Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 08:19:23

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
1. Spółka cywilna dwuosobowa z chwilą wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników
Admin1 dnia marzec 14 2007 22:29:51
1. Spółka cywilna dwuosobowa z chwilą wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników
a) może działać
b) może działać pod warunkiem faktycznej kontynuacji dział gos
c) nie może działać
2. Osoba fizyczna to:
a) spółka cywilna
b) s. jawna
c) komandytowa
d) akcyjna
e) sp. z o.o.
f) żadna z powyższych
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.:
a) nie jest możliwe
b) jest możliwe jeżeli tak postanowiono w umowie spółki
c) jest możliwe z równoczesną zmianą umowy spółki
4. Wspólnik spółki cywilnej może być zwolniony z:
a) udziału w zyskach
b) udziału w stratach
c) odpowiedzialności
d) w żadnym z wymienionym przypadków
5. W spółkach handlowych w określonych przypadkach może mieć miejsce odpowiedzialność
a) cywilna
b) karna
c) podatkowa
d) żadna z wymienionych
6. W spółkach handlowych odpowiedzialność mogą ponosić, w określonych przypadkach:
a) spółka
b) wspólnicy
c) osoby trzecie
7. Spółkę z o.o. może założyć min.
a) 1 osoba
b) 2
c) 3
8. Prokura to:
a) rozpoczęcie procedury przez prokuratora
b) postępowanie wyjaśniające w s. handlowych
c) forma pokrycia udziału w spółce
d) udzielenie pełnomocnictwa handlowego przez kupca rejestrowego
9. Udział w s. handlowej to:
a) wartość przypadającego zysku na wspólnika
b) możliwość wspólnika pełnienia funkcji we władzach spółki
c) część kapitału zakładowego w s. z o.o.
10. Aportem w spółce może być:
a) lokal
b) dzierżawa gruntu
c) użytkowanie wieczyste gruntu
d) świadczenia pracy lub usług
e) licencja
f) kwota pieniężna
g) patent
h) samochód
11. Firma to:
a) żargonowe określenie podmiotu gos
b) nazwa spółki pod którą prowadzi dział
c) znak towarowy prawnie zastrzeżony
12. Działalność gos mogą prowadzić
a) spółki handlowe
b) związki zawodowe
c) partie polityczne
d) gminy e) osoba fizyczna
13. Działalność gos. to dział w celach zarobkowych
a) budowlana
b) handlowa
c) rozrywkowa
d) polityczna
14. Następująca dział nie wymaga zgłoszenia do ewidencji
a) dział gos osoby fizycznej
b) osoby prawnej
c) partii politycznej
d) dział gos koncesjonowana
15. Przed państwowe może być poddane likwidacji jeżeli:
a) wystąpi z takim wnioskiem Rada pracownicza
b) wystąpi z takim wnioskiem dyrektor
c) jeżeli powyżej 50% majątku stanowią udziały w spółkach lub obligacjach
d) wystąpi takim wnioskiem związek zawodowy
16. Upadłość podmiotu gos. oznacza
a) brak zysku
b) brak płynności finansowej
c) brak ryku zbytu
d) zaprzestanie płacenia długów
17. Prokurę w s. z o.o może odwołać:
a) każdy ze wspólników
b) każdy z członków zarządu
c) każdy z członków Rady Nadzorczej
18. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze
a) 26 tygodni przy pierwszym porodzie
b) 18 tygodni przy drugim
c) 22 trzecim i każdym następnym
d) 39 w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie
19. źądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu
a) 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę
b) 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę
c) 14 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
20. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tyt. niezdolności do pracy w skutek choroby, rodzinie przysługuje pracodawcy odprawa pośmiertna w wysokości:
a) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres zatrudnienia wynosi 5 lat
b) dwumiesięcznego 10
c) trzymiesięcznego 12
d) sześciomiesięcznego 25
21. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego pracownicy:
a) nie może nastąpić w żadnym wypadku
b) może nastąpić, jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy
c) może nastąpić za wypowiedzeniem tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
22. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest:
a) wyłącznie pracownik
b) wyłącznie pracodawca
c) zakładowa organizacja związkowa
23. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony wynosi:
a) 1 tydzień – jeżeli pracownik był zatrudniony przez 6 miesięcy
b) 2 tygodnie 2 lata
c) 1 miesiąc 8 lat
d) 3 miesiące 15 lat

24. Zakładowy układ zbiorowy pracy zawiera – z jednej strony pracodawca , z drugiej strony:
a) zakładowa organizacja związkowa
b) komisja pojednawcza
c) załoga
25. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu:
a) 5 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę
b) 7
