Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 17 2024 03:53:26

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Dystrybucja towarów w firmie EKO
Admin1 dnia marzec 15 2007 20:38:26

Dystrybucja towarów w firmie EKOSpis treści

Wstęp ................................................................................................................ str. 3
Cel projektu ........................................................................................................ str.4
Ogólne zasady gospodarki magazynowej ........................................................... str. 5
Podział magazynów .......................................................................................... str. 7
Lokalizacja magazynów .................................................................................... str. 8
Charakterystyka magazynu EKO ..................................................................... str. 12
Organizacja pracy i obowiązków w magazynie ................................................. str. 15
Dział Obsługi Klienta ....................................................................................... str. 19
Zamówienia towaru przez sklepy i trwałych i ich dystrybucja .......................... str. 21
Transport wewnętrzny ..................................................................................... str. 22
Metody organizowania procesów pracy ........................................................... str. 24
Wnioski ............................................................................................................ str 28
Bibligrafia ........................................................................................................ str. 31

Wstęp

Logistyka, zarządanie transportem i dystrybucją od lat dziewięćdziesiątych zaczęły być spostrzegane jako ważne ogniwo w systemie działalności przedsiębiorstw. System wolno rynkowy przyniósł nowe zasady: to nie klient musi szukać towaru, a producenci i dystrybutorzy walczą o klienta. W nowych warunkach rynkowych zaczęły powstawać nowoczesne sieci handlowe oferujące klientom przyjemne zakupy w przestronnych i profesjonalnych halach oraz miłą i fachową obsługę. Jedną z takich sieci jest polska firma EKO . Firma prowadzi średniej wielkości markety usytuowane na dużych osiedlach mieszkaniowych. Polityka firmy to utrzymanie konkurencyjnych cen artykułów na poziomie dużych sieci handlowych takich jak: Hit, Auchan, Le`Clerc, Geant, Tesco, Hypernova w nowoczesnych sklepach osiedlowych.
Sklepy EKO oferują szeroki asortyment towarów, zarówno markowych firm jak
i pierwszocenowych, okresowe promocje anonsowane są ulotką reklamową, a na wybrane produkty akcje „ stale niskie ceny ” polegające na utrzymaniu rewelacyjnych ofert w ciągłej sprzedaży przez kilka tygodni.
Aby zapewnić jak najwyższą sprzedaż towarów oprócz rzetelnie przygotowanego personelu, podstawową rolę odgrywa zatowarowanie sklepów. Od obecności artykułów na półce zależy poziom jego sprzedaży. Przy atrakcyjnie uzgodnionych cenach zakupu i wysokiej marży popyt jest równoznaczny ze wzrostem obrotu firmy.
By zapewnić ciągłość sprzedaży dostawy do placówek firmy zostały zcentralizowane. Płynność realizacji zamówień sklepów zapewnia magazyn centralny.Cel projektu

Prezentowany projekt omawia wszystkie istotne problemy związane z pracą magazynu oraz zwraca uwagę na pewne zagadnienia, które mają decydujący wpływ na działanie mechanizmów gospodarki magazynowej, to jest na:
 zasoby składowania towarów,
 sporządzanie zamówień i sposób ich realizowania,
 kompletacja i wysyłka do sklepów,
 organizacja transportu wewnętrznego.
Celem projektu jest minimalizacja czasu, drogi, a co za tym idzie kosztów kompletacji towarów zgodnie z zamówieniem.
W dobie gospodarki wolno rynkowej, kiedy każda firma chcąca się utrzymać na rynku minimalizuje swoje koszty, racjonalna gospodarka magazynowa odgrywa znaczącą rolę.
W celu ograniczenia kosztów dystrybucji z punktu widzenia nadawcy idealnym rozwiązaniem byłoby, aby ilość towaru wysyłanego z magazynów równała się ilości towaru dostarczonego do magazynu, w równych odstępach czasu.
Niestety w dobie rynku klienta sytuacja taka jest niemożliwa, ponieważ to klient decyduje co, ile i kiedy chce zakupić.
W związku z sprostaniem zamówień klienta, firma zmuszona jest szukać innych pośrednich rozwiązań w celu minimalizacji kosztów magazynowych.
Jednym z takich rozwiązań jest minimalizacja kosztów kompletacji towarów.
Badania zostały przeprowadzone na podstawie karty przebiegu materiału.
Do analizy przebiegu materiału został wybrany reprezentatywny przykład najczęściej zamawianego towaru.
Celem analizy jest zbadanie czy obecny przebieg towarów jest najbardzej racjonalny z punktu widzenia ekonomicznego i czy nie ma innych rozwiązań.Ogólne zasady gospodarki magazynowej

