Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 15:39:49

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
A. Zmienna Y jest funkcją zmiennej X: Y=2(X-1). Ponadto, Mo(X)=Me(X)=E(X)=2. Czy wynika z tego, że:
Admin1 dnia marzec 10 2007 23:49:43


A. Zmienna Y jest funkcją zmiennej X: Y=2(X-1). Ponadto, Mo(X)=Me(X)=E(X)=2. Czy wynika z tego, że:

Mo(Y)>Mo(X) TAK / NIE
Me(Y)=Me(X) TAK / NIE
E(Y) b(Y)>b(X) TAK / NIE
d(Y)=d(X) TAK / NIE
D2(Y)>D2(X) TAK / NIE
B. Kowariancja zmiennych X i Y jest równa 1. Czy z tego wynika, że:

Zmienne X i Y są stochastycznie zależne TAK / NIE
Współczynnik korelacji liniowej jest równy 1 TAK / NIE
Stosunek korelacyjny jest równy 1 TAK / NIE
Wariancje zmiennych X i Y są równe TAK / NIE
E[D2(X/Y)]=1 TAK / NIE
C. W pewnej zbiorowości średni miesięczny dochód i odchylenie standardowe dochodów są identyczne i wynoszą 1000 zł. Czy z tego wynika, że osoba, której standaryzowana wartość dochodu wynosi zero:

Ma najniższy dochód w całej zbiorowości TAK / NIE
Wszystkie pozostałe osoby zarabiają tyle samo co ona TAK / NIE
Jej dochody nie różnią się od średniej dochodów TAK / NIE
D. Kwadrat stosunku korelacyjnego X/Y jest większy od zera i równy kwadratowi współczynnika korelacji liniowej zmiennych X i Y. Czy z tego wynika, że:

Zmienna X jest funkcją liniową zmiennej Y TAK / NIE
Wariancja średnich warunkowych zmiennej X jest równa zero TAK / NIE
Łrednia wariancji warunkowych zmiennej X jest równa zero TAK / NIE
Parametr b regresji X względem Y jest równy parametrowi b regresji Y względem X TAK / NIE
Kowariancja jest większa od zera TAK / NIE
Kwadrat stosunku korelacyjnego Y/X jest równy kwadratowi stosunku korelacyjnego X/Y TAK / NIE
E. Wiadomo, że kwadrat współczynnika korelacji liniowej zmiennych X i Y równa się 0.5 oraz ze kwadrat współczynnika korelacji liniowej zmiennych X i Z równa się 0.5. Poza tym wiadomo, że zmienne Y i Z nie są skorelowane liniowo ze sobą. Czy wynika z tego, że:

Kwadrat współczynnika korelacji wielokrotnej między zmienną X a pozostałymi zmiennymi jest równy 1 TAK / NIE
Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej X i Y z wyłączeniem Z jest równy kwadratowi współczynnika korelacji cząstkowej X i Z z wyłączeniem Y TAK / NIE
Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej X i Y z wyłączeniem Z jest równy kwadratowi współczynnika korelacji liniowej X i Y TAK / NIE
Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej Y i X z wyłączeniem Z jest równy kwadratowi współczynnika korelacji cząstkowej Z i X z wyłączeniem Y TAK / NIE
F. W pewnym przedsiębiorstwie regresja średnich zarobków ze względu na staż pracy pracownika okazała się funkcją liniową a współczynnik korelacji liniowej (r) między zarobkami i liczbą przepracowanych lat wyniósł 0,8. Czy wobec tego prawdą jest, że:

Zarobki i wykształcenie są w tym przedsiębiorstwie zależne stochastycznie TAK / NIE
Regresja średnich stażu pracy ze względu na zarobki jest funkcją liniową TAK / NIE
Stosunek korelacyjny zarobków ze względu na staż pracy jest równy 0.64 TAK / NIE
Kowariancja zarobków i stażu pracy jest równa 0.8 TAK / NIE
Wariancja zarobków jest większa od wariancji stażu pracy TAK / NIE
G. 20% mieszkańców Warszawy zna język angielski. 80% mężczyzn mieszkających w Warszawie nie zna angielskiego. Czy z tego wynika, że:

20% kobiet zna angielski TAK / NIE
płeć i znajomość angielskiego są niezależne stochastycznie TAK / NIE
wśród tych, którzy znają angielski, jest więcej kobiet niż mężczyzn TAK / NIE
Wśród mieszkańców Warszawy jest 40% kobiet, które znają angielski TAK / NIE
H. Zmienna X przyjmuje wszystkie wartości ze zbioru {11,12,13,14}. Entropia zmiennej X ma wartość maksymalną
Czy wynika z tego, że

Wariancja zmiennej X ma wartość maksymalną TAK / NIE
Błąd modalnej jest równy 0.25 TAK / NIE
Zmienna X ma dokładnie jedną wartość modalną TAK / NIE
Istnieje mediana, która równocześnie jest modalną TAK / NIE
Łrednia jest medianą TAK / NIE
I. Regresja median X | Y jest funkcją stałą. Czy wynika z tego, że