c) 14
d) żadna z powyższych
26. Członkiem komisji pojednawczej może być:
a) osoba zarządzająca w imieniu pracodawcy zakładem pracy
b) główny księgowy
c) radca prawny
d) osoba prowadząca sprawy osobowe, zatrudnienia i płac
e) żadna z powyższych
27. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem na podstawie powołania musi być poprzedzone konkursem w przypadku:
a) spółki akcyjnej
b) s. z o.o
c) s. jawnej
d) przedsiębiorstwa państwowego
28. Pracownik wobec którego pracodawca zastosował karę może wnieść sprzeciw w ciągu:
a) 2 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu
b) 3
c) 5
d) 7
e) żadna z powyższych
29. O zmianie normy pracy pracownicy powinni być zawiadomieni:
a) co najmniej na 1 tydzień przed wprowadzeniem nowej normy
b) 2 tygodnie
c) w momencie wprowadzenia nowej normy
d) żadna z powyższych
30. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fiz. – podlegają potrąceniu między innymi sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Potrącenie to może być dokonywane w następujących granicach:
a) do wysokości 2/5 wynagrodzenia
b) ½
c) 3/5
d) 2/3
31. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tyt. ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych:
a) 3 lata
b) 4
c) 5
d) 6
32. Pracownikowi podejmującemu pracę po 3 letniej przerwie w roku podjęcia pracy:
a) nie należy się urlop
b) należy się urlop jeśli przepracował wcześniej co najmniej 1 rok
c) proporcjonalnie do czasu pracy ponownie podjętej
d) żadna z wyżej
33. Pracownikowi wolno przepracować w ciągu roku w godzinach nadliczbowych
a) dowolną ilość
b) ilość godz. ustaloną ze związkami zawodowymi
c) na które jest pokrycie finansowe
d) żadne z wyżej
34. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania może nastąpić
a) z każdym pracownikiem
b) w przypadkach ustalonych odrębnymi przepisami
c) w wyniku wygranych wyborów
d) żadne
35. Pracownik może się zrzec wynagrodzenia swojego
a) jeżeli przedsiębiorstwo ma przejściowe kłopoty finansowe
b) jeśli jest udziałowcem przedsiębiorstwa
c) nie może się zrzec
d) jeżeli wyrażą na to zgodę związki zawodowe
36. Pracodawca to
a) s. jawna
b) s. z o. o
c) s. cywilna
d) wszystkie wymienione jeżeli zatrudniają pracowników
37. Zamówienia publiczne to zamówienia:
a) wymagające akceptacji publicznej
b) finansowane ze środków publicznych
c) na inwestycje do wykorzystania publicznego
38. Hipoteka to:
a) forma pokrycia udziału w spółce
b) rejestr akcji imiennych uprzywilejowanych
c) zabezpieczenie wierzytelności nieruchomością
d) prawne określenie właściciela nieruchomości
e) pierwszeństwo w zaspokajaniu długu z nieruchomości
f) zmiana właściciela nieruchomości
g) prawo rzeczowe ograniczone
h) nieograniczone
i) rodzaj papierów wartościowych
39. Księgi wieczyste to:
a) spis majątku firmy
b) urzędowy rejestr własności nieruchomości
c) zestaw dokumentów wymagających stałego przechowywania
d) żadna
40. Nieruchomości państwowe bąd¼ komunalne można udostępnić
a) na własność
b) w użyczenie
c) w zarząd
d) w inny sposób niż wymienione
41. Umowa nienazwana to umowa:
a) bez wymienienia nazwisk zawierających umowę
b) leasingu
c) o dzieło
d) żadna
42. Prawo geologiczne i górnicze dzieli kopaliny na:
a) nadające się do eksploatacji
b) podstawowe
c) ogólne
d) pospolite
43. Uzyskanie koncesji wymaga wg według prawa geol i gór.
a) wydobywanie kopalin ze złóż
b) sprzedaż kopalin wydobytych
c) poszukiwanie złóż kopalin
d) rozpoznawanie złóż kopalin
44.Właścicielem złoża kopaliny może być:
a) osoba mająca uprawnienia górnicze
b) która uzyskała pozwolenie na użytkowanie górnicze
c) wykupi teren pod którym zalega złoże kopaliny
d) żadna
44. Szkody powstałe w trakcie exploatacji kopalin rozstrzygają
a) organy gminy na terenie której znajduje się złoże
b) specjalne komisje szkód górniczych
c) sądy powszechne
d) żadna

45. Koncesje na wydobywanie kopalin wydaje
a) stosowne ministerstwo
b) wojewodowie
c) urzędy gmin
d) MOŁZNiL
46. Kara pieniężna za jedno przekroczenie jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności
a) nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika
b) tygodniowego
c) miesięcznego
47. Za pracę w godz. nadliczbowych – oprócz normalnego wynagrodzenia – przysługuje dodatek w wysokości
a) 50% wynagrodzenia- za pracę w pierwszej godz. nadliczbowej na dobę i 100% tego wynagrodzenia za prace w dalszych godz. nadliczbowych oraz w godz. nadliczbowych przypadających w nocy, niedziela i święta
b) 50% wynagrodzenia – za pracę w dwóch pierwszych ................
