Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 15:51:19

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
KARTA PODATKOWA
Admin1 dnia luty 28 2007 21:35:47
KARTA PODATKOWA

Uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.98.144.930).

Ustawa ta mieści w sobie trzy konstrukcje podatkowe:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
Kartę podatkową;
Podatek od osób duchownych.

Karta podatkowa:
Ma zastosowanie tylko do osób fizycznych;
Stosowana jest w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej pozarolniczej (działy specjalne w rolnictwie nie mogą być objęte kartą podatkową ale będą one opodatkowane podatkiem PIT);
Jest to możliwość z której potencjalny podatnik może ale nie musi skorzystać;
Jest to płatność zamiast podatku dochodowego na zasadach ogólnych od określonych rodzajów działalności (jeżeli podatnik prowadzi jeszcze inną działalność gospodarczą lub jest zatrudniony także w innym miejscu to płaci również podatek dochodowy na zasadach ogólnych);
Karta podatkowa to podatek dochodowy na zasadach uproszczonych (jest to tylko forma podatku dochodowego);
Jest to preferencja i uproszczenie, bo podatnik, który jest tą formą objęty (art. 24):
· nie prowadzi ksiąg przychodów i rozchodów
· nie wpłaca zaliczek na podatek dochodowy,
· nie wypełnia deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu ,
· nie składa zeznań.
Wszystkie powyższe czynności podatnik musiałby wykonywać gdyby był objęty podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
Jeżeli podatnik nie prowadzi księgi przychodów i rozchodów, to nie ma on kosztów więc opodatkowaniu podlega nie jego dochód, ale jego przychód.

PODMIOT:

Maksymalnie wąski zakres podmiotowy. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić tylko osoby fizyczne spełniające określone warunki.
Podatnicy prowadzący określoną w ustawie działalność (art. 23), podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie do urzędu skarbowego,
we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 11 części tabeli,
przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa właściwemu urzędowi skarbowemu w deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, od którego ma być zastosowana karta, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do końca każdego roku podatkowego objętego opodatkowaniem w formie karty podatkowej podatnik nie zgłosił likwidacji działalności, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. Podatnik może w terminie do końca roku podatkowego zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, poczynając od roku następnego (art. 29).
Urząd skarbowy, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.
Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:
1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone lub
2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

PRZEDMIOT:

Przedmiotem opodatkowania w formie karty podatkowej jest prowadzenie działalności gospodarczej określonej w ustawie (np. udzielanie korepetycji, sprzedaż posiłków w domu, usługi parkingowe, handel obwo¼ny). Zamysłem ustawodawcy jest to, że podatnik osiąga w związku z prowadzeniem tej działalności przychód. Przedmiotem tego podatku jest tu więc jakby szacunkowy przychód.

PODSTAWA OPODATKOWANIA:

Podstawa opodatkowania zależy od:
rodzaju działalności;
wielkości miejscowości;
liczby zatrudnionych pracowników (czasami można zatrudnić więcej z określonych w ustawie powodów np. z powodu bezrobocia strukturalnego).

STAWKI PODATKOWE:

Miesięczne (jak w VAT i akcyzie w kraju);
Kwotowe (zmienne i niezmienne) – np. jeżeli podatnik zatrudnia więcej pracowników to stawka maleje.
Ustawodawca wprowadza instytucję zmiany stawki w granicach 50 % stawki ustawowej, gdy jest ona „oczywiście nieodpowiednia”. Władnym do zmiany wysokości stawki jest organ podatkowy (urząd skarbowy). Ale z kolei jeżeli przychód jest zdecydowanie wyższy niż zadeklarowany organ może podatek podwyższyć.

OBOWI¡ZEK PODATKOWY:

Podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej zamyka się w miesiącu. Nie wpłacamy żadnych zaliczek.

WARUNKI P£ATNOŁCI:

Organ oblicza podatnikowi wysokość zobowiązania na rozpoczęcie działalności. Urząd skarbowy, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy (art. 30). Jeżeli podatnik zmieni rodzaj działalności lub ilość zatrudnianych pracowników to powinien zawiadomić o tej zmianie urząd skarbowy, który z kolei powinien zmienić decyzję ustalającą wysokość podatku.
Jeżeli podatnik stwierdza, że obciążenie podatkowe w tej formie opodatkowania jest dla niego zbyt uciążliwe to może on zrzec się opodatkowania w tej formie. Pozostaje mu wtedy opłacanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jeżeli spełnia określone ustawą warunki.

WY£¡CZENIA, ZWOLNIENIA, ULGI:

Opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi w samo w sobie preferencje dla podatnika.
Jeżeli chodzi o ulgi to istnieje możliwość obniżenia stawki o 20 % ze względu na wiek podatnika (preferencja dla podatników którzy ukończyli 60 lat), jego lekki stopień niepełnosprawności lub o 10 % ze względu na rodzaj zatrudnianych przez niego pracowników (obniżenie podatku wynosi 10 % za każdego pracownika, wobec którego orzeczono lekki stopień niepełnosprawności).

Podatnik może stracić możliwość opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej na mocy decyzji urzędu skarbowego gdy:
poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bąd¼ ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej;
prowadzi nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) ewidencję zatrudnienia bąd¼, mimo obowiązku, nie prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego urzędowi skarbowemu;
nie zawiadomi urzędu skarbowego w terminie, o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bąd¼ w zawiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym;
w rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi poda dane istotnie niezgodne ze stanem faktycznym.
W przypadku takiej decyzji podatnicy:
są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy,
obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
kwoty wpłacone z tytułu karty podatkowej zalicza się na podatek dochodowy określony na ogólnych zasadach za dany rok podatkowy.


0Komentarzy · 2786Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5982099 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39