Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 04:08:24

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
1. CO WYRAźA ISTOTę MARKETINGOWEJ ORIENTACJI PRZEDSIęBIORSTWA?
Admin1 dnia marzec 15 2007 16:48:12
1. CO WYRAźA ISTOTę MARKETINGOWEJ ORIENTACJI PRZEDSIęBIORSTWA?

Wg. „MARKETING-Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”
Lechosław Garbarski
Ireneusz Rutkowski
Wojciech Wrzosek

Orientacja marketingowa w centrum uwagi stawia konsumenta i jego potrzeby. Myślenie o rynku ,na którym przedsiębiorstwo działa odbywa się najpierw w kategoriach potrzeb aktualnych i potencjalnych konsumentów , a dopiero pó¼niej w kategoriach wytwarzanego i sprzedawanego produktu. Uświadomienie sobie faktu , że określona potrzeba konsumentów może być zaspokajana różnymi produktami , a ten sam produkt może zaspokajać różne potrzeby , rodzi istotne konsekwencje dla sposobu kształtowania działalności gospodarczej na rynku. Działanie na rzecz określonej grupy nabywców , czyli działanie na rzecz „kogoś” zamiast działania na rzecz wszystkich stwarza szanse i możliwości lepszego dostosowania produktu do wymagań konsumenta, łatwiejszego opracowania programu działania na rynku , a w konsekwencji skuteczniejszego i bardziej efektywnego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.
Produkcja winna być dostosowana do potrzeb ściśle określonego nabywcy (segmentu) .
PRZECIęTNY NABYWCA NIE ISTNIEJE.

Wg. „PODSTAWY MARKETINGU”
Jerzy Altkorn

Istotę orientacji marketingowej można wyrazić pytaniem: jak wybrać i zdobyć , ewentualnie –stworzyć , a następnie utrzymać rynek zbytu, który zapewniałby przedsiębiorstwu ¼ródło przychodów odpowiednie do jego potrzeb i aspiracji rozwojowych.
Podstawowe zasady orientacji marketingowej:

1. Rynek w centrum zainteresowania , co jest związane ze ścisłym określeniem rynku docelowego dla wyrobów przedsiębiorstwa.
2. Koncentracja na kliencie ,czyli zabieganie o to , żeby klient był zadowolony z usług; dążenie do ciągłego podnoszenia satysfakcji konsumenta , pozostawanie otwartym na jego sugestie itp.
3. Koordynacja zadań marketingowych oraz prac poszczególnych pionów firmy , co jest związane z prowadzeniem wewnętrznego marketingu (zatrudnienie odpowiednich pracowników , szkolenie i motywowanie , tak aby mogli działać jak najlepiej dla klienta); wszyscy pracownicy w firmie musza być przekonani ,że klient jest najważniejszą osobą w firmie , ponieważ z jego pieniędzy firma żyje; dopiero pó¼niej wprowadza się marketing zewnętrzny.
4. Zyskowność ,czyli zaspokojenie potrzeb klientów w sposób korzystny dla firmy; zasada ta nie dotyczy organizacji „non profit”.
2.CZYM RÓźNI SIę ORIENTACJA MARKETINGOWA OD ORIENTACJI PRODUKCYJNEJ?

Podstawową różnicę między orientacją marketingową a produkcyjną jest to , że orientacja marketingowa jest ukierunkowana na „kogoś”, a orientacja produkcyjna na „każdego”.
Uwaga przedsiębiorców skupia się na organizacyjnych i technicznych problemach masowego wytwarzania stosunkowo prostych wyrobów przeznaczonych dla przeciętnego nabywcy (w orientacji marketingowej przeciętny nabywca nie istnieje) ,a także na zaopatrzeniu materiałowym i technicznym warunkującym utrzymanie ciągłości procesów produkcyjnym. Zafascynowanie technologiczną doskonałością produktu może nie uwzględnić potrzeb klienta (dostarczenie klientowi satysfakcji z produktu było podstawowym zadaniem orientacji marketingowej).

Wg. Jerzego Altkorna
Podstawowym problemem orientacji produkcyjnej jest odpowied¼ na pytanie:jak wytwarzać dużo i tanio , aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztowną przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej staranności wykonania produktu.Podsumowanie

Orientacja marketingowa Orientacja produkcyjna
Orientacja na „kogoś”
Klient= konsument indywidualny Orientacja na „każdego”
Klient= konsument przeciętny
Ukierunkowanie na konsumenta , jego potrzeby oraz zjawiska rynkowe (popyt) Ukierunkowanie na proces wytwarzania i produkt
Orientacja skuteczna w przypadku występowania rynku konsumenta (nadwyżka podaży nad popytem) Orientacja skuteczna w przypadku występowania rynku sprzedawcy (nadwyżka popytu nad podażą)
Zyskowność firmy poprzez zaspokojenie potrzeb klientów Zyskowność poprzez produkcję masową i obniżenie kosztów jednostkowych i cen

