Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 03:26:03

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
1. Założenia początkowe
Admin1 dnia marzec 15 2007 16:57:15


1. Założenia początkowe

Moim celem, podczas budowania modelu ekonometrycznego było odwzorowanie zmian w wielkości produkcji sprzedanej za pomocą innych wielkości ekonomicznych, takich jak: płace, wielkość handlu zagranicznego i inne.
Wszystkie poniższe modele oszacowano na podstawie obserwacji miesięcznych od stycznia 1994 r. do czerwca 1998 r. . Wszelkie testy i weryfikacje przeprowadzono dla poziomu istotności α = 0.05. Dane, użyte w poniższych modelach zamieszczone są w załączniku nr 1.
Modele szacowano metodą najmniejszych kwadratów za pomocą programu Microfit.
2. Model wyjściowy
2.1. Model teoretyczny
Teoretyczny model wyjściowy, od którego rozpocząłem analizę:

PRODt = β0+ β1 PRODt-1+ β2 SHt + ξt
gdzie:
PROD - wielkość produkcji sprzedanej przemysłu w mln złotych.
PRODt-1 - wielkość produkcji sprzedanej przemysłu w mln złotych w poprzednim okresie (miesiącu).
SH - saldo obrotów bieżących handlu zagranicznego.
ξt - składniki zakłócające

Po oszacowaniu modelu metodą najmniejszych kwadratów uzyskałem następującą postać empiryczną modelu:
2.2. Model empiryczny.
(szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 2)
^
PRODt = 4004 + 0.73267 PRODt-1 - 0.80281 SHt + ξt
(± 1064.7) (±0.074465) (± 0.23855)
^
ξt - składniki resztowe
2.3. Ocena parametrów.
Ocena parametrów stochastycznych modelu.
R2 = 0.9578
φ2 = 0.0422
V = 5.339%
hD = -0.66898 prob [0.504]
Wartości statystyk t - studenta dla parametrów strukturalnych
β0 : 3.7605 Prob = [0.000]
β1 : 9.8391 Prob = [0.000]
β2 :- 3.3654 Prob = [0.001]
2.4. Wnioski.
Wszystkie parametry strukturalne okazały się statystycznie istotne, tak indywidualnie, jak i łącznie. Jako, że skonstruowany model wyjaśnia jedynie 95.7% zmienności zmiennej endogenicznej postanowiono użyć innych zmiennych objaśniających.
Zamiast salda handlu zagranicznego użyto wielkości eksportu, gdyż to wielkość eksportu bezpośrednio wpływa na wielkość produkcji sprzedanej. Jako zmiennej objaśniającej użyto również wielkości płac przeciętnych w sektorze przedsiębiorstw, jako że wielkość ta (określająca pośrednio zamożność społeczeństwa) ma wpływ na wielkość produkcji sprzedanej przemysłu.

3. Model przejściowy
3.1. Model teoretyczny
Aktualnie postać teoretyczna tego modelu wygląda następująco.

PRODt = β0C+ β1 PRODt-1+ β2 WAGEt + β3 EXPCt + ξt

Postać empiryczna tego modelu, po oszacowaniu go metodą najmniejszych kwadratów, wygląda następująco:

3.2. Model empiryczny
(szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 3)
^
PRODt = 2397.3 + 0.1156 PRODt-1 + 9.3206 WAGEt + 1.5969 EXPCt + ξt
(± 428.263) (±0.093948) (± 2.0845) (±0.22318)


gdzie:
WAGE - płaca przeciętna w sektorze przedsiębiorstw.
EXPC - wielkość eksportu w mln złotych.

