Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 02:36:31

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Kształtowanie się zatrudnienia
Admin1 dnia marzec 15 2007 17:14:06


Kształtowanie się zatrudnienia


SPIS TREŁCI
1. Wstęp 3
2 Zagadnienia teoretyczne z zakresu konstrukcji modelu ekonometrycznego. 4
2.1 Zmienne występujące w modelu ekonometrycznym 4
2.2 Etapy konstrukcji modelu ekonometrycznego 5
3. Tabela danych, badania empiryczne 10
4. Wnioski końcowe 144
1. Wstęp

W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku Polska przechodziła transformację gospodarczą. Sytuacja materialna przeciętnego mieszkańca naszego kraju zmieniała się z roku na rok. Oprócz nowych możliwości jakie przyniosło otwarcie się Polski na świat, pojawiło się wiele zagrożeń, takich jak: bezrobocie, inflacja, spadek poziomu życia itd.

Okres ten można podzielić na dwie części, tzn. lata 1990 – 92, kiedy w kraju panowała recesja, przedsiębiorstwa restrukturyzowały się i obniżały produkcję, oraz lata 1993 – 1998, kiedy w Polsce pojawiły się efekty pierwszych lat transformacji.

Celem poniższej pracy jest analiza najważniejszych zmiennych, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się przeciętnych płac w gospodarce narodowej . Są nimi:
• stopa bezrobocia (X1),
• stopa inflacji (X2),
• średnia liczba godzin pracy w roku (X3),
• liczba strajków w roku (X4),
• przeciętne zatrudnienie na koniec każdego roku (X5).

Dane pochodzą z Roczników Statystycznych i obejmują lata 1990 – 98.

Obliczenia zostały dokonane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2000.

2. Zagadnienia teoretyczne z zakresu konstrukcji modelu ekonometrycznego.

Model ekonometryczny stanowi podstawowe narzędzie badawcze w ekonometrii. Przy jego użyciu można przedstawić prawidłowości statystyczne z zakresu rozkładu, dynamiki i wahań oraz zależności w czasie i w przestrzeni, w formie matematyczno-statystycznego równania, bąd¼ układu równań.

2.1 Zmienne występujące w modelu ekonometrycznym

W równaniach modelu ekonometrycznego występują dwie podstawowe klasy zmiennych: endogeniczne i egzogeniczne.
Zmienne endogeniczne to zmienne, które są objaśniane przez model. Mogą one w modelach wielorównaniowych również służyć do objaśniania innych zmiennych.
Zmienne egzogeniczne natomiast są to zmienne, które pozwalają objaśniać zmienne endogeniczne, same jednak nie są przedmiotem analizy modelu.

W poszczególnych równaniach modelu zmienne dzieli się na objaśniane i objaśniające.
Zmienna objaśniana w równaniu jest to zmienna, której kształtowanie jest wyjaśnione w danym równaniu przy użyciu zależności funkcyjnych pomiędzy zmiennymi objaśniającymi.
Zmienne objaśniające w równaniu są to zatem zmienne niezależne służące do objaśnienia kształtowania się wielkości zmiennej objaśnianej.
Zmienne objaśniające można jeszcze podzielić na zmienne z góry ustalone i zmienne endogeniczne nie opó¼nione nie będące objaśnianymi w danym równaniu. Wśród zmiennych z góry ustalonych zaś możemy wyróżnić zmienną czasową, zmienne egzogeniczne i zmienne endogeniczne opó¼nione.

Oprócz wyżej wymienionych zmiennych, które ze statystycznego punktu widzenia nie są zmiennymi losowymi, w modelach ekonometrycznych występuje również zmienna zwana składnikiem losowym. Wyraża ona łączny efekt oddziaływania na zmienną objaśnianą wszystkich tych czynników, które nie zostały uwzględnione w modelu.

2.2 Etapy konstrukcji modelu ekonometrycznego

Proces tworzenie modelu ekonometrycznego składa się z następujących etapów:
1) Określenie celu badania
2) Dobór zmiennych
3) Dane statystyczne
4) Wybór zmiennych
5) Szacowanie parametrów struktury
6) Weryfikacja
7) Wnioskowanie

Ad.1) Określenie celu badania.
Na początku konstrukcji modelu należy ustalić cel badania ekonometrycznego.