c) 200% wynagrodzenia – za prace w dalszych godz. nadliczbowych oraz w godz. nadliczbowych przypadających w nocy, niedziela i święta
d) 300% ................
48. Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba która:
a) ukończyła 12 lat a nie przekroczyła 18 lat
b) 13
c) 15
d) 16
49. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Na wniosek pracownika urlop może być jednak podzielony na części przy czym:
a) co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 10 kolejnych dni kalendarzowych
b) 14
c) 15
d) żadna
50. Sądy pracy rozstrzygają spory
a) o roszczenia ze stosunku pracy
b) dotyczące ustanowienia nowych warunków pracy i płacy
c) stosowania norm pracy
d) pomieszczeń w hotelach pracowniczych
51. Do okresu zatrudnienia od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu wlicza się okres poprzedniego zatrudnienia, chyba że:
a) przerwa w zatrudnieniu trwała dłużej niż 1 miesiąc
b) 3
c) 6 miesięcy
d) 1 rok
e) stosunek pracy został rozwiązany przez pracownika za wypowidzeniem
f) żadna
52. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z przepisami kodeksu pracy stanowi pracę w godz. nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie: - konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, - szczególnych potrzeb pracodawcy. Liczba godz. nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami wyżej określonymi:
a) może być dowolna
b) nie może przekraczać dal poszczególnego pracownika 46 godz. w roku kalendarzowym
c) 48
d) 150
e) 4 godz. na dobę
f) żadna
53. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godz. między godz.
a) 21 i 6
b) 26 i 7
c) 22 i 6
d) 22 i 7
e) 23 i 754. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy podlega zarejestrowaniu przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w terminie
a) 1 tygodnia od dnia zgłoszenia układu do rejestracji
b) 2 tygodni
c) 1 miesiąca
d) 3 miesięcy
e) 6 miesięcy........
55. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Pracownik może:
a) w ciągu 3 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa.
b) w ciągu 5 dni
c) 7 dni
d) 14 dni
e) żadna
56. Przedsiębiorca to:
a) osoba fizyczna
b) osoba prawna
c) spółka nie posiadająca osobowości prawnej np. sp. prawa handlowego
57. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego tego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca gdy:
a) jednorazowe wartości należności lub zobowiązanie przekracza 100 Euro
b) 1000 Euro
c) 10000
d) 3000 Euro
e) 1000 Euro, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza 10000 Euro
f) 100 Euro, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza 10000 Euro
58. Uzyskanie koncesji wymaga wykonywania dział gos.
a) produkcji i opracowania, dystrybucji i rozprowadzania filmów
b) dokonywania przenoszenia zapisu d¼więku i obrazu na taśmy
c) ochrony osób i mienia
d) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
59. Zezwolenia wydaje się na:
a) usługi detektywistyczne
b) usługi telekomunikacyjne
c) zarządzanie lotniskiem
d) na czas nie oznaczony oraz na czas określony na wniosek przedsiębiorcy lub jeżeli odrębne przepisy tak stanowią
60. Koncesji udziela się na:
a) czas oznaczony
b) czas nieoznaczony
c) nie krótszy niż 2 lata
d) nie dłuższy niż 50 lat
61. Co to jest mały przedsiębiorca:
- zatrudnia średnio rocznie mniej niż 50 pracowników
- przychód netto = 7 mln Euro
- suma aktywów mniejsza niż 5 mln Euro
62. Komandytariusz w sp. komandytowej może
- reprezentować się jako pełnomocnik
- żądać odpisu sprawozdania finansowego
- ma wgląd do ksiąg i dochodu
63. Jakie spółki mogą tworzyć osoby zagraniczne na terenie Rzeczpospolitej
a) sp. z o.o
b) akcyjne
c) komandytowe
64. Wkładem do sp. kapitałowej może być:
a) pieniężny
b) niepieniężny c) a i b
65. Jakie warunki muszą być spełnione by byłą Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna z o.o
- kapitał zakładowy >500 tyś
- > 25 wspólników
66. Jeśli statut nie stanowi inaczej zgodę członkowie zarządu na zajmowanie się interesami sp. konkurencyjnej
- organ uprawniony do powoływania zarządu
67. Na dowód częściowej wpłaty na akcje na okaziciela należy wydawać:
a) świadectwa depozytowe
b) akcje użytkowe
c) imienne świadectwa tymczasowe
d) świadectwa założycielskie
e) nie można wydawać żadnych dokumentów
68. Rozwiązanie sp. akcyjnej powodują:
a) przepisy przewidziane w statucie
b) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu sp.
