Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 14:50:29

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
.Podstawowe pojęcia.
Admin1 dnia luty 28 2007 21:55:10
1.Podstawowe pojęcia.
Dochody z tytułu opodatkowania stanowią, podstawę gospodarki budżetowej państwa, służą finansowaniu wydatków publicznych.


Podatek w sensie ekonomicznym, jest to ciężar, który ponoszą podmioty istniejące poza państwem lub inne związki publicznoprawne na rzecz tego państwa lub innego związku publicznoprawnego.


Podatek w sensie prawnym, są to ogólne, pieniężne, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego nakładane na podstawie przepisów prawa;
określające wysokość podatków, terminy i inne warunki ich nakładania i pobierania.Podatek w sensie ustrojowym lub politycznym, dotyczą relacji między państwem a obywatelem a o kształcie podatku decyduje większość parlamentarna, stanowi ona o wysokości podatków i zasadach jakie będą obowiązywały.Rozróżniamy tu 4 zasady:
prawo nie działa wstecz,
zasada zaufania obywateli do państwa i prawa,
zasada zgodności z prawem,
zasada równości,

2. Funkcje podatku.

Fiskalna, służy temu, by skutecznie finansować wydatki publiczne państwa;
funkcja ta dotyczy pojedynczego podatku, jak i podatków składających się na system podatkowy.


Pozafiskalna, tutaj państwo pragnie wywrzeć określony i skuteczny wpływ na stosunki społeczno – gospodarcze;
funkcja ta dotyczy pojedynczego podatku.


Alokacyjna, za pomocą podatków oddziaływuje się na strukturę wytwarzanego PKB;
poprzez konstrukcje podatkowe państwo wpływa na kierunki alokacji czynników produkcji.


Stabilizacyjna, za pomocą podatku oddziaływuje się na stabilizację makroekonomiczną, która ma zapewnić zrównoważenie wzrostu gospodarczego przy możliwie pełnym zatrudnieniu czynników produkcji, zrównoważonym bilansie płatniczym i ustabilizowanym ogólnym poziomie cen.


Redystrybucyjna, podatki oddziaływują na rozkład dochodów ukształtowany w wyniku gry sił rynkowych.


3. Konstrukcja prawna podatku.

Kluczowe elementy: precyzyjne określenie stanów faktycznych i prawnych podlegających opodatkowaniu;
ustalenie zakresu podmiotowego podatku;
ujęcie podstawy opodatkowania i kształtu taryfy podatkowej;
wskazanie zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku.


Podmiot podatku, podmiotem podatku jest zbiór podatników pozytywnie określonych w ustawie, pomniejszony o tę kategorię, którą ustawa zwalnia z obowiązku podatkowego. Zakres podmiotowy podatku powinien być kompleksowo, czyli w całości uregulowany w ustawie podatkowej.


Kategoriami tymi są:
osoby fizyczne;
osoby prawne;
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Kategorie podatników szczegółowego ustawodawstwa podatkowego:
podatkowe grupy kapitałowe;
gospodarstwa rolne;
spadki nie objęte;
małżonkowie.


Przedmiot podatku, odpowiada na pytanie: od czego podatnik płaci podatek?
Znajduje to odzwierciedlenie w tytule aktu prawnego;
Przedmiot opodatkowania zgodnie z art. 217 konstytucji, może być ujęty wyłącznie w ustawie.


Podstawa podatku, istnieją dwa aspekty znaczeniowe - „podstawa opodatkowania”.

Aspekt konstrukcyjny, podstawa jest ujmowana jako jeden z elementów konstrukcyjnych podatku;
wyraża ona ilościowe lub wartościowe ujęcie przedmiotu opodatkowania w kategoriach ogólnych i abstrakcyjnych;
wielkość podstawy wyznacza sytuacja faktyczna lub prawna, z którą łączy się powstanie obowiązku podatkowego, tj. przedmiot opodatkowania; podstawa wchodzi w skład przedmiotu opodatkowania.


Aspekt normatywny, podstawa jest rozumiana jako zespół norm prawnych regulujących instytucję podstawy opodatkowania;
oznaczenie wielkości podstawy opodatkowania w danym rodzaju podatku;
ustalona w postępowaniu podatkowym w kategoriach jednostkowych i konkretnych-podstawa wymiaru podatku.
Przepisy prawne, które w poszczególnych rodzajach podatku, określają podstawę i przedmiot opodatkowania są wspólne.
Podstawa ma wymiar konstytucyjny, jest prawną konsekwencją przedmiotu opodatkowania.

Stawka podatkowa,
W ustawodawstwie podatkowym mogą być stosowane następujące rodzaje stawek podatkowych:
kwotowa, to ilość jednostek pieniężnych, jaką należy zapłacić od danej podstawy opodatkowania;
procentowa, wyraża ona relacje pomiędzy wysokością podatku a wielkością podstawy opodatkowania.

Stawki te przybierają formę:
stawki stałej, oznacza ona, że jedna i ta sama stawka znajduje zastosowanie do określenia wysokości podatku, niezależnie od tego jaka jest wielkość podstawy opodatkowania.


