Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLuty 26 2024 04:53:44

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
„Bank Łwiatowy i jego udział w inwestycjach podejmowanych w Europie Łrodkowej i Wschodniej”
Admin1 dnia marzec 10 2007 15:44:07
„Bank Łwiatowy i jego udział w inwestycjach podejmowanych w Europie Łrodkowej i Wschodniej”Bank Łwiatowy to obecna nazwa Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jest to międzynarodowa instytucja finansowa powołana do wspierania przemian w krajach rozwijających się. O jej powołaniu postanowiono jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego na konferencji w Bretton Woods w lipcu 1944 r. Jako wyspecjalizowana organizacja ONZ istnieje od grudnia następnego roku z siedzibą w Waszyngtonie. Członkami banku mogą być kraje należące jednocześnie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obecnie skupia on 180 państw członkowskich.
Bank Łwiatowy jest członkiem pięciu wielostronnych instytucji rozwoju znanych pod wspólną nazwą Grupy Banku światowego. Poza samym Bankiem Grupa obejmuje Międzynarodową Korporację Finansową (IFC), Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju (IDK), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych oraz Wielostronną Agencję Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA).
Celami banku są:
· dążenie do długofalowego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i do utrzymania równowagi bilansu płatniczego. W tym celu organizacja ma finansować inwestycje zwiększające zasoby produkcyjne krajów członkowskich oraz powodujące wzrost stopy życiowej i poprawę warunków pracy w tych krajach.
· Udzielanie krajom rozwijającym się pomocy w zakresie przebudowy ich gospodarek i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie kapitału rzeczowego bezpośrednio w drodze udzielania długoterminowych pożyczek lub bezpośrednio poprzez udzielanie gwarancji na pożyczki
· Ułatwianie prywatnych inwestycji zagranicznych oraz udzielanie pożyczek na cele produkcyjne ze środków pochodzących ze ¼ródeł własnych oraz pożyczek
· Udzielanie pożyczek lub gwarancji w stosunku do pożyczek międzynarodowych z innych ¼ródeł na finansowanie najbardziej potrzebnych inwestycji
· Przeprowadzanie operacji finansowych w taki sposób, aby w krajach otrzymujących pożyczki zostały uwzględnione konsekwencje ekonomiczne inwestycji międzynarodowych
· Rozwój przedsiębiorstw lokalnych przez dostarczanie im zagranicznych ¼ródeł finansowania.
Struktura Banku światowego obejmuje Radę Gubernatorów, Dyrekcję Banku, Departamenty Funkcjonalne oraz Departamenty Operacyjne.
Bank Łwiatowy zajmuje się przede wszystkim finansowaniem projektów z krajów rozwijających się. Dzieje się to poprzez:
· bezpośrednie finansowanie
· uczestniczenie w pożyczkach zaciągniętych z różnych ¼ródeł, tzw. kofinansowanie
· udzielanie gwarancji dla kredytów zaciąganych u innych kredytobiorców
· organizowanie pożyczek i sprzedawanie udziałów.
Łrodki na udzielanie pożyczek Bank Łwiatowy czerpie m. in. z emisji obligacji na rynkach kapitałowych krajów wysoko rozwiniętych, z wpłat gotówkowych krajów członkowskich oraz z własnych funduszy rezerwowych zgromadzonych w ciągu całego okresu istnienia i działania. Głównym ¼ródłem finansowania Banku są pożyczki zaciągane na międzynarodowym rynku kapitałowym.
Zasady udzielania kredytów przez Bank Łwiatowy:
· mają zmienną stopę procentową
· kraje najuboższe uzyskują kredyty nieoprocentowane
· kredyty są udzielane dla poszczególnych państw oraz grupa państw
· najczęściej finansowane są rolnictwo, przemysł i sektor publiczny.

