Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 06:21:12

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
1.Gdy osoba zawodowo trudni się wykonywaniem określonych usług to w umowie zlecenia, roszczenie o wynagrodzenie i zwrot wydatków przedstawi się:
Admin1 dnia marzec 14 2007 22:09:39

1.Gdy osoba zawodowo trudni się wykonywaniem określonych usług to w umowie zlecenia, roszczenie o wynagrodzenie i zwrot wydatków przedstawi się:
a. z upływem roku
b. wg. zasad ogólnych tj. art. 118 kc.
c. z upływem 2 lat
d. z upływem 6 miesięcy

2.W odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowie o dzieło za wady dzieła zamawiający może:
a. żądać wydania innego niewadliwego dzieła
b. żądać obniżenia wynagrodzenia
c. może od umowy odstąpić
d. żądać wykonania dzieła po raz drugi

3.Przedmiotem przechowania wg. art. 835 kc. są:
a. papiery wartościowe
b. rzeczy ruchome oznaczone co do tożsamości
c. rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku
d. dobra niematerialne
e. nieruchomości

4.Umowa pożyczki jest:
a. jednostronnie obowiązująca
b. dwustronnie zobowiązująca
c. nie jest umową wzajemną
d. jest umową wzajemną

5.Umowa poręczenia jest wg. kc umową:
a. nienazwaną
b. akcesoryjną
c. nie subsydiarną
d. kauzalną
e. abstrakcyjną

6.Właściciel hotelu nie ponosi odpowiedzialności, gdy udowodni, że:
a. szkoda wynikła wskutek działania siły wyższej
b. jest wynikiem działań osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności
c. szkodę spowodował sam klient lub osoba mu towarzysząca albo odwiedzająca
d. szkoda powstała wskutek zdarzenia losowego
e. szkoda wynika z właściwości samej rzeczy

7.Weksel własny powinien zawsze zawierać:
a. oznaczenie remitenta
b. termin i miejsce płatności
c. klauzulę waluty
d. bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty
e. klauzulę oprocentowania

8.Jeżeli treść umowy pożyczki tego nie określa to dłużnik zobowiązany jest ją zwrócić:
a. w ciągu miesiąca po wypowiedzeniu umowy
b. w ciągu 6 miesięcy po wypowiedzeniu umowy
c. w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy
d. w ciągu 12 tygodni po wypowiedzeniu umowy9.Wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić:
a. w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
b. za 1 miesięcznym wypowiedzeniem w umowach zawartych na okres do 1 roku
c. za 3 miesięcznym wypowiedzeniem w umowach zawartych powyżej 1 roku

10.Zastaw ustawowy przysługuje:
a. właścicielowi hotelu
b. spedytorowi
c. przedsiębiorcy składowemu
d. przewo¼nikowi

11.Posiadacze mechanicznych środków komunikacji za wyrządzoną szkodę ponoszą odpowiedzialność:
a. na zasadzie winy
b. ex contractu
c. na zasadzie ryzyka
d. na zasadzie należytej staranności

12.Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczeń na czas dłuższy niż 1 rok winna być zawarta:
a. w formie aktu notarialnego
b. na piśmie
c. w formie pisemnej z tzw. datą pewną
d. w dowolnej formie
e. na piśmie z podpisami notarialnie potwierdzonymi

13.Czynsz w umowie najmu rzeczy:
a. może być oznaczony tylko w pieniądzu
b. może być w pieniądzu lub świadczeniach innego rodzaju
c. musi być uiszczany tylko okresowo
d. może być uiszczany jednorazowo lub okresowo

14.Prawami rzeczowymi są:
a. użyczenie
b. dzierżawa
c. użytkowanie
d. służebność

15.Korzystanie z rzeczy obejmuje:
a. władanie rzeczą
b. jej używanie
c. jej przetworzenie
d. ustanowienie na niej praw rzeczowych ograniczonych
e. pobieranie pożytków