O jakości systemu magazynowego szczególnie w hurtowniach i centrach dystrybucyjnych najczęściej decyduje nie technologia składowania, lecz rozwiązania kompletacyjne, czyli pobieranie ze strefy składowej części zgodnych ilościowo i asortymento z zamówieniem określonego klienta; grupowanie i pakowanie tych części, opracowanie dokumentacji wysyłkowej oraz przekazanie do wysyłki.
Systematyczne zaopatrywanie odbiorców w artykuły konsumpcyjne oraz materiały potrzebne do dalszej sprzedaży (produkcji ), zależą od czynników, którymi są:
 zróżnicowanie w czasie wielkości dostaw ( produkcji ),
 zapotrzebowanie ze względu na ich cel.
Trudno jest określić wielkość zapotrzebowania produkowanych dóbr i dlatego konieczne jest gromadzenie zapasów. Magazynowanie materiałów stwarza konieczność użycia do tego celu odpowiedniej ilości środków transportowych, zatrudniania właściwej liczby pracowników, oraz przygotowania miejsca magazynowego. Dlatego niezbędna jest dobra organizacja sieci magazynowej
w gałęziach gospodarczych. Formy zaopatrzenia magazynów zależą od rodzaju
i zasięgu działalności przedsiębiorstwa, a sposób obrotu materiałowego od rodzaju produktu lub towaru. Te czynniki mają również wpływ na sposób organizacji gospodarki magazynowej. Wielkość i rodzaj magazynów gwarantują przede wszystkim trwałość i bezpieczeństwo składowanego towaru.
Magazyn jest miejscem przeznaczonym do przechowywania zapasów, surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych wydzielonym w zakładzie produkcyjnym/ handlowym w postaci placu, budynku lub jego części czy też wielu budynków, wyposażonych w urządzenia zabezpieczające trwałość i bezpieczeństwo składowanych dóbr materialnych pod nadzorem personelu, prowadzącego ewidencje obrotu materiałowego i stanu zapasów. Prawidłowa organizacja gospodarki magazynowej musi więc polegać na stworzeniu warunków techniczno-ekonomicznych, które umożliwiłby zabezpieczenia potrzeb odbiorców przy utrzymaniu w magazynie jak najniższych zapasów. Ważne jest umiejętne zminimalizowanie kosztów utrzymania magazynu, na które mają wpływ dobra organizacja pracy i jak najlepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej.


Podział magazynów

Ze względu na sposób przechowywanego towaru magazyny można
podzielić na:
 otwarte - są to ogrodzone place składowe, gdzie przechowywany materiał nie posiada stałej ochrony przed wpływami atmosferycznymi. W magazynach tych przechowywane są materiały pochodzenie mineralnego np.węgiel, drzewo, wełna mineralna itp.,
 półotwarte - to miejsca gdzie składowane materiały i surowce zabezpieczone są dachem, czasami posiadają dwie lub trzy ściany. Przechowywane tam towary odporne są na zmiany temperatury,
 zamknięte naziemnie - posiadają pełną obudowę ścian, podłogę oraz dzwi
a przeważnie okna. Warunki wewnętrzne umożliwiają regulację temperatury, mają instalację oświetlenia elektycznego. Przeznaczone są dla artykułów wymagających regulacji temperatury,
 zamknięte podziemnie - stanowią wraz z magazynem naziemnym jeden budynek. Usytuowanie takich magazynów dyktowane jest przeważnie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w momencie magazynowania towarów łatwopalnych,
 specjalne - przeznaczone do przechowywania konkretnego produktu, mogą być nimi magazyny podziemne i nadziemne.