3.3. Ocena parametrów.
Ocena parametrów stochastycznych modelu:
R2 = 0.98337
φ2 = 0.01663
V = 3.388%
hD = 2.2245 prob [0.026]

Wartości statystyk t - studenta dla parametrów strukturalnych
β0 : 5.5978 Prob = [0.000]
β1 : 1.2304 Prob = [0.224]
β2 : 4.4714 Prob = [0.000]
β3 : 7.1552 Prob = [0.000]
3.4. Wnioski.
Dzięki zmianom dokonanym w modelu zwiększył się parametr R2, co oznacza, że już 98.34% zmienności zmiennej endogenicznej jest wyjaśniane przez skonstruowany model. Niestety zmienna PRODt-1 okazała się w tym przypadku nieistotna statystycznie (prob [0.224]), mimo, iż łącznie użyte zmienne pozostały nadal istotne statystycznie.
Pozytywną cechą jest zmniejszenie się współczynnika zmienności losowej do 3.388%.Pojawiła się jednocześnie autokorelacja, co wywnioskować możemy z wielkości statystyki h-Durbina, która jest większa od krytycznej wielkości tej statystyki.
Z wykresu wartości rzeczywistych i oszacowanych, a także z wykresu reszt można wywnioskować, że na wielkość zmiennej endogenicznej mogą mieć znaczący wpływ okresy obserwacji.
4. Model finalny
4.1. Model teoretyczny
Po przeprowadzeniu sezonowania okazało się, że po wyeliminowaniu miesięcy, w których zmiany nie wpłynęły w sposób statystycznie istotny na wartość zmiennej objaśnianej, model teoretyczny wygląda w następujący sposób:

PRODt = β0+ β1 PRODt-1+ β2 WAGEt + β3 EXPCt + γ3Q3 + γ9Q9 + γ10Q10 + ξt
gdzie:
Q3, Q9, Q10 - Zmienne sezonowe odpowiadające za dodatkowe zmiany zmiennej objaśnianej w miesiącach: marcu, wrześniu i pa¼dzierniku. W miesiącach tych przyjmują wartość 1, a w pozostałych 0.

4.2. Model empiryczny
(szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 4)
Po oszacowaniu powyższego modelu metodą najmniejszych kwadratów otrzymano następującą postać rzeczywistą modelu:
^
PRODt = 1843 + 0.20953 PRODt-1 + 10.5834 WAGEt + 1.0681 EXPCt + 946.6844 Q3 + 1256.2 Q9 + 839.2765 Q10 + ξt
(± 410.3519) (±0.092408) (± 2.0433) (±0.24409) (±361.2713) (±376.4562) (±402.7186)

4.3. Ocena parametrów.
Ocena istotności parametrów strukturalnych modelu oraz ich interpretacja.

Indywidualne hipotezy istotności:
H0: β0=0
H1: β0?0
Prawdopodobieństwo spełnienia hipotezy zerowej : 0.000
Odrzucam hipotezę zerową o statystycznej nieistotności parametru β0, na rzecz hipotezy alternatywnej mówiącej o jego istotności.
Oszacowany jest na poziomie 1843 ze średnim błędem ±410.3519 .

H0: β1=0
H1: β1?0
Prawdopodobieństwo spełnienia hipotezy zerowej : 0.028
Odrzucam hipotezę zerową o statystycznej nieistotności parametru β1, na rzecz hipotezy alternatywnej mówiącej o jego istotności.
Oszacowany jest na poziomie 0.20953 ze średnim błędem ±0.092408.
Jeśli produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie o 1 mln zł, to wielkość produkcji sprzedanej w następnym miesiącu wzrośnie o 0.020953 mln zł z błędem ±0.092408 mln zł.

H0: β2=0
H1: β2?0
Prawdopodobieństwo spełnienia hipotezy zerowej : 0.000
Odrzucam hipotezę zerową o statystycznej nieistotności parametru β2, na rzecz hipotezy alternatywnej mówiącej o jego istotności.
Oszacowany jest na poziomie 10.5834 ze średnim błędem ±2.0433.
Jeśli średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrośnie o 1 zł, to wielkość produkcji sprzedanej wzrośnie o 10.5834 mln zł z błędem ±2.0433 mln zł.