Stawki proporcjonalne,
mają one stały stosunek do podstawy opodatkowania;
przy zachowaniu tego samego stosunku między podstawą a stawką, kwota podatku zmienia się wraz ze zmianami podstawy; rośnie wraz ze wzrostem podstawy i maleje wraz ze zmniejszeniem się podstawy;
najczęściej stawki te znajdują zastosowanie przy opodatkowaniu konsumpcji (dochód wydatkowany) oraz w podatkach typu przychodowego.


Stawki progresywne,
stawka podatku rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania;
tempo wzrostu stawki jest szybsze od tempa wzrostu podstawy opodatkowania;
progresja przyspieszona, stawka podatkowa zwiększa się wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania;
progresja liniowa, stawka podatkowa w stosunku do zwiększającej się podstawy opodatkowania pozostaje stała;
progresja opó¼niona, stawka podatkowa w stosunku do zwiększającej się podstawy opodatkowania zmniejsza się.

Stawki progresywne ujmowane są jako:
progresja globalna, oznacza, że do całej podstawy opodatkowania stosuje się jedną stawkę,
progresja szczeblowana, podstawę opodatkowania dzieli się na części i do każdej z tych części stosuje się osobną stawkę podatkową; stawki te stosowane są w podatkach dochodowych i majątkowych.

Stawki regresywne, polegają na tym, że stawka podatku zmniejsza się wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania.

Stawki degresywne, w miarę zmniejszania się podstawy opodatkowania maleje stawka podatkowa;
jest to odwrócona progresja, którą rozpatruje się „z dołu do góry” a degresję „z góry na dół”;

Skala podatkowa, jest to zbiór uporządkowanych (rosnąco lub malejąco) stawek procentowych znajdujących zastosowanie do podstawy opodatkowania.

Podstawowe typy skali:

progresywna, ujęta jako skala progresji globalnej bąd¼ jako skala progresji szczeblowej; regresywna.Ulgi podatkowe,
ustawodawca nie rezygnuje z opodatkowania, gdyż jego zamiarem jest tylko redukcja obciążenia podatkowego;
jest ona korektą podstawy opodatkowania;
są adresowane do określonych kategorii podatków;
zniżka wysokości podatku dokonuje się przez:
zmniejszenie podstawy opodatkowania,
obniżenie stawek podatkowych,
obniżenie kwoty podatku.
Wg. Ordynacji podatkowej, ulga to przewidziane w przepisach prawa podatkowego:
zwolnienia,
odliczenia,
obniżenia,
zmniejszenia,
których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.Zwolnienie, oznacza definitywne wyłączenie określonej kategorii podmiotów lub przedmiotów spod opodatkowania;

4. Systematyka podatku.

Kryterium przedmiotowe,
w procesie tym dochód najpierw kształtuje przychód, następnie zostaje ustalony przychód minus koszty i konsumpcja.

Przychodowe, opodatkowaniem jest tu objęty dochód brutto a więc bez uwzględnienia kosztów uzyskania;
jest to podatek łatwy w wymiarze i poborze, gwarantuje budżetowi państwa dochody, niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny rezultat finansowy;
¼ródłami uzyskania przychodu mogą być:
czynsze dzierżawcze,
nieruchomości kapitału,
prowadzi to do tworzenia w określonym systemie podatkowym kilku rodzajów podatków przychodowych.

Dochodowe,
ta forma opodatkowania uzależnia wysokość podatku od osiągniętego wyniku finansowego; uwzględniają elementy osobowe opodatkowania;
dochód w sensie podatkowym, wyraża sumę zindywidualizowanych przychodów netto, uzyskiwanych w pewnym okresie czasu z poszczególnych ¼ródeł przychodów,
Dochód = Przychód- Koszty.

Majątkowe,
przedmiotem opodatkowania jest majątek lub też jego przyrost;
podatki te określane są mianem realnych;
płacone są one z dochodu i mają charakter nominalny; w sensie prawnym podatek jest majątkowy, gdy jego konstrukcja prawna, a zwłaszcza przedmiot i podstawa opodatkowania dotyczą posiadania majątku w całości lub jego składników, nabycia lub zużycia, a także przyrostu majątku; wyróżniamy tutaj podatki:
od stanu majątku,
od zmiany praw majątkowych,
od przyrostu majątku.

Konsumpcyjne, w sensie ekonomicznym ¼ródłem tych podatków jest dochód wydatkowany, czyli kwota produktu umniejszona w cenie;
rzeczywisty ciężar podatku ponosi ludność.

Obrotowe, za swój przedmiot opodatkowania mają czynności związane zarówno z przychodem, dochodem lub majątkiem.

Kryterium podmiotowe:

wg. podmiotu czynnego, są to podatki na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych oraz innych związków niepublicznych; podmiotem czynnym jest państwo lub inny związek publicznoprawny.
wg. podmiotu biernego, są to podatki od gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych;
- podmiotem biernym jest podmiot na, który państwo lub inny związek publicznoprawny nakłada obowiązek podatkowy.