Lokalizacja magazynów

Lokalizację magazynów, podobnie zresztą jak lokalizację wszystkich obiektów inwestycyjnych, opracowuję się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie ustala się tzw. lokalizację ogólną określaną dla magazynów na podstawie funkcji, planowanej oraz istniejącej już sieci magazynów i organizacji zbytu, lokalizacji produkcji oraz rodzaju transportu.
Funkcja magazynu i wynikający z niej zakres działania magazynu posiadają decydujący wpływ na ustalenie jego lokalizacji. Dlatego też inne kryteria będą stasowane do określenia lokalizacji magazynu hurtu, inne dla detalu, a jeszcze inne dla magazynu zaopatrzenia. Z funkcji magazynu, która powinna być ustalona możliwie dokładnie, musi wynikać jak największa ilość cech charakteryzujących dany magazyn, np. jego rodzaj, przewidywana wielkość obrotu towarowomateriałowego, branża, zasięg terenowy, ilość oraz wielkość obrotu z poszczególnymi odbiorcami, którzy będą korzystać z usług magazynu.
Ważnym czynnikiem wpływającym na lokalizację magazynów jest lokalizacja istniejącej już sieci magazynów, oraz planowania w perspektywie rozbudowa tej sieci. Niecelowe np. będzie budowanie w małej miejscowości magazynu hurtu przez inwestora, jeżeli w tej miejscowości istnieje już tego rodzaju magazyn.
O lokalizacji magazynu decyduje również lokalizacja produkcji. Magazyny obrotu towarowo - materiałowego powinny stanowić sieć zbliżającą towar do konsumenta, a materiał - do odbiorcy. Magazyny takie, mogą być również zrejonizowane w ośrodkach produkcyjnych z dala od odbiorcy, w celu kompletowania asortymentu produkowanych towarów lub gromadzenia rezerw zapewniających rytmiczność dostaw.
Warunki transportu materiałów i towarów dostarczanych do magazynu decydują również o jego lokalizacji. W zależności z jakich środków transportu (samochodowego, kolejowego, wodnego) będzie korzystał magazyn, powinien on być położony w sąsiedztwie drogi wodnej, linni kolejowej lub drogi kołowej.
W drugim etapie ustala się lokalizację szczegółową uzależnioną od warunków terenowych, jakości i wielkości terenu przeznaczonego pod budowę magazynu oraz od warunków bezpieczeństwa przeciw pożarowego.
Wybór odpowiedniego miejsca na magazyn w konkretnej miejscowości napotyka często na wiele trudności z uwagi na skomplikowane warunki lokalne. Pod budowę magazynu należy przeznaczyć wolny od zabudowy teren, w pobliżu szlaków wodnych lub kolejowych oraz drogi umożliwiającej szybki dowóz i odbiór towaru przez samochody ciężarowe. Plac powinien znajdować się w obrębie osiedli mieszkaniowych ze względu na zatrudnionych w magazynie pracowników. Musi to być teren nie tylko o odpowiedniej wielkości, ale również odpowiadać wymaganym warunkom jakościowym.
Niezależnie od rodzaju magazynu materiały w każdym z nich muszą być układane według ustalonego systemu. Miejsca przechowywania towaru powinny być rozplanowane tak by:
 maksymalnie wykorzystać powierzchnię magazynową,
 zapewnić łatwy dostęp do materiałów,
 bezproblemowo utrzymywać czystość w magazynie.
Materiały muszą być składowane w usystematyzowany i przejrzysty sposób, zgodnie z którym towary i przedmioty pokrewnych branż układane są obok siebie. Przy rozmieszczaniu należy zwrócić uwagę na wzajemne, szkodliwe oddziaływanie produktów w celu uniknięcia przenikania zapachów lub składowania materiałów łatwozapalnych blisko łatwopalnych. Produkty szkodliwe dla ludzi muszą być oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi. Towary dostarczone do magazynu należy układać w miejscach przeznaczonych na ich składowanie, sposób rozmieszczenia zależy od ich kształtu, objętości, ciężaru i rodzaju opakowania.
W magazynach o dużej powierzchni ułatwia pracę system oznakowania miejsc składowania. Symbolami określone są poszczególne budynki, sekcje i działy, szeregi, rzędy oraz konkretne miejsca składowania. Podstawowe elementy, które uwzględnia się przy ustaleniu wielkości powierzchni magazynu:
o wielkość i szybkość obrotu materiałowego,
o wielkość zapasów magazynowych,
o fizyczne i chemiczne właciwości materiałów,
o sposób ich pakowania,
o kształt magazynu,
o rozplanowanie miejsc składowych oraz przejść i przejazdów.
Magazyn składa się z:
 powierzchni składowej netto zajmowanej przez magazynowany towar,
 powierzchni przeznaczonej do przyjmowania i wydawania towaru,
 powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej dla przejazdów w magazynie transportem wewnętrznym,
 powierzchni administracyjno-biurowej i higieny pracy.

