Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 14:45:25

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
200 zagadnień o UE
Admin dnia grudzie 09 2006 20:23:59
200 zagadnień o UE

1. Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi unię celną.
- wyeliminowanie wszelkich przeszkód taryfowych (ceł) w przepływie towarów między krajami; - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zewnętrznej; - przestaje być potrzebne świadectwo pochodzenia towaru.
2. Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi strefę wolnego handlu.
- w wyniku wolnego handlu znoszono cła między państwami członkowskimi; - kraje te zachowały własne taryfy celne w stosunkach z innymi; - stworzono świadectwo pochodzenia towaru, skąd towar jest importowany, żeby zapobiec przepływowi towarów najpierw do państwa z niższym cłem, a dopiero potem dalej.
3. Co jest podstawą prawną tworzenia rynku wewnętrznego w ramach UE?
Traktat o EWG z 1958r., Biała Księga z 1985r., Jednolity Akt Europejski z 1987r., Traktat z Maastricht z 1993r.
4. Co oznacza znaczek CE?
Jest potwierdzeniem, iż producent lub importer deklaruje zgodność wyrobu z odpowiednimi dyrektywami „nowego podejścia”. Nie jest to symbol jakości, ani też symbol rękojmi bezpieczeństwa. Nie stosuje się go na towarach nie objętych dyrektywami.
5. Co to jest dyrektywa, do kogo jest dyrektywa i jaka jest formuła jej obowiązywania?
Nazwa aktu prawnego uchwalanego przez Wspólnotę Europejską. Dyrektywa kierowana jest do państw członkowskich. Wiąże, co do celu, pozostawiając państwom swobodę wyboru środków i metod.
6. Co to jest ECU?
ECU jest jednostką walutową opartą na tzw. koszyku walut narodowych, skonstruowanym na zasadzie proporcjonalności do potencjałów gospodarczych państw uczestniczących. ECU jest bezgotówkowym środkiem rozliczeniowym. W 2002 została całkowicie zastąpiona przez EURO - pierwszą europejską walutę gotówkową.
7. Co to jest Europejski Bank Centralny?
Ponadnarodowy główny (centralny) bank Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Do systemu wchodzą także banki narodowe państw tworzących unię walutową. EBC powstał w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (1999r.) Zajmuje się emisją EURO oraz prowadzeniem polityki pieniężnej i walutowej w Unii Europejskiej.
8. Co to jest Europejski System Banków Centralnych?
Europejski System Banków Centralnych, system koordynacji polityki pieniężnej banków centralnych krajów Unii Europejskiej. Kraje członkowskie UE w trzecim etapie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej mają przekazać ESBC kompetencje w zakresie regulacji stopy procentowej oraz kursu walutowego. System ma być niezależny od rządów i instytucji wspólnotowych. Jego organem nadrzędnym ma być Europejski Bank Centralny.
9. Co to jest Jednolity Dokument Administracyjny?
SAD jest dokumentem, który obowiązuje w stosunkach zewnętrznych Wspólnoty z krajami należącymi do EFTA, krajami Europy Południowo-wschodniej, Łrodkowej w tym także z Polską. Opracowano go na podstawie zaleceń Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (tzw. wzorcowy formularz dla dokumentów handlowych).
10. Co to jest okres przejściowy i czym się różni od derogacji?
Derogacja oznacza wyłączenie (bezterminowe). Zgodnie z tym podejściem, państwa członkowskie mają prawo wyłączać się z zadań realizowanych w Unii, których sobie nie życzą, a jednocześnie pozostawać pełnymi członkami UE. Od derogacji należy odróżnić pojęcie “okresu przejściowego“, które oznacza sprecyzowane w czasie (terminowe) wyłączenie państwa członkowskiego UE z realizacji konkretnych zadań integracyjnych.
11. Co to jest rozporządzenie, do kogo jest skierowany i jaka jest formuła jego obowiązywania?
Są to najważniejsze akty prawne we Wspólnocie, mające zasięg ogólny. Stosuje się je bezpośrednio i w całości we wszystkich państwach członkowskich, nie podlegają transformacji na narodowe systemy prawne. Wydaje je Rada przy udziale Parlamentu lub Komisji.
12. Co to jest samozatrudnienie?
Otwieramy dział. gosp., możemy pracować ale wtedy sami musimy opłacać własne składki socjalne. Jednak robimy to nie w państwie gdzie pracujemy, tylko w którym mieszkamy.
13. Co to jest traktat, do kogo jest skierowany i jaka jest formuła jego obowiązywania?
Są one pierwotnym ¼ródłem prawa wspólnotowego i stanowią podstawę prawną WE. Tworzą one najważniejsze prawo, ustanawiające podstawę funkcjonowania instytucji europejskich. Podstawowymi Traktatami są traktaty ustanawiające wspólnoty – EWWiS, EURATOM, EWG oraz traktaty modyfikujące je.
14. Co to jest transfer kapitału?
Transfer kapitału jest to: - przemieszczanie wartości kapitałowej z jednego państwa do innego w ramach WE; - przemieszczanie własności w ramach tego samego kraju, lecz na rzecz zagranicznej osoby prawnej lub osoby fizycznej. Nie jest to przepływ środków pochodzących z innych operacji np. płatności handlowych.
15. Co to jest Unia Europejska?
Unia Europejska nie jest organizacją, a jedynie formą rozszerzenia dotychczasowej współpracy na nowe obszary integracyjne. Zasadniczo opiera się na Wspólnotach Europejskich i dąży do uzupełnienia tej integracji o nowe aspekty: Unię Gospodarczą i Walutową, Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, politykę sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz planowaną na przyszłość wspólną politykę obronną w ramach Unii Zachodnioeuropejskiej.
16. Co to są państwa AKP i jak zmieniały się traktatowe stosunki tych państw z WE.
Państwa AKP są to państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku, które na mocy umowy o partnerstwie zostały objęte jednostronnymi preferencjami celnymi przez WE. WE zobowiązała się do zrównoważonego rozwoju gosp. tych państw oraz wspierania ich integracji z gospodarką światową.
17. Co to są zharmonizowane normy techniczne?
Towar dopuszczony w jednym kraju do obrotu jest automatycznie dopuszczony do obrotu we wszystkich krajach członkowskich. Ujednolicenie norm technicznych, które są ustalane na szczeblu wspólnotowym. Europejskie normy zharmonizowane: - normy opracowane na ich podstawie mają charakter dobrowolny; - produkty odpowiadające normom mogą być wprowadzone do obrotu.
18. Czego dotyczy tzw. „drugi” filar Unii Europejskiej?
Wspólnej polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Obejmuje wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem Unii, w tym ewentualne kształtowanie wspólnej polityki obronnej, co z czasem prowadzić będzie mogło do wspólnej obrony.
19. Czego dotyczy tzw. „pierwszy” filar Unii Europejskiej?
Unii gospodarczej i walutowej. Obejmuje problematykę WE oraz nowe dziedziny: zatrudnienie, kulturę, ochronę środowiska i inne.
20. Czego dotyczy tzw. „trzeci” filar Unii Europejskiej?
Polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
21. Czego dotyczy wspólna polityka handlowa UE?
Dotyczy ona stosunków zewnętrznych WE z krajami trzecimi. Opiera się ona na: zmianie taryf celnych, zawieraniu układów celnych i handlowych, polityce eksportowej, instrumentach liberalizacji, środkach ochronnych w handlu (w przypadku dumpingu, subsydiów).
22. Czy akty prawne wprowadzane w ramach nowego podejścia do harmonizacji technicznej mają charakter obowiązkowy czy dobrowolny?
Akty prawne wprowadzone w ramach nowego podejścia do harmonizacji technicznej mają charakter dobrowolny.
23. Czy dla gospodarki światowej lepszy jest efekt kreacji czy przesunięcia handlu? Odpowied¼ uzasadnij.
Dla gospodarki światowej lepszy jest efekt kreacji handlu, ponieważ przy wystąpieniu efektu przesunięcia import od efektywnego lub taniego producenta z „rynku światowego” jest zastąpiony importem z bardziej kosztownego (lub mniej efektywnego) producenta z kraju partnerskiego.
24. Czy obecnie Polacy mogą pracować w WE?
Polacy nie mogą podejmować pracy w krajach WE, ponieważ jeszcze do niej nie należymy. Można tego dokonać tylko na zasadach samozatrudnienia.
25. Czy wystąpił efekt przesunięcia w wyniku utworzenia unii celnej w ramach Wspólnoty Europejskiej? Odpowied¼ uzasadnij.