3. CZYM RÓźNI SIę ORIENTACJA MARKETINGOWA OD ORIENTACJI SPRZEDAźOWEJ?

Orientacja sprzedażowa , czyli: jak sprzedać to co firma potrafi masowo i tanio wytwarzać , opiera się na twierdzeniu ,że klienci pozostawieni sami sobie , nie kupią wystarczająco dużo produktów przedsiębiorstwa. Koncentracja , uwagi i wysiłki przedsiębiorstw są więc skupione na prawidłowo zorganizowanej dystrybucji i sprzedaży towarów konsumentom. Pod względem zakresu stosowanych instrumentów w dziedzinie sprzedaży takich jak: reklama, promocja, dodatkowe usługi handlowe itp. ; orientacja sprzedażowa zbliża się do orientacji marketingowej.
Jednak te dwie orientacje różnią się od siebie.

Theodore Levitt przeciwstawił sobie koncepcje sprzedaży i marketingu:
1. Sprzedaż koncentruje się na potrzebach sprzedającego, marketing na potrzebach nabywcy.
2. Sprzedaż pochłonięta jest potrzebą sprzedającego dokonania zamiany produktu na gotówkę, marketing-ideą zaspokojenia potrzeb klienta za pomocą produktu i całej grupy rzeczy związanych z tworzeniem , dostarczaniem i ostatecznie konsumowaniem go.
3. Koncepcja sprzedaży obiera perspektywę „od wewnątrz na zewnątrz”; czyli rozpoczynamy od fabryki i koncentrujemy się na istniejących produktach przedsiębiorstwa. W celu realizacji sprzedaży , która przyniesie zysk niezbędna jest agresywna sprzedaż i promocja. Koncepcja marketingowa opiera się na perspektywie ”z zewnątrz do wewnątrz”; tu punktem wyjścia jest dobrze zdefiniowany rynek, dalej następuje koncentracja na potrzebach klienta , koordynacja wszystkich działań dotyczących klienta i realizacja zysku poprzez osiągnięcie zadowolenia klienta.

Punkt wyjścia Obszar koncentracji działań Łrodki realizacji Cele
Koncepcja sprzedaży Fabryka Produkty Sprzedaż i promocja Zysk poprzez realizację sprzedaży
Koncepcja marketingowa Rynek docelowy Potrzeby klienta Marketing skoordynowany Zysk poprzez zadowolenie klienta


4. JAK NALEźY ROZUMIEć POJęCIE MARKETINGU W UJęCI KLASYCZNYM?

W ujęciu tym jest on ściśle związany z przedsiębiorczą działalnością zorientowaną na zysk i może być interpretowany jako:
1) aspekt filozoficzny
Zasada , zgodnie z którą nabywcy tworzący rynek przedsiębiorstwa stanowią punkt wyjścia i cel filozofii jego działania.
2) aspekt czynnościowo- instrumentalny
Systematyczne oddziaływanie na rynek przy pomocy określonego w programie marketingowym , skoordynowanego
zestawu narzędzi.
3) aspekt organizacyjny
System decyzji rynkowych znajdujących odzwierciedlenie w planowaniu i zinstytucjonalizowanej formie przebiegu procesów decyzyjnych.


W ujęciu klasycznym MARKETING oznacza odpowiednie planowanie , koordynację, kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu.

5. CO TO S¡ FUNKCJE MARKETINGOWE?

Szczegółowa analiza struktura funkcji marketingowych w formie rozgałęzionego „drzewa funkcji” jest niezbędna przede wszystkim w kształtowaniu organizacji marketingu gdzie stanowi punkt wyjścia dla przeprowadzenia racjonalnego podziału pracy i tworzenia wyspecjalizowanych komórek i stanowisk pracy.

Funkcje marketingowe możemy podzielić na:
1. Funkcje przygotowawcze
• gromadzenie informacji rynkowej
• badania rynku
• planowanie produktu
• kalkulacja i stanowienie cen
• organizowanie systemu dystrybucji
• planowanie działań promocyjnych
• kontrola i analiza wyników marketingu
2. Funkcje wykonawcze
• reklama
• aktywizacja sprzedaży
• bezpośrednia obsługa klientów (informacje , negocjacje , zawieranie umów ,sprzedaż , wynajem , reklamacje klientów)
• ekspedycja klientów
• transport i spedycja
• gospodarka zapasami wyrobów gotowych
• obsługa serwisowa klientów
• fakturowanie i kontrola realizacji umów
3. Funkcje wspomagające
• finansowanie (kredytowanie dystrybutorów, sprzedaży ratalnej, leasingu)
• partycypacja w ryzyku i ubezpieczanie od jego skutków

0Komentarzy · 4860Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5976334 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39