H0: β3=0
H1: β3?0
Prawdopodobieństwo spełnienia hipotezy zerowej : 0.000
Odrzucam hipotezę zerową o statystycznej nieistotności parametru β3, na rzecz hipotezy alternatywnej mówiącej o jego istotności.
Oszacowany jest na poziomie 1.0681 ze średnim błędem ±0.24409.
Jeśli wielkość eksportu wzrośnie o 1 mln zł, to wielkość produkcji sprzedanej wzrośnie o 1.0681 mln zł z błędem ±0.24409 mln zł.

H0: γ3=0
H1: γ3?0
Prawdopodobieństwo spełnienia hipotezy zerowej : 0.012
Odrzucam hipotezę zerową o statystycznej nieistotności parametru γ3, na rzecz hipotezy alternatywnej mówiącej o jego istotności.
Oszacowany jest na poziomie 946.6844 ze średnim błędem ±361.2713.
Wartość zmiennej objaśnianej, czyli produkcji sprzedanej przemysłu w miesiącu marcu wzrasta o dodatkowe 946.6844 mln zł z błędem ±361.2713 mln zł.

H0: γ9=0
H1: γ9?0
Prawdopodobieństwo spełnienia hipotezy zerowej : 0.002
Odrzucam hipotezę zerową o statystycznej nieistotności parametru γ9, na rzecz hipotezy alternatywnej mówiącej o jego istotności.
Oszacowany jest na poziomie 1526.2 ze średnim błędem ±376.4562.
Wartość zmiennej objaśnianej, czyli produkcji sprzedanej przemysłu w miesiącu wrześniu wzrasta o dodatkowe 1526.2 mln zł z błędem ±376.4562 mln zł.

H0: γ10=0
H1: γ10?0
Prawdopodobieństwo spełnienia hipotezy zerowej : 0.043
Odrzucam hipotezę zerową o statystycznej nieistotności parametru γ10, na rzecz hipotezy alternatywnej mówiącej o jego istotności.
Oszacowany jest na poziomie 839.2765 ze średnim błędem ±402.7186.
Wartość zmiennej objaśnianej, czyli produkcji sprzedanej przemysłu w miesiącu pa¼dzierniku zmienia się o dodatkowe 839.2765 mln zł z błędem ±402.7186 mln zł.
£ączna hipoteza istotności:
H0: β*=0
H1: β*?0
Prawdopodobieństwo spełnienia hipotezy zerowej : 0.000
Odrzucam hipotezę zerową o łącznej statystycznej nieistotności parametrów β zerowΉ o ³Ήcznej statystycznej nieistącej o ich istotności.

Ocena parametrów stochastycznych modelu:

R2 = 0.98767 - taki współczynnik determinacji świadczy o tym, że aż 98.77% zmienności zmiennej objaśnianej wyjaśniane jest przez skonstruowany model.

Skorygowane R2 = 0.98607 - Dzięki temu, ze model został skonstruowany na podstawie dużej ilości obserwacji parametr ten różni się od nieskorygowanego R2 jedynie o 0.0016, więc uniknięto błędu pozornego wyjaśnienia.

Współczynnik indeterminacji - ?2 = 0.01233 mówi o tym, ze jedynie 1.23% zmienności zmiennej objaśnianej nie zostało wyjaśnione przez skonstruowany model.

V - współczynnik zmienności losowej wynosi 3.011%, co oznacza, że średni błąd szacunku stanowił średnio 3.011% wartości średniej zmiennej objaśnianej. Uległ on zmniejszeniu w porównaniu z modelem poprzednim (bez uwzględnienia sezonowości).