Wg. powyższego kryterium wyróżniamy podatki:
od osób fizycznych;
od osób prawnych;
spółek jawnych, komercyjnych, cywilnych.


Wg. innej systematyki: podatki państwowe, samorządowe.
Podatki zwyczajne i nadzwyczajne, nakłada się je w wyjątkowych sytuacjach,
np. powodziowe;
celowe, należą do nich podatki, zasób środków majątkowych,
np. na rehabilitację osób niepełnosprawnych.


Inne podziały podatków;
Miarowe, konstruowany jest z uwzględnieniem całokształtu sytuacji faktycznych i prawnych związanych z danym podmiotem; są one dopasowywane do zdolności płatniczej,
np. podatek dochodowy;

Rynkowe, stanowią one istotny element kształtowania cen poprzez wpływ na strukturę kosztów, przy równoczesnym pomijaniu osoby obciążonej ciężarem podatkowym,
np. podatek obrotowy;


Fiskalne, służą one pokrywaniu potrzeb finansowych państwa poprzez przesuwanie dochodu narodowego od jednostki na rzecz ogółu.

Interwencyjne, służą głównie do oddziaływania na przebieg procesów gospodarczych lub społecznych;

Rzeczywiste, podstawa opodatkowania ustalona jest w wyniku postępowania podatkowego; kształtowana jest przez przebieg zdarzeń gospodarczych w określonym czasie;
są one uzależnione od wyników działalności gospodarczej.

Należne, podstawa opodatkowania ma charakter stały i jest niezależna od przyszłych zdarzeń gospodarczych; wysokość obciążenia ustalana jest „z góry”.

Naliczone, jest to kwota umieszczona na dokumencie zakupu.

Kryterium ponoszenia ciężaru podatkowego,

kryterium to ma związek z teorią przerzucalności podatku, która polega na przesunięciu przez podatnika ciężaru na inny podmiot;
może on powodować:
- wzrost cen towarów i usług zbywalnych przez podatnika, jest to przerzucanie w przód;
- obniżenie cen nabywanych przez podatnika , przerzucenie w tył.

Pośrednie,
oddziaływają regresywne w stosunku do dochodów ludności;
są wyrazem preferencji fiskalnej funkcji podatku;
ich zaletą jest to, że dotyczą dochodu zużywanego na zakup dóbr i usług.

Bezpośrednie,
występują, gdy normatywnie określone ¼ródło podatku, przedmiot i podmiot są zbieżne z rzeczywistym ¼ródłem ekonomicznym podatku i przedmiotem podatku;
stwarzają przesłanki do respektowania zdolności płatniczej podatnika;
umożliwiają indywidualizację ciężaru podatkowego;
są tu możliwe do zastosowania ulgi, zwolnienia, wyłączenia.5. Systemy podatkowe.

System podatkowy,
jest to całość, która ogarnia wszystkie występujące podatki;
jest to ogół podatków pobieranych w danym państwie, w danym czasie pozostających ze sobą w pewnych związkach ukształtowanych w toku rozwoju historycznego.

Wyróżniamy:

System historyczny, powstał przez ewolucję w dobie przemian na przełomie wieków.
System racjonalny, został on zbudowany i wprowadzony wg. z góry przyjętych założeń.

System podatkowy jest wypadkową wpływów i kompromisów:
-ekonomicznych,
-politycznych,
-społecznych.

W systemie podatkowym wyróżniamy kilka subsystemów:
-podatków i opłat lokalnych;
-podatków i opłat krajowych (stanowych i regionalnych);
-opodatkowania podmiotów gospodarczych (spółek i przedsiębiorstw zarobkowych);
-opodatkowania gospodarstw domowych.6. Zasady opodatkowania.

Zasady sformułowane przez A. Smitha:

Zasada dogodności,
- każdy podatek winno się ściągać w takim czasie i w taki sposób by podatnikowi było jak najdogodniej go zapłacić;
- gdy chodzi o doba konsumpcyjne, dogodność polega na tym, że konsument płaci podatek stopniowo, w małych ilościach, w miarę jak kupuje;
- w podatkach od czynszu z ziemi lub z domów dogodność polega na tym, że pobór następuje wówczas, gdy istnieje największe prawdopodobieństwo, że podatnik ma go czym zapłacić.

Zasada równości,
- termin płatności, sposób zapłaty, suma jaką należy zapłacić powinny być jasno i zrozumiale określone.


Zasada taniości,
-koszty realizacji podatku państwo powinno utrzymywać na możliwie najtańszym poziomie; - - tak, aby jak największy udział procentowy dochodów z opodatkowania przypadł na rzecz dobra ogólnego, a nie były pochłonięte przez administrację podatkową.


