Strona Główna · Prace · Dodaj PraceLipiec 20 2024 11:02:52

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
PROJEKT
Admin1 dnia marzec 15 2007 20:50:07PROJEKT

WYBÓR SUROWCA

Firma ‘AGROPEX’ jest przedsiębiorstwem przetwórstwa owocowo-warzywnego, w związku z tym, kluczowym surowcem w jej produkcji są oczywiście owoce. Dlatego też, spośród listy surowców zawartej w projekcie pierwszym, wybieram właśnie tę pozycję, a konkretnie -pomarańcze.

DOSTAWCY

1. ‘DARPOL’ D1
2. ‘FORTECH’ D2
3. ‘VACUMBER’ D3
4. ‘XYMOFRUT’ D4
5. ‘ZIBI’ D5

KLASYFIKACJA KRYTERIÓW OCENY DOSTAWCÓW

1. cena S1
2. jakość surowca S2
3. terminowość dostaw S3
4. warunki płatności S4
5. upusty cenowe S5
6. warunki reklamacji i zwrotów S6
7. podejście do wymagań klienta S7
8. transport S8
9. opakowanie S9


UZASADNIENIE PRZYJęTEJ KLASYFIKACJI KRYTERIÓW

Firma ‘AGROPEX’ chcąc utrzymać mocną pozycję na rynku przetwórczym oraz dążąc do rozwoju, wzbogacenia swego asortymentu i pozyskiwania nowych rynków zbytu, jest zobligowana do przestrzegania twardych zasad rynkowych, stosowania przemyślanych strategii oraz procesów logistycznych.
Dlatego też, skupia ona ogromną uwagę na kryterium cenowym, jako że jest to jej główna ‘karta przetargowa’ w dążeniu do konkurencyjności, a co za tym idzie, osiągnięciu zamierzonych celów. Oczywiście zależy jej na tym, aby cena surowca była możliwie jak najniższa, co wynika z tego iż, jest ona głównym czynnikiem kosztotwórczym wytwarzanych produktów. Podobną wagą cechuje się kryterium jakościowe, które również ma ogromny wpływ na atrakcyjność towarów i gwarantuje jego zbywalność. Należy zaznaczyć, że ‘AGROPEX’ wytwarza produkty jedynie z surowców najwyższej jakości, które za każdym razem są badane w laboratoriach ‘AGROPEX-u’. ‘AGROPEX’ jest zarządzany zgodnie z nowoczesnymi zasadami tej dziedziny tzn. wg opcji Just In Time. Dlatego, bardzo istotna dla firmy jest terminowość dostaw. Wyżej wymienione kryteria odgrywają w przedsiębiorstwie rolę przewodnią i stanowią rdzeń działań logistyczno-zarządczych. Duże znaczenie przypisuje się warunkom reklamacji i zwrotów oraz podejściu do wymagań klienta, itp. Nie mają one jednak, tak kluczowego znaczenia. Transport i opakowanie zostały sklasyfikowane jako ostatnie, ze względu na fakt, że przedsiębiorstwo to posiada własne środki transportu, natomiast samo opakowanie nie odgrywa zbyt istotnej roli w dostawie owoców dla przedsiębiorstwa.

ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZNACZEń (WYNIKÓW) KRYTERIÓW OCENY ORAZ ZASADY PRZYPORZ¡DKOWANIA TYM ZNACZENIOM PUNKTÓW

1.CENA

Poziom cen mierzony będzie w skali porównawczej. Skala ta określa ranking dostawców w zależności od wysokości ceny na dany towar.


Poziom

I
II
III
IV
V

Liczba punktów

10
7
5
2
12.JAKOŁć SUROWCA

Jakość surowca mierzona będzie procentem braków przypadających na 1 tonę owoców.


Procent braków

0%-2%
3%-5%
6%-10%

Liczba punktów

10
8
43.TERMINOWOŁć DOSTAW

Dotrzymywanie terminów mierzone będzie miesięczną liczbą dni opó¼nienia w realizacji jednego zamówienia.


Ilość dni

0-2
3-4
5-7
8-10

Liczba punktów

10
8
5
1

W przypadku dłuższych terminów niedotrzymania zobowiązania, umowa z dostawcą zostaje zerwana.