Analiza autokorelacji:
H0 : ρ1=0
H1 : ρ1?0
Do analizy autokorelacji stosuję statystykę h-Durbina, ze względu na to, iż w modelu występuje opó¼niona zmienna endogeniczna.
Wartość statystyki h-Durbina = 1.1202, jest mniejsza od wartości krytycznej tej statystyki, co oznacza, że przyjmujemy hipotezę H0 o braku autokorelacji. Za przyjęciem tej hipotezy świadczy też fakt, że prawdopodobieństwo wystąpienia hipotezy zerowej wynosi 0.263.

Analiza testów diagnostycznych:

Testowanie autokorelacji wyższego rzędu
H0: nie występuje autokorelacja wyższego rzędu.
H1: występuje autokorelacja wyższego rzędu.
Jako, że prawdopodobieństwo wystąpienia hipotezy zerowej wynosi 0.458 przyjmuję hipotezę zerową o braku autokorelacji wyższego rzędu.

Testowanie normalności rozkładu składników losowych:
H0:składniki losowe mają rozkład normalny.
H1:składniki losowe nie mają rozkładu normalnego.
Jako, że prawdopodobieństwo wystąpienia hipotezy zerowej wynosi 0.459, przyjmuję hipotezę zerową o tym, że współczynniki losowe mają rozkład normalny.

Testowanie heteroskedastyczności.
H0: Wariancja współczynników losowych jest stała.
H1: Wariancja współczynników losowych nie jest stała.
Jako, że prawdopodobieństwo wystąpienia hipotezy zerowej wynosi 0.494, przyjmuję hipotezę zerową o stałości wariancji współczynników losowych.

5. Wnioski.
Model finalny okazał się najlepszy i najbardziej trafny, gdyż zdał wszystkie testy. Zastosowane zmienne objaśniające zadowalająco przeszły testy tak indywidualnej, jak i łącznej istotności. Bardzo duża część zmienności zmiennej endogenicznej, czyli produkcji sprzedanej w mln zł, została przez model wyjaśniona. Współczynnik zmienności losowej okazał się niewielki. Dzięki szacowaniu modelu na wielu obserwacjach udało się uniknąć dużej różnicy między skorygowanym, a nieskorygowanym współczynnikiem determinacji, czyli błędu pozornego wyjaśnienia. Za pomocą sezonowania wyeliminowano istniejącą autokorelację. Współczynniki zakłócające okazały się mieć stałe rozkłady oraz stałe wariancje.
Na podstawie skonstruowanego modelu możemy uznać, że znaczący wpływ na zmianę wielkości produkcji sprzedanej przemysłu ma wielkość płac przeciętnych w sektorze przedsiębiorstw, wielkość eksportu oraz wielkość produkcji sprzedanej przemysłu z poprzedniego miesiąca. Nie bez znaczenia okazał się także wpływ cyklu rocznego. W marcu, wrześniu oraz pa¼dzierniku możemy zaobserwować wyra¼ne wzrosty wielkości produkcji sprzedanej, których nie można wyjaśnić za pomocą wyżej wymienionych parametrów.
Załącznik nr 1 - Dane.

