Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 07:18:00

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem:
Admin1 dnia marzec 15 2007 12:51:06
1.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem:
a. teologicznym
b. strukturalizowany
c. samodoskonalącym
d. sztucznym

2.Zamierzenie to stan lub rezultat działania przedsiębiorstwa określony:
a. przedmiotowo
b. podmiotowo
c. przestrzennie
d. czasowo

3.Segmentami makrootoczenia są:
a. otoczenie ekonomiczne
b. otoczenie technologiczne
c. otoczenie konkurencyjne
d. otoczenie prawne

4.Spółki, w których dominują więzi osobowe to:
a. jawna
b. cywilna
c. akcyjna
d. komandytowa

5.Zdolność organizowania powstała:
a. już w zamierzchłych czasach
b. w XV wieku
c. na przełomie XIX i XX wieku

6.Statut przedsiębiorstwa państwowego zatwierdza:
a. rada pracownicza
b. ogólne zebranie pracowników
c. dyrektor
d. organ założycielski

7.W rządzeniu przeważa czynnik:
a. formalny
b. nieformalny

8.Siatka kierownicza wg. Blake’a i Mouton’a opiera się na następujących założeniach:
a. nastawienie na otoczenie
b. nastawienie na zadania
c. nastawienie na ludzi

9.Kryterium przedmiotowe pozwala wyróżnić cele:
a. techniczno-produkcyjne
b. ekonomiczne
c. społeczne

10.Zużycie moralne odnosi się do zużycia:
a. środków trwałych
b. materiałów
c. surowców

11.Wg. Drucker’a umiejętność wyboru właściwych celów jest cechą:
a. skutecznego kierownika
b. sprawnego
c. skutecznego i sprawnego

12.Wyjściem z systemu przedsiębiorstwa mogą być:
a. wyroby
b. informacje
c. usługi
d. odpady przemysłowe

13.Podział celów z punktu widzenia potrzeby leżącej u podłoża realizowanych celów :
a. strategiczne i niestrategiczne
b. finalne i pośrednie
c. wewnętrzne i zewnętrzne
d. przetrwania i rozwoju

14.Współdziałanie przedsiębiorstw oparte na stosunkach rynkowych i cywilno-prawnych:
a. integracja ekonomiczna
b. integracja organizacyjna
c. integracja ekonomiczno-organizacyjna

15.Zrzeszenie kilku przedsiębiorstw tej samej branży to:
a. kartel
b. syndykat
c. wspólnota interesów

16.Najmocniejsza integracja przedsiębiorstw to:
a. trust
b. syndykat
c. kartel

17.Decydowanie:
a. ma charakter świadomy i nielosowy
b. jest wyborem
c. dotyczy sposobu rozwiązania problemów
d. dotyczy przyszłości

18.Racjonalność procesu decyzyjnego:
a. substancjonalna
b. rzeczowa
c. metodologiczna
d. formalna

19.Organizację rozpatrujemy w znaczeniu:
a. czynnościowym
b. atrybutowym
c. rzeczowym

20.Rodzaje zasobów strategicznych wg. kryteriów pochodzenia:
a. zasoby ¼ródłowe
b. zasoby sytuacyjne
c. zasoby operacyjne

21.Z punktu widzenia analizy strategicznej funkcjonuje podział zasobów na:
a. zasoby materialne
b. zasoby niematerialne
c. umiejętności

22.Cechy zasobów niematerialnych to:
a. mogą być wykorzystane jednocześnie w wielu miejscach
b. w trakcie wykorzystywania nie deprecjonują się, lecz zyskują na wartości
c. trzeba je długo wypracowywać i trudno nimi handlować

23.Zakończenie działalności przedsiębiorstwa państwowego oznacza:
a. wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw
b. zawieszenie działalności

24.Trójpozycyjny plan awansów opracował (opracowali):
a. F. I L. Gilberthowie
b. E. Mayo
c. W. Taylor i H. Grantt
d. K. Adamiecki