4.WARUNKI P£ATNOŁCI

Kryterium to rozpatrywane będzie ze względu na dwa elementy:
• kredytowanie dostaw
• opcja rozrachunku bezgotówkowego


Element
TAK
NIE

Kredytowanie dostaw
5 pkt.
0 pkt.

Bezgotówkowe rozliczenia
5 pkt.
0 pkt.5.UPUSTY CENOWE

Mierzone będą procentem rabatu uzyskiwanego u dostawcy przy zamówieniu
na kwotę 10 000 PLN.


Procent
0%-1%
2%-3%
4%-5%
6%-7%
8%-10%

Liczba punktów

0
2
4
6
86.WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW

Mierzone będą ilością dni, w ciągu których można reklamować bąd¼ zwrócić surowiec dostawcy.


Liczba dni
0-2
3-6
7-9
10-11
12-14

Liczba punktów

1
4
6
8
10
7.PODEJŁCIE DO WYMAGAń KLIENTA

Rodzaje zachowań:
• ‘elastyczne’ 10 pkt.
• ‘negocjujące’ 5 pkt.
• ‘sztywne’ 0 pkt.


8.TRANSPORT

‘AGROPEX’ w wyniku opcji Just In Time jest zobligowany do posiadania własnych środków transportu. Jednakże w przypadku, gdy koszty przewozu pokrywa dostawca -usługa taka jest bardzo korzystna.

• dostawca pokrywa koszt transportu 10 pkt.
• dostawca nie pokrywa kosztu transportu lub go nie zapewnia 0 pkt.


9.OPAKOWANIE

Dla ‘AGROPEX-u’ nie jest istotne opakowanie, lecz sposób pakowania tzn. rodzaj skrzyń. Najdogodniejsze do transportu (i jednocześnie za- i rozładunku) owoców są skrzynie 50-cio kilogramowe.


Ilość kilogramów
w skrzyni
20 kg
50 kg
100 kg

Liczba punktów

7
10
2OKREŁLENIE WAG POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW


S1

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9 Częstość przewagi
Waga
S1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,222
S2 2 2 2 2 2 2 2 7 0,194
S3 3 3 3 3 3 3 6 0,167
S4 4 4 4 4 4 5 0,139
S5 5 5 5 5 4 0,111
S6 6 6 6 3 0,083
S7 7 7 2 0,056
S8 8 1 0,028
S9 0 0,00
Suma 36 1,00SKRÓCONA OFERTA WYBRANYCH DOSTAWCÓW
‘DARPOL’
‘FORTECH’
‘VACUMBER’
‘XYMOFRUT’
‘ZIBI’

CENA

1,14 zł/kg
1,20 zł/kg
0,95 zł/kg
0,98 zł/kg
1,06 zł/kg

JAKOŁć

1% braków

4% braków
7% braków
5% braków
8% braków

TERMINOWOŁć
6 dni opó¼nienia 3 dni opó¼nienia 7 dni opó¼nienia 1 dzień opó¼nienia 5 dni opó¼nienia

WARUNKI P£ATNOŁCI

bezgotówkowa
bez kredytów
bezgotówkowa
bez kredytów
gotówkowa
kredyty
bezgotówkowa
bez kredytów
gotówkowa
kredyty

UPUSTY CENOWE

2% przy
10 000 PLN
7% przy
10 000 PLN
3% przy
10 000 PLN
3% przy
10 000 PLN
5% przy
10 000 PLN

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW


do 6 dni

do 10 dni

do9 dni

do 7 dni

do 12 dni

PODEJŁCIE DO WYMAGAń KLIENTA


negocjujące

elastyczne

negocjujące

sztywne

elastyczne

TRANSPORT

nie zapewnia
zapewnia
nie zapewnia
nie zapewnia
zapewnia

OPAKOWANIE
20 kg
w skrzyni 50 kg
w skrzyni
50 kg
w skrzyni 20 kg
w skrzyni 100 kg
w skrzyni
WARTOŁCI KRYTERIÓW U POTENCJALNYCH DOSTAWCÓW


D1 D2
D3 D4 D5
S1
IV V I II III
S2
1% 4% 7% 5% 8%
S3
6 dni 3 dni 7 dni 1 dzień 5 dni
S4
_ _ _ _ + + _ _ + +
S5
2% 7% 3% 3% 5%
S6
6 dni 10 dni 9 dni 7 dni 12 dni
S7
N E N S E
S8
_ + _ _ +
S9
20 kg/skrz. 50 kg/skrz. 50 kg/skrz. 20 kg/skrz. 100 kg/skrz.