Dokładniejsze informacje na temat udzielania pożyczek zawiera poniższa tabela:

Pożyczkobiorca - jednostki rządowe- instytucje państwowe lub prywatne- przedsiębiorstwa
Przedmiot udzielania pożyczek - ochrona środowiska- reforma systemu energetyki- odbudowa podstawowej infrastruktury- poprawa systemu zabezpieczeń socjalnych- wsparcie dla rozwoju sektora prywatnego- odbudowa stabilizacji makroekonomicznej i wzmocnienie wiarygodności kredytowej
Waluta pożyczki USD, DEM, GBP, FRF, CHF, JPY, NLG
Okres udzielania pożyczek Max. 17 lat
Kwota pożyczki na projekt Do negocjacji
Maksymalny udział w finansowaniu całości nakładów inwestycyjnych 70%
Minimalny udział środków własnych pożyczkobiorcy Do negocjacji
Maksymalna liczba transz pożyczki Do negocjacji
Koszt kredytu dla pożyczkobiorcy:· oprocentowanie· w tym zadłużenie przeterminowane· prowizja administracyjna· prowizja od zaangażowania · zmienne (6,98%, w tym marża Banku 0,5%), w zależności od kosztu pozyskania kapitału, który jest niższy niż w bankach komercyjnych i ustala się w okresach półrocznych – przeznaczone jest tylko dla kredytów konsorcjalnych· zmienne, w zależności od 6 – miesięcznej stawki LIBOR lub innej analogicznej + marża Banku 0,5% + składka ubezpieczeniowa ryzyka rynkowego +marża pobierana na rynku eurowalutowymZe względu na to, że Bank pożycza pieniądze wyłącznie podmiotom o dobrej kondycji finansowej, Pożyczkobiorca dostaje zniżkę dzięki której oprocentowanie banku kształtuje się poniżej lub na poziomie stawki LIBOR lub innej analogicznej· nie stosuje się· nie stosuje się0,75% o niewykorzystanej kwoty kredytu (jednak wszyscy kredytobiorcy dostają 0,5% redukcje i dlatego prowizja wynosi faktycznie 0,25%)
Maksymalna karencja spłaty rat 5 lat
Maksymalny okres kapitalizacji odsetek 0
Rozkład spłat w czasie Raty półroczne
Zabezpieczenie Gwarancja rządowa
Wymagane procedury zakupów Międzynarodowy przetarg ograniczony lub nieograniczony
Dodatkowe wymagania - każda inwestycja powinna spełniać krajowe normy ochrony środowiska oraznormy wynikające ze specjalnych procedur Banku Łwiatowego- pożyczkobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację inwestycji

Polska była jednym z członków – założycieli Banku Łwiatowego, jednakże zrezygnowała z członkostwa w 1950 roku. Po złożeniu wniosku w 1981 roku o ponowne przyjęcie, od 1986 roku jest znów jego członkiem. Członkostwo Polski w Grupie Banku Łwiatowego zapewnia jej dostęp do szerokiego wachlarza usług w dziedzinie pomocy finansowej i technicznej oraz gwarantuje polskim dostawom i wykonawcom kontraktowym akces do rynku dzięki procedurom przetargowym na towary i usługi wymagane z punktu widzenia projektów finansowanych przez Bank Łwiatowy.
Podstawowym celem Banku Łwiatowego jest zapewnienie wsparcia przekształceniom gospodarczym w Polsce, wzmocnienie perspektyw stałego rozwoju oraz wkład we wzrost stopy życiowej Polaków. Wsparcie ze strony Banku Łwiatowego może przyjąć różnorodne formy:
- bliskiej współpracy personelu Banku Łwiatowego z polskimi instytucjami i przedstawicielami tychże instytucji w zakresie tworzenia polityki gospodarczej i społecznej, programów i projektów finansowanych przez Bank
- udzielania kredytów w celu finansowania programów i projektów rozwojowych
- współpracy z instytucjami polskimi w celu przeanalizowania kwestii rozwojowych oraz identyfikacji twórczych rozwiązań o szczególnym znaczeniu dla Polski, przy zastosowaniu globalnych doświadczeń Banku Łwiatowego w dziedzinie rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego
- wsparcia działań rządu na rzecz koordynacji pomocy technicznej i finansowej z innych międzynarodowych instytucji finansowych, łącznie z organizacją współfinansowania projektów realizowanych ze środków Banku Łwiatowego.