X jest niezależna stochastycznie od Y TAK / NIE
Regresja średnich X | Y jest funkcją stałą TAK / NIE
X jest nieskorelowana liniowo z Y TAK / NIE
Kwadrat stosunku korelacyjnego Y|X równa się 0 TAK / NIE
J. Regresja liniowa X | Y ma postać Xy=-0.5Y. Czy wynika z tego, że

E(X) = E(Y) = 0 TAK / NIE
Współczynnik korelacji liniowej X,Y jest większy od 0.5 TAK / NIE
Kowariancja jest mniejsza od zera TAK / NIE
Kwadrat stosunku korelacyjnego Y|X jest większy od 0 TAK / NIE
Regresja liniowa Y | X jest funkcją rosnącą TAK / NIE
M. Wśród mieszkańców pewnej wsi przeprowadzono sondaż na temat inicjatywy wybudowania wodociągu. Zbiorowość mieszkańców opisano zmiennymi:
S - Płeć (1 - kobieta, 0 - mężczyzna)
E - wykształcenie (1 - podstawowe, 2 - zawodowe, 3 - średnie)
W - Wiek (w latach)
Y - stosunek do inicjatywy (1 - popiera, 0 - nie popiera)
a. Zapisz za pomocą symboli statystycznych następujące zdania:
Większość mieszkańców popiera inicjatywę budowy wodociągu.
Większość kobiet popierających inicjatywę ma wykształcenie co najmniej zawodowe.
Wszystkie kobiety z wykształceniem podstawowym, które popierają inicjatywę, są w tym samym wieku.
Kobiety z wykształceniem średnim dwukrotnie częściej popierają inicjatywę niż wszyscy mężczy¼ni.
25% mężczyzn w wieku 30 lat nie popierających inicjatywy ma wykształcenie co najwyżej zawodowe.
b. Wyjaśnij znaczenie poniższych zapisów
Mo(W | Y=1) = Mo(W | Y=0)
P(Y=1 | E=1 & S=1) < P(Y=1 | E=1 & S=0)
D2(W | Y=1 & E=1) > D2(W | Y=0 & E=1)
P(Y=1 | W<30 & S=1) = 0,30
Me(W | E=3) = 35
N. Dany jest łączny rozkład zmiennych X i Y:

Y \ X   0     1     2  
1 10 0 0   10
2 0 15 0 15
3 0 15 0 15
4 0 0 10 10
10 30 10
a.
Oblicz i przedstaw na wykresie dwie z możliwych regresji I rodzaju median zmiennej Y względem zmiennej X
Oblicz i przedstaw na wykresie regresję I rodzaju średnich zmiennej Y względem X.
Oblicz miernik zależności Y od X przy regresji średnich
Oblicz miernik zależności Y od X przy regresji median
Wyznacz regresję liniową Y względem X i przedstaw ją na wykresie
b.
Korzystając z wyników przeprowadzonych obliczeń oraz znanych twierdzeń podaj wartości następujących parametrów i uzasadnij odpowiedzi:
Współczynnik korelacji liniowej między X i Y
Suma błędów przy przewidywaniu wartości zmiennej X w regresji I rodzaju średnich
Suma błędów przy przewidywaniu wartości zmiennej X w regresji liniowej
Łrednia przewidywanych wartości zmiennej Y w regresji I rodzaju średnich
Łrednia przewidywanych wartości zmiennej Y w regresji liniowej
Wariancja przewidywanych wartości zmiennej Y w regresji I rodzaju średnich Y względem X
Wariancja przewidywanych wartości zmiennej Y w regresji liniowej
Wariancja błędu przewidywania w regresji I rodzaju średnich Y względem X
Wariancja błędu przewidywania w regresji liniowej
Współczynnik korelacji dla zmiennych standaryzowanych Y i X

Egzamin ze statystyki cz.II (wnioskowanie statystyczne)

A. Przy pomocy testu niezależności chi2 badacz odrzucił na poziomie istotności 0.05 hipotezę zerową zgodnie z którą zmienne X i Y są niezależne. Czy wynika z tego, że:

W populacji zmienne te są zależne TAK / NIE
W populacji zmienne te są niezależne TAK / NIE
Odrzucając hipotezę o niezależności X i Y badacz przyjmie hipotezę konkurencyjną, zgodnie z którą X i Y są w badanej populacji zależne stochastycznie, przy czym jest możliwe, że decyzja ta jest błędna TAK / NIE
Prawdopodobieństwo, że regresja średnich X względem Y jest funkcją stałą, wynosi 0.05 TAK / NIE
Gdyby wszystkie liczebności empiryczne w próbie były równe połowie dotychczasowych, to decyzja badacza byłaby taka sama TAK / NIE
Gdyby wszystkie liczebności empiryczne w próbie były 4 razy większe od dotychczasowych, to decyzja badacza byłaby taka sama TAK / NIE
B. Przedział ufności dla średniej, obliczony na poziomie ufności 0.95 wynosi [100,102]. Czy wynika z tego, że:

Z prawdopodobieństwem 0.95 wartość średnia w populacji leży w przedziale [100,102] TAK / NIE
Jeśli z tej samej populacji losować będziemy następną próbę, to prawdopodobieństwo że średnia z tej próby będzie leżała w przedziale [100,102] jest równe 0,95, TAK / NIE
Wartość średnia w populacji na pewno nie odchyla się od wartości średniej w próbie więcej niż o 5% TAK / NIE
Wartość średnia w populacji z prawdopodobieństwem 0.95 jest równa średniej w próbie TAK / NIE
Wartość średnia w zbadanej próbie wynosi 101 TAK / NIE
C. Badacz odrzucił hipotezę zerową, że średnia w populacji ma wartość m0 na rzecz hipotezy konkurencyjnej, że średnia w populacji jest większa. Test przeprowadzono na poziomie istotności 0,05. W tej sytuacji:

Zmniejszenie poziomu istotności może spowodować zmianę tej decyzji TAK / NIE
Zwiększenie poziomu istotności może spowodować zmianę tej decyzji TAK / NIE
Zmiana hipotezy konkurencyjnej na taką, zgodnie z którą średnia w populacji jest różna od m0, może spowodować zmianę tej decyzji TAK / NIE
Gdyby liczebność próby była większa przy nie zmienionych pozostałych parametrach, to decyzja nie ulegnie zmianie TAK / NIE
Gdyby liczebność próby była mniejsza przy nie zmienionych pozostałych parametrach, to decyzja nie ulegnie zmianie TAK / NIE
Z prawdopodobieństwem 0,95 wartość średnia w populacji leży w przedziale [m0-0.95, m0+0.95] TAK / NIE
D. Czy może się zdarzyć, że:

Łrednia z próby znajdzie się poza przedziałem ufności TAK / NIE
Łrednia z próby będzie stanowiła jedną z granic przedziału ufności TAK / NIE
Łrednia w populacji znajdzie się poza przedziałem ufności TAK / NIE
Odrzucimy hipotezę zerową, a jednocześnie nie będziemy mieli podstaw do przyjęcia hipotezy konkurencyjnej TAK / NIE
Nie odrzucimy hipotezy zerowej mimo, że jest ona fałszywa TAK / NIE
Odchylenie standardowe zmiennej "średnia z próby" będzie większe od odchylenia standardowego mierzonej zmiennej w populacji TAK / NIE
E. Jak należy formułować hipotezy statystyczne?

Hipoteza zerowa musi być hipotezą prostą TAK / NIE
Hipoteza konkurencyjna musi być hipotezą prostą TAK / NIE
Hipoteza zerowa może być hipotezą złożoną, ale wtedy nie możemy określić poziomu istotności testu TAK / NIE
Hipoteza konkurencyjna może być złożona, ale wtedy nie potrafimy określić wartości beta TAK / NIE
Tak, aby zawsze można było określić sumę alfa + beta TAK / NIE
F. Próba losowa dla badania reprezentacyjnego, to tylko taka próba...

...która jest wylosowana z jednakowymi prawdopodobieństwami dla wszystkich jednostek w populacji TAK / NIE
...w której średnia interesującej nas zmiennej X jest taka sama jak średnia w populacji TAK / NIE
...która pozwala bezbłędnie weryfikować hipotezy statystyczne TAK / NIE
...która jest wylosowana ze znanymi dla wszystkich elementów populacji prawdopodobieństwami wylosowania TAK / NIE
...której liczebność jest większa niż 100 elementów TAK / NIE
G. W wyniku badania na prostej losowej próbie 1000 gospodarstw domowych stwierdzono, że 225 gospodarstw domowych korzysta z telewizji kablowej.
na poziomie istotności alfa=0,04 zweryfikuj hipotezę, głoszącą, że 20 % gospodarstw domowych korzysta z telewizji kablowej, przeciwko hipotezie głoszącej, że procent ten wynosi 25%
dla przyjętego w poprzednim punkcie poziomu istotności wyznacz wartość beta
H. W prostej, 120 osobowej losowej próbie mieszkańców Warszawy, 50 osób najchętniej słucha programu I , 30 osób - programu II i 40 osób - programu III. Na poziomie istotności a=0,01 zweryfikuj hipotezę głoszącą, że rozkład sympatii do programów radiowych jest rozkładem równomiernym, przeciwko hipotezie, że nie jest.
I. Na losowej próbie 1000 mężczyzn urodzonych w tym samym roku, przeprowadzono badanie wzrostu. Łredni wzrost w próbie badanych wynosił 178 cm przy wariancji 25 cm2. Na poziomie ufności 0,99 oszacuj przedziałowo przeciętny wzrost mężczyzny z tego rocznika.
J. Przeprowadzono weryfikację hipotezy zerowej o wartości średniej w populacji H0:m = 100, wykorzystując przy tym informację, że odchylenie standardowe w populacji D=100. Próba liczyła 400 osób. Przyjęto poziom istotności alfa=0,01. Jaka mogłaby być treść prostej hipotezy konkurencyjnej, jeśli założymy, że prawdopodobieństwo błędu II rodzaju powinno być równe prawdopodobieństwu błędu I rodzaju.
 


0Komentarzy · 630Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5981986 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39