Zasada równości,

koncepcja beneficyt, (ekwiwalencji korzyści), traktuje ona podatek jako opłatę ponoszoną przez obywateli za udzieloną im ze strony państwa ochronę;
wysokość ciężaru podatkowego powinna być wypadkową korzyści jakie podatnik czerpie z działalności państwa;
koszt świadczeń państwowych w odniesieniu do poszczególnych obywateli mają różną wysokość;

Koncepcja ability-to-pay ( zdolności płatniczej), oparta jest o 3 rodzaje prywatnych dochodów, które są przedmiotem opodatkowania, renta-zysk-płaca;
nikt nie powinien płacić wyższych podatków, niż jest w stanie płacić, bo państwo, które chce istnieć musi troszczyć się o finanse swych obywateli;
rozkład ciężaru podatkowego w zależności od zdolności płatniczej oznacza rozkład ze względu na wysokość dochodu.


7. Charakterystyka poszczególnych podatków.

Podatek od nieruchomości, ustawa a dnia 12 stycznia 1991r.

Podmiot podatku,
- osoby fizyczne;
- osoby prawne;
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które:
są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem;
są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części;
są posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego, a także umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej skarbu Państwa albo z ustanowionego zarządu;
posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich część albo obiekty budowlane nie złączone trwale z gruntem, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zarządu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Przedmiot opodatkowania,
budynki lub ich części;
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna;
grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz nie sklasyfikowane grunty, które nie są gruntami rolnymi, a położone są na terenie miast a także grunty, które zostały wyłączone decyzją administracyjną niż cele inne niż rolnicze lub leśne;
grunty pod jeziorami, grunty zajęte niż zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.


Podstawa opodatkowania,
dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości
ścian, z wyłączeniem klatek schodowych oraz szybów wind;
- dla budowli ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego;
gdy, obowiązek podatkowy od budowli powstał w ciągu roku podatkowego, podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalona do obliczenia amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego;
dla gruntów, powierzchnia tych gruntów.Stawki podatkowe, wysokość tych stawek określa Rada gminy, lecz podatek ten nie może przekroczyć rocznie;
od budynków mieszkalnych lub innych ich części (0,41zł) od 1m² powierzchni użytkowej;
od budowli 2% ich wartości.

Powstanie obowiązku podatkowego,
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku;
powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została ukończona/ rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich wykończeniem;
gdy nastąpi zmiana sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;
obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności tego obowiązku;
gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.Terminy i sposoby rozliczeń,
osoby fizyczne
zobowiązane są złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości, sporządzony wg. ustalonego wzoru na formularzu w terminie
14 dni od powstania obowiązku podatku,
14 dni od zaistnienia zmian;
podatek ten na rok podatkowy ustala w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent) właściwy dla miejsca położenia nieruchomości;
podatek jest płatny w 4 ratach do dnia 15marca, 15maj, 15września, 15listopada roku podatkowego;
gdy w ciągu roku podatkowego nastąpi wygaśnięcie obowiązku lub zaistnieją zmiany wówczas wójt dokonuje zmiany decyzji;


osoby prawne ,
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:
do 15stycznia właściwemu dla miejsca położenia nieruchomości złożyć deklarację na dany rok, która ma być złożona wg. ustalonego wzoru;
gdy obowiązek powstał po terminie 15stycznia to w terminie 14 dni od zaistnienia powstania tego obowiązku;
gdy zaistniały zmiany należy odpowiednio skorygować deklarację 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
należy wpłacić podatek na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.


Zwolnienia od podatku,
nieruchomości zajęte na potrzeby organów administracji samorządu terytorialnego;
nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych, przeznaczone na przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, pod warunkiem wzajemności;
budowle i grunty, pasy drogowe dróg publicznych;
budowle transportu kolejowego, lotnisk, portów morskich i rzecznych;
budowle związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem energii, paliw; ciepła;
grunty pod wodami płynącymi, kanałami ;
budynki gospodarcze związane z działalnością leśną, gospodarstwa rolne, budynki gospodarcze związane z działalnością rolniczą;
budowle zabytkowe;
muzea.
Podatek od środków transportu.

Podmiot podatku,
- osoby fizyczne;
- osoby prawne;
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
osoby te i jednostki muszą być właścicielami środków transportowych na które środek transportowy został zarejestrowany;
jeżeli środek taki stanowi własność więcej osób, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich właścicielach;
gdy nastąpi zmiana właściciela, obowiązek ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

Przedmiot opodatkowania,
- samochody ciężarowe o ładowności od 2-12ton;
- samochody ciężarowe o ładowności powyżej 12ton;
- ciągniki siodłowe i balastowe;
- przyczepy i naczepy o ładowności 5ton, z wyjątkiem wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatnika podatku rolnego;
- autobusy.
Powstanie obowiązku podatkowego,
-powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany;
-gdy nabyto środek transportowy zarejestrowany od pierwszego dnia miesiąca obowiązek następuje po miesiącu od dnia nabycia;
-obowiązek wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy zostaje wycofany na stałe lub zbyty;

Terminy i sposoby rozliczeń,
organem podatkowym jest organ gminy, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika;
rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek, z tym, że roczna stawka nie może przekroczyć maksymalnych stawek ustawowych;

przy określaniu stawek należy uwzględnić;
rodzaj środka transportowego,
ładowność,
masę całkowitą,
wiek,
nacisk na siodło ciągnika,
liczbę miejsc do siedzenia.