Ważną częścią magazynów jest ich front ładunkowy, ktróry służy do sprawnego rozładunku dostarczonego towaru oraz do wysyłki produktów przygotowanych dla odbiorców. Każdy magazyn posiada rampy. Ich wielkość zależy od rodzaju i przeznaczenia, dzielimy je na:
 boczne jednostronne przy budynku,
 zewnętrzne czołowo-boczne,
 zewnętrzne czołowe,
 schodkowe,
 o układzie piłowym.
Tak jak miejsca załadunku i rozładunku towarów (ramp) ważne jest także prawidłowe rozmieszczenie urządzeń do składowania. Duże magazyny wymagają stosowania wewnętrznego transportu mechanicznego, wózków widłowych przy operowaniu paletami, na których ułożony jest materiał.
Najczęściej buduje się magazyny w kształcie prostokąta. Magazyny służące do składowania materiałów muszą posiadać urządzenia magazynowe, które składując towar zabezpieczą go przed uszkodzeniem i umożliwiają w jak największym stopniu wykorzystanie powierzchni i pojemności budynku. Układ organizacyjny i układ zespołów magazynowych w przedsiębiorstwie zależą od wielkości i charakteru przedsiębiorstwa, warunków lokalowych oraz zakresu czynności jednostek organizacyjnych. Kierownikowi magazynu (w dużych przedsiębiorstwach) podlegają osoby opracowujące zagadnienia dotyczące organizacji pracy, wykorzystania powierzchni i pojemności magazynu, sposobu przechowywania i konserwacji. Na całokształt prac magazynowych składa się wiele czynności o których pamiętać powinni pracownicy magazynowi wykonując swoje codzienne obowiązki:
 utrzymanie porządku,
 składowanie towarów w miejscach do tego przeznaczonych,
 zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa pracy,
 podporządkowanie się normom BHP.
Aby w magazynach można było zapobiegać niedociągnięciom systematycznie organizuje się kontrole. Polegają one na sprawdzeniu gospodarki magazynowej, która powinna być zgodna z zasadami.
Ocenę magazynu można także przeprowadzić ją na podstawie analizy:
 szybkości obrotu,
 kosztów eksploatacji,
 wydajności pracy,
 wykorzystania powierzchni i pojemności,
 wykorzystania magazynowych urządzeń mechanicznych.
Kontrola prawidłowości gospodarki materiałowej w magazynie powinna polegać na sprawdzeniu:
 odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych towarów,
 bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 bezpieczeństwa i higieny pracy,
 ochrony przed kradzieżą i zniszczeniem.

Charakterystyka magazynu EKO

Firma EKO posiada jeden magazyn, który zaopartuje obecnie 17 super-marketów. Głównym powodem uruchomienia go było koniecznoć zgromadzenia określonej wielkości zapasów artykułów swieżych i trwałych, by zapewnienić ciągłe dostawy do obsługiwanych miejsc sprzedaży detalicznej.
Za prawidłowe funkcjonowanie magazynu odpowiada kierownik logistyki. Współpracuje on również z właścicielami firm przewozowych.
Ze względu na szybki rozwój firmy, o czym świadczy otwieranie nowych supermarketów, powiększenie asortymentu oraz zwiększenie ilości dostaw - praca w magazynie została podzielona na trzy zmiany. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami firm transportowych dotyczące zmiany czasu dowożenia towaru do sklepów na godziny nocne.
Magazyn jest podzielony na trzy części:
 schłodzona - przystosowana do przechowywania artykułów świeżych (owoce, warzywa, nabiał, wędliny, produkty gotowe, itp. ),
 wysokiego składowania - przystowana do magazynowania artykułów o długim terminie przydatności do spożycia (alkohole, napoje, pokarm dla zwierząt, produkty sypkie, słodycze i przetwory, itp. ),
 opakowań - służąca do segregacji opakowań powracających z punktów sprzedaży oraz zwrotów transporterów zwrotnych do dostawcy.