Do tej pory program Banku Łwiatowego przewidywał koncentrację na sześciu priorytetowych obszarach:
- przywróceniu stabilności makroekonomicznej i wzmocnieniu wiarygodności kredytowej
- wsparciu dla rozwoju sektora prywatnego
- poprawie systemu zabezpieczeń socjalnych
- reformie systemu energetyki
- odbudowie podstawowej infrastruktury
- ochronie środowiska
W związku z nasileniem starań Polski o wejście do Unii Europejskiej program rozwoju i reform w kraju, a zatem i możliwość efektywnej współpracy z Bankiem Łwiatowym, wciąż są rozległe. Kluczowymi zadaniami, które będą realizowane przy współudziale banku, w ciągu najbliższych lat są:
- utrzymywanie silnej polityki makroekonomicznej w celu zagwarantowania znaczącego wzrostu przy jednoczesnym zapobieganiu inflacji i stopowym obniżaniu stopy bezrobocia
- przyspieszenie reformy finansów publicznych, łącznie z podejmowaniem kroków służących ograniczaniu programów wiążących się z eksplozją kosztów przy jednoczesnym poszerzaniu podstawy opodatkowania i wzmacniania administracji podatkowej
- podejmowanie aktywnych działań służących dalszej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w powiązaniu z inicjatywami, które będą kompensować negatywne społeczno – ekonomiczne konsekwencje restrukturyzacji przemysłu
- podejmowanie kolejnych kroków prowadzących do rozwoju
- sektora finansowego, łącznie z restrukturyzacją banków specjalistycznych
- szerzej zakrojone inwestycje w zasoby ludzkie, łącznie z reformą opieki zdrowotnej i systemu oświaty.
Wyżej opisany program współpracy będzie dostosowywany do aktualnych potrzeb Polski. W sferze podstawowych działań Banku pozostanie doradztwo ekonomiczne i instytucjonalne, a także kontynuacja analiz polityki sektorowej i makroekonomicznej.
Bank Łwiatowy w ramach współpracy Polską podjął się zrealizowania bardzo wielu ważnych dla naszego kraju projektów. Jak większość z nich, opierają się one na wsparciu finansowym, jakże niekiedy istotnym dla całej gospodarki kraju. Ostatnią dość pamiętną sprawą były wydarzenia powodziowe, kiedy to z ciężkiej sytuacji pomógł nam wyjść między innymi zastrzyk finansowy pochodzący z funduszy Łwiatowego Banku
W grudniu 1997 roku rząd polski zawarł z Bankiem umowę na sfinansowanie projektu likwidacji skutków powodzi. Udzielił on Polsce pożyczkę w kwocie 200 mln USD na realizację trzech zadań składowych:
1) odbudowa podstawowej infrastruktury miejskiej i wiejskiej
2) osłona przeciwpowodziowa i ograniczenie zagrożenia
3) administracja projektu i pomoc techniczna
Realizacja projektu przewidziana była na trzy lata. Jego koordynacją zajmowało się Biuro Koordynacji Projektu utworzone w ramach zadania nr 3.
