Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLuty 26 2024 06:16:27

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Bank hipoteczny a bank uniwersalny – różnice czynności bankowych
Admin1 dnia marzec 10 2007 15:44:49

Bank hipoteczny a bank uniwersalny – różnice czynności bankowych


Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny statut. Dochodem banku jest różnica między wpływami z odsetek od udzielanych kredytów i pobieranych prowizji i opłat za wykonywane usługi a odsetkami płaconymi depozytariuszom.
Zadaniem banku jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności (przyjmowanie depozytów) i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (udzielanie kredytów).
W oparciu o Prawo Bankowe z 1997 roku do czynności bankowych banku uniwersalnego zaliczamy:

● Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
● Prowadzenie innych rachunków bankowych,
● Udzielanie kredytów,
● Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,
● Emitowanie bankowych papierów wartościowych,
● Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
● Wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego
● Wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach

Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywanie przez banki:
● Udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,
● Operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
● Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
● Terminowe operacje finansowe,
● Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
● Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
● Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
● Udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
● Wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych
● Pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami.

Poza wymienionymi czynnościami banki uniwersalne mogą:

● Obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
● Zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
● Dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
● Dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż trzy lata od daty nabycia,
● Nabywać i zbywać nieruchomości,
● Łwiadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
● Łwiadczyć inne usługi finansowe,
● Wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.
Głównym założeniem banku uniwersalnego jest prowadzenie rachunków ROR, przeprowadzanie operacji finansowych i udzielanie kredytów szerokiej gamie klientów.


Bank Hipoteczny funkcjonując jako bank specjalistyczny, realizuje wyłącznie czynności dozwolone na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Podstawową czynnością Banku jest udzielanie kredytów hipotecznych, refinansowanych przede wszystkim ze środków pozyskiwanych z emisji hipotecznych listów zastawnych. Bank może również przyjmować depozyty terminowe. Specjalistyczny bank tworzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej specjalizujący się w finansowaniu średnio- oraz długo terminowych inwestycji budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Do podstawowych zadań banku hipotecznego należy udzielanie kredytów hipotecznych oraz emitowanie listów zastawnych w celu ich refinansowania.

Czynności banku hipotecznego:
1. Udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką,
2. Udzielanie kredytów niezabezpieczonych hipoteką
3. Nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz wierzytelności z tytułu kredytów niezabezpieczonych hipoteką,
4. Emitowanie hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu:
a) udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz
b) nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką
5. Emitowanie publicznych listów zastanych, których podstawę stanowią :
a) wierzytelności banku hipotecznego z tytułu dzielonych kredytów niezabezpieczonych hipoteką
b) nabyte przez bank hipoteczny wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów niezabezpieczonych hipoteką.

Poza wyżej wymienionymi czynnościami banki hipoteczne mogą wykonywać następujące czynności:
1. Przyjmowanie lokat terminowych,
2. Zaciąganie kredytów i pożyczek,
3. Emitowanie obligacji,
4. Przechowywanie papierów wartościowych,
5. Nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku hipotecznego do wysokości zainwestowanych środków, o ile służy to wykonywaniu czynności banku hipotecznego, przy czym ogólna wartość nabytych i objętych akcji i udziałów nie może przekroczyć 10% wysokości funduszy własnych banku hipotecznego,
6. Prowadzenie rachunków bankowych służących obsłudze projektów inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem kredytów udzielonych przez bank hipoteczny,
7. Łwiadczenie usług konsultacyjno-doradczych związanych z rynkiem nieruchomości w tym także w zakresie ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
8. Zarządzanie wierzytelnościami banku hipotecznego oraz innych banków, z tytułu kredytów, o których mowa w podstawowych czynnościach banku hipotecznego, jak również udzielanie tych kredytów w imieniu innych banków na podstawie zawartych z nimi umów.

Łrodki uzyskane z lokat, kredytów, pożyczek i emitowania obligacji mogą być przeznaczone wyłącznie na refinansowanie podstawowych czynności banku hipotecznego.

Głównym celem banków jest dostarczanie najwyższej jakości uniwersalnych usług finansowych wszystkim grupom klientów oraz sprostanie wyzwaniom jakie niesie rozwój rynku usług finansowych w Polsce.
Biorąc pod uwagę zakres czynności bankowych banku uniwersalnego i hipotecznego można stwierdzić, iż każdy z nich przedstawia potencjalnemu klientowi inny zakres usług.
Bank uniwersalny pozwala dokonywać podstawowych operacji finansowych min.: prowadzenie ROR, udzielanie kredytów konsumpcyjnych, udzielanie kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji itp., natomiast bank hipoteczny jako bank specjalizujący się w udzielaniu kredytów (np. na zakup, wykup mieszkania, remont lub modernizacja gotowego mieszkania, spłata dowolnych kredytów lub pożyczek zaciągniętych przez kredytobiorcę w innym banku) pod zastaw hipoteki i emisję listów zastawnych nie wykonuje zadań wchodzących w skład czynności banku uniwersalnego.
Podział na banki uniwersalne i specjalistyczne daje możliwość precyzyjnej obsługi z danego zakresu usług finansowych.

0Komentarzy · 2108Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5864080 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39