcej większości rodzajów dóbr.
Efekt substytucji - gdy cena dobra obniża się a ceny wszystkich pozostałych dóbr pozostają nie zmienione, dobro to staje się względnie tańsze, i konsument zastąpi nim inne dobra.

96.Czynniki produkcji
• Praca (siła robocza zaangażowana w proces produkcji)
• Kapitał (wartość, bogactwo, które służy jej pomnażaniu. Może występować jako kapitał materialny, pieniężny, finansowy)
• Ziemia (areał powierzchni i wszystko to co w naturze, co może być użyte do produkcji)

97.Przedmiot pracy to wszystko to, na co kierowane są czynności człowieka podczas pracy – materiały, surowce.

98.Łrodki pracy to narzędzia, czyli wszystko to co pośredniczy między człowiekiem a przedmiotem pracy podczas wykonywania pracy oraz materialne warunki wytwarzania czyli wszystko to, co nie uczestnictwo bezpośrednio w produkcji, ale jest konieczne, by ta produkcja mogła się odbywać (hale fabr. drogi dojazdowe, oświetlenie)

99.Łrodki produkcji to przedmiot pracy (wszystko to na co skierowane są czynności człowieka podczas pracy) oraz środki pracy czyli narzędzia i materialne warunki wytwarzania, to również kapitał czyli wartość, która służy jej pomnażaniu.

100.Przeciętna produkcyjność pracy - jest wielkością produkcji na jednego zatrudnionego.
101.Krańcowa produkcyjność pracy - jest przyrostem produkcji w stosunku do przyrostu zatrudnionych.

102.Krzywa jednakowego produktu (izokwanta)
jest to krzywa która pokazuje obszar możliwych kombinacji ilości pracowników i maszyn pozwalających wyprodukować tą samą ilość produktu.

103.Łcieżka ekspansji producenta

104.Płaca realna - jest to płaca nominalna (pieniężna) podzielona przez przeciętny poziom cen nabywanych dóbr i usług konsumpcyjnych.

105.Prawo malejącej produktywności pracy - w miarę wzrostu zatrudnienia rośnie suma wytworzonego produktu, ale przyrosty produkcji stopniowo są coraz mniejsze.

106.Krzywa popytu na pracę
- jest malejącą funkcją płacy realnej ze względu na malejącą produkcyjność krańcową, pokazuje ,że dla każdego poziomu płacy realnej przedsiębiorstwo wybierze taki poziom zatrudnienia, przy którym krańcowy produkt pracy będzie się równał płacy realnej.

107.Koszty własne - obejmują różnego rodzaju wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i wytwarzaniem produkcji. Dzielą się na: wydatki materialne, osobowe, finansowe

108.Wydatki materialne - to zużywane w produkcji materiały, surowce komponenty, paliwa itp. Oraz fundusz amortyzacyjny

109.Wydatki osobowe - to wynagrodzenia zatrudnionych pracowników fizycznych i umysłowych.

110.Wydatki finansowe to składki na ubezpieczenia wypłacane procenty z kredytów i obligacji, opłaty za korzystanie z urządzeń komunalnych, czynsze.

111.Zysk księgowy (bilansowy, brutto) - to nadwyżka rocznych wpływów nad kosztami własnymi produkcji

112.Zysk normalny - przedsiębiorca otrzymuje go wówczas gdy sprzedaje swoją produkcję według kosztów ekonomicznych

113.Zysk nadzwyczajny - jest nadwyżką utargu całkowitego nad łącznymi kosztami ekonomicznymi.

114.Wiązka celów zbiór celów realizowanych przez przedsiębiorstwa: wzrost poziomu technicznego, ilościowy i jakościowy wzrost produkcji, poprawa efektywności gospodarowania, ekspansja eksportowa, wzrost kwalifikacji załogi, poprawa warunków pracy, powiększenie majątku produkcyjnego.

115.Prawo proporcjonalnej wydajności - zmiany poziomu kosztów są proporcjonalne do zmian rozmiarów produkcji, każdą następną jednostkę wyrobu otrzymujemy ponosząc takie same nakłady, koszty krańcowy i przeciętny są równe.

116.Prawo nieproporcjonalnej wydajności - odnosi się do krótkiego okresu, dysponujemy wówczas ograniczoną ilość określonego czynnika wytwórczego, którego nie możemy powiększyć, a zwiększanie rozmiarów produkcji dokonuje się poprzez stopniowe dodawanie pozostałych czynników produkcji.

117.Koszty produkcji
Koszty stałe - koszty których wielkość w zasadzie nie zmienia się przy zmianie rozmiarów produkcji. Obejmuje te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Koszty zmienne - obejmują koszty zużytych surowców, materiałów, koszty ruchu maszyn i urządzeń oraz koszty robocizny bezpośredniej.
Koszty przeciętne - zmienne lub całkowite wynikają z podzielenia Kz lub Kc przez ogólne rozmiary produkcji Q.
Koszty krańcowe - określone są przyrostem kosztów całkowitych w stosunku do przyrostu produkcji.
Koszty całkowite - składają się więc z kosztów stałych i zmiennych. Jeżeli koszty całkowite podzielimy przez ilość produkcji otrzymamy koszt jednostkowy.

118.Techniczne optimum produkcji - w punkcie w którym krzywa kosztów krańcowych przecina krzywą przeciętnych kosztów całkowitych, polega na minimalizacji przeciętnych kosztów wytwarzania.

119.Optimum ekonomiczne
polega na maksymalizacji zysku całkowitego, są to optymalne rozmiary produkcji w przedsiębiorstwie.

120.Granica idealnego zróżnicowania ceny - jest to zrównanie się ceny z kosztami krańcowymi.

121.Monopol absolutny
występuje ta gdzie istnieje niedostatek konkurencji i produkcja jest zdominowana przez jedną firmę.

122.Monopol naturalny
występuje wówczas, gdy podaż jakiegoś produktu lub usługi jest świadomie ograniczona tylko do jednego przedsiębiorstwa.

123.Rynek oligopolistyczny
charakteryzuje się tym że działa na nim kilku silnych monopolistów, którzy opanowali rynek zbytu.
bilans przedsiębiorstwa

124.Wska¼nik płynności - charakteryzują zdolność przedsiębiorstwa do regulowania krótkookresowych zobowiązań, oraz zdolność firmy do pokrycia bieżących zobowiązań.

125.W. stopnia wspomagania finansowego - pokazuje relację kapitału obcego do kapitału własnego oraz zdolność firmy do obsługi stałych obciążeń.

126.Wska¼nik aktywności - informuje jak przedsiębiorstwo efektywnie i sprawnie używa swoich zasobów.

127.Wska¼nik zyskowności - (rentowności), najważniejszy miernik oceny działalności kierownictwa przedsiębiorstwa, na jego poziom wpływa całokształt różnych zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie. Składa się z stopy rentowności netto, zwrotu z inwestycji, zwrotu z kapitału.

128.Marketing - rozpoznanie i wykorzystanie znajomości rynku, tzn. Występujących na nim związków przyczynowo skutkowych oraz zależności między podmiotami działającymi na rynku a ich otoczeniem.

129.Aktywa przedsiębiorstwa - jego majątek o różnym stopniu płynności, czyli zdolności jego zamiany na środki pieniężne.

0Komentarzy · 504Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6107754 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39