Część schłodzona
Powierzchnia magazynu przystosowana do przechowywania artykułów świeżych ma wielkość 2000m2. Składa się na nią:
 powierzchnia komunikacyjna przeznaczona do ruchu wózków widłowych,
 ekspedycja - miejsce przygotowania i przechowywania towaru dla odbiorców,
 recepcja - miejsce przyjmowania towaru od dostawców.
Przyjęciem, rozładunkiem i podziałem na sklepy zajmują się 24 osoby pracujące w systemie trzyzmianowym. Do jej zadań należy:
 wysyłka towaru przygotowanego w dniu poprzednim,
 przyjęcie towaru z grupy asortymentowej nabiał i ryby,
 podział na sklepy,
 przyjęcie i podział na sklepy towaru z grupy asortymentowej warzywa i owoce,
 wysyłka towaru do sklepów położonych poza województwem lokalizacji magazynu.
Magazyn artykułów świeżych korzysta z pięciu bram z ruchomymi rampami za/rozładunkowymi służącymi do przyjmowania i wysyłki towaru. Dużą część zamuje hala główna, która służy do przyjmowania, rozkładania i przygotowania towaru na sklepy. Przyległe do niej jest pomieszczenie chłodnicze posiadające oddzielną bramę wjazdową wyposazoną w ruchomą rampę za/rozładunkową. W chłodni magazynowane są artykuły wymagające przechowywania w temperaturze 5°C (nabiał, sery, owoce, wędliny).
Powierzchnia magazynowa wykorzystywana jest w taki sposób, by zapewnić dostęp do poszczególnych pól składowych, na których stoją regały oraz usprawnić przyjmowanie i wydawanie towaru.
Wyposażenie magazynu stanowi zespół urządzeń i sprzętu technicznego służącego do składowania, ważenia i transportu towarów, w skład którego wchodzą:
 6 wózków paletowych ( tzw. paleciaki ręczne mające cztery koła lub więcej, umożliwiające podnoszenie do wysokości 20cm),
 2 paleciaki wyposażony w wagę (mający cztery koła lub więcej umożliwiający podnoszenie do wysokości 20cm),
 2 wózki wysokiego składowania (mający trzy koła, umożliwiający podnoszenie do wysokości 6m),
 6 wózków paletowych o napędzie mechanicznym,
 1 waga podręczna, służąca do ważenia pojedynczych sztuk.

Część wysokiego składowania
Magazyn przeznaczony do składowania artykułów trwałych zajmuje 4 000m2 w jego skład wchodzą:
 powierzchnia komunikacyjna, przeznaczona do ruchu 6 wózków wysokiego składowania,
 recepcja - służąca do przyjmowania dostaw,
 ekspedycja - powierzchnia pomocnicza, przeznaczona do przygotowania
i składowania towaru dla odbiorców,
 aleje - strefa slużąca do bezpośredniego składowania towaru w regałach do wysokości 6m.
Przygotowanie zamówień artykułów i przyjęcie towaru artukułów trwałych wygląda identycznie na wszystkich zmianach. Do obowiązków zatrudnionych osób należy:
 przyjęcie planowanych dostaw,
 realizacja zamówień odbiorców,
 wysyłka towaru przygotowanego w dniu poprzednim.

Wyposażenie części nieschłodzonej stanowi:
 6 wózków wysokiego składowania (mające trzy koła, umożliwiający podnoszenie do wysokości 6m),
 8 paleciaków ręcznych,
 10 wózków paletowych o napędzie mechanicznym.

Część opakowań zwrotnych
Zajmuje powierzchnię 2000m2 . Do obowiązków tego działu należy:
 zwrot opakowań do dostawców,
 segregacja i kontrola ilości opakowań powracających z punktów sprzedaży,
 kontrola stanów opakowań.
Wyposażenie części opakowań stanowi:
 2 wózki wysokiego składowania,
 2 paleciaki ręczne.
Organizacja pracy i obowiązków w magazynie

Struktura organizacyjna magazynu
źródło: opracowanie własne

Praca w magazynie podzielona jest pośród 10 ekip (A-J), każda z nich ma jednego kierownika zmiany. Wyjątkiem są grupy F i G odpowiedzialne za przyjmowanie i wysyłkę atrykułów świeżych - mają po dwóch kierowników:


Jeden - odpowiedzialny jest za przyjęcie towaru pod względem jakościowym
i ilościowym
Drugi - odpowiada za przygotowanie towaru do punktów sprzedaży zgodnie
z zamówieniami