Modele ekonometryczne buduje się w trzech celach:
- cel poznawczo-opisowy – opis mechanizmu kształtowania się zjawisk
ekonomicznych;
- cel diagnostyczny – ocena zbadanego wcześniej mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych;
- cel predyktywny – przewidywanie w sensie czasowym i przekrojowym przebiegu zjawisk ekonomicznych;

Ad.2) Dobór zmiennych
Przez dobór zmiennych należy rozumieć merytoryczne propozycje zbioru zmiennych objaśniających, inaczej listę zmiennych, które należy wziąć pod uwagę ze względu na powiązanie merytoryczne. Dobór zmiennych można przeprowadzić w różnoraki sposób. Jedną z metod jest przeprowadzenie ankiet wśród specjalistów z dziedziny będącej przedmiotem badania. Można również dokonać doboru metodą heurystyczną tzn. poprzez przeprowadzenie „burzy mózgów” w gronie osób zainteresowanych konstrukcją modelu.

Ad.3) Dane statystyczne
Na tym etapie następuje zebranie materiału statystycznego, który odnosi się do dobranych wcześniej zmiennych objaśniających.

Ad.4) Wybór zmiennych
Ze zbioru zmiennych objaśniających dobranych w etapie 2 wybieramy za pomocą metody Hellwiga taką kombinację zmiennych, która najlepiej będzie opisywać badane zależności.
Metoda Hellwiga sprowadza się do wyboru takich zmiennych objaśniających, które są silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą jednocześnie słabo skorelowane między sobą.
Wykorzystujemy do tego wektor Ro, który jest wektorem współczynników korelacji zależności zmiennej Y od zmiennych X, oraz macierz R która jest macierzą współczynników korelacji zależności między zmiennymi X.


r1
R0 = r2 ; gdzie rj – współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi X i zmienną Y
:
rj

1 r12 r1...
R = r21 1 r2... gdzie rij – współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi X
r.1 r.2 1

Kombinacji potencjalny zmiennych objaśniających jest:
L= 2m - 1 ; m - ilość zmiennych

Dla każdej kombinacji oblicza się wska¼niki pojemności informacyjnej (wpi):

- Indywidualne ; gdzie
l – numer kombinacji
j – (1,2,...,m) numer zmiennej w kombinacji
ml – liczba zmiennych w kombinacji

- Integralne

Oba te wska¼niki są unormowane w przedziale < 0 , 1 >. Im większe wartości tym zmienne objaśniające są silniej skorelowane ze zmienną objaśnianą oraz słabiej ze sobą. Jako zmienne objaśniające wybiera się taką kombinację zmiennych której odpowiada maksymalna wartość integralnej pojemności informacyjnej.

Ad.5) Szacowanie parametrów strukturalnych.
Służy do tego klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (KMNK) mówiąca o tym aby suma kwadratów pomiędzy wartościami teoretycznymi i empirycznymi była najmniejsza.


y – wartości empiryczne

- wartości teoretyczne

Klasyczną metodę najmniejszych kwadratów stosujemy gdy spełnione są założenia:
1) Szacowany model jest modelem liniowym
2) Zmienne objaśniające są wielkościami nielosowymi o elementach ustalonych.
3) Zmienne nie są wspólliniowe.
4) Składnik losowy ma wartość oczekiwaną = 0 i stałą skończoną wariancję.
5) Nie istnieje autokorelacja składnika losowego.
Wzór KMNK:
; gdzie:


Y= wektor obserwacji zmiennej objaśnianej

X= macierz obserwacji zmiennych objaśniających


Ad.6) Weryfikacja

Podczas weryfikacji sprawdzamy następujące wielkości
1) Odchylenie standardowe składnika losowego

n – liczba obserwacji
k – liczba parametrów strukturalnych
e – odchylenie wartości empirycznych od teoretycznych

2) Standardowe błędy szacunku parametrów strukturalnych
Otrzymujemy je tworząc macierz wariancji i kowariancji

Na jej przekątnej znajdują się wariancje, pierwiastkując odczytane wartości uzyskujemy standardowe błędy szacunku.

3) Współczynnik zmienności losowej


4) Współczynnik indeterminacji5) Współczynnik determinacjilub
R2=1-2
6) Istotność poszczególnych parametrów
Przy określaniu istotności poszczególnych parametrów stosuje się statystykę:
Jeżeli t  2 to parametr jest istotny.