OBS. PROD SH WAGE EXPC
1994M1 11287.0 -428.7000 464.1700 2334.7
1994M2 11441.1 -371.9000 471.8400 2547.0
1994M3 13483.2 -683.7000 541.8500 3089.1
1994M4 12506.5 -602.8000 531.9900 3019.0
1994M5 12849.7 -1106.9 532.6600 2918.1
1994M6 13509.3 -776.5000 554.4000 3365.1
1994M7 13247.9 -792.1000 559.2900 3257.4
1994M8 14774.0 -586.1000 557.4700 3446.5
1994M9 15753.5 -762.5000 581.5600 3662.0
1994M10 15868.7 -910.4000 605.1300 3778.3
1994M11 16801.1 -1357.0 661.1700 3890.7
1994M12 17852.2 -1447.6 742.6000 3938.2
1995M1 17086.5 -849.9000 638.5100 3770.7
1995M2 16982.2 -537.4000 643.7700 4210.5
1995M3 19197.8 -801.9000 707.2300 4769.2
1995M4 17446.3 -1125.2 730.8900 4190.5
1995M5 19152.3 -1715.3 730.0200 4393.2
1995M6 19314.8 -1211.8 732.1300 4854.5
1995M7 18638.0 -1345.1 736.1900 4486.3
1995M8 20208.6 -1196.3 752.7400 4368.3
1995M9 20997.2 -831.8000 769.4600 5143.1
1995M10 21864.8 -1768.1 804.3100 5216.2
1995M11 22145.3 -1601.4 863.0300 5247.7
1995M12 21559.4 -2003.0 925.9500 4864.9
1996M1 19954.0 -1857.9 829.0100 4785.7
1996M2 19994.5 -1870.3 840.9500 4941.9
1996M3 22322.5 -1970.2 884.2600 5369.8
1996M4 21583.0 -2641.0 918.1100 5204.1
1996M5 22225.6 -2929.2 936.2700 5062.4
1996M6 21038.7 -3152.8 922.4500 5125.4
1996M7 22234.2 -2707.1 966.7600 6077.1
1996M8 22567.2 -2279.3 947.5600 5545.2
1996M9 23962.8 -3016.2 957.8700 5804.1
1996M10 25993.0 -3644.0 1016.5 6704.8
1996M11 24298.5 -3883.5 1070.9 5919.1
1996M12 24930.3 -4449.9 1153.8 5279.8
1997M1 24525.0 -4044.5 1024.3 5868.1
1997M2 23929.4 -3080.9 1025.4 6125.1
1997M3 25598.8 -3782.7 1073.4 6393.6
1997M4 27314.2 -4577.5 1106.7 6783.4
1997M5 25841.5 -4394.1 1099.7 6179.1
1997M6 27476.8 -4459.9 1172.1 7061.0
1997M7 26738.4 -4655.4 1191.5 6819.8
1997M8 26758.7 -4131.4 1145.9 6564.7
1997M9 30347.5 -4766.1 1174.0 7990.8
1997M10 31235.3 -4543.6 1226.2 9111.6
1997M11 29438.4 -5620.6 1277.3 7999.6
1997M12 30714.9 -6361.5 1368.3 7582.8
1998M1 28533.7 -3602.2 1232.6 7559.9
1998M2 28579.9 -4656.4 1223.9 8231.4
1998M3 31753.3 -6325.3 1267.6 8378.8
1998M4 30555.1 -5545.4 1302.8 7611.2
1998M5 30350.5 -5481.7 1303.1 7539.9
1998M6 30900.4 -5813.5 1344.2 7844.2Załącznik nr 2 - Oszacowanie modelu wyjściowego.


Ordinary Least Squares Estimation
******************************************************************************
Dependent variable is PROD
53 observations used for estimation from 1994M2 to 1998M6
******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
C 4004.0 1064.7 3.7605[.000]
PROD(-1) .73267 .074465 9.8391[.000]
SH -.80281 .23855 -3.3654[.001]
******************************************************************************
R-Squared .95788 R-Bar-Squared .95620
S.E. of Regression 1183.0 F-stat. F( 2, 50) 568.5811[.000]
Mean of Dependent Variable 22158.0 S.D. of Dependent Variable 5652.5
Residual Sum of Squares 7.00E+07 Equation Log-likelihood -448.6777
Akaike Info. Criterion -451.6777 Schwarz Bayesian Criterion -454.6331
DW-statistic 2.1544 Durbin's h-statistic -.66898[.504]
******************************************************************************


