Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 16:05:10

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
I. Karta podatkowa
Admin1 dnia luty 28 2007 21:37:02


I. Karta podatkowa

Ta forma rozliczeń podatkowych stanowi duże udogodnienie dla przedsiębiorców, gdyż nie muszą oni prowadzić żadnych ksiąg, składać deklaracji podatkowych, wpłacać zaliczek, nie mają także obowiązku posiadania kas rejestrujących. Podatek dochodowy opłacają oni w postaci stałego miesięcznego ryczałtu. Wystarczy zatem, że będą jedynie przechowywać wystawiane i otrzymywane rachunki. Należy jednak pamiętać, iż podatnik rozliczający się w formie karty nie może korzystać ze wspólnego z małżonkiem opodatkowania ani nie może dokonywać żadnych odliczeń od podatku.

II. Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Przejście na kartę podatkową jest możliwe po otrzymaniu stosownej decyzji z urzędu skarbowego.
Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić:
• osoby fizyczne oraz
• spółki cywilne osób fizycznych,
spełniające ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania.
Karta podatkowa w przeciwieństwie do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest fakultatywną formą opodatkowania, co oznacza, że jej zastosowanie zależy od wyboru podatnika, który by móc skorzystać z tej formy opodatkowania musi złożyć stosowny wniosek.
Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:
• usługową lub wytwórczo – usługową,
• usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz
kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
• usługową w zakresie obnośnego i obwo¼nego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego,
ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi
objętego koncesjonowaniem,
• gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5%
alkoholu,
• w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
• w zakresie usług rozrywkowych,
• w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
• w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
• w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym również
sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w ustawie o zryczałtowanym podatku
dochodowym,
• w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
• w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

III. Udogodnienia dla rozliczających się na karcie podatkowej

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku:
• prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych,
• deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu,
• wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej należą do grupy podmiotów zwolnionych obligatoryjnie od podatku VAT. Podatnicy ci nie są więc obowiązani do prowadzenia jakichkolwiek ewidencji dla potrzeb podatku VAT. Jeżeli jednak zrezygnują z podmiotowego zwolnienia, wówczas obowiązani są stosownie do przepisów prowadzić odpowiednie ewidencje.
Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące - opłacają podatek dochodowy na ogólnych zasadach, co wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ksiąg podatkowych, składania deklaracji podatkowych PIT-5 i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 następnego miesiąca. Obowiązek ten dotyczy również podatników, którzy podjęli działalność w roku poprzednim i złożyli wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej.
Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.
Podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są obowiązani, do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku, opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

IV. Opodatkowanie w formie karty podatkowej wymaga spełnienia
określonych prawem warunków:

1. Wniosek
Zastosowanie karty podatkowej wymaga złożenia przez podatnika wniosku do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym ma być zastosowana karta podatkowa. Jeżeli podjęcie działalności następuje w ciągu roku podatkowego, podatnik obowiązany jest złożyć wniosek przez rozpoczęciem działalności.
Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest urząd skarbowy według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.
Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.
Urząd skarbowy, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy (PIT-17).
Wniosek o zastosowanie karty podatkowej w okresie wykonywanej działalności składa się tylko raz, co oznacza, że jeżeli do końca roku objętego opodatkowanie w formie karty podatkowej podatnik nie zgłosił likwidacji działalności, uważa się, że prowadzi on nadal tę działalność i korzysta z karty podatkowej w roku następnym.
Jeżeli w wniosku o zastosowanie karty podatnik poda dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bąd¼ ustalenie wysokości podatku w kwocie wyżej od należnej, wówczas traci on prawo do karty podatkowej, co urząd skarbowy potwierdza stwierdzeniem nieważności decyzji ustalającej wysokość podatku w formie karty podatkowej , a podatnik jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy. W takim przypadku podatnik jest obowiązany do płacenia rozliczenia się na zasadach ogólnych za cały rok podatkowy.
Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie
karty podatkowej.
Także w terminie do końca roku podatkowego podatnik może zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej ze skutkiem od następnego roku podatkowego.

2. Prowadzenie odpowiedniej działalności
Kolejnym warunkiem jest prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w tabelach stanowiących załącznik ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jeżeli podatnik wykonuje klika działalności określonych w tabelach wówczas nie przysługuje mu opodatkowanie w formie karty podatkowej. Uprawnienie do skorzystania z karty podatkowej nie przysługuje również podatnikom, których działalność wykracza poza ramy wskazane w tabelach, stanowiących załącznik do ustawy.

3. Nie korzystanie z usług innych osób niż zatrudnione na umowę o pracę
Innym warunkiem jest nie korzystanie z usług osób nie zatrudnionych w zakładzie na podstawie umowy o pracę (np. w ramach umowy zlecenia), a także nie korzystanie z usług innych zakładów i przedsiębiorstw, z wyjątkiem usług o charakterze specjalistycznym (chodzi o inną działalność z działalność związana z podstawowym zakresem prac wykonywanym przez podatnika).