Wystąpił efekt przesunięcia.
26. Czym różni się Unia Europejska od Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej?
UE obejmuje założenia EWG, ale dołożone są do tego inne kwestie – utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej, polityka, sprawy zagraniczne i bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości.
27. Czym się charakteryzuje Powszechny system Preferencji Celnych stosowany przez WE?
Powstał 1.07.1971r. i przewidywał ułatwienia w imporcie z krajów rozwijających się. Jest to system autonomicznych, niewzajemnych preferencji przyznawanych krajom słabiej rozwiniętym przez państwa rozwinięte. Beneficjentami są: kraje rozwijające się, kraje WNP, Albania, kraje byłej Jugosławii (AKP objęte są korzystniejszymi preferencjami). Od 1995r. Mają one charakter wieloletni (wcześniej na rok). Zlikwidowano w jej ramach preferencyjne kwoty importowe i zastąpiono je zróżnicowanymi preferencyjnymi stawkami celnymi, które zależą od stopnia wrażliwości produktu.
28. Dlaczego doszło do podpisania Układu Europejskiego między Polską a Wspólnotami Europejskimi?
Układ Europejski został podpisany 16.12.1991, a ratyfikowany 1.02.1994 nadaje Polsce status kraju stowarzyszonego z UE. Układ nie zawiera zobowiązania Wspólnoty do przyjęcia Polski do UE w przyszłości, nie jest też prawnym wstępem do takiego procesu. Zawiera jedynie jednostronną deklaracje Polski, że jej ostatecznym celem w kontaktach ze Wspólnotą będzie pełne członkostwo.
Poza tym Układ Europejski zawiera regulacje dotyczące: zasad prowadzenia dialogu politycznego, przepływu towarów i pracowników, zakładania przedsiębiorstw, świadczenia usług, obrotu kapitałowego, reguł konkurencji, ochrony własności intelektualnej, zbliżania przepisów prawnych, współpracy gospodarczej, współpracy kulturalnej, współpracy finansowej.
29. Dlaczego obecnie wprowadzana jest jednocześnie unia gospodarcza i walutowa?
Jest to współpraca państw Unii Europejskiej w zakresie realizacji idei swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału oraz wprowadzenie jednolitej waluty i ujednolicenie polityki cenowej i pieniężnej. Nie da się utworzyć rynku wew., w którym obowiązują 4 swobody, bez uregulowania polityki walutowej. Gospodarka jest ściśle związana z polityką monetarną i walutową.
30. Dlaczego postępowania antydumpingowe uważane są za środek ochrony krajowego przemysłu?
Przepisy antydumpingowe chronią krajowy przemysł w każdej chwili, gdy tylko zostanie wykazane, że: miał miejsce import po cenach dumpingowych, importer ten wyrządził rzeczywistą szkodę unijnym producentom podobnego towaru lub zagraża wyrządzeniem takiej szkody bąd¼ też istotnie opó¼nia rozwój danego sektora w UE, nałożenie środków antydumpingowych jest w interesie Wspólnoty. W przypadku dalszego stosowania dumpingu KE mogła zezwolić władzom poszkodowanego kraju członkowskiego na zastosowanie środków ochronnych na warunkach przez nią określonych. Na mocy tzw. klauzuli bumerang, towary pochodzące z któregokolwiek kraju członkowskiego lub znajdujące się w swobodnym obrocie na jego terytorium, które zostały wywiezione do innego kraju członkowskiego, mogły być reeksportowane bez nakładania ceł, ograniczeń ilościowych lub innych środków o podobnych skutkach.
31. Do czego służą moduły oceny produktu w ramach nowego podejścia do harmonizacji technicznej?
Służą one ocenie zgodności bezpieczeństwa produktu z założeniami dyrektywy „nowego podejścia”. Mówią one jak badać towar pod względem bezpieczeństwa. W modułach od A do H jest stopniowo coraz większa ingerencja organu certyfikowanego w produkt, jego jakość. Coraz większa kontrola towaru. Kontrola ta jest większa, im większe skomplikowanie i znaczenie produktu.
32. Jak można scharakteryzować podstawowe efekty integracji na rynku towarowym w krótkim i długim okresie?
Efekty integracji w krótkim okresie to: kreacja handlu polegająca na powstawaniu nowych strumieni handlu prowadzących do zwiększania podziału pracy i bardziej efektywnej alokacji zasobów produkcyjnych miedzy krajami Unii Celnej oraz efekt przesunięcia handlu polegający na przesunięciu handlu od producenta o niższych kosztach wytwarzania w kraju trzecim do droższego wytwórcy z kraju będącego członkiem Unii.
Efekty integracji w długim okresie to: wzrost efektywności produkcji i handlu ze względu na silniejszą konkurencję na obszarze zintegrowanym polegający na zmianie kierunku alokacji zasobów co umożliwia restrukturyzację i modernizację gospodarki; poprawa efektywności alokacji daje pozytywne skutki w zakresie produkcyjności i cen. Kolejne efekty to: korzyści skali, poprawa efektywności dynamicznej określonej przez tempo postępu technicznego i innowacyjnego, korzyści zewnętrzne jakie towarzyszą wzrostowi rozmiarów rynku i silniejszej konkurencji.
33. Jak został nazwany okres w latach 70-tych i 80-tych, zastoju procesów integracyjnych?
Euroskleroza.
34. Jaka była ewolucja pod koniec lat 80-ytych i na początku 90-tych liberalizacji przepływu kapitału?
Dyrektywa o pełnej liberalizacji transferu kapitału z 24.06.1988r.: - całkowite zniesienie wszelkich barier i ograniczeń w zakresie ruchu kapitału od 01.07.1990; - dotyczy wszelkich transakcji kapitałowych a szczególnie krótkoterminowych; - zniesienie ograniczeń dewizowych; - każda osoba prawna może bez ograniczeń korzystać z systemu finansowo-kredytowego innego państwa.
35. Jaka jest gradacja umów liberalizujących handel między WE a państwami trzecimi?
Liberalizacja handlu może prowadzić do wzrostu eksportu, a tym samym do zwiększenia popytu na krajowe środki produkcji i konsumpcji. Wynikające z tego powodu ożywienie inwestycji i postępu technicznego pobudza wzrost gospodarczy. Gdy utworzenie Unii Celnej przyczyni się do przyspieszenia tempa wzrostu dochodu narodowego w krajach członkowskich, to w rezultacie może to się również uwidocznić we wzroście tempa wymiany handlowej między tymi krajami oraz pośrednio we wzroście importu z krajów trzecich.
36. Jaka jest podstawowa zasada wprowadzania towarów na rynek WE?
KNU, która mówi że jakiekolwiek przywileje i ulgi udzielane przez dany kraj jednemu partnerowi, powinny być udzielane automatycznie i bezwarunkowo także wszystkim pozostałym państwom członkowskim organizacji KNU.
37. Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a unią celną w teorii integracji gospodarczej?
Strefa wolnego handlu oznacza likwidację ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między określoną grupą krajów. Kraje te zachowują jednocześnie autonomiczną zewnętrzną taryfę celną i prowadzą własną niezależną politykę handlową wobec krajów trzecich.
W przypadku gdy kraje tworzące strefę wolnego handlu wprowadzają ujednolicone cła zewnętrzne (wobec krajów trzecich), mamy do czynienia z unią celną. Unia celna sprzyja rozwojowi handlu wzajemnego krajów członkowskich i ogranicza rozwój handlu z krajami trzecimi.
38. Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a unią gospodarczą w teorii integracji gospodarczej?
Strefa wolnego handlu jest to grupa co najmniej dwóch obszarów celnych, między którymi usunięte zostały cła i inne środki ograniczające handel zagraniczny. W Unii Gospodarczej uczestnicy decydują się na harmonizację tych dziedzin narodowej polityki gospodarczej, które umożliwiają osiągnięcie stanu pełnej swobody przepływu towarów, usług i czynników w ramach wspólnego rynku.
39. Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a unią walutową w teorii integracji gospodarczej?
Strefa wolnego handlu jest to grupa co najmniej dwóch obszarów celnych, między którymi usunięte zostały cła i inne środki ograniczające handel zagraniczny. W Unii Walutowej oprócz tego co w Unii Gospodarczej dochodzi jeszcze wprowadzenie wspólnej polityki walutowej.
40. Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a wspólnym rynkiem w teorii integracji gospodarczej?