Składowa Kategoria Koszt (w tym rezerwy) ( w mln USD) Procent łącznej kwoty Łrodki Banku (w mln USD) Procent środków banku
A. Infrastruktura miejska i wiejska 267,7 54% 113,7 57%
B. Osłona przeciwpowodziowa Inne
1. Planowanie osłony przeciwpowodziowej w zlewni 19,4 4% 11,7 9%
2. Monitorowanie, prognozowanie i ostrzeganie materialne 71,0 14% 54,6 27%
3. Inwestycje w infrastrukturę osłonową materialne 126,3 25% 0,0 0%
4. Obniżenie zagrożenia przeciwpowodziowego materialne 10,9 2% 10,1 5%
Razem 227,5 46% 82,5 41%
C. Wsparcie realizacji projektu Kierow. Projektem. 3,0 1% 2,8 1%
Projekt łącznie 498,2 100% 200 100%

· Infrastruktura miejska i wiejska: pomoc techniczna, projekty i inwestycje w zakresie odtwarzania infrastruktury na poziomie miejskim i gminnym
· Osłona przeciwpowodziowa i obniżanie zagrożenia: pomoc techniczna, projekty i najpilniejsze inwestycje w zakresie modernizacji infrastruktury hydrotechnicznej, systemu osłony przeciwpowodziowej i wczesnego ostrzegania
· Administracja projektu i pomoc techniczna: Jednostka Koordynacji Projektu, realizacja zamówień i wypłat.
Na powyższym przykładzie można byłoby domniemać, że tylko w sytuacjach wyjątkowych (zdarzenia losowe) państwa i różnego rodzaju instytucje mogą zwracać się po wsparcie finansowe. Sprawa wygląda jednak inaczej, np. w pa¼dzierniku 1993 roku Polska zawarła z Bankiem umowę pożyczki na kwotę stanowiącą równowartość 450 mln dolarów. Na rozwój przedsiębiorstw i sektora finansowego zamierzono przeznaczyć 350 mln USD ( tzw. środki EFSAL), a na redukcję polskiego zadłużenia zagranicznego – 100 mln. Ostatecznie z kredytu wykorzystano 225 mln środków EFSAL i 100 mln na spłatę zadłużenia. Według Paula F. Knottera, szefa misji Banku Łwiatowego w Polsce, rzeczywista wartość kredytów jest mniejsza, bo mniejszy jest popyt. Paul F. Knotter uważa również, że pilnymi sprawami dla Polski są przede wszystkim: reforma systemu ubezpieczeń społecznych, przyspieszenie prywatyzacji, restrukturyzacja dużych sektorów, jak górnictwo, hutnictwo, bankowość, ubezpieczenia, modernizacja rolnictwa, a także rozwój inicjatyw, samodzielności ekonomicznej samorządów lokalnych. Odnośnie potrzeb, we wspomnianych powyżej dziedzinach gospodarki, należy przypomnieć kwestię restrukturyzacji górnictwa.
W pierwszej połowie 1999 roku Bank Łwiatowy na ten cel przeznaczył 300 mln USD. Wypłaty pierwszej transzy pożyczki (70 mln USD) Bank Łwiatowy uzależnił od spełnienia 6 warunków wstępnych, z których większość została już zrealizowana. Polski rząd musi przygotować pakiet rozporządzeń do ustawy o restrukturyzacji górnictwa. Minister Szlązak przewiduje, że nastąpi to jeszcze przed końcem kwietnia. Ponadto przed uzyskaniem pierwszej transzy strona polska będzie musiała wykazać, że wypłacono już jednorazowe odprawy dla 14 tys. górników, zakończono wydobycie w trzech kopalniach i podjęto uchwałę o likwidacji czwartej. Zdaniem Szlązaka, warunek ten zostanie spełniony, gdyż do chwili obecnej jednorazowe odprawy otrzymało 13,4 tys. górników. Wypłata drugiej transzy będzie możliwa, jeżeli strona polska wykaże, że z pracy odeszło 18 tys. górników, licząc od stycznia 198 roku.
Ponadto podjęte muszą być uchwały o likwidacji kolejnych kopalń, których zamknięcie nastąpi w 200 roku i przygotowywany sektorowy program prywatyzacji wraz z oceną stanu środowiska. Prywatyzacja ma obejmować dwie kopalnie: Bogdanka i Budryk oraz dwie spółki węglowe.