+ Podatek płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15lutego i do 15września każdego roku;

+ gdy obowiązek powstał po dniu 15lutego a przed 1września, podatek płatny jest w dwóch ratach:
1-w ciągu 14 dni od powstania obowiązku,
2-do dnia 15 września roku podatkowego;

+ gdy obowiązek powstał po dniu 1września, podatek płatny jest w terminie 14 dni od powstania obowiązku;
+ gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, stawki ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek;
+ podatek uiszcza się na rachunek budżetu gminy.
Zwolnienia,
- pod warunkiem wzajemności-środki będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji zagranicznych, członków personelu;
- środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne.

Podatek od posiadania psów.

Podmiot,
osoby fizyczne posiadające psa.

Przedmiot,
psy.

Podstawa,
ilość posiadanych psów.

Stawka,
od 1 sztuki max-31,74zł.

Zwolnienia,
pod warunkiem wzajemności
od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
z tytułu posiadania psa będącego pomocą dla osób kalekich;
od osób w wieku powyżej 70lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, od jednego psa;
z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych, 2 psy na gospodarstwo.

Opłaty lokalne.

Opłata targowa:

Podmiot,
-osoby fizyczne,
-prawne,
-jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Przedmiot, dokonywanie sprzedaży na targowiskach.

Stawki, kwotowe, ustawowe, dzienne max. (478,22zł).

Zwolnienia, osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomością znajdującą się na terenie targowiska.

Targowisko, są to wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, w szczególności z ręki do ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.

Opłata miejscowa.

Podmiot, osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe.
Wykaz tych miejscowości ustala wojewoda na wniosek Rady Gminy po uzgodnieniu z ministerstwem Ochrony Łrodowiska.

Stawka, max wynosi za 1 dzień (1,32zł).

Zwolnienia,
-placówki dyplomatyczne pod warunkiem wzajemności;
-od osób przebywających w szpitalach lub zakładach uzdrowiskowych oraz sanatoriach;
-od osób niewidomych i ich przewodników;
-od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domków letniskowych;
-od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Opłata administracyjna.

Podmiot,
-osoby fizyczne,
-prawne
-jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiot,
-czynności urzędowe wykonywane przez organy podległe radzie gminy pod warunkiem, że czynności te nie są objęte opłatą skarbową.

Stawki, ustawa określa max. stawki, Rada Gminy określa w drodze uchwały inne stawki.


Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek ten wszedł w życie w 1992r. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r.;
Płaci się go od dochodów uzyskiwanych;
aby ustalić wysokość dochodów trzeba ustalić ¼ródło przychodów i odjąć koszty uzyskania przychodu;
jest to podatek bezpośredni.

Podmiot,

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
podlegają osoby fizyczne, które mieszkają na terytorium RP;
bąd¼ których pobyt czasowy trwa powyżej 183 dni;
osoby płacą podatek dochodowy od całości uzyskiwanych dochodów bez względu na miejsce ¼ródła przychodów,

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
podlegają osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania w RP;
pobyt czasowy trwa krócej niż 183 dni;
osoby te płacą podatek dochodowy od dochodów uzyskanych na terenie RP.


Wyłączenia:
osoby przybyłe do Polski na pobyt czasowy trwający dłużej niż 183 dni, które przybyły w celu podjęcia zatrudnienia w zagranicznych przedsiębiorstwach, w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach banków z udziałem kapitału zagranicznego;
ta sama zasada dotyczy przedstawicieli placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz inne osoby przebywające w kraju (imunited) jak również członkowie ich rodzin pozostających we wspólnym domostwie jeżeli na stałe nie przebywają w Polsce i nie mają stałego pobytu,

małżonkowie rozliczający się łącznie,
-rozliczają się razem jeżeli istnieje wspólnota majątkowa;
-pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i muszą wyrazić chęć wspólnego opodatkowania, wyrażoną w zeznaniu rocznym;
-opodatkowaniu podlega suma dochodów ale podatek obliczony jest od połowy dochodów pomnożony przez 2;
-jeżeli któryś z współmałżonków uzyskuje dochód z tytułu karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego to od tego roku nie mogą się wspólnie rozliczać,

osoby samotnie wychowujące dzieci,
-tylko dzieci małoletnie bez względu na wiek, jeżeli pobierany był na nie zasiłek pielęgnacyjny;
-jeżeli osoba samotnie wychowuje dzieci do 25 roku życia, uczące się w szkole, pod warunkiem że dzieci te nie uzyskały dochodów za wyjątkiem renty rodzinnej, dochodu wolnego od podatku,

osoby małoletnie, czyli, dzieci małoletnie np. z tytułu pracy własnej, stypendiów oraz dochodu z tytułu władania rzeczami (otrzymanie w spadku nieruchomości) , wypełniają zeznanie podatkowe lecz podpisuje je prawny opiekun; inne dochody łączone są z dochodami rodziców.Przedmiot,
-są to roczne koszty uzyskania, które są uzależnione od ¼ródła przychodu;
-opodatkowaniu podlegają wszelkie uzyskiwane dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych przedmiotowo przez samą ustawę;
-jeżeli nie można przychodu zakwalifikować do rodzaju ¼ródła przychodu, należy wykazać go w innych przychodach;
-łączy się wszystkie uzyskane dochody, chyba ,że dany dochód jest opodatkowany ryczałtem lub kartą podatkową.