4. Nieprowadzenie innej działalności niż objęta kartą
Następnym warunkiem jest nieprowadzenie innej działalności gospodarczej oprócz tej objętej kartą. Można oprócz działalności objętej kartą wykonywać działalność z tytułu niektórych przychodów osiąganych przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne, świadczenia usług hotelarskich, wytwórczości ludowej lub artystycznej.
Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:
• prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w
elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5.000 kilowatów, oraz
wytwarzanie biogazu,
• osiąganie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o
podobnym charakterze z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu
podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

5. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez małżonka podatnika
Warunkiem korzystania z karty podatkowej jest niewykonywanie działalności w tym samym zakresie co podatnik przez małżonka podatnika. Bez znaczenia jest tutaj to czy małżonek opodatkowuje działalność w tym samym zakresie co podatnik w formie karty podatkowej czy w innej formie (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub zasady ogólne). Natomiast dopuszczalne jest opodatkowanie w formie karty podatkowej w stosunku do obu małżonków, o ile prowadzą działalność o różnym zakresie.
6. Zakaz prowadzenia działalności objętej podatkiem akcyzowym
Ostatnim warunkiem jest nie prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

V. Wysokość stawek karty podatkowej

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej:
• dla podatników prowadzących działalność usługową lub wytwórczo - usługową, w zakresie
usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu, w zakresie usług
rozrywkowych, w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest
prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, w wolnych zawodach,
polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w wolnych zawodach,
polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w zakresie opieki domowej nad dziećmi i
osobami chorymi, w zakresie usług edukacyjnych - według stawek miesięcznych określonych
w tabeli zamieszczonej w ustawie,
• dla podatników prowadzących działalność usługową w zakresie handlu detalicznego
żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o
zawartości powyżej 1,5% alkoholu , usługową w zakresie obnośnego i obwo¼nego handlu
detalicznego artykułami nieżywnościowymi, gastronomiczną w granicach stawek
miesięcznych określonych w tabeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ
na rozmiary tej działalności.

VI. Zasady obniżenia stawek karty

Stawki karty podatkowej:
• określone w części I tabeli zamieszczonej w ustawie obniża się o 20% dla podatników, którzy
ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są osobami, w stosunku do
których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej lekki stopień
niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności określonej jeżeli, nie zatrudniają
pracowników
• określone w części V tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1
stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są osobami, w stosunku do których, na podstawie
odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności w zakresie usług transportowych nie zatrudniają
pracowników i członków rodziny.
• określone w części I tabeli obniża się dla podatników, którzy zatrudniają pracowników
będących osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co
najmniej lekki stopień niepełnosprawności, o 10% na każdą osobę,
• Na wniosek podatnika urząd skarbowy może dodatkowo obniżyć stawkę karty podatkowej
określoną w części I tabeli w przypadkach szczególnie uzasadnionych - w stosunku do
podatników.
Na wniosek podatnika urząd skarbowy może obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli, jeżeli rozmiar działalności podatnika, przy zatrudnieniu nie przekraczającym jednego pracownika, wskazuje na to, że określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka.
W razie gdy podatnik prowadzi działalność w rozmiarach wskazujących na to stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone nie więcej jednak niż o 50 %.
W razie zatrudnienia przez podatnika przy prowadzeniu działalności z wyjątkiem prowadzenia parkingów, pełnoletnich członków rodziny, nie licząc małżonka podwyższa się stawkę karty podatkowej z tytułu zatrudnienia każdej z tych osób za miesiące, w których była zatrudniona:
• o 40% stawki określonej dla działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
• o 30% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,
• o 20% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników,
• o 15% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników,
• o 10% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pięciu pracowników.

VII. Obniżenie podatku o składki na ubezpieczenia zdrowotne

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej podatnik obniża o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego.
Kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
Roczna informacja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne. Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć we właściwym urzędzie skarbowym roczną informację według ustalonego wzoru o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.
Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

VIII. Wysokość stawek w razie podjęcia lub zaprzestania działalności w ciągu
roku

W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.
Zasadę tą stosuje się odpowiednio do podatników, którzy korzystali ze zwolnienia od podatku dochodowego i którym okres tego zwolnienia upłynął z pierwszym dniem danego miesiąca.
W razie likwidacji działalności w ciągu roku podatkowego i zgłoszenia tego urzędowi skarbowemu, podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.
W razie zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym, z wyjątkiem podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwo¼nego handlu detalicznego, nie pobiera się podatku w formie karty podatkowej za pełny okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie w terminie trzech dni od dnia jej rozpoczęcia i dnia jej zakończenia.
Zasadę tę stosuje się do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwo¼nego handlu detalicznego, jeżeli przerwa została spowodowana chorobą, służbą wojskową, wyjazdem za granicę oraz urlopem wypoczynkowym w wymiarze co najmniej jednego miesiąca.
W razie zawiadomienia o zmianach powodujących zmianę wysokości stawki podatku, zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej następuje poczynając od miesiąca, w którym zaszły okoliczności powodujące zmianę. Należność za ten miesiąc pobiera się w wysokości 1/30 dotychczasowej miesięcznej należności za każdy dzień części miesiąca przed dniem, w którym nastąpiła zmiana, zwiększonej lub zmniejszonej o 1/30 nowej miesięcznej należności za każdy dzień pozostałej części tego miesiąca.