16.Prawo użytkowania wieczystego jest prawem:
a. niezbywalnym
b. względnym
c. nie podlega ujawnieniu w księdze wieczystej
d. uprawnionemu z tego prawa nie służy roszczenie negatoryjne

17.Hipoteka obciąża nieruchomość:
a. tylko gdy jej właścicielem jest dłużnik
b. bez względu na zmianę właściciela
c. może także być ustanowiona na nieruchomości osoby trzeciej
d. wygasa razem ze śmiercią uprawnionego z hipoteki

18.Które z poniższych domniemań zawarte są w kc.:
a. domniemanie, że ”posiadacz jest posiadaczem zależnym”
b. domniemanie, że ”istnieje ciągłość posiadania”
c. domniemanie, że ”posiadacz jest w dobrej wierze”
d. domniemanie, że ”posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym”
19.Przeniesienie prawa posiadania wymaga:
a. przeniesienia prawa własności
b. wydania rzeczy
c. przejęcia jej przez nowego posiadacza
d. zapłata ceny

20.Kto z niżej wyliczonych jest dzierżycielem rzeczy:
a. pożyczkobiorca
b. przechowawca
c. najemca

21.Zasada, że akt wyższego rzędu uchyla moc obowiązującego aktu niższego rzędu to:
a. klauzula generalna
b. zasada współżycia społecznego
c. reguła wnioskowania
d. reguła kolizyjna

22Zakres zdolności prawnej nadawany jest podmiotowi prawa:
a. mocą wpisu do rejestru
b. aktem urodzenia się osoby fizycznej
c. mocą przepisów prawa
d. decyzją organu administracji państwowej

23.Przebieg procesu stosowania prawa obejmuje następujące etapy:
a. wybór właściwego przepisu
b. interpretację wybranego przepisu
c. zebranie materiału dowodowego
d. tzw. subsumcję
e. wiążące ustalenie konsekwencji prawnych danego faktu

24.Która z wykładni, wyliczonych niżej, posiada moc powszechnie obowiązującą:
a. wykładnia sądowa
b. wykładnia Sądu Najwyższego
c. wykładnia autentyczna
d. wykładnia legalna

25.Jeżeli za projektem ustawy opowie się połowa plus jeden z ogółu obecnych na posiedzeniu uprawnionych do głosowania to jest to:
a. większość absolutna
b. większość zwykła
c. większość bezwzględna
d. większość kwalifikowana

26.W polskim systemie prawnym, wydawane przez organy administracji państwowej przepisy w postaci okólników, wytycznych, instrukcji to:
a. akty prawne
b. akty prawne niższego rzędu
c. generalne akty administracyjne
d. zarządzenia administracyjne
e. tzw. prawo powielaczowe

27.Polski kc. odsyła we właściwych przepisach do:
a. prawa zwyczajowego
b. ustalonych zwyczajów kupieckich
c. zwyczajów

28.Tzw. klauzule derogacyjne /uchylające/ mogą dotyczyć:
a. tylko całych aktów prawnych
b. jedynie ustaw i rozporządzeń
c. pojedynczych przepisów ustawowych
d. całych aktów prawnych
e. pojedynczych przepisów rozporządzeń

29.Przepis, który normuje zachowania powtarzalne w rodzajowo określony sposób to:
a. przepis generalny
b. przepis drugiego stopnia
c. przepis ogólny
d. przepis abstrakcyjny

30..........normotwórczymi są następujące zwroty:
a. może
b. powinien
c. należy
d. jest uprawniony
e. musi

31.W ramach kompetencji organów państwa wyróżnia się:
a. zakres rzeczowy kompetencji
b. zakres osobowy
c. zakres terytorialny

32.Terminy przedawnienia:
a. mogą być skracane czynnością prawną
b. nie mogą być skracane czynnością prawną
c. nie mogą być skracane czynnością prawną, ale przedłużane tak
d. nie mogą być ani skracane, ani przedłużane czynnością prawną

33.Wypowiedzenie stosunku prawnego to:
a. czynność prawna dwustronna
b. czynność prawna jednostronna
c. oświadczenie woli
d. czynność prawna mieszana i oświadczenie woli