Dochód, jest to nadwyżka przychodu po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów;
w pewnym przypadku mamy do czynienia ze stratą, którą rozlicza się przez 5 kolejnych lat z dochodu uzyskanego z tego samego ¼ródła;
w pierwszym z kolejnych lat nie można odliczyć więcej niż 50% straty.

Przychody i ¼ródła przychodów.

Ustawa rozróżnia następujące rodzaje przychodów:
-kwoty należne chociaż nie zostały otrzymane (moment otrzymania faktury);
-dodatnie różnice kursowe;
-przychody ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

¬ródłami przychodów są:
-stosunek służbowy;
-stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy;
-członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
-praca nakładcza; emerytura lub renta;


-działalność wykonywana osobiście;
-działalność artystyczna;
-literacka, naukowa;
-trenerska; oświatowa;
-publicystyczna;
-sędziów sportowych; dochody z działalności duchownych, ale inne niż za stosunek pracy;
-przychody biegłych płatników i inkasentów na podstawie zlecenia otrzymanego od organów administracji samorządowej;
-przychody uzyskiwane przez osoby wchodzące w skład organów wykonawczych i stanowionych osób prawnych;
-umowa zlecenie i o dzieło;
-od 2001r. dochód uzyskany przez menadżerów z tytułu kontraktów menedżerskich;


-poza rolnicza działalność gospodarcza w tym wolny zawód:
lekarze,
weterynarze,
pielęgniarki;


-działy specjalne produkcji rolnej;
nieruchomości lub ich części;
wartości czynszowe;
w przypadku bezpłatnego użytku wartości czynszowe jakie byłyby otrzymane w przypadku gdyby była zawarta umowa między najmującym a najemcą.

Wyjątek: nie ustala się wartości czynszowej, gdy właściciel nieruchomości używa jej na własną potrzebę lub potrzeby członków rodziny albo oddał bezpłatnie do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji, kultu religijnego oraz związkom zawodowym.


- najem, podnajem, dzierżawa lub umowy o podobnym charakterze, za wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą ;
-¼ródłem są otrzymywane wartości czynszowe.kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych z wyłączeniem spółdzielczych praw do lokalu oraz prawa wieczystego użytkowania;
z kapitałów pieniężnych, odsetki od pożyczek, wkładów na rachunkach bankowych, odsetki z obligacji i innych papierów wartościowych, dywidenda i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych z tytułu uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych.


Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.


- nie łączy się z dochodem z innych ¼ródeł odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz w nieruchomości spółdzielczego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania.


kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego;
zasiłki pieniężne z ZUS, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci;
stypendia;
dotacje (subwencje) inne niż z działalności gospodarczej;
dopłaty; nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie znajdujące pokrycia w ujawnionych ¼ródłach przychodów.

Zwolnienia przedmiotowe,
-wygrane w kasynach gry, grach na automatach oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie odpowiednich przepisów;
-odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe;
-zasiłki (dodatki) rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki wychowawcze oraz zasiłki porodowe, wypłacone na podstawie odrębnych przepisów;
-jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych;
-wartość ubioru służbowego (umundurowania);
-wartość napojów bezalkoholowych oraz posiłków wydawanych do spożycia wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu;
-ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność;
-dodatek energetyczny dla kombatantów;
-przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk żywiołowych;
-kwoty umorzonych pożyczek lub kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów o pożyczkach i kredytach studenckich.


Koszty uzyskania przychodów,
-kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego ¼ródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów;
-koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – 0,25% kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali miesięcznie;
-jeżeli podatnik uzyskuje przychody z tych tytułów równocześnie od kilku zakładów pracy, koszty uzyskania za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 4,5% kwoty;
-koszty uzyskania przychodów podwyższa się o 25% , jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Koszty uzyskania przychodu w stosunku do uzyskanego przychodu:
-z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela – 50%;
-z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – 50%.


Amortyzacja, podlegają jej:
- budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością;
maszyny, urządzenia i środki transportu;
inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Nie uważa się za koszty:
-strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności;
-kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań;
-udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek;
-poniesionych kosztów zaniechań inwestycji;
-wydatków pracowniczych na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Zasady ustalania dochodu:
-u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów;

-u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzący księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych;

-w razie zawiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, takiego wska¼nika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił-w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja;

-dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

-dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.


Podstawa opodatkowania, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot:

-składek określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
-składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych emerytur i rent;
-wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
-darowizn: na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, łącznie do wysokości nie przekraczającej 15% dochodu;
-na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymanie-łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.