c) o przeniesieniu sp. za granice
d) ogłoszenie upadłości sp
69. Wartość nominalna akcji w S.A. wynosi : 1 zł
70. Akcje obejmowane w zamian za wkłady pieniężne powinny być:
a) akcjami na okaziciela
b) w zależności od statutu
c) akcjami imiennymi
d) żadne z wyżej
71. Statut S.A. jest sporządzony pod rygorem nieważności w formie
a) aktu notarialnego
b) dokumentu podlegającego wew. rejestracji sp
72. ¬ródło dochodu z akcji to
a) różnice kursu na giełdzie
b) tantiem
c) dywidenda
73. Co to jest promesa:
- przyrzeczenie wydania koncesji na okres do 6 miesięcy
74. Spółka z o.o. może prowadzić dział
a) gospodarczą
b) kulturalną
c) charytatywną
d) polityczną
75. Zawiązać (lub zarządzać) S.A. może
a) 1 osoba
b) 3 osoby
c) 25 osób
d) 50
76. Udział w sp. handlowej to:
- część kapitału zakładowego w spółce
77. Osobą prawną jest:
a) sp. z o.o.
b) S.A.
78. Uchwały rady nadzorczej są powoływanegdy:
a) obecna jest co najmniej ½ jej członków
b) wszyscy zostali zaproszeni
79. Kto wykonuje wolny zawód
a) tłumacz
b) reżyser
c) rzecznik patentowy
d) położna aptekarz
e) detektyw
80. Likwidatorem może być:
- osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych


81. Firma w sp. komandytowej w której komplementariuszem jest X Nowak i Y Kowalski i PROTEKO sp. z oo a komandytariuszem jest A Kozłowski i B Kwiatkowski nazwa może brzmieć:
a) Nowak Kowalski Proteko sp zoo, sp komandytowa
b) Nowak proteko sp zoo sp komandytowa
82. Kapitał sp komandytowo – akcyjnej - nie mniej niż 50 tyś
83.Kapitał zakładowy sp z oo powinien wynosić - co najmniej 50000 zł
84. źądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia może
a) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący min 1/10 kapitału zakładowego
b) mniej gdy stanowi spółka
85. W spółce komandytowo – akcyjnej powołanie Rady jest obowiązkowe
a) zawsze
b) nigdy
c) powyżej 10
d) 20
e) 30
f) 40
g) 50
86. Sp z o.o. - zgromadzenie wspólników, status, S.A. - walne zgromadzenie
87. Co to jest dzień dywidendy
a) dzień wypłaty
b) rozliczenia dywidendy
88. Istniejące S.A. dostosowują wysokość kapitału zakładowego do wymagań jakie stawia ustawa z dn. 15.X.2000 Kodeksu sp. handlowych
a) z dniem wejścia w życie ustawy
b) najpó¼niej w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy
c) 2 lat
d) 3 lat
e) 4 lat
f) 5 lat
89. Prawdą jest że istnijąca w dniu wejścia ustawa w życie z dn. 15.X. 2000 w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie t4ej ustawy należy dokonać podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 25 000 w sp. z oo.
a) tak
b) nie
90. -----------------------//----------------------sp akcyjna do 250 000
a) tak
b) nie
91. Akcje uprzywilejowane to
a) akcje na okaziciela
b) nieme
c) imienne
92. Zysk w sp z oo. dzieli się:
a) na wszystkich wspólników
b) tak jak stanowi umowa
c) w stosunku do wniesionych udziałów, jeżeli umowa nie stanowi inaczej
93. W sp cywilnej wspólnik może żądać corocznej wypłaty odsetek od kapitału w wysokości
a) 2%
b) 5%
c) 6%
d) 8%
e) 10%
f) żadna z powyższych
94. Rada Nadzorcza może w celu wykonania swoich uprawnień
a) składać sprawozdanie na zgromadzeniu wspólników
b) wydawać polecenia wiążące dotyczące zarządzania sp
c) przeglądać dokumentacje sp
d) żądać wyjaśnień, sprawozdań od pracowników
e) dokonać rewizji majątku sp

