Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 07:21:10

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Bezrobocie
Admin dnia stycze 13 2007 00:52:55
Bezrobocie.

Rodzaje bezrobocia wyróżniane najczęściej w literaturze podmiotu:
Bezrobocie frykcyjne- polegające na równoległym występowaniu bezrobocia i wolnych miejsc pracy, powstaje na rynku terytorialnego lub zawodowego niedopasowania podaży siły roboczej do popytu. Zjawisko bezrobocia frykcyjnego jest związane z ruchliwością pracowniczą (zmiana miejsca pracy, przechodzenia na emerytury czy wchodzenie na rynek pracy ludzi wkraczających w wiek produkcyjny) i nie może być wyeliminowane całkowicie. Zmianom miejsca pracy towarzyszą dobrowolne przerwy w pracy lub trudności ze znalezieniem odpowiedniego nowego zajęcia. Część bezrobocia frykcyjnego powstaje też w związku z przekwalifikowaniem się pracujących.
Bezrobocie strukturalne- jest rezultatem niedostosowania liczby osób poszukujących pracy i wolnych miejsc pracy w całej gospodarce oraz w przekroju regionalnym, kwalifikacyjnym, gałęziowym. Bezrobocie strukturalne towarzyszy rozwojowi społeczno-ekonomicznemu, zwłaszcza zaś wprowadzaniu innowacji techniczno-organizacyjnych, oszczędzających pracę ludzką lub zmianom konkurencyjności gałęzi przemysłu.
Bezrobocie nieefektywnego popytu- przyczyną jego jest niedostateczny popyt na pewne dobra. Określa je różnica między liczbą osób pracujących z liczbą wolnych miejsc pracy.
Bezrobocie płacowe (klasyczne)- powstaje na skutek wymuszania przez silne związki zawodowe zbyt wysokiego poziomu płac realnych.
Bezrobocie ukryte- które bywa utożsamiane z przerostami zatrudnienia. Wynikają one z nadmiernego, jak też nieracjonalnego zatrudnienia. Bezrobocie ukryte przejawia się w nieuzasadnionym ekonomicznie zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, sztucznym skracaniu pracy, niewykorzystaniu czasu pracy, „przeludnieniu” administracji państwowej, rozbudowie sił bezpieczeństwa ponad rozsądne rozmiary, wydłużaniu okresu kształcenia w szkołach dla niepracujących. Bezrobocie ukryte obejmuje też zniechęconych poszukiwaniem pracy. (5.
Bezrobocie wywołuje wiele negatywnych skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych czy psychologicznych. Praca jest podstawową potrzebą człowieka, a brak możliwości zaspokojenia tej potrzeby i zrealizowanie poprzez pracę własnych aspiracji i wartości, prowadzi do frustracji, zniechęcenia i jest ¼ródłem patologicznych zjawisk społecznych, takich jak przestępczość, narkomania itp.
Interpretacja terminu bezrobocia nie jest jednoznaczna. Według ustaleń Międzynarodowego Biura Pracy bezrobotny to osoba, która jednocześnie pozostaje bez zatrudnienia, poszukuje pracy, w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie rynku pracy efektywnie szukała pracy, w momencie badania oczekuje na podjęcie pracy w ciągu najbliższych 15 dni.
Według obowiązujących od 1.I.1997r ustawy uchwalonej 6 grudnia 1996r bezrobotną jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania rejonowym urzędzie pracy, jeżeli:
ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów,
kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
nie nabyła prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej albo ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia poza rolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego.
nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 hektarów przeliczeniowych albo gospodarstwa stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej doliczony dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 2 hektarów przeliczeniowych ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie przepisów o podatku rolnym ,
nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 hektary przeliczeniowe lub stanowiących dział specjalny produkcji rolnej, z którego podatek dochodowy od osób fizycznych przekracza dochody z 2 hektarów przeliczeniowych,
nie podjęła poza rolniczej działalności gospodarczej, od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
nie uzyskuje miesięcznie dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia,
nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności.

0Komentarzy · 855Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066277 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39