Ulgi w podatku,
-podatek dochodowy od osób , obniżony o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na: zakup gruntu lub odpłatnie przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego;

-budowę budynku mieszkalnego;
-wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej: zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
-nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne;
-przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkania;

-remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

-dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci;

-zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą;

-odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika;

-odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych;

-ulgi za wyszkolenie ucznia.


Zaliczka na podatek,
-osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.


Podatek od towarów i usług.

Podmiot opodatkowania,
-osoby fizyczne,
-osoby prawne,
-jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP i wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności podlegające opodatkowaniu w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli czynności te zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej.

Jeżeli wykonują następujące czynności:
-czynności maklerskie,
-czynności wynikające z zarządzania funduszami powierniczymi,
-czynności wynikające z umów pośrednictwa zlecenia, umów agencyjnych i komisu,
-z innych umów o podobnym charakterze.

Jeżeli ciąży obowiązek uiszczania cła,
-osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, jeżeli wykonują czynności podlegające opodatkowaniu osobiście lub przez osoby upoważnione albo pracowników bąd¼ przy wykorzystaniu zakładu.

-Osoby będące usługobiorcami, usług pochodzących z importu.

-W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, jeżeli samodzielnie sporządza bilans za zgodą Urzędu Skarbowego może samodzielnie rozliczać się.Zwolnienia podmiotowe,
-Zwalnia się od podatku wartość sprzedaży towarów i usług podlegających opodatkowaniu a także wartość eksportu towarów i usług, która nie przekroczyła w roku podatkowym 10.000 Euro tj. 39.800zł;

-Osoby opłacające podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności objętej tą formą opodatkowania, w przypadku dokonania eksportu stawka może wynosić 0% przy posiadaniu różnych urządzeń do naliczania tego podatku.

Ograniczenia dla karty podatkowej:
-Przy zatrudnieniu 1 pracownika, czyli małe przedsiębiorstwo;
-Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym pod warunkiem wyboru zwolnienia w formie pisemnej na odpowiednim formularzu.

Przedmiot opodatkowania,
-Opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i usług na terenie RP oraz eksport i import towarów i usług;

-Czynności związane ze sprzedażą towarów, świadczenie usług oraz przekazywanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji lub reklamy;

-Przekazywanie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólnika, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni, członków stowarzyszeń a także zatrudnionych pracowników;

-Dostarczanie produktów rolnych na podstawie umów kontraktowych;

-Zamiana towarów i usług, oraz zamiana towaru na usługę bąd¼ usługi na towar;

-Wymiana towaru lub świadczenie usług w miejsce świadczenia pieniężnego;

-Darowizna towarów i usług;

-Łwiadczenie usług bez pobrania należności;

-Wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za czynności nie podlegające opodatkowaniu;

-Towary własnej produkcji oraz towary które po nabyciu nie zostały odsprzedane w przypadkach:
= rozwiązania spółki prawa cywilnego, handlowego nie mające osobowości prawnej;
= zaprzestanie przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu;
= zaprzestanie przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywanie działalności podlegającej opodatkowaniu przez okres przynajmniej 10 miesięcy bez zakończenia działalności gospodarczej.


Zwolnienia przedmiotowe,
-Zwolnienie jest to świadczenie usług wymienionych w zał. 2 do ustawy:

-usługi w zakresie rolnictwa;
-usługi świadczone przez pocztę polską;
-usługi budowlano-rozwojowe;
-usługi związane z rybołustwem i rybactwem;
-roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór, kanałów;
-usługi w zakresie edukacji;
-usługi pogrzebowe;
-usługi szaletów publicznych.

-Eksport towarów i usług jeżeli podatnik nie prowadzi odpowiedniej ewidencji lub płaci podatek w formie karty podatkowej;
-Import towarów zwolnionych od cła całkowicie;
-Import towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego;
-Sprzedaż towarów używanych a także darowizna tych towarów pod warunkiem , że nie przysługiwało nam prawo odliczenia podatku;


-Przychód uzyskiwany ze stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, umów zlecenia i o dzieła;
-Towary które wchodzą w skład spisu z natury sporządzanego w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, rozwiązania umowy spółki cywilnej.

Moment powstania obowiązku podatkowego,
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania, dostarczenia, przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi.
-Jeżeli podatnik wysyła towar odbiorcy lub wskazanej przez odbiorcę innemu podmiotowi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostarczenia towaru któremuś z nich;
- Jeżeli sprzedaje się towary lub wykonuje usługę to powinno być potwierdzone fakturą nie pó¼niej niż w terminie 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi;
-W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez graniczny urząd celny na dokumencie SAD. Dopóki nie mamy takiego potwierdzenia nie mamy prawa do odliczenia podatku;
-W przypadku importu towaru lub obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego; -Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi przyjmiemy więcej niż 50% zaliczki wówczas powstaje obowiązek podatkowy oraz obowiązek wystawienia faktury;
-Automaty do gry, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wyjęcia pieniędzy z automatu przez właściciela.