95. Spółka cywilna dwuosobowa z chwilą wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników --- nie może działać
96. Uprzywilejowanie w akcji uprzywilejowanej dotyczy
a) prawa głosu
b) prawa do dywidendy
c) prawa do podziału majątku w razie likwidacji
97. Zawiązanie S.A. następuje --- z chwilą objęcia wszystkich akcji.
98. Nie uważa się za małego przedsiębiorcy, którym przedsiębiorcy inni niż mali posiadają
a) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji
b) prawa do ponad 25% udziały w zyskach
c) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniach wspólników
99. Kara pieniężna wobec pracownika nie może być zastosowana po upływie
a) 2 tygodni od powzięcia świadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego
b) 3 tygodni
c) 2 miesięcy od dopuszczenia tego naruszenia
d) 3 miesięcy
e) 6 miesięcy
100. W razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi
a) 2 dni robocze – w okresie wypowiedzenia nie przekraczającego 1 miesiąca
b) 3 dni
c) 5 dni
d) 3 dni robocze – w okresie 3 miesięcznego wypowiedzenia
e) 5 dni roboczych
101. Umowa o pracę z jedną osobą na czas określony może być zawarta ----- 2 razy
102. Nawiązanie stosunku pracy wg kodeksu pracy jest możliwe poprzez
a) umowę o pracę
b) powołanie
103. Umowa know-how to rodzaj umowy
a) międzynarodowej
b) zawiązania sp z podmiotem zagranicznym
c) w obrocie dobrami materialnymi
104. Likwidacja podmiotu gos przewiduje
a) ustawa o przedsiębiorstwach państwowych
b) prawo upadłościowe
c) kodeks handlowy
d) kodeks pracy
105. Syndyk to
a) przedstawiciel sp cywilnej
b) kontrolujący bilans spółki
c) wyznaczona przez sąd osoba zarządzają masą upadłościową
106. Nie można ogłosić upadłości
a) przedsiębiorstwa państwowego
b) sp w której skarb państwa posiada ponad 50% udziałów
c) przedsiębiorstw lasów państwowych
107. Przewodniczącym zarządu gminy jest
a) wójt
b) burmistrz
c) prezydent miasta
d) żadna z tych osób
108. Gmina może prowadzić dział gos
a) w dowolnym zakresie
b) w ramach zadań o charakterze użyteczności publicznej
c) w celu wykonania zadań nałożonych na gminę poprzez ustawy
109. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych polega na:
a) postawieniu przed. w stan likwidacji
b) przekształcenia przed. w jednoosobową sp Skarbu Państwa
c) ogłoszenia publicznej wyprzedaży przed.


110. Narodowe Fundusze Inwestycyjne to
a) przed. państwowe
b) S.A.
c) jednostki budżetowe
111. Praktykami monopolistycznymi w dział gos są
a) ustalanie cen między konkurentami w stosunkach z osobami fizycznymi
b) podział rynku wg ustalonych kryteriów
c) ograniczenie produkcji, sprzedaży lub skupu towarów
d) ustalanie przez konkurentów warunków umów z osobami trzecimi
112. Nieruchomość to
a) grunt
b) budynek
c) samodzielny lokal
d) kolekcja zabytkowych mebli
113. Dział gos jest możliwa jeżeli jest prowadzona
a) w zorganizowanej formie podmiotu gos
b) po uzyskaniu władz lokalnych
c) w celach zarobkowych i na własny koszt
114. Zgłoszenia do ewidencji dział gos wymaga podjęcie dział gos
a) przez osobę fizyczną
b) prawną
c) koncesjonowanej
d) wymagającej zezwolenia
115. ¬ródłem prawa RP jest
a) konstytucja
b) ratyfikowane umowy międzynarodowe
c) ustawy
d) akty prawne do ustaw
116. Przedstawicielami władzy wykonawczej w państwie jest
a) prezydent
b) administracja państwowa
c) samorząd terytorialny
d) NIK
117. Rzemieślnikiem może być
a) prowadzący dział handlową lub gastronomiczną
b) gos o przychodach nie przekraczających ustalonej wartości
c) osoba fizyczna lub spółka osób fizycznych po uzyskaniu członkowstwa w samorządzie rzemiosła
118. Aktami prawnymi w Unii Europejskiej są:
a) certyfikaty
b) regulacje
c) dyrektywy
119. Członkiem Rady Nadzorczej spółki może być
a) likwidator
b) kierownik zakładu
c) przewodniczący NSZZ solidarność
d) żadna
120. Podwyższenie kapitału zakładowego w sp. z oo polega na
a) darowiznach na rzecz sp