Ekspedycja artykułów świężych
Działem który odpowiada za przygotowanie i wysyłkę towarów do sklepów jest Ekspedycja.
Magazynierzy przygotowują zamówienia według dokumentów systemowych, na których podane są ilości kartonów i pakowań.
Zanim zamówienie (ilości dla danego sklepu) pojawi się w systemie najpierw jest:
 sporządzone przez sklep,
 przesłane do Działu Zamówień,
 przetworzone w systemie,
 zweryfikowane przez Dział Zamówień.
Zamówienia sklepów drukowane są o określonych godzinach różnych dla poszczególnych grup towarowych:
 nabiał o godz. 1030
 wędliny o godz.1100
 produkty gotowe o godz.1130
 owoce i warzywa o godz.1400
Ekspedycja pracująca w godz. 1400- 600 podzielona jest na dwie grupy. Pierwsza przygotowuje w chłodni nabiał i owoce ( towar wymagający składowania w niskich temperaturach). Druga pracuje w części niezchłodzonej rozkłada towar z grupy asortymentowej warzywa i owoce (nie wymagające składowania w temperaturze do 15oC). Po rozłożeniu towaru na paletach, każda paleta z towarem jest:
1/ dokładnie foliowana,
2/ oznaczana konkretnym numerem sklepu,
3/ składowana w części magazynu do tego przeznaczonej.
Po zakończeniu preparacji wszystkich artykułów z zgodnie z dokumentacją systemową, system automatycznie drukuje faktury w Działe Zamówień, który ponownie sprawdza zgodność faktury z zamówieniem.
Ekspedycja artykułów trwałych
Działem zajmującym się przygotowaniem i wysyłką towarów do sklepów jest ekspedycja, w której pracuje 30 osób (ekipa „B” i „C”), 15 osób na zmianie, w tym 3 operatorów wózków widłowych i jeden kierownik zmiany.
Do obowiązków kierownika ekspedycji należy:
 codzienna kontrola zamawianych i przygotowywanych towarów,
 wysyłka towaru do sklepów,
 rozliczanie pracowników z przewidzianych norm,
 utrzymywanie porządku w miejscu pracy.
Kierownik ekspedycji pobiera zamówienie do realizacji wysyłki z systemu za pomocą skanera do odczytywania kodów kreskowych ( wgrywa ilości i rodzaj artykułów ). Każde zamówienie musi być sporządzone na określoną godzinę według planu i wprowadzone do systemu informatycznego. Po transmisji drukowane są karty wysyłek dla operatorów wózków widłowych:
Na ilości kartonowe system drukuje etykiety palet, na których znajdują się następujące informację:
 nazwa towaru,
 numer etykiety,
 ilość sztuk w kartonie,
 numer artykułu,
 data przygotowania,
 ilość kartonów,
 dokładne miejsce usytuowania artykułu.
Obowązkiem kierownika zmiany jest rozdysponować każdej osobie przygotowującej towar część etykiet w zaleności od doświadczenia pracownika i wielkości wydruku zamówienia. Dalsza procedura przygotowania palet do sklepów polega na:
 starannym ułożeniu zamawianych kartonów na palecie,
 ofoliowaniu palety,
 oznakowaniu numerem sklepu,
 postawieniu przygotowanej palety w wyznaczonym miejscu.
Na każdy karton powinna być naklejona jedna etykieta ekspedycyjna. Przygotowany wydruk przekazuje się osobie odpowiedzialnej za obciążanie sklepów danym towarem. Po zatwierdzeniu wszystkich zamówień dla danego punktu sprzedaży drukowana jest lista brakujących artykułów i faktury. Jeżeli wydruk dla danego sklepu zawiera nie rozdysponowane etykiety oznacza to, że artykuły nie zostały wydane i należy anulować je z zamówienia.
System logistyki zawiera wszystkie informacje dotyczące każdego produktu, to jest:
 wysokość
 szerokość
 długość
 ciężar
 wysokość palety
 numer opakowania zwrotnego
 numer kodu towaru
 nazwę towaru
 ilość towaru
Dzięki tym informacjom system tworzy automatycznie palety o wysokości 1.7m i ciężarze do 333 kg.
Każdy wydruk nakazuje stworzyć paletę złożoną z określonej ilości kartonów. Magazynier w ciagu 8 godzin powinien przygotować 1200 paczek na sklepy i oznakować je etykietami. Zadaniem operatora wózka widłowego w ekspedycji jest roz/załadowanie na środki transportu 100 palet.
Dział Obsługi Klienta

