Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLuty 26 2024 04:33:24

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Bank
Admin1 dnia marzec 10 2007 15:42:49

Bank- określony jest jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytu, świadczeniu usług w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym oraz oferuje inne usługi.

Rolę banku można określić następująco:
- Rola płatnika, tzn. dokonuje płatności swoich klientów.
- Rola agenta: działa w imieniu klientów w zakresie emisji papierów wartościowych i zarządzania własnością klientów.
- Rolę gwaranta tzn. popiera klientów spełniających swe zobowiązania.
- Pełni rolę pośrednika w dokonywaniu transformacji otrzymanych depozytów w kredyty, przede wszystkim dla przedsiębiorstw ( pośrednictwo między podmiotami deficytowymi i nadwyżkowymi oraz odgrywa role instrumentu w realizacji polityki gospodarczej kraju, regulowanie podaży pieniądza poprzez działanie banku centralnego)

Jak wiadomo istnieje wiele banków. Wszystkie banki jako instytucje tworzą pewien całokształt zwany systemem bankowym. Taki system składa się z banku centralnego ( emisyjnego ) i banków komercyjnych.
W każdym systemie bankowym krajów o gospodarce rynkowej banki pełnią trzy podstawowe funkcje w gospodarce:
- kreują pieniądz centralny będący ostatecznym środkiem zapłaty .
- kreują zdecentralizowany pieniądz wkładowy jako instrument kredytowy i środek płatniczy.
- Pośredniczą między posiadaczami środków pieniężnych.
Pierwszą funkcję wykonują banki centralne, drugą zaś funkcją zajmują się banki komercyjne:
- funkcję ekonomiczną , polegającą na przekształceniu pieniądza pasywnego
( oszczędnościowe ) w pieniądz aktywny ( inwestycyjny ) , powodujący przyrost kapitału.
- funkcję rachunkowo operacyjną, polegająca na prowadzeniu rachunków przedsiębiorstw i dokonywaniu na nich operacji bankowych. W ten sposób kontrahenci na rynku znacznie sprawniej rozliczają się między sobą, a także nie muszą przechowywać dużej gotówki w kasie, co minimalizuje ryzyko jej utraty w wyniku np. kradzieży.
- funkcję usługową polegającą na tworzeniu biur maklerskich, za pośrednictwem których banki oferują papiery wartościowe w publicznym obrocie, prowadzą rachunki papierów wartościowych swoich klientów oraz na ich zlecenie i w ich imieniu sprzedają i kupują akcje, obligacje i inne walory, będące w obrocie kapitałowym.
-
Kryteria klasyfikacji i rodzaje banków


KRYTRIUM RODZAJE BANKÓW
FUNKCJE PE£NIONEW SYSTMIE BANKOWYM Banki centralneBanki emisyjneBanki apeksowe (banki banków)Banki gospodarki narodowejBanki państwaBanki operacyjne
SPECJALIZACJAFUNKCJONALNA Banki uniwersalneBanki o zadaniach specjalnych (banki specjalne,Banki wyspecjalizowane)
SPECJALIZACJA BRANźOWA Banki rolnicze (rolne)Banki rzemieślniczeBanki budowlaneBanki przemysłoweBanki handlu zagranicznego itp.
RODZAJ WYKONYWANYCHCZYNNOSCI Banki handlowe (banki depozytowo-kredytowe,banki komercyjne)banki rozwojowe (banki inwestycyjne, banki kredytu długoterminowego)Banki lokacyjne (banki oszczędnościowe, banki depozytowe)Kasy oszczędnościowe.
PRZEDMIOT DZIA£ANIA Banki depozytowo – kredytoweBanki hipoteczneBanki inwestycyjneBanki rozliczenioweBanki dewizowe itp.
SIEDZIBA CENTRALI BANKU Banki krajoweBanki zagraniczne
RODZAJ UDZIELANYCHKREDYTÓW Banki kredytu krótkoterminowegoBanki kredytu średnioterminowegoBanki kredytu długoterminowego
TERYTORIALNY ZASIEGDZIA£ANIA Banki lokalneBanki regionalneBanki krajoweBanki międzynarodowe
FORMA W£ASNOŁCI Banki państwoweBanki komunalneBanki spółdzielczeBanki prywatneBanki o kapitale mieszanym
RODZAJ OBS£UGIWANEJKLIENTELI Banki obsługujące ludnośćBanki obsługujące podmioty gospodarcze
SKALA PROWADZONEJDZIA£ALNOŁCI Banki typowo hurtoweBanki hurtowo-detaliczneBanki detaliczne