b) pożyczce udzielonej sp
c) podwyższeniu udziałów istniejących
d) przystąpieniu nowego udziałowca i objęciu przez niego udziałów
121. S.A. może emitować papiery wartościowe
a) akcje na okaziciela
b) imienne
c) obligacje
122. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być
a) akcjonariusz
b) główny księgowy
c) likwidator d) wspólnik
123. Wymagane do podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą może określić
a) statut spółki
b) umowa
c) regulamin organizacyjny
124. Wyłączenia wspólnika w sp z oo może dokonać
a) rada nadzorcza
b) zarząd
c) sąd
d) zgromadzenie wspólników większością 2/3 głosów
125. Pracodawcą jest
a) rzemieślnik
b) osoba fizyczna
c) związek zawodowy
d) wszystkie jeżeli zatrudniają pracowników
126. Aport to:
a) forma pokrycia udziałów w sp akcyjnej
b) pokrycie akcji wkładem niepieniężnym
c) pokrycie udziału wkładem niepieniężnym
127. S.A. odpowiada za zobowiązania
a) majątkiem sp
b) kapitałem zakładowym
c) akcyjnym
d) majątkiem wspólników
128. Kapitał akcyjny sp odzwierciedla
a) wartość przed spółki
b) sumę wartości emisji akcji sp
c) akcji nominalnych sp
d) rynkowych akcji
129. Uchwały Rady Nadzorczej S.A. mogą być podjęte jeżeli
a) uzyskają akceptacje wszystkich członków
b) wszyscy członkowie zostali zaproszeni
c) głosowanie jest tajne
130. Rada Nadzorcza w sp zoo może
a) przeglądać każdy dział czynności sp
b) sprawdzać księgi i dokumenty
c) zawieszać w czynnościach członków zarządu
d) wykonywać prawo nadzoru z osobna przez każdego członka Rady
131. Rozwiązanie S.A. powodują
a) przyczyny przewidziane w statucie
b) zaprzestanie dział gos
132. Podstawa prawna powołania sp z oo to
a) ustne porozumienie wspólników
b) wpis do rejestru handlowego
c) statut sp
d) umowa sp
133. Uchwałę o podziale zysku w S.A. podejmują
a) zarząd
b) rada nadzorcza
c) walne zgromadzenie
d) zgromadzenie wspólników
134. Dodatkowe zatrudnienie pracownika firmy (w niej samej) jest możliwe:
a) najkorzystniej na umowę o pracę na część etatu
b) bez ograniczeń
c) w przypadku konieczności wykonywania pracy innej niż w umowie podstawowej
d) nie jest możliwe
135. Zaległy urlop powinien pracownik wykorzystać
a) w dowolnym terminie
b) w pierwszej kolejności w następnym roku ( do końca I-go kwartału)
c) roszczenia pracownika o zaległy urlop przedawniają się po trzech latach

136. Państwowy inspektor pracy może w przypadku naruszenia BHP w zakładzie
a) zwolnić pracodawcę
b) nałożyć na pracodawcę karę grzywny
c) skierować sprawę do sądu
137. Czas pracy, 8 godz. na dobę i 42 godz. na tydzień może być przekroczony
a) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jego organizacją
b) jeżeli wyraziły na to zgodę działające związki zawodowe
c) nie może być przekroczony w ruchu ciągłym
138. Wypłat zaliczki na wynagrodzenie
a) jest obowiązkiem pracodawcy w każdym przypadku
b) jeżeli wysokość wynagrodzenia zależy od ilości wykonywanej pracy
c) zależy od porozumienia ze związkami zawodowymi
139. Każde zamówienie publiczne musi być poprzedzone
a) przetargiem nieograniczonym
b) pisemną zgodą Rady Ministrów
c) wybór oferty zależy od rodzaju, zakresu i wysokości wydatkowanych środków publicznyc
140. Księgi wieczyste zakłada się dla
a) środków trwałych
b) nieruchomości
c) ŁT będących nieruchomościami
141. Nawiązanie stosunku pracy wg kodeksu pracy jest możliwe poprzez
a) umowę o pracę
b) o dzieło
c) zlecenie
d) powołanie
142. Wypowiedzenie umowy na czas określony
a) nie jest możliwe
b) jest możliwe w formie pisemnej
c) jest możliwe w formie pisemnej jeżeli zawarte zostało to w umowie
143. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę
a) przez pracownika musi on podać przyczynę
b) przez pracodawcę – musi podać przyczynę i zawiadomić zakład org. związkową reprezentującą pracownika
c) obie strony mogą wypowiedzieć bez podania przyczyny
d) pracodawca musi w ciągu 5 dni złożyć zaświadczenie
