Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLipiec 20 2024 10:59:42

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Logistyka
Admin1 dnia marzec 15 2007 20:49:43


Logistyka

OPAKOWANIA
I
ZNAKOWANIE TOWARÓW


1. Definicja opakowania

Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i zabezpieczać przed wpływami otoczenia oraz oddziaływaniem energii mechanicznej w czasie trwania procesu transportowego.
Według definicji zawartej w PN-88/0-79000 opakowanie jest wyrobem przeznaczonym do ochrony innych wyrobów przed uszkodzeniami, a także do ochrony otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem zapakowanego towaru.
Samo opakowanie jest wg normy DIN 55 405 jednostką składającą się z:
• Łrodka opakowaniowego – jest wyrobem z materiału opakowania, przeznaczonym do pokrycia zapakowanego towaru lub utrzymania go w całości
• Materiału opakowania – to materiał, z którego wyprodukowane jest opakowanie
• Pomocniczych środków opakowaniowych – obejmują środki, które wraz ze środkami opakowaniowymi służą do opakowania, zamknięcia i przygotowania do wysyłki pakowanego towaru.

2.Funkcje opakowania

a) Funkcja produkcyjna – opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towarów na wejście do produkcji i pobranie odpowiedniej ilości towarów na wyjście z produkcji.
b) Funkcja marketingowa – opakowanie wielu towarów stanowi istotną część strategii marketingowej wyrobu, która sprawia, że towar staje się możliwy do odróżnienia od towarów konkurencji.
c) Funkcja użytkowa – zalicza się do niej ponowne zastosowanie opakowanie u nabywcy lub zastosowanie do innych celów.
d) Funkcja logistyczna – opakowanie powinno ułatwi wykonywanie innych procesów logistycznych , warunkują sprawność czynności transportowych, manipulacyjnych i transportowania.

Logistyczne funkcje opakowania są następujące:
a) Funkcja ochronna – ochrona towaru przez opakowanie jest uważana za najważniejszą logistyczną funkcję opakowania; opakowanie powinno zabezpieczać ładunek przed utratą lub obniżeniem jego jakości w drodze od producenta do konsumenta; opakowanie powinno chroni c towar przy wysyłce przed obciążeniami mechanicznymi i klimatycznymi (wilgotność, temperatura); ma utrudniać kradzież znajdującego się wewnątrz towaru.
b) Funkcja magazynowa – od opakowania wymaga się, aby ułatwiało ono magazynowanie towaru, tzn. opakowanie powinno nadawać się do układania w stosy; kształt i wymiary muszą pozwalać na bezpośrednie układanie poszczególnych opakowań na sobie; musi poza tym umożliwia wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
c) Funkcja transportowa – opakowanie ma za zadanie ułatwić transport; przy stosunkowo niewielkiej masie opakowania, jego kształt i wymiary powinny pozwolić na optymalne wykorzystanie pojemności środka transportowego,
d) Funkcja manipulacyjna – polega na ułatwieniu prowadzonych robót ładunkowych ręcznie i mechanicznie,
e) Funkcja informacyjna – opakowanie jest nośnikiem informacji; opakowanie powinno być tak oznaczone (np. kolorem lub napisami), aby pracownik kompletujący zamówienie w magazynie mógł łatwo zidentyfikować żądane towary; opakowanie towarów kruchych, szybko psujących się, wymagających specjalnego traktowania przy wysyłce powinny być wyra¼nie oznakowane symbolami rysunkowymi, znakami lub objaśnieniami,
f) Funkcja utylizacyjna – ma bardzo duży związek z procesami logistycznymi, gdyż recykling i utylizacja wykorzystywanych wielokrotnie opakowań to także składnik logistyki zwanej logistyką odpadów; jest to ponowne wykorzystanie opakowań przez przedsiębiorstwa lub też wykorzystanie zużytych opakowań jako surowców wtórnych.

3. Jakość opakowań

Podstawowymi czynnikami, które decydują o jakości opakowań i składają się na proces ich powstawania są:
- projektowanie i opracowanie wzorów opakowań,
- opracowanie założeń i technologii produkcji,
- wybór i zakup tworzyw opakowaniowych oraz surowców pomocniczych,
- wybór i zastosowanie odpowiedniej techniki produkcji
- kontrola jakości opakowań

Przed przystąpieniem do projektowania opakowania należy przeanalizować wiele czynników wpływających na wybór konstrukcji opakowania czyli: masę, wymiary i kształt wyrobu, możliwość przeprowadzania demontażu opakowania po jego opróżnieniu z towaru, własności chemiczne wyrobu (wytrzymałość, odporność na działanie wstrząsów), odporność na korozję oraz oddziaływanie czynników klimatycznych, atmosferycznych i biologicznych, przewidywaną technikę transportu i przeładunków, wartość wyrobu.