Jest jednym z ważniejszych działów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki magazynowej. Pracuje w nim 15 osób w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do soboty.
Ich główne obowiązki to:
 tworzenie nowych artykułów,
 kontrola przygotowanych zamówień - 5% przygotowanych zamówień pod względem: ilości kartonów, rodzaju art.,
 kontrola przyjętych dostaw - 10 % przyjętego i 5 % towaru wywiezionego w regały,
 inwentaryzacje wewnętrzne i okresowe - sprządzanie remanentów według określonego planu,
 wprowadznie danych do systemu:
 zamówień dostawców,
 fakturowanie zamówionego towaru,
 wprowadzanie inwentaryzacji,
 dokumentów wewnętrznych.
 tworzenie raportów dla biura,
 kontrola terminów przydatności do spożycia produktów wg. systemu,
 kontrola zapasu (prawidłowości magazynowania towaru) wg. systemu,
 ustalenie zwrotów ze sklepów - magazynowanie i rejestrowanie zwrotów,
 kontrola artykułów niepełnowartościowych, zniszczone w czasie przygotowania towaru ( max.0.1% przygotowanego towaru ).
Dział obsługi klienta odpowiada za kontrolę i wprowadzanie danych do systemu komputerowego. Ważną rolą odgrywa konfigurowanie artykułów z nowego asortymentu.
Szczególną uwagę należy zwracać na poniższe czynności:
 tworzenie nowego miejsca usytułowania w magazynie,
 rezerw artykułu,
 określenie wysokości i pojemności palety,
 wprowadzanie numeru artykułu zastępczego.
Substytucja polega na zastąpieniu towaru innym asortymentem o podobnej gramaturze i wielkości. Substytucję stosuję się, gdy Dział Handlowy wprowadza do asortymentu, nowy artykuł, podobny do tego, który jest już w sprzedaży w sklepach. Wówczas wysyłana jest informacja do punktów sprzedaży, że w miejsce w planogramie ( lokalizacja na półce sklepowej ), ma być wystawiony do sprzedaży nowy artykuł. Nowy produkt zamawiany jest na stan do magazynu, jednak nie jest wysyłany do sklepów do czasu gdy zapas magazynowy starego artykułu nie jest równy zero. Dział Obsługi Klienta decyduje o wprowadzeniu i zniesieniu sybstytucji na dany produkt. Substytucja pozwala zorganizować wymianę asortymentu w sklepach i w magazynie bez konieczności tworzenia nowych planogramów i uzgadniania zwrotu do dostawcy.Zamówienia towaru przez sklepy i ich dystrybucja

Decyzje dotyczące zamawiania towarów do sklepów muszą uwzględniać potrzeby konsumentów oraz braki w zaopatrzeniu produktów. Zamówienia dla sklepów robione są za pośrednictwem systemu komputerowego , za pomocą specjalnych czytników kodów kreskowych. Zamówienia w firmie można zaliczyć do zamówień wewnętrznych ze względu na posiadany magazyn i zewnętrznych kierowanych do innych dostawców z poza własnego przedsiębiorstwa. Zamówienia ze sklepów zbierane i tworzone są w dzień poprzedzający przewidzianą dostawę.
Każdy brakujący asortyment poprzez jego kody kreskowe zostaje wczytany do systemu w odpowiedniej ilości, w momencie stworzenie całego zamówienia zostaje ono przesłane z systemu (ze sklepu do komputera centralnego). Biuro Centralne i magazyn są połączone systemem . Po transmisji danych ze sklepów Dział Zamówień rozpoczyna generować zamówienia na artykuły świeże, a ekspedycja w magazynie realizować zamówienia na towar trwały. Ekspedycja przygotowuje palety z zamówionym asortymentem i wysyła je transportem do sklepu następnego dnia. Zamówienia na artykuły swieże są przesyłane do dostawców zgodnie z ustalonym planem. Tylko dystrybutorzy warzyw i owoców realizują dostawy do magazynu tego samego dnia, w którym wpłynęło do nich zamówienie. Sklepy dostają więc zadeklarowany towar nazajutrz.
Na pozostały towar (nabiał, ryby, dania gotowe) sklepy składają zamówienia
z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najkrótszy termin realizacji przez dostawcę: to co najmniej 3 dni. Ekspedycja dzieli go na sklepy i w piątek rana zostaje rozesłany do punktów sprzedaży.

Transport wewnętrzny

Organizacja dostaw, inaczej gospodarka transportowa, składa się z wielu czynników związanych z przemieszczaniem ładunków, ( zmianą miejsca
składowania ), oraz czynności z tym związanych, polegających na załadowaniu
i rozładowaniu towaru. Transport w przedsiębiorstwie handlowym jest bardzo ważnym czynnikiem, który w decydującym stopniu wpływa na rytmiczną pracę przedsiębiorstwa.
Prawidłowa gospodarka transportowa powinna zapewnić przewóz towaru przy minimalnym zużyciu środków transportowych i po najkrótszych drogach. Ważną rzeczą dla firmy jest ustalenie własnych potrzeb transportowych, na które składają się:
 rodzaj przewożonego ładunku,
 ciężar,
 objętość.
Firma dla zapewnienia ciągłości dostaw między magazynami i sklepami wynajmuje od 4 firm transportowych 23 samochody. Ich głównym zadaniem jest:
 przewóz towaru z magazynu do sklepów,
 przewóz opakowań i zwrotów ze sklepów do magazynu,
 odbiór towaru od dostawców .
Do obowiązków kierowcy należy:
 załadunek i rozładunek towaru,
 dostarczenie do magazynu zwrotów towarów i opakowań zwrotnych,
 zaplombowanie samochodu,
 pobranie wszystkich dokumentów (faktur , listów przewozowych , spisu braków dowóz nienaruszonego towaru do sklepu.
Każdy kierowca posiada kartę drogową , która powinien udostępinić do wypełnienia kierownikowi zmiany w sklepie jak i w ekspedycji. W karcie drogowej magazyn powinien umieścić:
 numer sklepu,
 ilość palet,
 godzinę odjazdu,
 numer plomby,
 pieczątkę i czytelny podpis.
W karcie drogowej sklep powinien wpisać następujące danę:
 godzinę przyjazdu,
 temperaturę nabiału,
 ilości oddanych palet,
 godzinę odjazdu,
 numery transferów towarów i opakowań,