144. Pracodawca nie może wypowiedzieć pracy pracownikom
a) którym brakuje 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego i mogą nabyć to prawo
b) w czasie urlopu bezpłatnego
c) w czasie usprawiedliwionej nieobecności
d) spełniającym określone funkcje
e) w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego
f) okres czynnej służby wojskowej
g) po złożeniu pracodawcy wniosku o urlop wychowawczy
145. Pracownicy na kierowniczych stanowiskach (zarządzający)
a) mają prawo do wynagrodzenia za godz. nadliczbowe
b) nie mają takiego prawa
c) mają prawo do wynagrodzenia za godz. nadliczbowe po spełnieniu określonych wymogó
146. Umowa na czas określony
a) może być powtarzana dowolną ilość razy
b) może być powtarzana 3 razy
c) może w określonych warunkach stać się za trzecim razem umową na czas nieokreślony
147. Zakład pracy może wysłać pracownika na urlop
a) w dowolnym terminie
b) w ustalonym terminie w przypadku urlopu bieżącego
c) -------//---------- zaległego
148. Pracownik ma prawo odmówić pracy jeżeli
a) nie przeszedł wstępnego przeszkolenia w zakresie BHP
b) zakres pracy nie pokrywa się z jego uprawnieniami
c) warunku pracy ni odpowiadają wymogom BHP

149. Cechą charakterystyczną holdingu jest
a) kooperacja co najmniej 2 sp kapitałowymi
b) powiązanie co najmniej 2 sp, w których jedna jest dominująca a druga zależna
c) powiązanie 2 spółek w których współpraca oparta jest o podobną technologię
d) żadna
150. W przypadku przedsiębiorstw w stanie upadłości firmą zarządza
a) dotychczasowy zarządzający
b) organ nadzorczy
c) osoba wyznaczona przez sąd
d) żadna
151. W stan upadłości można postawić
a) każdą osobę prawną
b) gminę z przyczyn wymienionych w ustawie
c) każdą osobę fizyczną
d) sp z oo z przyczyn wymienionych w ustawie
152. W przypadku prowadzenia dział gos tylko przez męża
a) żona może być zatrudniona na umowę o pracę
b) żona nie może być zatrudniona
c) żona może być zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) żadna
153. O obowiązku przekształcenia sp cywilnej w sp jawną decyduje
a) przekroczenie ustalonej liczby zatrudnionych
b) wartości majątku sp
c) przychodów netto sp
d) żadna
154. Suma komandytowa to
a) zabezpieczenie kredytu
b) suma wartości odpowiedzialności komandytariusza
c) łączna kwota udziałów w sp
d) żadna
155. Przewyższenie kapitału zakładowego w S.A. jest możliwe gdy
a) emisja nowych akcji
b) podwyższenie nominalnej wartości akcji dotychczasowych
c) w sposób docelowy
d) warunkowy
156. Wspólnik sp jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania sp, co oznacza, że wierzyciel egzekwuje
a) w pierwszej kolejności z majątku sp
b) wspólników
c) zarówno z majątku sp jak i wspólników
d) żadna
157. Umowy handlowe w sp cywilnej ma prawo podpisywać
a) każdy wspólnik jeżeli nie sprecyzowano tego w umowie
b) wyznaczony w umowie wspólnik
c) wspólnicy o najwyższym udziale
d) żadne
158. UE została zawarta w roku
a) 1950
b) 86
c) 66
d) żadna
159. Polska podpisała układ europejski
a) z państwami europejskimi
b) z parlamentem państw europejskim
c) z państwami członkowskimi UE
d) żadne
160. O zaliczeniu przed. do tzw. małych lub średnich decyduje
a) miejscowość w której działa przed
b) rodzaj dział
c) ilość zatrudnionych d) wielkość majątku przed
161. Przedsiębiorcą w myśl przepisów S.A. może być
a) sama sp
b) każdy ze wspólników
c) wyznaczony prokurent
d) żadna
162. Patent podlega odnowie po zarejestrowaniu przez ------ urząd patentowy
163. Udziały to wg KSH ------- część kapitału zakładowego ........
164. Znakiem towarowym może być ------ rysunek lub kompozycja kolorystyczna
165. Ochrona znaku towarowego ------ rejestracja w sądzie
166. Rękojmia za wady trwa ------ rok
167. Z autorskiego prawa majątkowego można korzystać
a) w wyniku dziedziczenia
b) na podstawie podpisanej umowy
168. Rzemieślnik może zatrudniać
a) dowolną ilość osób
b) nie więcej niż 5
c) 15
d) 3 uczniów i ......
