Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 16:01:03

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Budowa komputera
Admin dnia grudzie 20 2006 23:04:48
Budowa komputera

Ze względu na postać przetwarzanych danych wyróżniamy 3 rodzaje komputerów:
· analogowe - wszystkie wartości (dane wejściowe, wyniki pośrednie i końcowe) zmieniają w sposób ciągły
· cyfrowe - wszystkie wartości przedstawiają w postaci cyfr. Wyniki mają postać dyskretną (skwantowaną)
· hybrydowe - realizują część swych funkcji poprzez sygnały ciągłe, część poprzez sygnały dyskretne

Komputery swą pozycję uzyskały dzięki następującym cechom: zdolności zapamiętywania dużej ilości danych na dowolny okres (eliminuje to konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych) oraz możliwości pracy na danych w rożnych postaciach i z dużą szybkością (dużej wydajności obliczeń)

Podział komputerów na generacje dokonuje się ze względu na takie czynniki, jak: technika budowy maszyn (i związana z nią szybkość obliczeń), struktura maszyny, możliwości w zakresie sposobów użytkowania maszyny cyfrowej oraz ze względu na dziedzinę zastosowań: komputery do przetwarzania danych, do obliczeń numerycznych, do sterowania procesami.
Komputer jest zbiorem specjalizowanych urządzeń technicznych, wzajemnie powiązanych w procesach przetwarzania danych, które przebiegają w tych urządzeniach pod nadzorem oprogramowania.

jednostka centralna komputera
1) wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych na zawartości komórek pamięci operacyjnej i rejestrów jednostki centralnej (czyli na pewnych argumentach)
2) automatyczne wykonywanie programów według ustalonej kolejności
3) inicjowanie komunikacji między pamięcią operacyjną a urządzeniami zewnętrznymi
4) koordynowanie czasowe współpracy układów jednostki centralnej i całego systemu

wyróżnić więc można:
· jednostkę arytmetyczno-logiczną (arytmometr) - wykonuje działania arytmetyczne i logiczne (robi to sumator) na danych umieszczonych w rejestrze wejściowym (czyli rodzaju pamięci – złożonym z przechowujących po jednym bicie elementów) a wynik trafia do rejestru wyjściowego (rejestr w arytmometrze to akumulator - wejściowy i wyjściowy równocześnie)
· pamięć operacyjną – przechowuje aktualnie potrzebne (do przetworzenia) dane w komórkach pamięci (to z reguły bajt lub słowo; komórki posiadają swój unikalny numer identyfikacyjny zwany adresem); oprócz komórek jest tu jeszcze bufor (rejestr przejściowy, w którym umieszczana jest zawartość wskazanej komórki aby móc ją dalej przesłać) oraz układ synchronizujący (który wyznacza cykl pracy pamięci)
· układ sterowania – nastawia arytmometr na wykonanie odpowiedniej operacji, podaje w tym celu adresy argumentów operacji i określa czas jej trwania oraz co zrobić z wynikiem i co zrobić po zakończeniu, synchronizuje pracę wszystkich układów; 1) rozkaz pobierany z pamięci (adres przekazywany do rejestru adresów RA, może być zmianiona w modyfikatorze a adres następnego rozkazu przygotowywany jest w liczniku rozkazów RA zwiększanym oprócz rozkazów skokowych o 1 ), 2) przechodzi przez rejestr pośredniczący (BU) i trafia do głównego w układzie - rejestru rozkazów (RR), 3) deszyfracja, 4) trafia do innych układów jednostki centralnej;
· system wejścia wyjścia – umożliwia wymianę informacji pomiędzy pamięcią a urządzeniami zewnętrznymi poprzez po zapoczątkowane przez jednostkę centralną kanały we-wy (zbudowane z podkanałów: urządzeń do przesyłania danych, zawierających własną pamięć służącą do przechowywania adresów, informacji o stanie podkanału oraz informacji sterujących);
◦ przesyłanie informacji może odbywać się dwoma sposobami: selektorowym (monopol na dostęp do kanału, nie można zacząć nowej instrukcji we-wy, jeden podkanał) i multiplekserowym (operacje podzielone na krótkie odcinki czasu, można zainicjować operację na nowym urządzeniu, wiele podkanałów);
◦ operacje we-wy (operacje wprowadzania, wyprowadzania i zakończenia przesyłania danych) są sterowane przez: instrukcje na poziomie programu interpretowane przez j.c., komendy na poziomie kanałów i urządzeń zewn., polecenia na poziomie jednostki sterującej danym urządzeniem zewn.; (instrukcje i komendy zawarte są w tzw. słowie sterującym kanału i pobierane są z pamięci);
◦ kanały przesyłania informacji są połączone z urządzeniem zewnętrznym poprzez jednolity (ze względu na przewody jak i parametrów elektronicznych i mechanicznych) system połączeń zwany łączem standardowym; umożliwia to elastyczne tworzenie komputerowych konfiguracji dostosowanych do potrzeb użytkownika