Metody organizowania procesów pracy

Procedury postępowania przy wykorzystaniu technik organizatorskich można wykorzystywać w takich obszarach działalności przedsiębiorstwa jak:
 działalność związana z realizacją podstawowej funkcji organizacji,
 działalności związanej z obsługą informacji.
W każdym z tych dwóch przypadków można korzystać z tej samej procedury postępowania. Jej kolejne etepy mogą wyglądać następująco:
1. ustalenie celu i przedmiotu badania,
2. zarejestrowanie stanu istniejącego,
3. przeprowadzenie analizy krytycznej tego stanu,
4. zaprojektowanie nowej metody,
5. wprowadzenie nowej metody do praktycznego działania,
6. utrzymywanie i ocena efektywności nowej metody.
Na podstawie powyższej metody przeprowadzono badanie przebiegu towarów w firmie EKO w procesie kompletacji towarów do wysyłki zgodnie z zamówieniem.
Do badań użyto kartę przebiegu materiału, która jest techniką najczęściej stosowaną do rejestracji analizy i usprawnienia procesów produkcji i transportu.
Karta przebiegu materiałów stanowi chronologiczny zapis wszystkich czynności, jakim poddawany jest towar ( materiał ) oraz stanów, w jakim się znajduje w trakcie pracy.
Karta taka oprócz zestawienia symboli zdarzeń występujących w porządku chronologiczny oraz ich zapisu, zawiera takie informacje, jak:
– czas trwania poszczególnych operacji,
– odległości jakie pokonuje przedmiot w trakcie procesów obróbki,
– sprzęt wykorzystany do realizacji procesu pracy.
Karta ta wskazuje nie tylko na to, co się dzieje z materiałem, ale może stanowić podstawę analizy i oceny czasu straconego z przyczyn postojów, kosztów magazynowania, przemieszczenia itp.
Badaniom podano kompletację jednej palety zgodnie z zamówieniem składającą się z pięciu towarów X1, X2, X3, X4i X5.
Towar X1 magazynowany jest 100 metrów od miejsca kompletacji.
Towar X2 magazynowany jest 80 metrów od miejsca kompletacji.
Towar X3 magazynowany jest 100 metrów od miejsca kompletacji.
Towar X4 magazynowany jest 60 metrów od miejsca kompletacji.
Towar X5 magazynowany jest 40 metrów od miejsca kompletacji.
Miejsce kompletacji zlokalizowane jest 20 metrów od automatycznej owijarki, gdzie skompletowany towar zostaje opakowany.
Towar X1 i X2 są towarami o największym popycie.
W celu analizy czasu i odległości jaki jest potrzebny do przygotowania skompletowego towaru zgodnego z zamówieniem, składającego się z pięciu towarów opracowano kartę przebiegu towarów.

Wnioski

Mając za cel zmniejszenie czasu realizacji kompletacji, stwierdzono że miejsce lokalizacji towaru X1 i X2 jest niewłaściwe ze względu na odległość od miejsca kompletacji.
Zamiana miejscami lokalizacji towarów X1 i X2 z towarami o mniejszym popycie pozwoli skrócić czas transportu kompletacji towarów o 9 minut, a drogę transportu palet o 180 metrów., a co za tym idzie koszty magazynowe.
Stan proponowany przedstawia tabela nr. 2.

Bibligrafia:

Ryszrd Bękowski – Organizacja Gospodarki Magazynowej, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1964 r.
Stanisław Dębski – Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Wydawnictwo
Szkolno - Pedagogiczne, Warszawa 1993 r.
Praca Zbiorowa pod redakcją
Grazyny Radziejowskiej – Logistyka w Przedsiębiorswie, Wydawnictwo
Politechniki Łląskiej, Gliwice 2001 r.
Logistyka – Kwartalniki, Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 1996 – 2001.


0Komentarzy · 4289Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5976206 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39