169. Dobra niematerialne to
a) dobra nie stanowiące własności
b) dobra bez ustalonego prawnie właściciela
c) utwór autorski
d) znak towarowy
170. Rozpoczynając dział gos przedsiębiorstwo musi
a) ubezpieczyć mienie
b) pracowników
c) założyć konto w banku
171. Księgi wieczyste prowadzi
a) biuro geol – prawne gminy
b) wojewody
c) administracja państwowa
d) sąd rejonowy
172. Nabyć własność można przez
a) przeniesienie własności
b) zasiedzenie
c) zawłaszczenie rzeczy porzuconej
d) żadne
173. Własność można się wyzbyć
a) przeniesienie własności
b) zasiedzenie
c) zrzeczenie
d) żadne
174. Użytkowanie wieczyste przestaje obowiązywać
a) z upływem umówionego termiumu
b) w wyniku wywłaszczenia
c) poprzez zrzeczenie się
d) w wyniku użytkowania sprzedanego z umową
175. Prawo rzeczowe to
a) prawdziwa wycena rzeczy
b) obrót gos rzeczami .......
c) nieruchomościami
d) klasyfikacje rzeczy do wart gos
176. Nieruchomością jest
a) altana w ogrodzie
b) ogródki działkowe jeśli ma wpis do księgi wieczystej
c) wieża szybowa
d) plac magazynowy
177. Własność to prawo
a) rzeczowe nieograniczone
b) rzeczowe ograniczone
c) korzystanie z rzeczy
d) rozporządzanie i pobieranie pożytków z rzeczy
178. Użytkowanie wieczyste to prawo
a) ograniczone
b) nieograniczone
c) korzystanie z gruntu skarbu państwa
d) gminy
179. Służebność to
a) prawo ograniczone
b) nieograniczone
c) nakazany sądownie obowiązek opieki
d) nieodpłatna pomoc w dział gos
180. Przeniesienie własności nieruchomości następuje na podstawie
a) sprzedaży
b) zamiany
c) darowizny
d) leasingu
181. Umowa nazwana to
a) kupna – sprzedaży
b) leasingu
c) sp z oo
182. Umowa jest ważna jeśli została zawarta
a) ustnie
b) pisemnie
c) w formie aktu notarialnego
d) w każdym przypadku jeśli przy świadkach
183. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady kupujący może
a) odstąpić od umowy
b) żądać obniżenia ceny
c) wymiany rzeczy
d) skorzystać z rękojmi
e) z gwarancji
f) z obu równocześnie
g) jeśli wynika to z umowy
184. Naczelnym organem administracyjnym jest -------- Rada administracyjna
186. Ogłoszenia upadłości może rządać
a) dłużnik
b) wierzyciel
c) reprezentanci.... osób pr
187. Osoba fizyczna może prowadzić dział gos jeżeli
a) posiada zdolność prawną
b) do czynności prawnej
c) utworzy przed które miało osobowość prawną
d) żadne
188. Sp kapitałowa może łączyć się
a) ze sp kapitałową
b) nie może się łączyć
c) ze sp osobową i kapitałową
d) żadne
189. W 2001 r. liczba członków UE wynosi
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
190. Sp handlową można przekształcić w sp
a) partnerska
b) komandytowa
c) komandytowo-akcyjną
d) żadne

191. Ewidencje dział gos prowadzi
a) wójt
b) burmistrz
c) branżowe ministerstwo
d) sąd gospodarczy
192. Prokurent może ---- występować w każdej sprawie sądowej i pozasądowej dział gos
193. Udziały to wg kodedksu --- część kapitału zakładowego w sp zoo
194. Patentem może być
a) nowe rozwiązanie tech
b) oprogramowanie komputerowe
c) wyrób z nowego rozw tech
d) utwór muzyczny
195. Ochrona znaku towarowego to ---- rejestracja znaku w sądzie (((urząd patentowy?)))
196. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania po upływie czasu powołania
a) przechodzi na ważniejsze stanowisko
b) traci pracę
c) może być zatrudniony, np. w formie odrębnej umowy
197. Zajęcie nieruchomości skarbu państwa lub gminy może nastąpić
a) w pierwszej kolejności na rzecz jednostki państwowej
b) dla osób wytypowanych przez organ Skarbu Państwa
c) dowolnej osobie po przeprowadzeniu przetargu
d) na rzecz osób wymienionych w odpowiednim akcie prawnym
`198. Osoba prawna musi zgłaszać do ewidencji dział gos
a) każdą dział gos
b) dział wymagającą koncesji
c) pozwolenia
d) powyższe dział nie wymagające koncesji
`199. Osoba fizyczna podejmująca dział gos ---- musi zgłosić do ewidencji w każdym wypadku0Komentarzy · 982Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066437 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39