PUNKTACJA DOSTAWCÓW
Zestawienie punktów uzyskanych przez poszczególnych dostawców, bez uwzględnienia wag kryteriów.

D1
D2 D3 D4 D5
S1
2 1 10 7 5
S2
10 8 4 8 4
S3
5 8 5 10 5
S4
0 0 10 0 10
S5
2 6 2 2 4
S6
4 8 6 6 10
S7
5 10 5 0 10
S8
0 10 0 0 10
S9
7 10 10 7 2
SUMA
35 61 52 40 60
Na podstawie powyższych wyników można by wnioskować, że najlepszym dostawcą owoców dla ‘AGROPEX-u’ jest firma ‘FORTECH’, gdyż oferuje ona obiektywnie najlepsze usługi spośród potencjalnych dostawców surowca. Przedstawione wyżej wyniki nie uwzględniają jednak ważności omawianych kryteriów.ZESTAWIENIE PUNKTÓW Z UWZGLęDNIENIEM WAG KRYTERIÓW -
-OSTATECZNY WYBÓR DOSTAWCÓW

Waga D1 D2 D3 D4 D5
S1 0,222 0,444 0,222 2,222 1,556 1,111
S2 0,194 1,944 1,556 0,778 1,556 0,778
S3 0,167 0,833 1,333 0,833 1,667 0,833
S4 0,139 0,000 0,000 1,389 0,000 1,389
S5 0,111 0,222 0,667 0,222 0,222 0,444
S6 0,083 0,333 0,667 0,500 0,500 0,833
S7 0,056 0,278 0,556 0,278 0,000 0,556
S8 0,028 0,000 0,278 0,000 0,000 0,278
S9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUMA 1,000 4,056 5,278 6,222 5,500 6,222


Po uwzględnieniu wag kryteriów przy ustalaniu najlepszego dostawcy, okazało się, że są nimi jednocześnie dwie firmy- ‘VACUMBER’(D3) i ‘ZIBI’(D5).
Uzyskany wynik wyra¼nie kłóci się z naszymi wcześniejszymi przypuszczeniami, a różnica punktów końcowych (tj. sumy przyznanych punktów z uwzględnieniem wag poszczególnych surowców) jest na tyle znaczna, że nie możemy pozostawić jej bez przeanalizowania.

Zobaczmy z czego może wynikać zaistniała sytuacja wspomagając się poniższym zestawieniem.

D2 - Najlepszy dostawca wg kryterium punktowego
D3 i D5 - Najlepsi dostawcy wg kryterium punktowego z uwzględnieniem wag

Przyznane punkty
(bez wag) Przyznane punkty z uwzględnieniem wag
Waga
D2 D3 D5 D2 D3 D5
S1
0,222 1 10 5 0,222 2,222 1,111
S2
0,194 8 4 4 1,556 0,778 0,778
S3
0,167 8 5 5 1,333 0,833 0,833
S4
0,139 0 10 10 0,000 1,389 1,389
S5
0,111 6 2 4 0,667 0,222 0,444
S6
0,083 8 6 10 0,667 0,500 0,833
S7
0,056 10 5 10 0,556 0,278 0,556
S8
0,028 10 0 10 0,278 0,000 0,278
S9
0,00 10 10 2 0,000 0,000 0,000
SUMA
1,00 61 52 60 5,278 6,222 6,222

