Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 07:09:31

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
ANALIZA TECHNICZNA DOSTARCZA DANYCH DLA ANALIZY EKONOMICZNEJ
Admin1 dnia luty 28 2007 21:58:27

ANALIZA TECHNICZNA DOSTARCZA DANYCH DLA ANALIZY EKONOMICZNEJ
Pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:


Czy proponowany projekt jest technicznie wykonalny ?
Jakie materiały, surowce i półprodukty są konieczne do prowadzenia produkcji ?
gdzie należy zlokalizować zakład ?
Jaka technologia jest najbardziej właściwa ?
Jakie jest zapotrzebowanie na siłę roboczą ?
Jaki jest wymagany czas i koszty realizacji projektu ?

POWSZECHNIE WYSTęPUJ¡CE B£ęDY TECHNICZNEJ CZęŁCI STUDIUM WYKONALNOŁCI
Błąd oceny technicznych możliwości realizacji projektu,
Wybór przestarzałych wzorów do produkcji,
Niewłaściwy program produkcyjny u ¼le ułożony harmonogram,
Złe określenie rzeczywistych zdolności produkcyjnych,
Niewłaściwe określenie wymagań jakościowych co do materiałów, surowców i półproduktów,
Niedoszacowanie wielkości produkcji w toku, zapasów i wyrobów gotowych,
Nierealistyczny harmonogram realizacji,
Nieuwzględnienie konieczności rozwoju infrastruktury i uwarunkowań lokalnych.

¬LE WYKONANA ANALIZA TECHNICZNA MOźE PROWADZIć DO:

1. AKCEPTACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO, KTÓRY NIE SPE£NI OCZEKIWAń ZE WZGLęDU NA:
wyższy niż oczekiwano koszt inwestycji,
wyższy niż planowano koszt produkcji,
niską jakość produktów,
deficyt surowców, materiałów i półproduktów,
deficyt siły roboczej,
opó¼nienia i przekroczenia kosztów w fazie realizacji projektu.

2. ODRZUCENIE DOBREGO PROJEKTU ZE WZGLęDU NA:

błędną ocenę technicznej wykonalności projektu,
zawyżenie kosztów w stosunku do przychodów.
ANALIZA MARKETINGOWA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
W analizie marketingowej projektu inwestycyjnego szczególną uwagę należy zwrócić na:
czynnik demograficzny i geograficzny,
czynnik ekonomiczny,
elementy kulturowe, zwyczaje i praktyki.
Za jeden z ważniejszych czynników analizy marketingowej jest czynnik demograficzny, gdyż to właśnie ludzie tworzą rynek. W analizie marketingowej pozyskuje się informacje o liczbie ludności i przyroście naturalnym, strukturze wiekowej, poziomie wykształcenia, wzorcach konsumpcji gospodarstw domowych.
Czynnik geograficzny ma szczególne znaczenie dla określenia stopnia urbanizacji poszczególnych regionów, a niekiedy także warunków klimatycznych.
Analiza czynnika ekonomicznego wiąże się z pojęciem tzw. siły nabywczej - potencjalnego popytu.
Otoczenie kulturowe obejmuje sposoby zachowań konsumentów na rynku związane z ich pochodzeniem, wychowaniem, przywiązaniem do tradycji, szeroko pojętą mentalnością,.
Analizę marketingową projektu inwestycyjnego można oprzeć na czterech podstawowych elementach tzw. marketingu - mix.
Są nimi:
produkt,
cena,
promocja,
dystrybucja.
III.2.1. Produkt
Pod pojęciem produktu kryje się nie tylko fizycznie wytworzony towar. Jest nim także każda świadczona usługa, myśl techniczna, wykład szkoleniowy, doradztwo itp. Ze względu na różnorodność produktów przyjęto szereg ich klasyfikacji.
Klasyfikacja marketingowa przyjmuje za punkt wyjścia:
specyfikę zaspakajania potrzeb,
sposób dokonywania zakupów.
Ze względu na pierwsze kryterium produkty dzieli się na:
konsumpcyjne,
inwestycyjne.
Sposób dokonywania decyzji zakupu wyróżnia produkty:
bieżącej konsumpcji,
trwałego użytku,
Jednym z elementów analizy marketingowej odnoszącej się do samego produktu jest określenie jego cyklu życia.
Cykl życia produktu polega na stopniowym nabywaniu i utracie zdolności konkretnego wyrobu do zaspokajania potrzeb konsumentów.