Strefa wolnego handlu jest to grupa co najmniej dwóch obszarów celnych między którymi usunięte zostały cła i inne środki ograniczające handel zagraniczny. Wspólny rynek, partnerzy w nim uczestniczący zapewniają swobodę nie tylko w przepływie towarów i usług, ale i czynników produkcji w postaci kapitału i siły roboczej.
41. Jaka jest różnica między tzw. nowym podejściem i starym podejściem w harmonizacji technicznej? Instrumenty którego z nich są bardziej efektywne dla przedsiębiorców? Odpowied¼ uzasadnij.
Stare podejście: polega na ustalaniu na szczeblu wspólnotowym szczegółowych norm obowiązujących we wszystkich krajach dla towarów i komponentów szczególnie ważnym dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania.
Nowe podejście: dyrektywy jako główny akt harmonizacji technicznej, aktualny stan postępu technicznego (normy opracowane na ich podstawie mają charakter dobrowolny), produkty odpowiadające normom mogą być wprowadzone do obrotu, przywołanie reguł rynku wewnętrznego, odniesienie do sektorów produkcji i typów ryzyka.
42. Jaka jest różnica między unią celną a unią gospodarczą w teorii integracji gospodarczej?
Członkowie Unii Celnej znoszą bariery w przepływie towarów i ustanawiają wspólną taryfę celną, ujednolicają politykę handlową wobec partnerów zewnętrznych. Członkowie Unii Gospodarczej decydują się na harmonizację tych dziedzin polityki gospodarczej, które umożliwiają osiągnięcie stanu pełnej swobody przepływu towarów, usług i czynników w ramach wspólnego rynku.
43. Jaka jest różnica między unią celną a unią walutową w teorii integracji gospodarczej? Na czym polega unifikacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.
UC = zniesienie barier celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz. UW = UG (zniesienie barier celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz + 4 swobody + harmonizacja polityki pieniężnej) + wspólna polityka walutowa. Unifikacja – zniesienie krajowych instrumentów prowadzenia polityki i zastąpienie ich instrumentami wspólnymi lub przyjęcie identycznych instrumentów dla wszystkich partnerów.
44. Jaka jest różnica między unią celną a wspólnym rynkiem w teorii integracji gospodarczej?
Unia Celna – członkowie Unii znoszą bariery w przepływie towarów i ustanawiają wspólną taryfę celną, oraz ujednolicają politykę handlową wobec partnerów zewnętrznych. Partnerzy uczestniczący we Wspólnym Rynku zapewniają swobodę nie tylko w przepływie towarów i usług, ale i czynników produkcji w postaci kapitału i siły roboczej.
45. Jaka jest różnica między unią walutową a unią gospodarczą w teorii integracji gospodarczej? Na czym polega konsultacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.
UW = UG + wspólna polityka walutowa. UG = zniesienie barier celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz + 4 swobody + harmonizacja polityki pieniężnej. Konsultacja – oczekiwanie na opinię i radę w sprawach polityk, jakie zamierzają prowadzić państwa ale nie jest to wiążące.
46. Jaka jest różnica między wspólnym rynkiem a unią gospodarczą w teorii integracji gospodarczej? Na czym polega informacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.
Wspólny rynek – partnerzy uczestniczący w tym etapie integracji gospodarczej zapewniają swobodę nie tylko przepływu towarów, usług, ale również kapitału i siły roboczej. UG = zniesienie barier celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz + 4 swobody + harmonizacja polityki pieniężnej.
47. Jaka jest różnica między wspólnym rynkiem a unią walutową w teorii integracji gospodarczej? Na czym polega harmonizacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.
Wspólny rynek – partnerzy uczestniczący w tym etapie integracji gospodarczej zapewniają swobodę nie tylko przepływu towarów, usług, ale również kapitału i siły roboczej. UW = UG + wspólna polityka walutowa. Harmonizacja – ograniczenie różnorodności praw i przepisów administracyjnych poszczególnych państw i zbliżenie do siebie.
48. Jaka jest różnica między wspólnym rynkiem i rynkiem wewnętrznym?
Rynek wewnętrzny jest to obszar bez granic o swobodnym przepływie towarów, usług, ludzi i kapitałów.
Wspólny rynek – partnerzy uczestniczący w tym etapie integracji gospodarczej zapewniają swobodę nie tylko przepływu towarów, usług, ale również kapitału i siły roboczej.
49. Jaki dokument programowy, przewidujący wprowadzenie rynku wewnętrznego, poprzedził przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego?
1985 r. Komisja Europejska przedstawiła w tzw. Białej Księdze program utworzenia Rynku Wewnętrznego. Zawarte zostały w niej 282 propozycje i środki, których urzeczywistnienie ma przyczynić się do usunięcia barier materialnych, technicznych i podatkowych uniemożliwiające stworzenie Wspólnego rynku.
50. Jaki jest skład i główne kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?
Skład: 15 sędziów, 8 adwokatów generalnych; powoływani są na okres 6 mies. Zadania: kontrola stosowania prawa wspólnotowego, wykładnia prawa wspólnotowego, dalszy rozwój tego prawa w drodze określenia koniecznych zmian lub uzupełnień. Sprawy: skargi od Komisji Europejskiej z powodu naruszania przez jakieś państwa członkowskie Traktatu, skargi od państw członkowskich z powodu naruszanie przez inne państwa członkowskie Traktatu, skargi od państw członkowskich, Rady Komisji, Parlamentu Europejskiego oraz osoby fizycznej lub prawnej z powodu naruszenia przepisów Traktatu i działania lub bezczynności instytucji Wspólnoty Europejskiej.
51. Jaki jest skład i główne kompetencje Komisji Europejskiej?
Komisja inicjuje wszystkie akty prawne dot. UE. Składa się z 20. Kompetencje: - prawo inicjatywy prawodawczej przygotowuje projekty aktów prawnych; - zapewnia stosowanie traktatów i środków podjętych na jego podstawie; - formułowanie zaleceń i opinii; - własne kompetencje decyzyjne i współuczestnictwo w pracach Rady i Parlamentu; - wypełnia zadania przekazane przez Radę (władza wykonawcza).
52. Jaki jest skład i główne kompetencje Parlamentu Europejskiego?
Obecnie jest 626 parlamentarzystów z 15 państw. W Traktacie Nicejskim przewidzianych jest 732 członków z 27 państw. Podział miejsc w Parlamencie nie jest oparty na narodowościach ale na grupach politycznych. Od lewicy do prawicy. Kompetencje: - prawodawcze (ścisła współpraca z Radą UE); - budżetowe; - kontrolne. Procedury: - konsultacji; - współpracy (rola Parlamentu wzrasta i czasami wymusza na Radzie jednomyślność, podczas gdy powszechnie obowiązuje kwalifikowana większość głosów); - współdecydowania (od 1993r.).
53. Jaki jest skład i główne kompetencje Rady Europejskiej?
Skład: szefowie państw i rządów państw członkowskich oraz przewodniczący, wspomagani przez ministrów spraw zagranicznych oraz jednego członka Komisji. Kompetencje: - ustalenie ogólnych kierunków polityki Unii (pokazywanie drogi jaką ma dążyć Unia); - rozstrzyganie spornych kwestii, które nie znalazły rozwiązania na forum Rady Unii Europejskiej; - podejmowanie problemów międzynarodowych; - tworzenie zarysu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
54. Jaki jest skład i główne kompetencje Rady Unii Europejskiej?
Skład: - skupia ministrów państw członkowskich UE; - stanowisko przewodniczącego ma charakter rotacyjny i przysługuje ministrowi spraw zagranicznych; - co pół roku zmienia się przewodnictwo w Radzie i Unii. Oprócz przewodniczącego, pomagają mu też dwaj zastępcy (państwo które było przed nim i które będzie po nim). Uprawnienia: - uchwala akty prawne, rozporządzenia, dyrektywy; - dysponuje władzą quasi ustawodawczą, którą dzieli w pewnych dziedzinach z Parlamentem Europejskim; - sprawuje wraz z Parlamentem kontrolę nad budżetem; - uchwala układy międzynarodowe, wynegocjowane wcześniej przez komisję; - powołuje członków komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
55. Jaki jest skład i kompetencje Komitetu Ekonomiczno-Społecznego?
Składa się z 222 członków powoływanych jednomyślnie przez Radę na 4 lata. Zadania: funkcja przedstawicielska i doradcza. Opinia komitetu nie musi być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
56. Jaki jest skład i kompetencje Komitetu Stałych Przedstawicieli COREPR?
Skład: stali przedstawiciele państw członkowskich przy WE w randze ambasadorów. Założenia: - przygotowują sesję Rady UE, przeglądają wszystkie akty i układają na dwie grup A i B. A – nie wymagają specjalnej dyskusji i mogą być prawie natychmiast przyjęte. B – takie, z którymi nie można sobie poradzić i wymagają przedyskutowania.