Po przeanalizowaniu powyższego zestawienia, od razu możemy dostrzec wyjaśnienie zaistniałych anomalii.
Dostawca D2, po wstępnym oszacowaniu przyznanych punktów zaklasyfikował się na czołowej pozycji z wynikiem 61 punktów, zaś po ich weryfikacji o wagi uwzględnianych kryteriów odnotowujemy znaczne obniżenie jego „wartości” oraz spadek na pozycję przedostatnią. Jest to wynik faktu, iż zdominował on pozostałych potencjalnych dostawców poprzez osiągnięcie maksymalnych notowań odnośnie trzech ostatnich kryteriów (najmniej cenionych) oraz prawie maksymalnych - w dwóch kolejnych (licząc od końca). Rozchodzi się tu m.in. o transport, opakowanie, czy też podejście do wymagań klienta. Odnośnie kryteriów o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, noty D2 wahają się od minimum do maksimum, jednakże nie mają one większego wpływu na wynik końcowy. W przeciwieństwie do zaskakującego wyniku dostawcy D2, wynik D5 jest sytuacją, której można było się
spodziewać. W klasyfikacji początkowej osiągnął on drugą pozycję z 60-cioma punktami (praktycznie tyle samo, co D2), w końcowej zaś, usytuował się na pozycji pierwszej. Jest to rezultat konsekwentnego balansowania między max i min punktowym za poszczególne kryteria (najczęściej na wartościach średnich) i gromadzeniu odpowiednich ocen, co w ostateczności daje taki, a nie inny wynik. Jest to typowy „średniak”, który w niczym nie jest najlepszy, ani najgorszy (ogólnie rzecz ujmując). Równie dużym zaskoczeniem, co zjawisko dostawcy D2, może być przypadek D3. Jest on pewnym jego przeciwieństwem - z końcowych pozycji „przeskoczył” na pierwszą, a jak wynika z tabeli, zawdzięcza ten stan temu, że dwukrotnie uzyskuje maksymalne notowania odnośnie kryteriów najwyżej cenionych w przedsiębiorstwie oraz kilku średnich. Nie otrzymuje punktów wcale, bąd¼ niewiele - w przypadku kryteriów najmniej cenionych, co też nie wpływa lub wpływa nieznacznie na jego pozycję w rankingu. Według mnie, jest to bardzo ciekawy przypadek.
Pozostajemy w sytuacji, gdy mamy dwóch dostawców szacunkowo najlepszych, jednakże nierównych sobie.
W kwestii kryteriów „drugorzędowych” zdecydowanie lepszy jest dostawca D5, który aż trzykrotnie osiąga max punktów, podczas gdy, wartości punktowe D3 oscylują raczej w obrębie średnich. Jednak, jak już podkreślałem, przy wagach rzędu 0,05-0,08 są to punkty „bezwartościowe”, podczas gdy przy wagach 0,13-0,23 , każdy punkt jest „na wagę złota”.
W tej kwestii zdecydowany prym wiedzie D3, który dwukrotnie uzyskuje max punktów, przy
średnich wielkościach D5. Najważniejsze jest jednak to, że jedno z maksimów w przypadku D3 przypada na kryterium cenowe - najistotniejsze dla ‘AGROPEX-u’.
Jest to argument decydujący co do przyznania firmie ‘VACUMBER’ (D3) miana najlepszego dostawcy.


I. WARIANT ZMIANY WAG KRYTERIÓW -zmiana kolejności w „czołówce”

HIERARCHIA WAźNOŁCI KRYTERIÓW
1. jakość surowca S2
2. terminowość dostaw S3
3. cena S1
4. upusty cenowe S5
5. warunki płatności S4
6. warunki reklamacji i zwrotów S6
7. podejście do wymagań klienta S7
8. transport S8
9. opakowanie S9

OKREŁLENIE WAG POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Częstość przewagi Waga
S1 2 3 1 1 1 1 1 1 6 0,182
S2 2 2 2 2 2 2 2 7 0,212
S3 3 3 3 3 3 3 6 0,182
S4 5 4 4 4 4 4 0,121
S5 5 5 5 5 4 0,121
S6 6 6 6 3 0,091
S7 7 7 2 0,061
S8 8 1 0,03
S9 0 0
SUMA 33 1