urządzenia zewnętrzne:
· pamięci zewnętrzne - nazywane masowymi ze względu na nieograniczoną pojemność (przy wymiennym nośniku) służą do przechowywania danych, które w danym momencie nie są przetwarzane (można dzięki temu racjonalnie i efektywnie wykorzystać ograniczoną w swej pojemności pamięć operacyjną). Ze względu na rodzaj nośnika, mamy: pamięci na taśmach magnetycznych, na dyskach magnetycznych (twardych i elastycznych) i na dyskach optycznych.
Każda jednostka pamięci zbudowana jest z trzech podstawowych modułów:
1) jednostki napędowej, której zadaniem jest przesuwanie taśmy lub wprawianie w ruch wirowy pakietu dyskowego,
2) głowic czytająco-piszących wraz z układem sterowania,
3) nośnika danych (medium) (l i 2 łącznie nazywane są jednostką transportową lub stacją pamięci).
· urządzenia wejścia / wyjścia – to urządzenia jednokierunkowe (1 i 2) oraz zwrotne (3) dzielące się w poniższy sposób:
1) urządzenia do wprowadzania danych – bezpośrednio do pamięci (przez odpowiednie urządzenia lub dokumenty ¼ródłowe) lub pośrednio przez urządzenia pamięci zewnętrznej (najpierw gromadzone a pó¼niej partiami przetwarzane); typowe urządzenia to: klawiatura, automatyczne czytniki, np. graficzne (skanery), pisma magnetycznego, kart magnetycznych, kodów kreskowych.
2) urządzenia do wyprowadzania danych – bezpośrednio (w sposób czytelny dla użytkownika) lub pośrednio (np. na jednostki pamięci zewnętrznej komputera); klasyczne urządzenia to: drukarki, monitory, plotery (coś jak drukarki)
3) urządzenia dialogowe – podstawowym jest monitor ekranowy połączony z klawiaturą; użytkownik wprowadza dane za pośrednictwem klawiatury, natomiast informacje wynikowe otrzymuje na ekranie monitora, bąd¼ na drukarce jeśli taką posiada; zalety: duża szybkość transmisji, dogodna interakcja człowiek-maszyna, dobra detekcja i łatwa korekcja błędów.

Mikrokomputer jest elektronicznym urządzeniem liczącym, które automatycznie (w oparciu o program) przetwarza dane:
· mikroprocesor (wraz z układem synchronizacji wewnętrznej) – jądro, jednostka centralna mikrokomputera - układ scalony o dużym stopniu integracji (VLSI) czyli zawierający na małej powierzchni dużą liczbę elementów elektronicznych, składający się z:
1) układu sterowania – zapewnia połączenie z innymi urządzeniami i synchronizuje (za pomocą ciągu sygnałów zegara) wszystkie wykonywane operacje;
2) jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU) – wykonującej działania arytmetyczne i logiczne na danych, podporządkowanej układowi sterowania i instrukcjom pobieranym z pamięci
3) rejestrów – służących do zapisu i odczytu danych; blok rejestrów to: licznik rozkazów (przechowuje adresy komórek pamięci lub układów we-wy), wska¼nik stosu (umożliwia wprowadzenie kolejności i hierarchii wykonywanych działań), rejestry ogólnego przeznaczenia (przechowywanie danych i adresów oraz pośredniczenie), akumulator (pobierany pojedynczy argument i wrzucany wynik), rejestr stanu (zawiera pewne cechy wyniku operacji np. parzystość, znak)
4) szyny (łącza) przesyłowe – łączą wszystkie elementy mikroprocesora; ze względu na rodzaj przesyłanych danych wyróżniamy: szynę adresową (adresy komórek), danych (informacje w komórkach), sterującą (jaki rodzaj operacji, np. zapis, odczyt, skąd dokąd)
· pamięć operacyjna – służy do przechowywania rozkazów wykonywanych przez mikroprocesor i danych których rozkazy te dotyczą (swoisty brudnopis komputera); wyróżniamy RAM – pamięć o swobodnym dostępie, kasowaną przy zaniku zasilania elektrycznego, i ROM – trwałą, zapisaną fabrycznie i z której komputer może tylko czytać (oczywiście nie bawimy się tutaj w rozróżnianie PROM, EPROM, EEPROM czy innych FLASH-ów bo to nie polibuda)
· układy we-wy – zbudowane z rejestrów (zwanych portami) we-wy pozwalających mikroprocesorowi wykonywać procesy na urządzeniach we-wy w sposób podobny do operacji na komórkach pamięci; może to robić na zasadzie współpracy bezpośredniej, wzajemnych potwierdzeń, przerwań, bezpośredniego dostępu na pamięci;
system przerwań zapewnia przekazywanie sterowania do programu obsługi we-wy w chwili gotowości urządzenia (dane mogą być obsługiwane podczas wykonywania innych zadań, multitasking)