Pod bank centralny podlegają: banki komercyjne, banki specjalne- do nich zaliczamy:
a.) banki inwestycyjne
b.) banki hipoteczne
c.) banki komunalne
oraz kasy oszczędnościowe.

Banki komercyjne, nazywane również bankami kredytowymi, zajmują się przede wszystkim obsługą finansową podmiotów rynkowych. W tym celu prowadzą działalność depozytową, kredytową oraz świadczą usługi operacyjne.
Działalność depozytowa polega na przyjmowaniu i przechowywaniu przez bank komercyjny, na określonych warunkach, środków pieniężnych swoich klientów. Powstają w ten sposób depozyty bankowe, które dzielą się na depozyty a vista (wypłacane na każde żądanie) oraz depozyty terminowe, nazywane często lokatami.
Na ogół skala działalności depozytowej banku wyznacza skalę jego działalności kredytowej, w ramach której banki komercyjne udzielają:
- kredytów, czyli finansują wcześniej określone przez kredytobiorcę przedsięwzięcia, jednocześnie zachowując prawo kontroli prawidłowości realizacji tych przedsięwzięć.
- Pożyczek pieniężnych, które przyjęło się nazywać kredytem na dowolny cel i przy których rola banku ogranicza się tylko do sprawdzania stopnia zabezpieczenia spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, natomiast nie interesuje się on celowością przeznaczenia pożyczanych środków pieniężnych.
- Awali kredytowych, czyli gwarancji (poręczeń) składanych dla innych podmiotów, przy których bank nie angażuje swoich środków finansowych a jedynie zapewnia, że ureguluje zobowiązania podmiotu, za które wcześniej poręczył, jeśli on nie wywiąże się z przyjętych na siebie zobowiązań.
Udzielane kredyty są traktowane przez bank jako czasowo zamrożone środki pieniężne, które będzie można uzyskać dopiero po upływie terminu spłaty. Decydują więc one o płynności banku, czyli jego zdolności do regulowania własnych zobowiązań, np. terminowej realizacji wypłat gotówkowych na żądanie depozytariuszy. Z tego punktu widzenia ważnym dla banku jest podział kredytów na:
· krótkoterminowe (do 1 roku)
· średnioterminowe (do 3 lat)
· długoterminowe ( powyżej 3 lat)
Usługi operacyjne prowadzone przez banki komercyjne polegają przede wszystkim na prowadzeniu rachunków bankowych swoich klientów i dokonywaniu na nich operacji finansowych..


BANKI SPECJALNE są to banki, których sfera działania w porównaniu z bankami komercyjnymi ma specjalny charakter pod względem zakresu i formy działania albo rodzaju klienteli.
Specjalizacja banków prowadzi do podziału na banki depozytowo-kredytowe i inwestycyjne. Może też występować specjalizacja pod względem terytorialnym ( banki ogólnokrajowe i regionalne) , a także branżowe ( banki przemysłowe , rolne, handlu zagranicznego oraz budowlane. ).
Do banków specjalnych można zaliczyć banki inwestycyjne, instytucje kredytu długoterminowego, banki hipoteczne, role i melioracyjne, a także banki komunalne. Banki specjalne to przede wszystkim banki inwestycyjne, które zajmują się koncentracją środków dla finansowania inwestycji. Kapitały te są mobilizowane nie tylko w drodze wkładów od klientów, ale także w drodze emisji i sprzedaży własnych obligacji lub przyjmowania lokat innych banków czy budżetów.