ZESTAWIENIE PUNKTÓW Z UWZGLęDNIENIEM WAG KRYTERIÓW

Waga D1 D2 D3 D4 D5
S2 0,212 2,121 1,697 0,848 1,697 0,848
S1 0,182 0,364 0,182 1,818 1,273 0,909
S3 0,182 0,909 1,455 0,909 1,818 0,909
S4 0,121 0,000 0,000 1,212 0,000 1,212
S5 0,121 0,242 0,727 0,242 0,242 0,485
S6 0,091 0,364 0,727 0,545 0,545 0,909
S7 0,061 0,303 0,606 0,303 0,000 0,606
S8 0,030 0,000 0,303 0,000 0,000 0,303
S9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUMA 1,000 4,303 5,697 5,879 5,576 6,182Przypadek ten potwierdza słuszność i poprawność wyciągniętych wniosków przedstawionych przy analizie wariantu pierwotnego, choć nie uzasadnia podjętych decyzji odnośnie określenia najlepszego dostawcy, co leży w gestii czysto subiektywnej oceny decydenta.

Interpretacja owego przypadku przedstawia się następująco:
w wyniku zmiany istotności kryterium cenowego (głównego atutu dostawcy D3 w poprzednim rozwiązaniu) oraz braku wpływu na wynik końcowy zmian pozostałych „kryteriów kluczowych” (jakość, terminowość oraz warunki płatności), co wynika z równoważności poszczególnych kryteriów oraz przyznanych punktów w ich zakresie (patrz tabela - zestawienie wyników dla dostawców D2, D3 i D5), dostawca D5 zdominował D3 na podstawie wartości uzyskanych w obrębie kryteriów „drugorzędowych”, gdzie ma zdecydowaną przewagę (o wyniku zadecydowały kryteria niskowartościowe - warunki reklamacji i zwrotów - 12 dni, podejście do wymagań klienta - elastyczne oraz transport - zapewniany transport oraz ponoszenie jego kosztów);
Najlepszy dostawca wg wariantu I to firma ‘ZIBI’ (D5).II.WARIANT ZMIANY WAG KRYTERIÓW -zwrócenie uwagi na kryteria dotychczasowego środka ze względu na rolę, jaką odegrały w wariancie I


HIERARCHIA WAźNOŁCI KRYTERIÓW

1. terminowość dostaw S3
2. upusty cenowe S5
3. warunki reklamacji i zwrotów S6
4. jakość surowca S2
5. warunki płatności S4
6. cena S1
7. podejście do wymagań klienta S7
8. opakowanie S9
9. transport S8
OKREŁLENIE WAG POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Częstość przewagi Waga
S1 2 3 4 5 6 1 1 1 3 0,115
S2 3 2 5 6 2 2 2 4 0,154
S3 3 3 3 3 3 3 6 0,231
S4 5 6 4 4 4 3 0,115
S5 5 5 5 5 4 0,154
S6 6 6 6 3 0,115
S7 7 7 2 0,077
S8 9 0 0
S9 1 0,038
SUMA 26 1
ZESTAWIENIE PUNKTÓW Z UWZGLęDNIENIEM WAG KRYTERIÓW

Waga D1 D2 D3 D4 D5
S3 0,231 1,154 1,846 1,154 2,308 1,154
S2 0,154 1,538 1,231 0,615 1,231 0,615
S5 0,154 0,308 0,923 0,308 0,308 0,615
S1 0,115 0,231 0,115 1,154 0,808 0,577
S4 0,115 0,000 0,000 1,154 0,000 1,154
S6 0,115 0,462 0,923 0,692 0,692 1,154
S7 0,077 0,385 0,769 0,385 0,000 0,769
S9 0,038 0,269 0,385 0,385 0,269 0,077
S8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUMA 1,000 4,346 6,192 5,846 5,615 6,115
Przypadek ten ponownie potwierdza słuszność i poprawność wyciągniętych wniosków przedstawionych przy analizie wariantu pierwotnego, choć nie uzasadnia podjętych decyzji odnośnie określenia najlepszego dostawcy, co leży w gestii czysto subiektywnej oceny decydenta.