Faza rozwoju wiąże się z wprowadzeniem produktu na rynek. Popyt na tę nowość nie jest jeszcze ukształtowany. Wielkość sprzedaży jest mała a firma ponosi stosunkowo wysokie koszty.
W fazie wzrostu szybko zwiększa się sprzedaż. Popyt został już ukształtowany. Wysokie tempo wzrostu wielkości sprzedaży wpływa korzystnie na koszty i zyski związane z tym produktem.
W fazie dojrzałości następuje spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży, rynek jest już dobrze zaspokajany.
W fazie nasycenia wielkość sprzedaży produktu osiąga maksimum, po czym tempo wzrostu zysku związanego z jego sprzedażą zaczyna maleć.
Faza spadku jest ostatnią fazą rynkowego życia produktu. Rosną koszty jednostkowe jego produkcji. Tym samym, spada zysk, który może przerodzić się w stratę. Dlatego firma podejmuje zwykle decyzję o wycofaniu produktu z rynku.
SYMPTOMY DOJRZA£OŁCI PRODUKTU

NASYCENIE RYNKU
SZTYWNOŁć POPYTU
NADMIAR MOCY PRODUKCYJNYCH
POJAWIENIE SIę SUBSTYTUTÓW
DOJRZA£OŁć TECHNOLOGICZNA
CORAZ BARDZIEJ WYMAGAJ¡CY KLIENCI


Znak towarowy
Sposobem na indywidualizację produktu i przybliżenie go do odbiorcy jest nadawanie określonej nazwy - znaku towarowego. Przez znak towarowy należy zatem rozumieć użycie nazwy lub symbolu w celu zidentyfikowania towarów lub usług jednego sprzedawcy i odróżnienia ich od konkurencyjnych produktów.
Opakowanie
Opakowanie jest elementem mającym różne znaczenie dla poszczególnych produktów. Inaczej jest ono traktowane w przypadku dóbr konsumpcyjnych, czy trwałego użytku, a inaczej w przypadku usług. Można jednak wyróżnić pewne cechy wspólne znaczenia opakowania.
Po pierwsze jest to funkcja ochrony produktu, określenia zakresu jego objętości, umożliwienia transportu i przenoszenia. Druga funkcja dotyczy reklamy produktu, producenta, bąd¼ sprzedawcy.
Czasem opakowanie może stanowić dodatkową wartość dla odbiorcy za cenę produktu. Nowoczesny marketing idzie jednak jeszcze dalej, wynosząc opakowanie do roli piątego podstawowego elementu marketingu-mix.
Cena
Cena skupia w sobie wynik pozostałych działań marketingowych. Determinuje ją sam produkt, jego marka na rynku, która z kolei jest powiązana z intensywnością działalności promocyjnej. Wysokość ceny zależy także od tego na jaki segment rynku dany produkt jest skierowany, a także fazy cyklu życia, w której się znajduje. Znaczny wpływ na cenę ma także dystrybucja. Jej wpływ wyraża się w wysokości pobieranych na różnych szczeblach dystrybucji marż i prowizji. Promocja wpływa na cenę poprzez tworzenie wyobrażenia o marce produktu, a jej koszty muszą być także uwzględnione w cenie produktu.
Wyróżnia się dwie podstawowe strategie ustalania cen:
progresywną,
degresywną.
Metoda progresywna polega na doliczeniu do kosztów wytwarzania ustalonego zysku.
Metoda degresywna polega na odliczaniu kolejnych składników cenowych od ceny dla ostatecznego odbiorcy.
Dystrybucja
W obecnej sytuacji rynkowej rzadko zdarza się, by produkt producenta lub usługodawcy dotarł do ostatecznego odbiorcy bez udziału pośredników. Między wytwórcą, a konsumentem pojawiają się tzw. kanały dystrybucji. Są one często definiowane jako łańcuch sprzedawców pośrednich, którzy włączają się między podstawowe ¼ródło dostawy i ostatecznego konsumenta. Do najważniejszych przyczyn korzystania z pośrednich ogniw sprzedaży należy zaliczyć:
koszty związane ze znajdowaniem nabywców,
problemy związane z zawieraniem umów kupna - sprzedaży,
zapewnienie elastyczności dostaw,
organizację serwisu technicznego,
finansowanie obrotu,
koszty utrzymania własnej sieci sprzedaży.
Promocja
Promocję marketingową w ujęciu szerokim definiuje się jako oddziaływanie na nabywców w celu skłonienia ich do działania zgodnego z intencjami nadawcy komunikatu.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy tej działalności zależy od szeregu czynników takich jak:
rodzaj produktu,
kanały dystrybucji używane w danej dziedzinie,
wysokość cen,
konkurencja,
zamierzona wielkość sprzedaży,
rodzaj rynku.
Badania marketingowe
Podjęcie decyzji dotyczącej realizacji projektu inwestycyjnego wymaga przetworzenia i przeanalizowania danych, które gromadzone są w procesie badania marketingowego. Przedmiotem działalności badawczej na potrzeby marketingu jest rynek i wszystkie występujące na nim zjawiska oraz te obszary otoczenia, które wywierają szczególny wpływ na kształtowanie wzrostu konsumpcji i zachowania klientów, a także na zachowania pozostałych uczestników rynku.
Przeprowadzenie badań marketingowych jest szczególnie potrzebne w sytuacji, gdy firma zamierza poprzez realizację projektu inwestycyjnego:
podjąć produkcję dla nierozpoznanego segmentu rynku,
wprowadzić nowy produkt na rynek,
kształtować dodatkowy popyt na swój produkt.
Zakresem badań marketingowych można objąć:
podaż - badania ceny, wartości oferty rynkowej, podaży w aspekcie ilościowym, asortymentowym, struktury dostawców.
popyt - badania czynników kształtujących popyt, rozmiarów popytu, cenowej elastyczności popytu,
konkurencję - identyfikacja konkurentów i analiza ich oferty, badania mechanizmów i przejawów konkurencji na rynku,
zachowania klientów - identyfikacja nabywców, segmentacja, badania mody i stylu życia,
produkt - badania porównawcze z innymi produktami, opakowań, akceptacji na rynku nowego produktu,
dystrybucję - ocena istniejących i możliwych kanałów dystrybucji,
promocję - badania sposobu dotarcia do klientów i skuteczności podjętych działań.