57. Jaki jest skład i kompetencje Trybunału Rewidentów Księgowych?
Składa się z 11 członków wybieranych przez Radę Europejską na 6 lat oraz 4 osób wybieranych losowo na 4 lata. Przewodniczący Trybunału wybierany jest na 3 lata. Prowadzi kontrolę rachunkowości UE i jej zgodności z prawem.
58. Jaki jest zakres podmiotowy wspólnej polityki handlowej?
Kraje członkowskie UE oraz kraje trzecie.
59. Jaki jest zakres przedmiotowy wspólnej polityki handlowej?
Zmiana taryf celnych, zawieranie układów celnych i handlowych, polityka eksportowa, środki ochronne w handlu.
60. Jaki okres przejściowy Polska występuje i dlaczego na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców?
12 lat – tereny leśne i rolne, 7 lat – na drugie domy i rezydencje dla cudzoziemców, 3 lata – dla prowadzących dział. gosp. i rolną. Pó¼niej 7 lat – na zakup ziemi na zachodzie a 3 lata na wschodzie.
61. Jaki okres przejściowy zaakceptowała Polska na przepływ pracowników do WE?
7 lat – bez ograniczeń, z ograniczeniami 2 + 3 + 2 =7
62. Jaki rodzaj importu jest objęty protekcja uwarunkowaną?
Protekcja uwarunkowana – uzależnienie wprowadzania dodatkowych środków przed konkurencją zagraniczną od zaistnienia określonych warunków.
63. Jakie bariery zostały zdefiniowane, jako utrudniające funkcjonowanie przedsiębiorcom?
Bariery fizyczne, techniczne, fiskalne.
64. Jakie będą konsekwencje dla Polski harmonizacji przepisów dotyczących podatku VAT?
- zniesienie kontroli granicznej i podatkowej w granicach WE; - opodatkowanie VAT w krajach przeznaczenia towaru w ramach handlu wewnątrz WE; - w pó¼niejszym etapie wszelki obrót wew. WE ma być opodatkowany w kraju pochodzenia towaru (usługi); - produkty importowane nie mogą być opodatkowane wyżej niż takie same produkty krajowe; - zwrot podatku przy eksporcie nie może przekroczyć faktycznego opodatkowania danego produktu.
65. Jakie będą konsekwencje dla Polski przyjęcia reguł harmonizacji technicznej w ramach nowego podejścia?
Dostosowanie produktów do nowego podejścia, zmiana technologii, itd.
66. Jakie będą konsekwencje dla przedsiębiorców przyjęcia przez Polskę reguł harmonizacji technicznej w ramach nowego podejścia?
Dostosowanie produktów do nowego podejścia, zmiana technologii, itd.
67. Jakie będą konsekwencje dla przedsiębiorców przystąpienia Polski do WE w zakresie stosowania postępowań antydumpingowych?
Ustawa antydumpingowa – przyjęto w niej zasadę obowiązującą w regulacji UE, że cło antydumpingowe ustanawia się z mocą dla okresu przyszłego. Oznacza to, że przyszły import danego produktu będzie podlegać cłu antydumpingowemu w wysokości określonej przez władze administracyjne, aż do momentu jego wygaśnięcia lub zmiany wysokości stawki w wyniku postępowania rewizyjnego. Innym ważnym elementem jest zasada niższego cła. Zgodnie z tą zasadą, środki antydumpingowe ustanawia się w wysokości niezbędnej do usunięcia szkody wyrządzonej lub zagrażającej krajowemu przemysłowi, jeżeli wysokość ta nie przekracza marginesu dumpingu.
68. Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę preferencji udzielonych państwom EFTA, CEFTA oraz basenu Morza Łródziemnego?
Konsekwencje dostosowania Polski do traktowych stosunków WE z państwami Europy Łrodkowej i Wschodniej będą relatywnie niewielkie. Wynika to z tworzenia strefy wolnego handlu i zainicjowania procesu redukcji stawek celnych na import artykułów przemysłowych z tych państw w ramach CEFTA i bilateralnych umów Polski z krajami nadbałtyckimi.
69. Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej UE na import produktów przemysłowych?
Gdy Polska importuje artykuły przemysłowe z Rosji, USA itp. Będą one mogły wejść łatwiej na rynek polski, zerowa stawka np. na komputery obniży koszty zakupu sprzętu komputerowego co powinno spowodować wzrost sprzedaży. Ceny będą niższe w WE, gdzie będą niższe stawki VAT. Gdy przyjmiemy po wstąpieniu do WE obowiązujące stawki celne, spowoduję one niższe koszty zakupu, zwiększenie importu i obrotów na towarach importowanych. Przy przekraczaniu naszej granicy towaru np. z Rosji zostanie na ten towar naliczone i pobrane cło z którego 25% trafi do budżetu Polski. W tej sytuacji wystąpi efekt kreacji między Polską a krajami trzecim, a nie między Polską i Unią. Efekt przesunięcia nie wystąpi.
70. Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej UE na import produktów rolno-spożywczych?
Stawka celna na artykuły rolne w WE (18,9%) jest wyższa niż w Polsce (12%). Po przyjęciu stawek WE nastąpi ograniczenie wymiany handlowej, mniej będziemy importować z państw trzecich, (Rosji, Ukrainy), ponieważ będziemy handlować z UE. Wystąpi efekt przesunięcia a nie wystąpi kreacji.
71. Jakie były główne elementy reformy MacSharry’ego wspólnej polityki rolnej?
Reforma dotyczyła polityki cenowej i związanych z cenami subsydiów dla producentów i eksporterów rolnych. Spadek cen – zgodnie z zasadami reformy – kompensowany jest przez bezpośrednie wypłaty dla producentów. Reforma koncentrowała się na zmianach regulacji rynków ważnych produktów roślinnych (zboża) i zwierzęcych (mleko) oraz surowców roślinnych dla przemysłu i energetyki. Zmieniono również sposób wyłączania gruntów z uprawy i wprowadzono zasady ochrony socjalnej rolników zaprzestających prowadzenia gospodarstw, zalesiania użytków rolnych oraz produkcji ekologicznej.
72. Jakie były główne postanowienia Jednolitego Aktu Europejskiego?
Wszedł w życie 1 lipca 1987r. I stanowił modyfikację Traktatów założycielskich. Jego postanowienia miały zapobiec dalszej fragmentacji rynków Wspólnoty i doprowadzić do osiągnięcia celów założonych w EWG. Najważniejszym postanowieniem było stopniowe utworzenie rynku wewnętrznego do końca 1992r. Zastąpiono też zasadę jednomyślności w Radzie kwalifikowaną większością głosów w sprawach dotyczących rynku wewnętrznego. Oprócz tego rozbudowano też kompetencje niektórych organów Wspólnot.
73. Jakie były główne postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej?
Cele: wspieranie trwałego i zrównoważonego postępu gospodarczego i społecznego, wdrożenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wzmocnienie praw i interesów obywateli krajów członkowskich, rozwój wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
74. Jakie były główne postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
EWWiS ma przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i podniesienia stopy życiowej w państwach członkowskich. Głównymi celami są: stworzenie wspólnego rynku węgla i stali, zapewnienie regularnego zaopatrzenia, zagwarantowanie jednakowych warunków dostępu do rynku, kontrola cen, stworzenie ramowych warunków rozwoju produkcji i ochrony przed gospodarką rabunkową, polepszenie warunków życia i pracy robotników itp. Obowiązuje tu tzw. zakaz dyskryminacji: zabronione zostają cła, opłaty, ograniczenia ilościowe w obrocie towarów oraz dyskryminowanie producentów, kupców, użytkowników i pracowników. Ponadto wyklucza się stosowanie środków naruszających zasady wolnej konkurencji.
75. Jakie były główne postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej?
Euratom stanowi instrument kontroli i koordynacji w zakresie cywilnej gospodarki jądrowej. Jego celem jest: przyczynianie się do podniesienia stopy życiowej w krajach członkowskich oraz do rozwoju stosunków z innymi krajami przez stworzenie warunków niezbędnych do szybkiego powstania i rozwoju przemysłu jądrowego. Cel ten narzuca określone zadania: rozwijanie badań i rozpowszechnianie wiedzy technicznej, ułatwianie inwestycji, czuwanie nad przestrzeganiem norm bezpieczeństwa, zaopatrzenie w minerały i paliwa, stworzenie wspólnego rynku dla stosowanych w przemyśle jądrowym minerałów i sprzętu oraz zapewnienie swobody cyrkulacji kapitału i siły roboczej.