25.Co ma struktura funkcjonalna opracowana przez Taylor’a wspólnego z 14 zasadami Fayola:
a. hierarchia, autorytet
b. jedność kierowania
c. jedność rozkazodawstwa
d. inicjatywę

26.Dwuczynnikowa teoria Herzberga bada
a. cechy stanowiska
b. indywidualne cechy pracowników
c. cechy sytuacji roboczej

27.Metody modyfikowania zachowań:
a. uczenie unikania
b. wygaszanie
c. negatywne wzmocnienie
d. karanie

28.Struktura organizacyjna:
a. konfiguracja
b. centralizacja
c. specjalizacja
d. formalizacja
e. standaryzacja

29.Funkcja personalna(1885-1920)
a. szkoła naukowego zarządzania
b. przedstawiciele: Taylor, Grantt, Adamiecki

30.Model ZZL:
a. tradycyjny
b. funkcjonalny
c. dywizjonalny
d. zintegrowany

31.Skuteczność motywowania mierzona jest:
a. stopniem realizacji celów motywującego
b. poziomem satysfakcji motywowanego
c. poziomem zadowolenia motywowanego

32.Wytyczne polityki, reguły, procedury to:
a. plany trwale obowiązujące
b. stanowią wycinek planów strategicznych
c. nie mają charakteru planów

33.Do planów jednorazowych należą:
a. programy
b. projekty
c. preliminarze
34.Otoczenie bliższe(konkurencyjne):
a. odbiorcy
b. dostawcy
c. konkurenci
d. banki

35.Wkład wspólnika w spółce cywilnej może obejmować:
a. wniesienie praw
b. wniesienie własności majątkowych
c. świadczenie usług

36.Wzajemna wymiana zasileń i informacji między członkami organizacji to:
a. wię¼ informacyjna
b. wię¼ techniczna
c. wię¼ funkcjonalna

37.Czym charakteryzuje się misja przedsiębiorstwa:
a. przedmiot aspiracji przedsiębiorstwa
b. kategoria planistyczna
c. kategoria socjologiczna

38.Pierwszy stopień funkcji w organizacji to:
a. f. wykonawcze i f. kierownicze
b. f. produkcyjne i f. pozaprodukcyjne
c. f. podstawowe i f. pomocnicze

39.Typy władzy wg. Webera:
a. charyzmatyczna
b. tradycyjna
c. biurokratyczna
d. racjonalna(legalna)

40.Funkcje realizowane w sferze realnej:
a. produkcyjne
b. planowanie
c. poza produkcyjne
d. kontrola
e. motywowanie

41.Cechy struktury smukłej:
a. centralizacja zarządzania
b. decentralizacja zarządzania
c. mała ilość szczebli kierowania

42.Cechy modelu homo oeconomicus:
a. człowiek jako wielostronnie i wieloaspektowo motywowany czynnik twórczy
b. racjonalny stosunek do pracy

43.Cechy ścieżki krytycznej

44.Całość jest większa od sumy jej części to:
a. efekt synergiczny
b. efekt Grantta
c. Efekt Hawthorne

45.Persfazja:
a. opiera się na partnerstwie
b. pozbawiona jest ładunku imperatywnego
c. nie jest bezpośrednio poparta sankcjami

46.Piramida potrzeb Maslowa:
a. kulturowe
b. społeczne
c. fizjologiczne
d. bezpieczeństwa

47.Efekt Hawthorne:
a. akcentuje społeczne aspekty
b. nie akcentuje ich

48.Założenia modelu zasobów ludzkich.