Banki inwestycyjne zajmują się wszelkimi usługami finansowymi, które wykraczają poza tradycyjną działalność depozytowo-kredytową, głównie jednak są to usługi związane z operacjami, papierami wartościowymi. Działalność ta jest określana mianem investment banking.
Do podstawowych usług investment banking należą:
- obsługa emisji papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym;
- obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym na rachunek klientów (działalność brokerska );
- obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym na rachunek własny (działalność dealerska );
- usługi w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych;
- doradztwo i zarządzanie finansami;
- tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi;
- transakcje w zakresie instrumentów pochodnych na terminowych rynkach finansowych;
- leasing i faktoring ;
- obrót produktami ubezpieczeniowymi ;
- działalność badawcza i analityczna ;
- dystrybucja informacji.

Banki hipoteczne to typowe banki wyspecjalizowane. Akcje tych banków znajdują się na ogół w posiadaniu banków uniwersalnych, a tym samym – choć są prawnie wyodrębnione – instytucje te wchodzą do koncernów bankowych. Banki hipoteczne zajmują się udzielaniem pożyczek zabezpieczonych na hipotece nieruchomości. Łrodki na udzielanie kredytów pod zastaw ziemi i nieruchomości banki te mobilizują w drodze sprzedaży listów zastawnych, których zabezpieczeniem jest zastawiona w bankach ziemia lub nieruchomości.

Do banków specjalnych należą także m.in. :
- instytucje kredytu ratalnego ;
- banki – zbiornice, przechowujące papiery wartościowe;
- towarzystwa lokat kapitałowych, które dają małym inwestorom możliwość uczestniczenia w portfelu złożonym z akcji wielu spółek akcyjnych.BANKI SPÓ£DZIELCZE


Bank spółdzielczy jest jednocześnie bankiem i spółdzielnią, co wywiera decydujący wpływ na jego cech oraz zasady i cel działania.

Do podstawowych cech banku spółdzielczego zalicza się:

- współdziałanie prowadzone na zasadach dobrowolności.
- Podwójny charakter: jako:
· przedsiębiorstwa
· zrzeszenia osób fizycznych i / lub prawnych
- demokracje wewnątrz spółdzielczą
- niekapitalistyczny charakter
- specyficzne metody działania kształtujące określony ład organizacyjny.
Członkostwo spółdzielni powinno być dobrowolne i dostępne, bez sztucznych ograniczeń lub dyskryminacji społecznej, politycznej rasowej i religijnej, dla wszystkich osób, które mogą korzystać z usług spółdzielni i chcą przyjąć odpowiedzialność wynikającą z członkostwa.
Spółdzielnie są to organizacje demokratyczne. Sprawami spółdzielni powinny kierować osoby pochodzące z wyboru lub mianowane zgodnie z wolą członków, przed którymi odpowiadają .
Spółdzielnie ustalają, że jeżeli powstają nadwyżki w wyniku ich działalności to należą one do członków i powinny być podzielone tak aby jeden członek nie odnosił korzyści kosztem innych. Ponadto kapitał udziałowy jest oprocentowany, oprocentowanie to musi być wysoce ograniczone.
Wszystkie spółdzielnie powinny gromadzić środki na szkolenie dotyczące zasad i technik działania spółdzielczości w sprawach gospodarczych i demokracji.
Wszystkie organizacje spółdzielcze powinny aktywnie ze sobą współpracować w każdej możliwej formie w skali lokalnej, narodowej i międzynarodowej, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb swoich członków i środowiska.

Banki spółdzielcze w odróżnieniu od np. banków komercyjnych nie maksymalizują zysku, lecz raczej finansowo wspierają własnych członków poprzez świadczenie im wielostronnej pomocy i wysokich jakości usług po korzystnych cenach.


0Komentarzy · 4527Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5863965 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39