WSTęPNA ANALIZA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
Wstępna analiza projektu inwestycyjnego dokonywana jest przy wykorzystaniu:
analizy progu rentowności,
analizy wrażliwości.
Analiza progu rentowności pozwala na określenie tzw. punktu wyrównania BEP-u (ang. break-event-point), odpowiadającego takiej wielkości produkcji (lub sprzedaży), przy której dochody ze sprzedaży zrównoważą koszty produkcji. Jest to punkt graniczny, powyżej którego badane przedsięwzięcie zaczyna przynosić zyski.
Obliczenie progu rentowności prowadzi się przyjmując następujące założenia:
koszty produkcji są funkcją wielkości produkcji lub wielkości sprzedaży,
wartość produkcji równa jest wartości sprzedaży,
koszty stałe są jednakowe dla każdej wielkości produkcji,
jednostkowe koszty zmienne są stałe i wskutek tego całkowite zmienne koszty produkcji zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcji,
jednostkowa cena sprzedaży produktu nie ulega zmianie z upływem czasu i zmianami skali produkcji,
obliczenia powinny opierać się na danych z normalnego roku eksploatacji obiektu,
Metoda analizy progu rentowności opiera się na podziale ogółu kosztów na stałe i zmienne.
Próg rentowności może być wyrażony:
ilościowo,
wartościowo,
jako stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej.
Do wyznaczenia progu rentowności można zastosować odpowiednie równanie matematyczne:

cena jednostkowa sprzedaży x wielkość sprzedaży = stałe koszty produkcji + jednostkowe koszty produkcji x wielkość sprzedaży

bąd¼ posłużyć się metodą graficzną:

Wartość sprzedaży S
Koszty całkowite Kc
Próg rentowności w wyrażeniu (przy produkcji jednoasortymentowej):
- ilościowym