76. Jakie były główne postanowienia Traktatu ustanawiającego EWG?
Zadaniem EWG jest: utworzenie wspólnego rynku, Unii Gospodarczej i Walutowej, oraz realizacja wspólnej polityki lub działań we Wspólnocie, harmonijnego, zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, trwałego i nieinflacyjnego wzrostu z poszanowaniem środowiska naturalnego, wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, podnoszenia stopy życiowej i jakości życia, spójności ekonomicznej, oraz solidarności między państwami członkowskimi.
77. Jakie były główne założenia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
Główne założenia Traktatu ustanawiającego EWWiS to: stworzenie wspólnego rynku węgla i stali, rozwój gospodarczy, wzrost zatrudnienia w tym sektorze, podniesienie poziomu życia, racjonalna produkcja i podział.
78. Jakie były główne założenia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej?
Główne założenia to: rozwijanie badań nad energią jądrową, stworzenie Wspólnego rynku Paliw Atomowych, kontrola przemysłu jądrowego w celu zapobiegania nadużycia i ochrony zdrowia, rozpowszechnianie informacji technicznej, a także swobody przepływu wyspecjalizowanych materiałów, sprzętu oraz kapitału w celu inwestowania w dziedziny energii nuklearnej.
79. Jakie były główne założenia Traktatu ustanawiającego EWG?
Główne założenia: utworzenie wspólnego rynku, Unii Gospodarczej i Unii Walutowej, realizacja wspólnej polityki i działań popierania we wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, trwałego nieinflacyjnego wzrostu z poszanowaniem środowiska naturalnego, wysokiego poziomu zatrudnienia, opieki społecznej, podnoszenie stopy życiowej i jakości życia, oraz solidarności między państwami członkowskimi, zniesienia we wzajemnym handlu opłat celnych, ograniczeń ilościowych, ustanowienie wspólnej taryfy celnej, i handlowej, eliminację barier w przepływie osób, usług, kapitałów.
80. Jakie były konsekwencje dla przedsiębiorców istnienia barier fiskalnych?
Zmiana niektórych stawek podatku VAT na pewne wyroby (głównie zwiększenie) oraz akcyzy.
81. Jakie były konsekwencje dla przedsiębiorców wyeliminowania barier fiskalnych?
Zmiana niektórych stawek podatku VAT na pewne wyroby (głównie zwiększenie) oraz akcyzy.
82. Jakie decyzje podejmowane są przez Radę jednomyślnie?
- akty najważniejsze dla Unii; - najwrażliwsze kwestie; - harmonizacja podatków pośrednich; - przepisy dot. przepływu siły roboczej i warunków pracy, zatrudnienia; - umowy o stowarzyszeniach, przyjmowanie wszelkich traktatów akcesyjnych; - uchwalanie aktu prawnego w zmienionym brzmieniu w stosunku do propozycji komisji.
83. Jakie decyzje podejmowane są przez Radę większością kwalifikowaną?
Zasada ta ma zastosowanie przy uchwalaniu przepisów dot. wspólnej polityki rolnej, swobodnego przepływu siły roboczej, zawierania przez Wspólnotę umów z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi. Po Traktacie Amsterdamskim także decyzje w sprawie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
84. Jakie działania były realizowane w ramach celu 1 pomocy strukturalnej do 1997 r. i które państwa członkowskie były głównymi beneficjentami?
Wspieranie dostosowań strukturalnych regionów szczególnie opó¼nionych w rozwoju. Beneficjenci: Portugalia, Grecja i Irlandia.
85. Jakie działania były realizowane w ramach celu 2 pomocy strukturalnej do 1997 r i które państwa członkowskie były głównymi beneficjentami?
Rekonwersja upadających regionów przemysłowych, głównie o dużej koncentracji niekonkurencyjnych obecnie „starych” gałęzi przemysłu oraz poważnie zdegenerowane tereny miejskie i przygraniczne. Beneficjenci: Wielka Brytania, Hiszpania, Francja.
86. Jakie działania były realizowane w ramach celu 3 i 4 pomocy strukturalnej do 1997 r i które państwa członkowskie były głównymi beneficjentami?
Działania służące zwalczaniu długotrwałego bezrobocia, bezrobocia młodzieży oraz poprawy rynku pracy przez: szkolenia zawodowe, prace wakacyjne, pomoc grupą o specjalnych potrzebach, szkolenia typu technicznego. Mają one charakter horyzontalny i odnoszą się do obszaru Wspólnoty, bez krajów w całości objętych celem 1.
87. Jakie działania były realizowane w ramach celu 5 pomocy strukturalnej do 1997 r i które państwa członkowskie były głównymi beneficjentami?
Wdrożenie wspólnej polityki rolnej. Restrukturyzacja produkcji rolnej i rybołówstwa. Cel 5a ma charakter horyzontalny i dotyczy dostosowania do wymogów reformy różnych dziedzin agrobiznesu. Cel 5b – do opó¼nionych w rozwoju obszarów wiejskich. Beneficjant: Francja.
88. Jakie działania mają być realizowane w ramach celu 1 pomocy strukturalnej po Agendzie 2000
Rozwój i dostosowania strukturalne w regionach słabiej rozwiniętych. Będzie to cel regionalny obejmujący dotychczasowe cele 1 (promocja rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych) i 6 (promocja rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach o małej gęstości zaludnienia).
89. Jakie działania mają być realizowane w ramach celu 2 pomocy strukturalnej po Agendzie 2000
Ekonomiczna i socjalna transformacja obszarów o zaburzonej strukturze gospodarki (obszary przemysłowe, rolnicze, miejskie i zależne od rybołówstwa). Będzie to również cel regionalny obejmujący dotychczasowe cele 2 (restrukturyzacja rejonów, w których następuje upadek przemysłu) i 5b (pomoc w rozwoju i zmianach strukturalnych obszarów wiejskich).
90. Jakie działania mają być realizowane w ramach celu 3 pomocy strukturalnej po Agendzie 2000
Modernizacja polityki i systemów edukacji, szkoleń oraz zatrudnienia. Będzie to cel horyzontalny wspierający finansowo rozwój zasobów ludzkich we wszystkich państwach członkowskich UE.
91. Jakie instrumenty można stosować w ramach postępowań antydumpingowych?
Tymczasowe cło antydumpingowe – dopuszczenie towaru importowanego do rynku UE jest uzależnione od złożenia w banku przez importera zabezpieczenia równego sumie cła dotychczasowego. Jest ono pobierane, jeśli w rezultacie postępowania końcowego zostanie udowodnione istnienie dumpingu i szkody. Ostateczne cło antydumpingowe – nakłada się na cały import określonego towaru z danego kraju (nie dotyczy ono tylko eksporterów, którzy złożyli tzw. zobowiązania cenowe). Cło to może być ustalone odrębnie dla każdego z eksporterów, lub w postaci cła jednolitego. Zobowiązania cenowe.
92. Jakie instrumenty można stosować w ramach postępowań przeciwko importowi subwencjonowanemu?
Istnieją trzy instrumenty odwetowe:
- cło tymczasowe – nakładane przez Komisję Europejską po ustaleniu szkody i subsydium (czas trwania nie dłużej niż 4 miesiące); - cło wyrównawcze – nakładane przez Radę UE o wysokości ograniczonej do wysokości subsydium; - zobowiązanie – składane przez rząd kraju pochodzenia i/lub eksportu towaru lub samego eksportera. Zobowiązanie jest alternatywą dla cła wyrównawczego. Polega na wyeliminowaniu lub ograniczeniu subsydium, bąd¼ podniesienia ceny lub zaprzestania eksportu towaru.
93. Jakie instrumenty z zakresu wspólnej polityki handlowej były stosowane przez WE do końca lat 80-tych? Wymień je i krótko scharakteryzuj.
Instrumenty taryfowe – cła i pozataryfowe – normy techniczne (ograniczają wymianę) oraz ograniczenia ilościowe (ile można przewie¼ć danego towaru do kraju UE).
94. Jakie jest główne założenie prowadzonej we Wspólnocie Europejskiej polityki regionalnej?
Koncentracja środków na płaszczy¼nie realizowanego celu, komplementarność i partnerstwo, podejmowanie działań w ramach kompleksowych wieloletnich programów dostosowań strukturalnych, wzmocnienie systemu kontroli i monitoringu.