Interpretacja owego przypadku przedstawia się następująco:
w wyniku zaistniałych zmian dostawca D2 zdominował pozostałych potencjalnych dostawców poprzez osiągnięcie prawie maksymalnych notowań „wagowych” w zakresie kryteriów „wyjściowego środka”, przy jednocześnie ich wysokich notowaniach punktowych; rozchodzi się tu m.in. o podejście do wymagań klienta - elastyczne, warunki reklamacji i zwrotów - 12 dni, czy też upusty cenowe - 5%; kryteria te, które w pierwotnej klasyfikacji wag nie dawały mu żadnych (bąd¼ znikome) walorów, po zaistnieniu sytuacji wyrażonej w wariancie II, stały się jego najmocniejszymi argumentami, co też obrazuje wynik końcowy
Najlepszy dostawca wg wariantu II to firma ‘FORTECH’ (D2).III.WARIANT ZMIANY WAG KRYTERIÓW -nastawiony przede wszystkim na finanseHIERARCHIA WAźNOŁCI KRYTERIÓW

1. cena S1
2. upusty cenowe S5
3. warunki płatności S4
4. jakość surowca S2
5. warunki reklamacji i zwrotów S6
6. terminowość dostaw S3
7. opakowanie S9
8. transport S8
9. podejście do wymagań klienta S7
OKREŁLENIE WAG POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Częstość przewagi Waga
S1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,267
S2 2 4 5 2 2 2 2 5 0,167
S3 4 5 6 3 3 3 3 0,1
S4 5 4 4 4 4 4 0,133
S5 5 5 5 5 4 0,133
S6 6 6 6 3 0,1
S7 8 9 0 0
S8 9 1 0,033
S9 2 0,067
SUMA 30 1


ZESTAWIENIE PUNKTÓW Z UWZGLęDNIENIEM WAG KRYTERIÓW

Waga D1 D2 D3 D4 D5
S1 0,267 0,533 0,267 2,667 1,867 1,333
S2 0,167 1,667 1,333 0,667 1,333 0,667
S5 0,133 0,267 0,800 0,267 0,267 0,533
S4 0,133 0,000 0,000 1,333 0,000 1,333
S3 0,100 0,500 0,800 0,500 1,000 0,500
S6 0,100 0,400 0,800 0,600 0,600 1,000
S9 0,067 0,467 0,667 0,667 0,467 0,133
S8 0,033 0,000 0,333 0,000 0,000 0,333
S7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUMA 1,000 3,833 5,000 6,700 5,533 5,833

Przypadek ten po raz kolejny potwierdza słuszność i poprawność wyciągniętych wniosków przedstawionych przy analizie wariantu pierwotnego, i tym razem uzasadnia podjętą decyzję odnośnie określenia najlepszego dostawcy. Fakt ten ma znaczący wyraz w trafności pierwotnego doboru najlepszego dostawcy z nastawieniem na to, co w każdym przedsiębiorstwie jest najistotniejsze i co zapewnia jego byt - właściwa polityka finansowa.

Interpretacja owego przypadku przedstawia się następująco:
w wyniku zmian nastawionych przede wszystkim na finansową stronę działalności przedsiębiorstwa, dostawca D3 okazał się idealnym, a co najważniejsze jak najbardziej realnym partnerem handlowym; ujawnił on swoje najmocniejsze strony, których trzeba przyznać jest wiele, a co najistotniejsze są to same najważniejsze cechy dla ‘AGROPEX-u’:
1. cena - najniższa
2. jakość surowca - dobra (7% na 1 tonę owoców)
3. terminowość dostaw - zadowalająca (do 7 dni)
4. warunki płatności - bardzo dobre (możliwość bezgotówkowych rozliczeń oraz kredytowanie zakupów)
5. upusty cenowe - zadowalająca (3% na 7% przy 10 000 PLN)
6. warunki reklamacji i zwrotów - wystarczająca (do 9 dni)
(należy zwrócić uwagę na fakt, że powyższa kolejność nie jest przypadkowa - jest to kolejność rankingowa pierwotnej klasyfikacji wag)
ZMIANA PUNKTACJI
W ostatniej fazie badania wpływu zmian ocen poszczególnych czynników działalności przedsiębiorstwa na końcowy wybór najlepszego dostawcy, dokonam zmiany punktacji na dwóch krańcowych kryteriach (cenionych najwyżej i najniżej) w odniesieniu do pierwotnej klasyfikacji wagowej.
W przypadku kryterium cenionego najniżej wybieram transport, który w rzeczywistości sytuuje się na pozycji przedostatniej, jednakże jest on ostatnim kryterium, którego waga różni się od zera - ma to na celu ujęcie owej zmiany w wynikach końcowych. Zmiana będzie polegała na podwyższeniu wartości punktowych przypisanych danym przedziałom. Działanie to ma na celu wzmacniać „wartość” firm, które ponoszą koszty transportu. Fakt ten ma duże znaczenie dla polityki finansowej ‘AGROPEX-u’.
Natomiast w przypadku kryterium cenionego najwyżej - cenę, a zmiana będzie polegała na zaostrzeniu wartości punktowych przypisanych danym przedziałom (eliminacja mało konkurencyjnych przedsiębiorstw).