34.Cedent odpowiada względem cesjonariusza, gdy umowa cesji nie stanowi inaczej, za:
a. istnienie wierzytelności
b. wypłacalność dłużnika
c. za istnienie praw akcesoryjnych, w umowie wymienionych
d. za istnienie każdego prawa akcesoryjnego
e. za efektywność praw akcesoryjnych

35.Kara umowna wg. kc. to:
a. przyrzeczenie typu gwarancyjnego
b. przyrzeczenie warunkowe
c. przyrzeczenie o ubocznym charakterze
d. przyrzeczenie z zastrzeżeniem terminu

36.Zwolnienie z długu to:
a. jednostronna czynność prawna
b. może być dokonana tylko pod tytułem darmym
c. umowa wierzyciela z dłużnikiem

37.W nabyci pochodnym nabywca może uzyskać:
a. zawsze wszystkie prawa swego poprzednika
b. więcej niż poprzednik, o tym bowiem decyduje wola stron
c. uzyskuje jedynie tyle ile dany przepis dla danej czynności stanowi
d. nie może uzyskać więcej praw niż miał poprzednik, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
38.Czynność prawna o podwójnym skutku wywołuje rozporządzający:
a. tylko wtedy, gdy strony w czynności prawnej wprost tak ustalą
b. z nadejściem zdarzenia, które określa stosowny przepis
c. tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z tzw. czynnością prawną realną
d. zawsze bez względu na zamiar stron, chyba że strony skutek ten z umowy wyłączyły

39.Wierzytelności z tytułu odszkodowania ex delicto z art. 444-448 kc. mogą być przedmiotem cesji:
a. gdy są już wymagalne
b. gdy zostały uznane na piśmie
c. gdy zostały przyznane prawomocnym orzeczeniem sądu
d. gdy ich nabywcą jest osoba bliska

40.Na dobrą wiarę można powołać się:
a. zawsze, gdy podmiot uważa, że znajdował się w dobrej wierze
b. tylko, gdy szczególny przepis daje podmiotowi taką możliwość powołania się
c. tylko, gdy podmiot powołujący się na nią działał w stanie winy nieumyślnej
d. tylko, gdy podmiot dokonywał stosunków z zakresu umów

41.Zdarzeniem prawnym jest:
a. dobra lub zła wiara
b. choroba psychiczna
c. orzeczenie sądu
d. powstanie szkody

42.Wyliczenie składników wchodzących w skład przedsięb. zawarte w art.55 kc. posiada charakter:
a. wyliczenia pełnego /numeratywnego i nie może być wolą stron zmienione
b. ma jedynie charakter przykładowy
c. wyliczenia pełnego, o ile nic innego nie wynika z czynności prawnej

43.Która z podanych umów ma charakter umowy nienazwanej:
a. umowa spedycji
b. ugoda
c. przelew wierzytelności

44.Umowne prawo odstąpienia:
a. może być ograniczone warunkiem lub terminem
b. jest prawem o charakterze bezwarunkowym
c. wymaga zgody obydwu stron, celem wywołania skutku prawnego

45.W umowach masowych / adhezyjnych/ ograniczenie lub wyłączenie woli stron dotyczy:
a. treści umowy
b. swobody wyboru kontrahenta
c. formy zawarcia danej umowy
d. określenia pewnego typu klauzul umownych

Przypuszczalne odpowiedzi (różni prawnicy i ¼ródła podają różne wersje odpowiedzi. Proszę się upewnić co do ich prawdziwości. Za błędne odpowiedzi przepraszam!) POWODZENIA NA EGZAMINIE!!!!!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
C B B B B A A C A A C B B C A B B B B D A A
C C C C C B B D D B C C C B B
D E D C C D C C
D E D
E

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
C C E A C C A A B B A B C C D A B C C A A
D C D B B D C B D B B
E C C C C C
D
E


0Komentarzy · 1007Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066122 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39