Spłata pożyczki w równych półrocznych ratach rozłożona jest n a15 lat i nastąpi po okresie 5 – letniej karencji.
Z początkiem marca 1999 weszła w życie dyrektywa Unii Europejskiej 96 / 92 / EC, liberalizująca rynek energii elektrycznej w krajach Unii. Do jej postanowień Polska będzie musiała się dostosować najpó¼niej z chwilą wejścia a do Unii, czyli według Polskich przewidywań po 31 grudnia 2002 roku. W związku z tym Komisja Europejska i Bank Łwiatowy złożyły Polsce propozycję pomocy w dostosowaniu się naszego kraju do standardów UE w dziedzinie handlu energią elektryczną. Komisja zaproponowała pomoc techniczną, wyjazdy ekspertów i szkolenia, a Bank Łwiatowy kusił perspektywą pożyczek na inwestycje w elektroenergetyce. Na początku 2000 roku było wiadomo, że Bank Łwiatowy wesprze projekt wykorzystywania odnawialnych ¼ródeł energii w Południowej Polsce ( szczególnie w Zakopanem i w Nowym Targu) kwotą 38,2 mln USD a dodatkowymi 5,2 mln USD wesprze wykorzystanie złóż gazu i ¼ródeł geotermicznych, co mogłoby przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Bank Łwiatowy udostępnia środki również na finansowanie komunalnych projektów infrastrukturalnych. 22 mln USD to kwota, która została oddana w ręce polskich banków komercyjnych i przeznaczona na inwestycje w zakresie m. in. budowy wodociągów, modernizacji sieci grzewczych, transportu miejskiego. budowy szkół, modernizacji dróg, zagospodarowania odpadów płynnych i stałych, itp. Okres kredytowania Bank Łwiatowy wyznaczył na 5 – 12 lat z możliwością wydłużenia do 15 lat oraz karencją w spłacie kapitału do 3 lat. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stopie Banku Łwiatowego, korygowanej co 6 miesięcy, plus 3 punkty procentowe rocznie.
Dużym poparciem i pomocą finansową ze strony Banku Łwiatowego cieszą się również inne kraje Europy Łrodkowowschodniej, np. Litwa otrzyma 35,3 mln USD na ulepszenie urządzeń portowych w Kłajpedzie, Armenia 20 mln USD na poprawę sektora opieki społecznej, Albania 12 mln USD na reformę systemu oświaty, Gruzja ponad 10 mln na reformę rolnictwa, Uzbekistan 29 mln USD na poprawę komunikacji w pięciu tamtejszych miastach.
Tak niezbędna międzynarodowa instytucja jaką jest Bank Łwiatowy, już wielokrotnie w historii swojej działalności wspierała rozwijające się państwa na całym Łwiecie, w tym też Polskę.
Od 1990 roku, kiedy to Bank Łwiatowy wznowił działalność pożyczkową w Polsce, jego zaangażowani e w naszym kraju przekroczyło sumę 5 mld USD. Kwota ta obejmuje realizacje 29 projektów. Rocznie Bank Łwiatowy przeznacza na ich realizację do 700 mln USD. Projekty omówione przeze mnie stanowią niewielką część wszystkich zaaprobowanych. Bank bierze udział również w realizacji projektów dotyczących takich spraw jak chociażby Program Powszechnej Prywatyzacji czy ochrona środowiska. W przyszłości niejednokrotnie będzie można skorzystać z pomocy Banku Łwiatowego, która dla wielu jest niebywale ważna. Możemy mieć tylko nadzieję, iż w naszym kraju sytuacja gospodarcza będzie na tyle ustabilizowana, że i w sytuacjach wyjątkowych sami sobie doskonale poradzimy ze swoimi problemami .


0Komentarzy · 1507Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5863985 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39