1.CENA
• do 1 zł/kg 10 pkt.
• ponad 1 zł/kg 0 pkt.

2.TRANSPORT
• dostawca pokrywa koszt transportu 20 pkt.
• dostawca nie pokrywa kosztu transportu lub go nie zapewnia 0 pkt.

ZESTAWIENIE PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DOSTAWCÓW BEZ UWZGLęDNIENIA WAG KRYTERIÓW

D1
D2 D3 D4 D5
S1
0 0 10 10 0
S2
10 8 4 8 4
S3
5 8 5 10 5
S4
0 0 10 0 10
S5
2 6 2 2 4
S6
4 8 6 6 10
S7
5 10 5 0 10
S8
0 20 0 0 20
S9
7 10 10 7 2
SUMA
33 70 52 43 65

Ponownie największą liczbę punktów uzyskała firma ‘FORTECH’ (D2).


ZESTAWIENIE PUNKTÓW Z UWZGLęDNIENIEM WAG KRYTERIÓW

Waga D1 D2 D3 D4 D5
S1 0,222 0,000 0,000 2,222 2,222 0,000
S2 0,194 1,944 1,556 0,778 1,556 0,778
S3 0,167 0,833 1,333 0,833 1,667 0,833
S4 0,139 0,000 0,000 1,389 0,000 1,389
S5 0,111 0,222 0,667 0,222 0,222 0,444
S6 0,083 0,333 0,667 0,500 0,500 0,833
S7 0,056 0,278 0,556 0,278 0,000 0,556
S8 0,028 0,000 0,556 0,000 0,000 0,556
S9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUMA 1,000 3,611 5,333 6,222 6,167 5,389

Przypadek ten ponownie ukazuje „wyższość” dostawcy D3, którym jest firma ‘VACUMBER’.
Po raz kolejny uwidacznia się fakt, że przedsiębiorstwo to jest w pełni dojrzałe do istnienia na rynku i że wie na czym polega prowadzenie „interesów”.
Sytuacja przedstawiona w tym wariancie zakładała akredytację przedsiębiorstw średnich, z możliwością przejścia na wyższe szczeble rozwoju, dojrzałości rynkowej, konkurencyjności, poprzez przyznanie bardzo dużej ilości punktów za kryterium o wadze niższej od wag kryteriów kluczowych. Zabieg ten mógł w pewnym stopniu złagodzić różnicę z punktacją przyznawaną za np.: cenę, jakość surowca, a w dalszym trybie, przy pomocy pozostałych kryteriów i punktacji im przyznawanych, w ujęciu globalnym - nawet ją przekroczyć.
Jednakże żadne z pozostałych przedsiębiorstw nie potrafiło wykorzystać tej sytuacji
(nawet wcześniejsi pretendenci do miana najlepszych dostawców - D2 oraz D5).


W kwestii podsumowania mogę jedynie dodać, że na podstawie dokonanych badań należy stwierdzić, iż zaprezentowane przeze mnie firmy okazały się być tak dalece zróżnicowane,
że dowolna zmiana może wywołać znaczne przewartościowania w klasyfikacji rankingowej dostawców. W wyniku zmiany wartości przyznawanych poszczególnym walorom, wcześniejszy faworyt może okazać się „przegranym” w nowej sytuacji. Jednakże, pojawiają się firmy, które pomimo pewnych swoich niedoskonałości, wydają się być najbardziej odporne na zmiany, a nawet w ich wyniku uwydatnić swoje walory i co za tym idzie - stanowią najlepszy „materiał” na partnerów.

0Komentarzy · 864Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6107689 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39