49.W modelu zasobów ludzkich kierownik powinien:
a. spożytkować nie wykorzystane zasoby ludzkie
b. tworzyć środowisko, w którym każdy może wnieść wkład do granic swoich możliwości
c. rozszerzać zakres samokierowania i samokontroli podwładnych

50.”Bodziec-reakcja-konsekwencje- przyszłe reakcje” to:
a. modyfikacja zachowań
b. teoria wzmocnień

51.Kryterium tworzenia struktur dywizjonalnych:
a. produktowe
b. zadaniowe
c. przedmiotowe
d. terytorialne

52.Cechy struktury macierzowej

53.Głębia zadania to:
a. stopień w jakim człowiek sprawuje kontrolę nad swoim zadaniem
b. to samo co zakres

54.Efekt aureoli
a. ocenianie pracowników ze względu na 1 cechę jednolicie wysoko lub nisko z każdego punktu widzenia
b. ocenianie pracowników tylko na plus

55.Jeżeli kierownictwo holdingu sprawuje władzę organizacyjną przez tzw. kierowanie działaniami to jest to:
a. holding kierujący
b. holding finansowy
c. holding mieszany

56.Czym się charakteryzuje odrębność ekonomiczna
a. ustalanie wyników swojej działalności
b. zdolność do określania celów

57.Zbiór szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu wykonania serii czynności realizowanych często lub
systematycznie to:
a. procedury
b. reguły
c. wytyczne polityki

58.Dyrektora w przedsiębiorstwie państwowym wybiera:
a. ustępujący dyrektor
b. rada pracownicza
c. związki zawodowe

59.Ryzyko a niepewność

60.Na strukturę organizacyjną składają się:
a. strukturyzacja elementów
b. strukturyzacja działań organizacji

61.Rodzaje potrzeby bieżącej

62.Racjonalność substancjonalna jest ze względu na:
a. środki
b. okoliczności
c. cel
d. stan wiedzy

63.Typy ograniczeń:
a. motywacyjne
b. kompetencyjne
c. metodologiczne

64.Wewnętrzny kontekst ZZL
65.Model Atkinsona
66.Holding centralny
67.Zarząd spółki
68.Jaki jest pierwszy etap planowania
69.Kto stworzył teorię motywacji
70.Wpływ na motywację mają
71.Ilu trzeba osób by założyć spółdzielnię:
a. 3 osoby prawne
b. 10 osób fizycznych
c. 40soby prawne lub 12 fizycznych

72.Schemat Levina
73.Kto ma osobowość prawną
74.Funkcje przedsiębiorstwa wg. Fayola
75.Jakie umiejętności są najważniejsze u kierownika najwyższego szczebla
76.Scalanie się różnych przedsiębiorstw w celu realizacji kolejnych etapów obróbki tego samego surowca to jest
to integracja:
a. pozioma
b. ukośna
c. pionowa

77.Aparat zarządzania to :
a. kadra kierownicza wraz z wyposażeniem
b. komórki sfery regulacyjnej
c. najwyższy szczebel zarządzania

78.Przyczyny niechęci do delegowania uprawnień
79.Zarządzanie to taki rodzaj kierowania, w którym wpływanie na zachowani kierowników wynikają głw. z:
a. dysponowania zasobami
b. zdolności przewodzenia
c. przepisów prawa

80.Zasługi Forda
81.Kto prowadzi sprawy spółki w sp. komandytowej
82.Zbiór relacji określony na zbiorze elementów to:
a. schemat organizacji
b. struktura organizacji

83.Decentralizacja władzy w organizacji to proces ściśle związany z:
a. departamentalizacją
b. delegowaniem uprawnień
c. dywizjonalizacją

84.Człon kierowniczy działa w sferze:
a. regulacji
b. realnej
c. regulacyjnej

85.Wg. klasycznego poglądu na władzę w organizacji delegowanie wymaga:
a. zachowania równowagi między przekazywanymi obowiązkami, uprawnieniami i odpowiedzialnością
b. rozkładania odpowiedzialności za to samo zadanie na więcej niż jedną osobę lub jednostkę
c. zachowanie zasady jedności rozkazodawstwa.


0Komentarzy · 3162Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066268 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39