Dokładne sposoby interpretacji zostaną podane w rozdziale 3


3. Tabela danych, badania empiryczneZebrany materiał statystyczny przedstawia poniższa tabela:

Y X1 X2 X3 X4 X5
1990 130 6,5 617,8 168,4 250 11,3754
1991 198 12,2 71,1 163,2 305 10,4056
1992 289,73 14,3 42,2 164,0 6351 9,5751
1993 390,43 16,4 34,6 160 7443 9,1634
1994 525,02 16,0 30,7 165,2 429 9,1057
1995 690,92 14,9 26,8 163,2 45 9,36
1996 874,3 13,2 19,4 166 21 9,4798
1997 1065,76 10,3 14,8 164,8 35 9,7515
1998 1232,69 10,4 11,6 161,6 37 9,8638
 5396,85 114,2 869 1476,4 14916 88,0803


Następnie przeprowadzono dobór funkcji metodą Hellwiga.
L- ilość kombinacji = 31
Najlepszą kombinacją zmiennych objaśniających jest kombinacja zmiennych X2 , X3 i X4 , model ekonometryczny zatem można opisać równaniem:

Y= 0 + 1 X2 + 2 X3 +3 X4 +EtMacierz X zmiennych endogenicznych wygląda następująco:


X = X2 X3 X4
1 617,8 168,4 250
1 71,1 163,2 305
1 42,2 164,0 6351
1 34,6 160,0 7443
1 30,7 165,2 429
1 26,8 163,2 45
1 19,4 166 21
1 14,8 164,8 35
1 11,6 161,6 37


natomiast wektor Y zmiennej objaśnianej:

Y = 130
198
289,73
390,43
525,02
690,92
874,3
1065,76
1232,69


Dokonując odpowiednich działań na macierzach otrzymujemy macierz A parametrów strukturalnych:

=
5326,28 0
-0,9838 1
-27,48 2
-0,074 3


Tak więc równanie modelu ma postać:


Y= 5326,28 – 0,9838 X2 –27,48 X3 – 0,074 X4 +Et

Interpretacja:
1 – gdy stopa inflacji wzrośnie o 1%, to przeciętny dochód spadnie o 0,9838 zł
2 – gdy średnia liczba godzin wzrośnie o 1 godzinę, to przeciętny dochód spadnie o 27,48 zł
3 – gdy liczba strajków wzrośnie o 1 strajk, to przeciętny dochód spadnie o 0,074 zł


0 – z reguły nie interpretuje się tego parametru

Weryfikacja

Odchylenie standardowe składnika losowego:


Se= 344,33

Wartości rzeczywiste średniego wynagrodzenia brutto odchylają się przeciętnie od wartości teoretycznych o  344,33 zł

Standardowe błędy szacunku parametrów strukturalnych ():

D(0) = 12591,84
D(1) = 0,8471
D(2) = 76,83
D(3) = 0,0485Współczynnik zmienności losowej :

Vs = 0,5742

Oznacza to że odchylenie standardowe składnika losowego stanowi 57,42% średniej arytmetycznej zmiennej objaśnianej.


Współczynnik determinacji i indeterminacji:

R2 = 0,5492
Przeciętne wynagrodzenie w 54,92 % jest wyjaśniane przez model.

2 = 0,4582
Model nie wyjaśnia kształtowania się przeciętnej płacy w 745,82 %.
Istotność parametrów:


t(0) = 0,43
t(1) = 1,16
t(2) = 0,35
t(3) = 1,52

Przyjmując t* = 2, wszystkie parametry są statystycznie nieistotne.4. Wnioski końcowe

Po przeanalizowaniu danych dochodzimy do wniosku, że zbudowany model ekonometryczny w niedostatecznym stopniu (54,00%) wyjaśnia zależność zmian w kształtowaniu się przeciętnego wynagrodzenia na osobę w latach 1990 – 98, od:
- stopy inflacji
- średniej liczby godzin pracy w miesiącu
- liczby strajków.

Nieistotność ocen parametrów strukturalnych nie zawsze jest jednoznaczna z faktem, że stojące przy tych parametrach zmienne objaśniające nieistotnie wpływają na zmienną endogeniczną Y. Bardzo duże błędy średnie szacunku parametrów mogą nasuwać podejrzenie o występowaniu silnej współliniowości zmiennych objaśniających.

Uzyskany model charakteryzuje niska wartość poznawcza. Nie może być używany w celach analitycznych ani w procesie prognozowania. Aby uzyskać lepiej dopasowany model, należy powrócić do etapu wyboru zmiennych do modelu lub przeprowadzić analizę na zależność liniową między zmiennymi.

0Komentarzy · 650Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5975561 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39