4. Podział opakowań

Opakowania najczęściej dzieli się według:
A. Tworzywa – drewno, metal, szkło, tworzywo papierowe, tworzywo sztuczne, tkaniny
B. Formy konstrukcyjnej – skrzynie, klatki, pudła, beczki, butle, worki
C. Podatności na składanie i rozbieranie – nierozbieralne, składane, składane gniazdowo
D. Przeznaczenia – jednostkowe (np. pudełko), zbiorcze (np. skrzynia), transportowe (np. kontener)
E. Trwałości – jednorazowego użytku, wielokrotnego użytku
F. Formy rozliczeń – sprzedawane, pożyczane, zwrotne
G. Związku z produktem – bezpośredni (stykają się z produktem), pośredni (nie stykają się z produktem)

Opakowalnictwo należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje opakowań, stosuje się nowoczesne tworzywa, zwłaszcza będące kombinacją różnych rodzajów materiałów (np. papieru, metalu i tworzyw sztucznych). Szczególne znaczenie przypisuje się funkcjom marketingowym opakowań, ale trzeba wyra¼nie zaznaczyć ważność funkcji logistycznych. Rozwój opakowań i doskonalenie ich funkcji logistycznych zwiększają sprawność i niezawodność procesów logistycznych, a także umożliwiają redukcję kosztów tych procesów.

5. Znakowanie opakowań

Znakowanie opakowań transportowych odgrywa bardzo dużą rolę w organizacji i technice procesu transportowego. Brak właściwych oznaczeń dotyczących przeznaczenia ładunku , jego wrażliwości, sposobu obchodzenia się z nim w czasie transportu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń lub całkowitej utraty wartości użytkowej lub funkcjonalnej ładunku, a tym samym – wzrostu kosztów logistycznych.
Właściwe oznakowanie zabezpiecza ładunek przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu i informuje pracowników ładunkowych o zachowaniu właściwej ostrożności podczas wykonywania robót. Znakowanie opakowań spełnia rolę instruktażową dla przewo¼nika oraz usprawnia prace ewidencyjne
W Polsce od 01.07.1991 r. Obowiązuje norma PN-91/0-79252. Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie .Wymagania podstawowe.
Zgodnie z tą normą znaki dzielą się na:
 zasadnicze
 informacyjne
 niebezpieczne
 manipulacyjne

Znaki zasadnicze zapewniają rozpoznanie podstawowych cech produktu oraz miejsca przeznaczenia. W grupie tej znajdują się znaki: identyfikacji, odbiorcy i miejsca przeznaczenia.

Znaki informacyjne umożliwiają bliższe rozpoznanie ładunku. Do grupy tych znaków należy oznakowanie zawierające dane o: masie opakowania wraz z zawartością, o wymiarach opakowania oraz o nadawcy opakowania transportowego.

Znaki niebezpieczeństwa wskazuję na szczególne cechy ładunku, gro¼ne dla ludzi i otoczenia. £adunki oznaczone tymi znakami wymagają stosowania specjalnych środków ostrożności podczas magazynowania, manipulacji ładunkiem oraz w czasie transportu. Do znaków tych należą znaki określające: materiały wybuchowe, gaz, materiały łatwopalne, materiały samozapalne, materiały trujące, żrące i promieniotwórcze.

Znaki manipulacyjne nakazują określony sposób obchodzenia się z ładunkiem podczas transportu i magazynowania oraz wszelkich innych manipulacji. Do grupy tej zaliczane są następujące oznaczenia określające ładunki tłukące się i reagujące na wstrząsy, kruche , łamliwe, aparaty precyzyjne, zakaz używania haków, nakaz ochrony przed nagrzaniem, miejsca zakładania uchwytów, nakaz ochrony przed wilgocią, środek ciężkości oraz ładunki łatwo psujące się. Znaki manipulacyjne wskazują wrażliwość c ładunku i informują o sposobie obchodzenia się z nim w czasie transportu i magazynowania, czyli ostrzegają przed stratami, jakie mogą powstać podczas przewozu i magazynowania

6. Kody kreskowe

Kod kreskowy jest graficznym odzwierciedleniem znaków, stanowiących kombinację jasnych i ciemnych elementów (równoległych kresek o zróżnicowanych szerokościach) mających na celu ich maszynowy odczyt.

Do czego służą te znaki:

Znaki te służą do kodowania danych identyfikujących określanych za pomocą symbolu graficznego, odczytywanego automatycznie przez czytniki (skanery).

Rodzaje kodów kreskowych:

Obecnie znanych jest ponad 200 kodów, częściej stosuje się ich ok.50, a masowo 8
Wyróżniamy m. in. kody:
 UPC
 EAN
 JAN
 IAN
 EAN 13 (kod główny i do oznaczania jednostki konsumenckiej)
 EAN 8
 EAN 128 (kod uzupełniający , do oznaczania miejsca produkcji I numeru serii)
 DUN 14 (do oznaczania jednostki wysyłkowej)

KORZYŁCI Z WPROWADZANIA KODÓW KRESKOWYCH:

- Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu
- Przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków związanych z ruchem towarów
- Oszczędność czasu pracy przeznaczonego na inwentaryzację towarów o ok. 25%
- Oszczędność siły roboczej przy magazynowaniu o ok. 20%
- Zmniejszenie wielkości zapasów o ok. 30%
- Usprawnienie wzajemnych relacji między handlem i produkcją
- Polepszenie ochrony majątku jednostek handlowych
- Przyspieszenie obsługi klientów o około 15%
- Usprawnienie wymiany handlowej z zagranicą
- Operatywne zarządzanie magazynami i placówkami handlowymi


Uproszczony schemat drogi życia opakowania0Komentarzy · 1329Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6107685 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39