IX. Utrata prawa do karty podatkowej

Podatnik traci prawo do karty podatkowej wskutek:
• zrzeczenia się opodatkowania w formie karty podatkowej,
• utraty warunków do opodatkowania kartą podatkową,
• stwierdzenia przez urząd skarbowy wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku
dochodowego w formie karty podatkowej.

X. Zrzeczenie karty podatkowej

Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej przed rozpoczęciem roku podatkowego, tzn. musi złożyć oświadczenie o zrzeczeniu w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym nie będzie stosowana karta podatkowa.
Podatnik jest wówczas obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:
• ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia ustawowe
warunki , albo
• właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Podatnik jest w takiej sytuacji obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:
• ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia ustawowe
warunki w, albo
• właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest obowiązany złożyć właściwemu urzędowi skarbowemu deklarację o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie przewidzianym dla składania tej deklaracji tj. do 20 następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zrzeczenie. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany wpłacić różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego wynikającego z deklaracji (PIT-5) a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie.
Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
Podatnik jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:
• ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia ustawowe
warunki, albo
• właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, opłaca on za każdy miesiąc podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wysokości na dany rok.
Utrata prawa do karty podatkowej może nastąpić w wyniku zmiany warunków w jakich funkcjonował zakład, a zmienione warunki nie dają podstawy do stosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić w terminie siedmiu dni urząd skarbowy o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej. Podatnicy są wówczas obowiązani poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić:
• ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia ustawowe
warunki , albo
• właściwe księgi - chyba że jest zwolniony od tego obowiązku - i płacić podatek dochodowy na
ogólnych zasadach.
U podatników podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

XI. Wygaśnięcie decyzji ustalającej stawkę podatku

Urząd skarbowy stwierdza wygaśnięcie decyzji ustalającej stawkę podatku w przypadku gdy podatnik:
• poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne
ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie
karty podatkowej bąd¼ ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej
w kwocie niższej od należnej, lub
• prowadzi nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) ewidencję zatrudnienia bąd¼, mimo
obowiązku, nie prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od
zgłoszonego urzędowi skarbowemu, lub
• nie zawiadomi urzędu skarbowego w terminie o zmianach powodujących utratę warunków do
opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości
podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bąd¼ w zawiadomieniu poda dane w tym
zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, lub
• w rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi poda
dane istotnie niezgodne ze stanem faktycznym.
W takim przypadku podatnicy są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy, do założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

XII. Utrata warunków do opodatkowania w formie karty

Utrata warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej może nastąpić między innymi w wyniku:
• zmiany zakresu wykonywanej działalność poza zakres zamieszczony w załączniku nr 4 do
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
• przekroczenia stanu zatrudnienia określonego w przepisach o karcie podatkowej,
• podjęcia przez małżonka działalności w tym samym zakresie jak podatnik korzystający z karty
podatkowej,
• zatrudnienia osób na umowę zlecenia lub umowę o dzieło jak też korzystania z usług innych
zakładów i przedsiębiorstw, z wyjątkiem usług specjalistycznych,
• nie zawiadomią w terminie urzędu skarbowego o zmianach, które mają wpływ na podwyższe-
nie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej bąd¼ podadzą w
zawiadomieniu dane niezgodne ze stanem faktycznym.
Podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej urząd skarbowy o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić:
• ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia ustawowe
warunki, albo
• właściwe księgi - chyba że jest zwolniony od tego obowiązku - i płacić podatek dochodowy na
ogólnych zasadach.
W stosunku do podatników podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.


XIII. Sposób zapłaty podatku

• w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych
• przekaz pocztowy na konto właściwego urzędu skarbowego
• osobiście w kasie urzędu skarbowego

Podsumowanie

Główną cechą tej formy rozliczenia działalności gospodarczej jest jej prostota. Ma to oczywiście wiele zalet, ale i wad (np. niewielka liczba odliczeń). Istotnym problemem w stosowaniu karty podatkowej są także ograniczenia administracyjne, uniemożliwiające wybór tej formy opodatkowania.

XV. Akty prawne

• Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
• Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.

0Komentarzy · 3115Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5982203 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39