95. Jakie koszty wiązały się z istnieniem barier fizycznych?
Koszty związane z barierami fizycznymi to: granice (utrzymanie przejść granicznych), odprawy graniczne (koszty celników i urzędów) przygotowanie różnych dokumentów przewozowych (koszt wytworzenia i obróbki), oczekiwanie na przejściu granicznym (koszt pośredni związany ze stratą czasu przewo¼ników). Wszystkie te bariery wiązały się z podwyższeniem kosztów towaru.
96. Jakie koszty wiązały się z istnieniem barier technicznych?
źeby towar wprowadzić na obcy rynek, to trzeba było go przebadać w tamtejszym inst. Technicznicznym. Takie badanie mogło trwać nawet pół roku i przez ten czas przedsiębiorca ponosił koszty bo nie mógł sprzedać swojego towaru. Badanie techniczne wiązało się ze spełnieniem norm technicznych danego kraju które nie musiały pokrywać się z normami w kraju producenta, czyli dochodziły ewentualne koszty dostosowania produktu do norm kraju docelowego.
97. Jakie podstawowe zmiany wprowadza „Program MacSharry’ego”?
Subsydia są stopniowo redukowane, aby pobudzić wewnętrzną konkurencję i zwiększyć konkurencyjność wspólnotowych produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. Spadek cen zgodnie z zasadami reformy kompensowany jest przez bezpośrednie wypłaty dla producentów. Wprowadzone zostają zmiany regulacji rynków ważnych produktów roślinnych i zwierzęcych, oraz surowców roślinnych dla przemysłu i energetyki. Zniesiono dotychczasowy sposób wyłączania gruntów z uprawy i wprowadzono zasady ochrony socjalnej rolników zaprzestających prowadzenia gospodarstw, zalesiania użytków rolnych oraz produkcji ekologicznej.
98. Jakie postanowienia Rundy Urugwajskiej wpłynęły na kształt obecnie obowiązującej taryfy celnej?
Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w Rundzie Urugwajskiej wszystkie cła we Wspólnocie zostały związane. Realizując postanowienia Rundy, Wspólnota zredukowała stawki celne KNU średnio o 36% dla prod. roln. i o 37% dla prod. przemysłowych. Ponadto Wspólnota zobowiązała się do całkowitej eliminacji ceł w imporcie materiałów budowlanych, sprzętu medycznego, mebli, wyrobów stalowych, sprzętu rolniczego, papieru, piwa i wyrobów spirytusowych. Stawki celne w Unii stały się bardziej homogeniczne.
99. Jakie rodzaje umów WE może zawierać, ze względu na swoje kompetencje, w ramach wspólnej polityki handlowej?
Sposób zawarcia a zakres przedmiotowy:
- wyłączne kompetencje wspólnoty między WE a krajami trzecimi, umowę zawiera Rada Unii Europejskiej,
- wspólne kompetencje WE i państw członkowskich – umowy praktyczne ustanawiające stowarzyszenie.
Podział umów według preferencji umowy:
- umowy ustanawiające unię celną np. między Wspólnotą a Turcją,
- strefy wolnego handlu – kraje EFTA, Europy Łrodkowej, Basenu Morza Łródziemnego,
- jednostronne preferencje handlowe udzielane są przez WE danym krajom głownie na art. rolno - spoż.
100. Jakie rozwiązania prawne stanowiły utrudnienia w tworzeniu rynku wewnętrznego UE?
Jednomyślność.
101. Jakie są ekonomiczne konsekwencje dla usługodawców i usługobiorców wynikające z liberalizacji świadczenia usług transportowych?
Przewidziane ogromne nakłady finansowe na modernizację i budowę infrastruktury transportowej, co będzie miało wpływ na skrócenie czasu trwania usługi – czyli zmniejszenie jej kosztów i poprawę warunków jej wykonywania. Opłata za licencję na korzystanie z infrastruktury europejskiej. Zdemonopolizowanie usług transportowych. Umożliwienie uzyskania tranzytu międzynarodowego. Zostały ustanowione zasady liberalizacji dostępu do rynku transportowego oraz wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych. Ustalono harmonizację norm technicznych i wymogów socjalnych. Poprawiono bezpieczeństwo i ochronę środowiska.
102. Jakie są ekonomiczne konsekwencje liberalizacji transportu kolejowego dla przedsiębiorców działających na tym rynku?
Realizacja wytycznych liberalizacji transportu kolejowego ma na celu doprowadzić do demonopolizacji kolei i zwiększenia jej konkurencji względem transportu kolejowego. Daje to możliwość dynamicznego rozwoju dla przewo¼ników kolejowych. Ponadto przewo¼nicy uzyskają dostęp do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Optymalne użytkowanie infrastruktury kolejowej obniża koszt transportu dla społeczeństwa i usługobiorców. Przewo¼nicy będą jednak zmuszeni do wykupu płatnej licencji ważnej na 5 lat i wzajemnie uznawanej na obszarze UE. Duże inwestycje maja być przeprowadzone na budowę szybkiej linii komunikacji kolejowej jak również modernizację istniejącej infrastruktury.
103. Jakie są ekonomiczne konsekwencje utworzenia unii gospodarczej i walutowej?
Wspólna waluta, inflacja nie wyższa niż 1,5%, przestrzeganie granic wahań kursu walutowego.
104. Jakie są główne cechy systemu instytucjonalnego UE?
Podstawę systemu instytucjonalnego WE tworzą ich organy traktatowe oraz system podejmowania decyzji:
- organy – Parlament Europejski, Rada, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Rewidentów Księgowych;
- podejmowanie decyzji – na zasadzie zwykłej większości, większości kwalifikowanej, jednomyślnie.
105. Jakie są główne cechy taryfy celnej Wspólnoty?
Taryfa celna zawiera dwie kolumny stawek celnych:
- konwencyjne – stosowane w imporcie z krajów trzecich należących do WTO oraz wobec państw którym Wspólnota przyznała bilateralnie klauzulę największego uprzywilejowania KNU;
- autonomiczne – występujące kiedy są one niższe od konwencyjnych lub wtedy gdy nie ma stawki konwencyjnej.
Wejście w życie Wspólnej Taryfy Celnej oznaczało że polityka celna została wyjęta spod autonomicznej gestii krajów członkowskich WE i przekazana Radzie i Komisji Europejskiej, również dochody z ceł są przekazywane przez kraje członkowskie do budżetu wspólnotowego.
106. Jakie są główne cele i zasady wspólnej polityki transportowej UE?
Celem wspólnej polityki stało się sukcesywne usuwanie wszelkich barier w każdej z gałęzi transportu poprzez jednolicenie przepisów technicznych, podatkowych i socjalnych, promowanie swobodnej konkurencji między operatorami wszystkich państw członkowskich oraz znoszenie dyskryminacji przewo¼nika z powodu jego siedziby.
107. Jakie są główne filary Europejskiego Systemu Walutowego?
Europejski System Walutowy: europejska jednostka walutowa ECU, mechanizm wymiany kursów walutowych ERM, mechanizm kredytowy ESW.
108. Jakie są główne różnice między Europejskim Obszarem Gospodarczym a Wspólnotą Europejską?
Europejski Obszar Gospodarczy powstał na mocy układu z 2.05.1992r. między krajami EFTA. Przewidywał on wprowadzenie stowarzyszenia pomiędzy WE a członkami EFTA. Porozumienie zakładało wprowadzenie 4 swobód, wszechstronną liberalizację handlu na całym obszarze EOG. Zniesiono także bariery techniczne w handlu przez harmonizację przepisów technicznych ze wspólnotami. Uzgodniono też wspólną ochronę środowiska, współpracę naukowo-badawczą, politykę socjalną i ochronę konsumenta.
109. Jakie są główne różnice między Europejskim Obszarem Gospodarczym a rynkiem wewnętrznym UE?
W przeciwieństwie do zasad rynku wew., liberalizacja handlu w ramach EOG nie dotyczy artykułów rolnych i rybołówstwa. Nie ma też postanowień w sprawie wspólnej taryfy celnej i o prowadzeniu wspólnej polityki handlowej.
110. Jakie są główne różnice w procedurze zawierania umów handlowych i o stowarzyszeniu i z czego one wynikają?
Umowy handlowe zawierane są na podstawie decyzji Rady przyjętej kwalifikowaną większością głosów. Parlament dowiaduje się o negocjacjach przez Komisję, a pó¼niej Radę UE o ostatecznym porozumieniu. Procedura negocjowania umów o stowarzyszeniu jest taka sama jak umów handlowych. Natomiast o zawarciu takiej umowy Rada decyduje jednogłośnie i wymagana tu jest też zgoda Parlamentu. Wejście w życie tej umowy wymaga ratyfikacji przez państwa członkowskie.