Sieci komputerowe
Sieć komputerowa do system przesyłania informacji, łączący komputery znajdujące się w różnych miejscach. W architekturze sieci wyróżnia się komputery pełniące funkcję serwera lub klienta, łącza transmisji danych oraz oprogramowanie. Serwer to element sieci świadczący usługi dla klientów (np. wyszukaj, aktualizuj, drukuj); wyróżniamy serwery komunikacyjne, archiwizacji (kopie zapasowe), aplikacji (udostępnianie), baz danych, poczty elektronicznej, faksowe, drukarek, usług katalogowych (np. informacje TCP/IP).

Rodzaje sieci:
· LAN – łączy użytkowników pracujących na stosunkowo niewielkim obszarze (np. budynek, firma), można wydzielić na jej obszarze tzw. wirtualne sieci lokalne (VLAN)
· CN – sieci kampusowe – składają się z wielu segmentów LAN i działającą na większym obszarze, np. kilku budynków
· MAN – miejskie sieci komputerowe – obejmujące swym zasięgiem obszar miasta (do 100km), postawione głównie na światłowodach
· WAN – sieci rozległe – łączące odległe geograficznie powyższe sieci (przez kable, światłowody, mikrofale i satelitę)

Topologia sieci:
gwiazda – jeden komputer centralny i satelity od niego (z: łatwość rozbudowy, lokalizacji uszkodzeń, uszkodzenie jednego nie przerywa sieci, w: wymagana duża niezawodność komputera centralnego, więcej idzie kabla na łącze)
pierścień – wszystkie komputery mają ten sam status, coś jak połączenie szeregowe (z: niskie koszty, bo np. brak komputera centralnego, łatwość lokalizacji i usuwania awarii, można rozciągnąć na dużej przestrzeni, bo na każdym kompie sygnał ulega wzmocnieniu, w: dowolny komp siada i cała sieć siada, problemy z rozbudową)
magistrala – wszystkie kompy połączone są z centralnym ośrodkiem transmisji (szyną) (z: duży transfer, łatwość rozbudowy, jeden komp siada sieć nie siada, w: czasem opó¼nienia transmisji, trudność lokalizacji niektórych awarii)

Elementy transmisji danych
Urządzenia transmisji danych służą do przesyłania danych na odległość za pomocą: łącz przewodowych (telegraficznych, telefonicznych, kablówki) i bezprzewodowych (radiowe, mikrofalowe). Rozróżnia się jednokierunkowe (simplex) czyli tylko nadawcze albo odbiorcze, dwukierunkowe przemienne (half-duplex) i dwukierunkowe jednoczesne (full-duplex).

Linie przesyłowe:
· komutowane – linie telekomunikacyjne, z których korzysta wielu użytkowników naraz,
· dzierżawione – przeznaczone do wyłącznej dyspozycji danego użytkownika,
· seansowe – to linie komutowane, które są dzierżawione w pewnych ustalonych okresach czasu.

Terminal (urządzenie końcowe) to dowolne urządzenie do przesyłania i odbierania informacji za pomocą kanału telekomunikacyjnego; wyróżniamy inteligentne (zdolne do samodzielnego wykonywania obliczeń i sterowania pracą) i nieinteligentne, oraz niezależne (gromadzące dane) i zależne (połączone z komputerem i sterowane przez niego)

0Komentarzy · 5310Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5982168 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39