Diagnostic Tests
******************************************************************************
* Test Statistics * LM Version * F Version
******************************************************************************
* * *
* A:Serial Correlation*CHSQ( 12)= 23.9594[.021]*F( 12, 38)= 2.6126[.012]
* * *
* B:Functional Form *CHSQ( 1)= 3.5551[.059]*F( 1, 49)= 3.5231[.066]
* * *
* C:Normality *CHSQ( 2)= 1.2466[.536]* Not applicable
* * *
* D:Heteroscedasticity*CHSQ( 1)= .87315[.350]*F( 1, 51)= .85428[.360]
******************************************************************************
A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation
B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values
C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals
D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values


Załącznik nr 3 - Oszacowanie modelu przejściowego.
Ordinary Least Squares Estimation
******************************************************************************
Dependent variable is PROD
53 observations used for estimation from 1994M2 to 1998M6
******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
C 2397.3 428.2630 5.5978[.000]
PROD(-1) .11560 .093948 1.2304[.224]
WAGE 9.3206 2.0845 4.4714[.000]
EXPC 1.5969 .22318 7.1552[.000]
******************************************************************************
R-Squared .98337 R-Bar-Squared .98236
S.E. of Regression 750.8234 F-stat. F( 3, 49) 966.0607[.000]
Mean of Dependent Variable 22158.0 S.D. of Dependent Variable 5652.5
Residual Sum of Squares 2.76E+07 Equation Log-likelihood -424.0463
Akaike Info. Criterion -428.0463 Schwarz Bayesian Criterion -431.9869
DW-statistic 1.5542 Durbin's h-statistic 2.2245[.026]
******************************************************************************


Diagnostic Tests
******************************************************************************
* Test Statistics * LM Version * F Version
******************************************************************************
* * *
* A:Serial Correlation*CHSQ( 12)= 16.4015[.174]*F( 12, 37)= 1.3818[.218]
* * *
* B:Functional Form *CHSQ( 1)= 8.3231[.004]*F( 1, 48)= 8.9422[.004]
* * *
* C:Normality *CHSQ( 2)= .74646[.689]* Not applicable
* * *
* D:Heteroscedasticity*CHSQ( 1)= .35269[.553]*F( 1, 51)= .34165[.561]
******************************************************************************
A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation
B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values
C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals
D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted valuesZałącznik 4 - Oszacowanie modelu finalnego.
Ordinary Least Squares Estimation
******************************************************************************
Dependent variable is PROD
53 observations used for estimation from 1994M2 to 1998M6
******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
C 1843.0 410.3519 4.4914[.000]
PROD(-1) .20953 .092408 2.2675[.028]
WAGE 10.5834 2.0433 5.1796[.000]
EXPC 1.0681 .24409 4.3758[.000]
Q3 946.6844 361.2713 2.6204[.012]
Q9 1256.2 376.4562 3.3369[.002]
Q10 839.2765 402.7186 2.0840[.043]
******************************************************************************
R-Squared .98767 R-Bar-Squared .98607
S.E. of Regression 667.2136 F-stat. F( 6, 46) 614.3492[.000]
Mean of Dependent Variable 22158.0 S.D. of Dependent Variable 5652.5
Residual Sum of Squares 2.05E+07 Equation Log-likelihood -416.1148
Akaike Info. Criterion -423.1148 Schwarz Bayesian Criterion -430.0109
DW-statistic 1.7723 Durbin's h-statistic 1.1202[.263]
******************************************************************************


Diagnostic Tests
******************************************************************************
* Test Statistics * LM Version * F Version
******************************************************************************
* * *
* A:Serial Correlation*CHSQ( 12)= 13.9752[.302]*F( 12, 34)= 1.0146[.458]
* * *
* B:Functional Form *CHSQ( 1)= 4.8032[.028]*F( 1, 45)= 4.4846[.040]
* * *
* C:Normality *CHSQ( 2)= 1.5577[.459]* Not applicable
* * *
* D:Heteroscedasticity*CHSQ( 1)= .46873[.494]*F( 1, 51)= .45507[.503]
******************************************************************************
A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation
B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values
C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals
D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values


0Komentarzy · 1310Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5975976 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39