111. Jakie są główne zasady GATT, które powinny być spełnione przy tworzeniu unii celnej czy strefy wolnego handlu?
Klauzula największego uprzywilejowania, będąca zasadą niedyskryminacji. Strony GATT są zobowiązane do stosowania jednakowego traktowania wobec wszystkich. Każdy przywilej przyznany jednemu państwu musi być także przyznany wszystkim pozostałym stronom Układu. Klauzula dotyczy opłat celnych, częściowo podatków oraz opłat wewnętrznych. Zasada jest odbiciem dążeń zmierzających do stworzenia idealnego modelu wymiany międzynarodowej. Klauzula narodowa zobowiązuje strony Układu GATT, aby towary importowane po przekroczeniu granicy były traktowane tak samo jak towary krajowe. Zasada wzajemności ustępstw i korzyści. Za zasadę GATT uznaje się także uznanie taryf celnych i opłat o podobnym charakterze jako jedynie dozwolony mechanizm polityki handlowej.
112. Jakie są kryteria członkostwa w unii gospodarczej i walutowej?
- stabilność cen – inflacja nie wyższa niż 1.5 punktu % od średniej w trzech najlepszych pod tym względem krajach; - deficyt budżetowy – nie może przekroczyć 3% produktu krajowego brutto (PKB); - dług publiczny – nie może osiągnąć wartości powyżej 60% PKB; - stopy procentowe – długookresowa stopa procentowa nie wyższa niż 2 punkty % dla średniej trzech krajów o najniższej inflacji; - udział w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) – państwa członkowskie muszą bez większych napięć stosować się do wahań kursów przewidzianych w ramach mechanizmu kursowego przynajmniej w okresie 2 lat przed badaniem zdolności spełnienia kryteriów; - konwergencja legislacji
113. Jakie są kryteria ekonomiczne członkostwa w unii gospodarczej i walutowej?
Patrz pytanie 147
114. Jakie są kryteria instytucjonalno-prawne członkostwa w unii gospodarczej i walutowej?
Patrz pytanie 147
115. Jakie są kryteria zbieżności makroekonomicznej ustalone w Traktacie z Maastricht?
Patrz pytanie 147
116. Jakie są obecnie stosowane instrumenty w ramach wspólnej polityki handlowej UE?
117. Jakie są obecnie stosowane instrumenty wspólnej polityki handlowej?
Normy techniczne, cło.
118. Jakie są podstawowe elementy dyrektyw tzw. nowego podejścia?
Decyzje wówczas przez Radę UE podejmowane są już większością kwalifikowaną:
- zawierają zapis, że towar musi być bezpieczny i w zasadzie nie wyszczególniono nic więcej,
- jest tu odniesienie do europejskiej normy zharmonizowanej,
- wypisana jest lista organów, które badają towar czy zgodny jest z tą dyrektywą (organ certyfikowany, notyfikowany).
Ustalone dyrektywy dotyczą tylko zasadniczych wymogów, zredukowaniu kontroli towaru przez władze publiczne przed wprowadzeniem go na rynek, a także ustanowieniu zintegrowanego systemu zapewnienia jakości oraz innych nowoczesnych metod oceny zgodności.
119. Jakie są podstawowe postanowienia handlowe Układu Europejskiego?
Postanowienia:
- ułatwić wzrost wymiany handlowej i poprzez nie przyspieszyć restrukturyzację gospodarki,
- zwiększyć stabilność reguł gospodarczych,
- wprowadzono zasady: asymetrii, stand still,
- Polska otrzymała klauzulę restrukturyzacji.
120. Jakie są podstawowe postanowienia poza-handlowe Układu Europejskiego?
Postanowienia:
- zapewnić bezpieczeństwo polityczne kraju w warunkach niepewnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- przepływ pracowników: samozatrudnienie, spełnienie określonych kwalifikacji, personel kluczowy.
121. Jakie są przyczyny zmian wspólnej polityki rolnej?
122. Jakie są rodzaje umów zawieranych przez WE z państwami trzecimi w ramach wspólnej polityki handlowej?
a) umowy ustanawiające Unię Celną; b) strefy wolnego handlu: - kraje EFTA (europejskie stowarzyszenie wolnego handlu 1972r.), - kraje Europy Łrodkowej i Wschodniej, - państwa Basenu Morza Łródziemnego (Północ Afryki); c) jednostronne preferencje handlowe udzielane są przez WE dawnym koloniom głównie na art. rolno-spożywcze. WE może udzielić preferencji handlowych krajom najsłabiej rozwiniętym (np. obniżanie stawek celnych). Brak jakichkolwiek preferencji (uprzywilejowania) stosuje się do USA, Japonii, Kanady, Hongkongu i Singapuru.
123. Jakie są schematy redystrybucji dochodu narodowego na rzecz rolnictwa uruchomione w ramach wspólnej polityki rolnej?
124. Jakie swobody zostały wprowadzone przez rynek wewnętrzny UE?
Przez rynek wewnętrzny wprowadzono 4 swobody przemieszczania się: towarów, usług, pracy (ludzi), kapitału.
125. Jakie towary obejmuje, a jakich nie dotyczy unia celna między Turcją a WE?
Porozumienie o Unii Celnej pomiędzy WE a Turcją wprowadza swobodny przepływ towarów przemysłowych i przetworzonych artykułów spożywczych. Nie objęte Unią Celną zostały produkty objęte Traktatem o EWWiS.
126. Jakie transakcje kapitałowe zdołano zliberalizować na początku funkcjonowania EWG?
127. Jakie umowy, zawierające dwustronne preferencje handlowe, WE zawarła z krajami trzecimi?
Umowy Wspólnoty z poszczególnymi krajami i grupami krajów w dziedzinie handlu cechuje różny zakres preferencji. Według kryterium malejącego stopnia preferencji (marży) wyróżnia się porozumienia, na mocy których: tworzona jest Unia Celna, budowana jest strefa wolnego handlu, udzielane są jednolite preferencje handlowe, zagwarantowane jest przestrzeganie klauzuli największego uprzywilejowania opartej na porozumieniu GATT. Najszerszych preferencji udzieliła państwom trzecim w ramach Unii Celnych. Obecnie funkcjonuje jedna linia między WE a Turcją. Odrębną grupę stanowią kraje, które zdecydowały się na wzajemne udzielanie preferencji handlowych w ramach tworzonych stref wolnego handlu. Należą do tej grupy kraje członkowie EFTA, jak również kraje mniej rozwinięte, a aplikujące o członkostwo (z Europy Łrodkowej i Wschodniej).
128. Kiedy powstał i jakie są główne zadania Europejskiego Funduszu Rozwoju?
Powstał w związku z Konwencją z Lome, określającą zasady współpracy Unii Europejskiej z 70 krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. EFR rozdziela subwencje i tanie pożyczki na inwestycje gospodarcze w tych krajach. Nie mylić z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego.
129. Kiedy powstał i jakie są główne zadania Europejskiego Funduszu Socjalnego/Społecznego?
Ustanowiony w 1960r. w celu ograniczenia bezrobocia w EWG Koncentruje się na wspieraniu przedsięwzięć służących szkoleniu zawodowemu i pomocy bezrobotnym. Jest jednym z instrumentów finansowych polityki społecznej i regionalnej Wspólnoty Europejskiej.
130. Kiedy powstał i jakie są główne zadania Funduszu Spójności?
Powstał jako odpowied¼ na włączenie do Unii Europejskiej słabo rozwiniętych, peryferyjnych państw europejskich (Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Irlandii), które wniosły ze sobą szereg problemów wynikających z zacofania. Zadaniem Funduszu Kohezji (Spójności) było ułatwienie ich integracji poprzez stworzenie sieci infrastrukturalnych dla umożliwienia rozwoju tych państw (usunięcia białych plam infrastrukturalnych) i ułatwienia bezpośrednich więzi z gospodarczym centrum Unii.
131. Kto jest autorem koncepcji tzw. „negatywnej” i „pozytywnej” integracji gospodarczej. Wskaż różnice między tymi koncepcjami?
Autorem tzw. koncepcji „negatywnej” i „pozytywnej” jest J. Tinbergen. Różnice pomiędzy tymi koncepcjami są takie, że wg teorii ”pozytywnej” powoływane są instytucje, których zadaniem byłoby harmonizowanie polityk gospodarczych, a teoria „negatywna” byłaby odpowiedzialna za znoszenie przeszkód i barier.