Koszty stałe
BEP=
cena jednostkowa - jednostkowy koszt zmienny

- wartościowym

BEP’ = BEP x cena jednostkowa

- jako stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych

Koszty stałe
BEP’’= x 100 zdolność produkcyjna x (cena jednost. - jednostk. koszt zmienny)

Analiza wrażliwości

Jej podstawą jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmiany warunków działania przedsiębiorstwa. Zmiany te wpływają w określony sposób na poziom elementów obliczeniowych progu rentowności. Analiza ta służy do oceny podatności przedsięwzięcia na zmiany poszczególnych czynników wykorzystywanych przy obliczaniu progu rentowności. W badaniach można uwzględniać zmianę jednego czynnika (np. ceny) przy innych nie zmiennych lub też równoczesną zmianę kilku czynników np.:

Koszty stałe
BEP=
cena jednostkowa (10%­) - jednostkowy koszt zmienny


Koszty stałe (10%­)
BEP= x cena jednost. (10%¯)
cena jednost. (10%¯) - jednostk. koszt zmienny (10%­)

Analiza wrażliwości obejmuje również badanie granicznego poziomu poszczególnych czynników, to jest takiego ich poziomu, który przy założonej wielkości sprzedaży i stałym poziomie innych czynników, zagwarantuje jedynie osiągnięcie progu rentowności.
Badanie powinno dotyczyć zwłaszcza jednostkowej ceny sprzedaży i jednostkowych kosztów zmiennych, jako najbardziej podatnych na ewentualne zmiany.

Graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży można wyznaczyć na podstawie następującego równania:
jednostkowe koszty zmienne x wielkość sprzedaży + Koszty stałe
cena min =
wielkość sprzedaży

Z kolei graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych można obliczyć stosując równanie:

jednostkowa cena x wielkość sprzedaży - Koszty stałe
jednostkowy koszt zmienny max =
wielkość sprzedaży

Na podstawie granicznych wielkości poszczególnych czynników można również określić tzw. margines bezpieczeństwa przedsięwzięcia z uwagi na zmiany tych czynników. Margines ten ustala się w następujący sposób:
- z uwagi na jednostkową cenę sprzedaży:

cena jednostkowa - cena min
Mc = x 100%
cena jednostkowa

- z uwagi na jednostkowy koszt zmienny:


jednostkowy koszt zmienny max - jednostkowy koszt zmienny
Mk = x 100%
jednostkowy koszt zmienny
Zaprezentowane równania pozwalają ustalić, jaka maksymalna zmiana poziomu poszczególnych czynników jest dopuszczalna z punktu widzenia opłacalności ocenianego projektu inwestycyjnego.
Wska¼nik bezpieczeństwa obrazuje wrażliwość projektu na spadek popytu. Wska¼nik ten można obliczyć na podstawie równania:

Pm - BEP
Wb =
Pm
Jeżeli do osiągnięcia progu rentowności konieczne jest wykorzystanie pełnych zdolności produkcyjnych, to Wb = 0. Oznacza to, że już w chwili obecnej projekt nie osiąga zysku. Każdy spadek popytu na produkowane wyroby przyniesie więc stratę. Z kolei im wyższy wska¼nik bezpieczeństwa (Wb ® 1), tym większy spadek popytu może projekt wytrzymać nie przynosząc strat.
Zarówno analizę progu rentowności, jak i analizę wrażliwości cechuje duże uproszczenie w sposobie oceny opłacalności projektu inwestycyjnego, stąd mogą one stanowić jedynie pomocnicze narzędzie tej oceny.
Reasumując, zakres tematyczny analizy i oceny możliwości wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien dotyczyć:
zasadności projektu z punktu widzenia możliwości zbytu,
nowoczesności przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych,
zgodności lokalizacji i rozwiązań technicznych z interesami miejscowego społeczeństwa oraz z wymogami ochrony środowiska naturalnego,
możliwości wykonania zamierzenia zgodnie z harmonogramem robót,
realności założeń, określających ¼ródła finansowania projektu oraz przyszłe efekty ekonomiczne i finansowe.

0Komentarzy · 3214Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066243 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39