Podstawa opodatkowania,
-Podstawą opodatkowania jest obrót.
Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług pomniejszona o kwotę podatku należnego, czyli wartość netto;
-W przypadku sprzedaży budynków lub budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu;
-W przypadku czynności zrównanej ze sprzedażą podstawa opodatkowania podatku do towarów i usług odliczana jest wg. cen sprzedaży stosowanych z głównym odbiorcą;
-W przypadku importu towarów podstawą opodatkowania jest wartość celna sprowadzanych towarów powiększona o należne cło, w podatku akcyzyjnym w przypadku importu usług podstawą opodatkowania jest kwota którą usługobiorca zobowiązany jest zapłacić;
-Podstawą opodatkowania czynności maklerskich, funduszy powierniczych, umów agencyjnych, komisu jest kwota prowizji lub innych wynagrodzeń zmniejszona o wartość podatku.

Skale podatkowe,
22% - stawka podstawowa;
-7% - stawka obniżona, zał. Nr 3 do ustawy oraz usługi wymienione w rozporządzeniu: wyroby przemysłu spożywczego;
towary dla dzieci;
usługi hoteli i restauracji;
usługi transportu pasażerskiego;
usługi turystyczne;
usługi komunalne. -3%
- obowiązuje od sierpnia 2000r. Dla towarów pochodzenia rolniczego, uprawy rolne, wcześniej były one zwolnione z podatku;
-0% - stawka preferencyjna, aby ją stosować należy spełnić odpowiednie warunki:
prowadzić ewidencje, posiadać dokument SAD.
-Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów lub usług a w przypadku importu suma kwoty wynikająca z dokumentu odprawy celnej.
-Kwoty Podatku naliczonego pomniejszamy o podatek należny od importu towarów i usług. -Obniżenie podatku należnego o kwoty podatku naliczonego następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc w którym otrzymano fakturę lub dokonano odprawy celnej i nie pó¼niej niż w miesiącu następnym.

Wyjątki, kiedy nie możemy odliczyć podatku naliczonego przy zakupach:

-zakup towarów i sług wykorzystywanych do sprzedaży lub świadczenia usług zwolnionych z podatku;
-zakup samochodów osobowych i innych samochodów o ładowności do 500kg, nie dotyczy dilerów;
-zakup części składowych należących do środków trwałych służących do składania samochodów;
-zakup towarów i usług które nie należą do kosztów uzyskania przychodów;
-zakup paliw benzynowych, oleju napędowego do samochodów osobowych;
-zakup usług hotelowych i gastronomicznych, z wyjątkiem kiedy jest to rodzaj prowadzonej działalności: usługi przewozowe biura podróży;
-darowizna towarów lub nieodpłatne świadczenie usług.

Terminy rozliczeń,
Do odliczenia i wpłacenia podatku za okres miesięczny do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.


Koszty fiskalne,
Podatnicy zobowiązani są do rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych;
Obowiązek powstaje po przekroczeniu pewnych kwot obrotu określonego w ustawie.

Opłaty,
-jest to ¼ródło uboczne;
-świadczenia pieniężne wprowadzone w drodze ustawy;
-mają charakter przymusowy i bezzwrotny;
-są jednostronnie ustalone przez organy państwa;
-opłata jest pobierana w związku z konkretnymi czynnościami organów państwowych, samorządowych lub za konkretne usługi;
-są indywidualną zapłatą za indywidualne świadczenie;
-płacący otrzymuje indywidualną korzyść.

Rozróżniamy:

Opłata publiczna w sensie ekonomicznym, jest ciężarem nakładanym na podmioty istniejące poza państwem i inne związki pozaprawne, które korzystają bezpośrednio z usług i czynności wykonywanych przez organy państwa lub inny związek publicznoprawny.

Opłata publiczna w sensie prawnym, jest to świadczenie odpłatne, w zamian za wniesienie opłaty państwo wnosi usługi na naszą rzecz. Opłaty publiczne różnią się od podmiotów jedną tylko cechą, tym, że o ile podatki cechują się nieodpłatnością, to opłaty publiczne są świadczeniami odpłatnymi, jest to odpłatność ekwiwalentna.

Funkcje opłat publicznych:

Fiskalna, przysparza dochody władzy p publicznej, która je pobiera.
Pozafiskalna, związana jest ze znaczeniem prohibicyjnym oraz ewidencyjno-porządkowym.

Klasyfikacja opłat publicznych:
kryterium przedmiotowe:

Opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej:
opłata sądowa,
administracyjna;

ogólne
opłata skarbowa;

szczególne
– paszportowa;

opłaty osobiste
akty ze stanu cywilnego;

rzeczowe
koncesje,
zezwolenia;

Opłaty zmienne i stałe:
opłaty za usługi podmiotów gospodarki publicznej;
opłaty za usługi komunikacji miejskiej; o
płaty za wywóz śmieci;
płaty za przedszkole.

Opłaty środowiskowe, czyli opłaty za korzystanie z dóbr objętych szczególną ochroną.

Opłaty adiacentowe, dopłaty.

0Komentarzy · 913Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5981498 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39