132. Na czym polega dumping?
Dumping, sprzedaż towarów eksportowanych za granicę po cenach niższych niż w kraju. Przesłankami jego stosowania może być: dążenie do opanowania nowych rynków lub utrzymania pozycji na dotychczasowych poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji, zdobycie dodatkowych dewiz, zmniejszenie lub likwidacja nadwyżki podaży na rynku krajowym.
133. Na czym polega efekt kreacji?
Efekt kreacji to tworzenie nowych strumieni handlu. W jednym z państw popyt przesunie się od kosztownego, objętego ochroną produktu krajowego do tańszego produktu z kraju partnerskiego powodując przesunięcie od mniej do bardziej efektywnych produktów.
134. Na czym polega efekt przesunięcia handlu?
Import od taniego producenta z „rynku światowego” jest zastąpiony importem od bardziej kosztownego producenta z „kraju partnerskiego”. Przestajemy handlować z krajami trzecimi na rzecz kraju z Unii Europejskiej.
135. Na czym polega efekt wzrostu efektywności produkcji i handlu w ramach długookresowych skutków unii celnej?
Wzrost efektywności produkcji i handlu ze względu na silniejszą konkurencję na obszarze zintegrowanym polega na zmianie kierunku alokacji zasobów co umożliwia restrukturyzację i modernizację gospodarki. Z kolei poprawa efektywności alokacji daje pozytywne skutki w zakresie produkcyjności i cen.
136. Na czym polega harmonizacja podatku VAT w ramach swobodnego przepływu towarów?
Polega na: zniesieniu kontroli granicznej i podatkowej w granicach WE, opodatkowaniu VAT w kraju przeznaczenia towaru w ramach handlu wewnątrz WE, w pó¼niejszym etapie wszelki obrót wewnątrz WE ma być opodatkowany w kraju pochodzenia towaru, stawka podatkowa VAT nie niższa niż 15% oraz jedna lub dwie zredukowane, nie mniejsze niż 5%.
137. Na czym polega harmonizacja, jako instrument integracji? Podaj przykład z integracji europejskiej?
Harmonizacja polega na ograniczaniu różnorodności praw i przepisów administracyjnych poszczególnych państw, np. podatek VAT – wprowadzenie pewnych ram podatkowych.
138. Na czym polega i od czego zależy siła efektu kreacji handlu w przypadku tworzenia unii celnej?
Powstanie Unii Celnej powoduje zniesienie stawek celnych między krajami członkowskimi z jednoczesnym utrzymaniem ceł wobec krajów trzecich. Zniesienie ceł powoduje obniżenie cen towarów importowanych z krajów należących do Unii o wysokość stawki celnej, zwiększając tym samym sposób ich konkurencyjności w stosunku do dostawców spoza Unii. W tej sytuacji kraje będące członkami Unii zaczynają importować niektóre towary z innego kraju wchodzącego w jej skład. W rezultacie, jeśli po zniesieniu ceł w ramach Unii koszty produkcji oraz ceny tych samych towarów w krajach członkowskich będą zróżnicowane, może to doprowadzić do przesunięcia się popytu w stronę producentów o niższych kosztach wytwarzania.
139. Na czym polega i od czego zależy siła efektu przesunięcia handlu w przypadku tworzenia unii celnej?
Polega na przesunięciu handlu od producenta o niższych kosztach wytwarzania w kraju trzecim do droższego wytwórcy z kraju będącego członkiem Unii. Wynika to z tego faktu, że wskutek utworzenia Unii towary z krajów trzecich są dyskryminowane, zaś z krajów członkowskich Unii preferowane w rezultacie zniesienia ceł. Powyższy efekt występuje wtedy, gdy koszty produkcji w innych krajach Unii są równe kosztom produkcji w krajach trzecich oraz gdy są od nich wyższe (wystarczy aby ta różnica nie była wyższa od zewnętrznej stawki celnej).
Oznacza to gorszą alokację zasobów. Dla efektywniejszego kraju trzeciego efekt przesunięcia będzie zawsze niekorzystny, chociaż w praktyce jest on osłabiony przez efekt kreacji (dodatkowy popyt, który w części kieruje się na importowane dobra, w tym kraju trzeciego).
140. Na czym polega informacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.
Głównie chodzi tu o jej użyteczność. Przekazywanie informacji, jej wymiana sprzyja np. współpracy policji.
141. Na czym polega integracja „negatywna” wg J. Tinbergena?
Integracja „negatywna” wg J. Tinbergena polega na znoszeniu przeszkód, barier, np. zniesienie wiz.
142. Na czym polega integracja „pozytywna” wg J. Tinbergena?
Integracja „pozytywna” wg J. Tinbergena polega na powoływaniu instytucji, których zadaniem byłoby harmonizowanie polityk gospodarczych.
143. Na czym polega integracja rozumiana jako proces wg B. Balassy?
Jest to proces obejmujący środki zmierzające do likwidowania dyskryminacji między jednostkami gospodarczymi należącymi do różnych państw narodowych.
144. Na czym polega integracja rozumiana jako stan wg B. Balassy?
Jest to stan, w którym brak różnych form dyskryminacji między gospodarkami narodowymi.
145. Na czym polega klauzula największego uprzywilejowania?
KNU – zobowiązanie się danego kraju do traktowania partnera nie gorzej niż jakiegokolwiek najbardziej uprzywilejowanego kraju.
146. Na czym polega konsumpcyjny efekt kreacji handlu?
Liberalizacja handlu wpływa na zmianę struktury konsumpcji. Kreacja handlu między integrującymi się krajami jest wynikiem obniżki cen towarów i prowadzi do oszczędności i substytucji w zakupach między tymi krajami (zmienia się koszyk dóbr nabywanych przez konsumentów), a w efekcie do podwyższenia konsumpcji. Efekt konsumpcyjny jest tym większy, im więcej krajów integrujące się produkcja wyrobów wzajemnie substytucyjnych o wysokiej cenowej elastyczności popytu.
147. Na czym polega Powszechny System Preferencji Celnych GSP?
System Powszechnych Preferencji Celnych to system autonomicznych, niewzajemnych preferencji przyznawanych krajom słabo rozwiniętym przez kraje rozwinięte. Przewidywał on ułatwienie w imporcie z krajów rozwijających się. Stawki celne ustalane w ramach systemu GSP są różnie konstruowane dla wyrobów przemysłowych i rolnych. Wyroby przemysłowe z państw objętych GSP miały relatywnie łatwiejszy dostęp do rynku Wspólnoty, ponieważ stawki celne na przywóz tych towarów zostały obniżone przez WE.
148. Na czym polega procedura konsultacji w procesie decyzyjnym WE?
W ramach tej procedury przed podjęciem działań Rada odbywa konsultacje z Parlamentem, według postanowień właściwego artykułu Traktatu. Opinia Parlamentu nie ma charakteru wiążącego dla Rady, co powoduje, że w rzeczywistości ta procedura ma charakter formalny.
149. Na czym polega procedura współdecydowania w procesie decyzyjnym WE?
W ramach tej procedury Komisja przedstawia propozycję Radzie i Parlamentowi. Jest ona podobna do procedury współpracy z wyjątkiem przypadku kiedy Parlament odrzuci wspólne stanowisko Rady lub Rada nie przyjmuje poprawek Parlamentu. Wówczas powinno być zwołane posiedzenie Komitetu Pojednawczego, składającego się z reprezentantów Rady i Parlamentu. Wspólny tekst powinien być przyjęty kwalifikowaną większością głosów członków Rady i zwykłą większością głosów przedstawicieli Parlamentu. Jeżeli nie uda się przegłosować wspólnie uzgodnionego tekstu, propozycja nie może być przyjęty przez Radę. W sytuacji, gdy Komitetowi Pojednawczemu nie uda się uzgodnić wspólnego projektu Rada może potwierdzić ponownie swoje wspólne stanowisko większością głosów. Wówczas propozycja zostaje przyjęta, chyba że Parlament odrzuci ją absolutną większością.
150. Na czym polega procedura współpracy w procesie decyzyjnym WE?
W ramach tej procedury Rada na podstawie propozycji Komisji i po uzyskaniu opinii Parlamentu – kwalifikowaną większością głosów przyjmuje wspólne stanowisko. W tej fazie Rada nie jest ograniczona żadnym terminem. To wspólne stanowisko przedstawia Parlamentowi, jeśli Parlament zgadza się z tym stanowiskiem lub w cią

0Komentarzy · 2065Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5981450 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39