Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 25 2024 08:12:46

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
‘96
Admin1 dnia marzec 15 2007 21:13:21
‘96• w modelu IS-LM inwestycje są funkcją: stopy procentowej • indeksacja płac polega na tym, że: gdy rosną ceny, automatycznie podwyższane są płace • autorem ilościowej teorii pieniądza jest: I. Fischer • w modelu IS-LM wzrost podaży pieniądza prowadzi do: przesunięcia krzywej LM w prawo • zdaniem monetarystów główną przyczyną inflacji jest: nadmierna podaż pieniądza • popyt kreuje podaż to pogląd: J.M.Keynesa • w modelu IS-LM równowagę na rynku dóbr i usług symbolizuje: punkt przecięcia krzywej IS i LM • przykł. automat. stabilizat. koniunktury: ubezpieczenia od bezrobocia, progresywna skala opodatkowania dochodów osobistych, zasiłki socjalne • jeżeli ludzie chcą kupić więcej dóbr niż gospodarka jest w stanie wytworzyć, to dochodzi do: inflacji ciągnionej przez popyt • zdaniem J. Schumpetera największy wpływ na rozwój gospodarczy mają: innowacje • gwałtowny spadek popytu zagregowanego i wynikające z niego obniżenie produkcji wywołają: bezrobocie cykliczne • przyczyną przesunięcia krzywej AD może być: zmiana stóp procentowych • dług publiczny jest to: całkowite pozostające do spłaty zadłużenie państwa • obniżenie stopy % doprowadzi prawdopodobnie do: zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia wewn. • zwiększenie nadwyżki budżetowej lub zmniejszenie deficytu budżetowego jest szczególnie pożądane w warunkach: recesji • kiedy rosnądochody, transakcyjny popyt na pieniądz: zwiększa się • zgodnie z poglądami monetarystów w przypadku wystąpienia szoku popytowego bank centralny powinien: prowadzić restrykcyjną politykę monetarną • eksport netto jest: dodatnio skorelowany ze stopą % • zgodnie z poglądami keynesistów wzrost wydatków rządowych prawdopodobnie doprowadzi do: częściowego wypierania inwestycji prywatnych • krzywa Laffera pokazuje zależność pomiędzy: stopą opodatkowania i wielkością wpływów budżetowych • szkoła racjonalnych oczekiwań wiele założeń czerpie z: merkantylizmu • jeżeli firmy posiadają niewykorzystane moce produkcyjne to krzywa popytu na pracę będzie: lekko opadająca/płaska • w modelu IS-LM do zmiennych egzogenicznych (ustalanych poza modelem) należy: podaż pieniądza • jeżeli dług publiczny na pocz. roku wynosi 2000, wydatki rządowe 500, transfery rządowe 200, wpływy podatkowe 700, a stopa % = 10%, to deficyt rzeczywisty wynosi: 200 • w czasie recesji realne wpływy budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych: spadają o większy procent niż realny PKB • zgodnie z analizą Solowa: ścieżka wzrostu gospodarczego jest stabilna • przykładem środków dyskrecjonalnej (aktywnej) polityki stabilizacyjnej może być: okresowa zmiana wysok. podatku dochodow., okresowa inwestycyjna ulga podatkowa, zwiększenie zakresu robót publicznych • w Polsce w ostatnich latach rośnie popularność kart kredytowych. Zgodnie z teorią makroekonomii bezpośrednim efektem takiego zjawiska powinno być: przesunięcie krzywej AD w prawo

• stopa % ma wpływ na popyt na pieniądz, bo: gdy stopa % maleje, rosną inwestycje • minimalne rezerwy gotówk. utrzymyw. przez banki -12,5%, na bazie dodatk. gotówki - depozyt 1000$, system bank. może wykreować: 7000$

• zgodnie z pogląd. monetarystów: zmiany w kursie walut. zależą od popytu i podaży pieniądza, kurs wymienny spada, jeśli podaż pieniądza przewyższa jego popyt, zmiana kursów walut. dla poprawy poz. krajowej aktywn. gospod. daje wyłącznie efekty krótkoterm., wszelkie zmiay w gospod. kraj. i międzyn. mają charakter monetarny. • jeśli spada cena waluty krajowej w waluci obcej to: waluta kraj. podlega deprecjacji, cena dóbr kraj. relatywnie spada, spada popyt kraj. na zagran. dobra i usługi, zagraniczni produc. zmniejszają sprzedaż swych wyrobów, a zwiększ. kupno towarów danego kraju • stały niedobór waluty krajowej może spowod.: wzrost podatków i spadek wzrostu zasobów pieniądza • deficyt bilansu płatniczego oznacza, że kurs walutowy danego kraju jest niższy od poziomu równowagi • kraj odkrywa, że posiada deficyt na bieżącym rachunku bilansu płatniczego, które z pon. strategii może pomóc:: w ochronie rezerw dewizowych: dewaluacja, deflacja, kontrola importu, wspomaganie exp., kontrola wymiany walut, wzrost stopy % • kraj funkcjonuje poniżej stałych kursów walutorych, z poniższych celów najtrudniejszy do zrealizow. będzie: wzrost tempa rozwoju gospod. • między krajem D a W została założona unia celna, będzie miało miejsce: lepsze rozdysponowanie ¼ródeł między D i W.

• w zamkniętej gospod. bez sekt. rządowego DN jest taki sam jak: prod. narod., narod. prod. dóbr konsumpcyjnych i inwest., całkowita wart. dodana w gospod. • któa z nast. rzeczy spowodowałaby natychmiast. wzrost realnych DN: wzrost wyd. konsumpcyjnych, spad. przyrostu natur., spad. kosztów prod., wzrost jakości dóbr • różnica między PKB a PNB jest równa: dochód od własności z zagranicy netto • prawo Keynesa oznacza: makroekonom. przekon., że „popyt tworzy swą własną podaż” • w Polsce najważn. ¼ródłem wpływów budżet. są: podatki dochodowe od osób fizycznych (wpływy podatk.) • efektem konc. ekspansywnej polityki budżet. w pełnym modelu keynes. jest: zjaw. dychtomii i relokacji
XERO
• zadłużenie danego kraju może rosnąć tak długo: dopóki koszt obsługi tego długu nie przekracza 25% wart. exportu • dewaluacja państwowa da tym większą poprawę bilansu handlowego danego kraju, im: większe są kreatywności popytu na import i exp. (im większa jest suma elastyczności popytu na imp i exp) • sztywne kursy walutowe mogą być korzystne dla danego kraju tylko dlat., że: zmniejszają niepewność uczestników wymiany • jeżeli rząd interweniuje na rynku walutowym w warunkach kierowanego syst. płynnych kursów walut, aby utrzymać kurs swojej waluty pow. poziomu równowagi to najprawd. doprowadzi to do: spadku rozmiaru exp. • bank centralny przeprowadza operacje otw. rynku poprzez: kupno i sprzedaż obligacji • bank centralny: nikogo nie kredytuje • co nie jest korzyścią przy włączeniu się do hankdu międzynarodowego: efektywniejszy podział DN • co to jest i kiedy występuje paradoks Metzlera: cło obniża cenę towaru • taryfa celna: spis stawek celnych pobieranych przy przewożeniu towaru przez granicę celną danego państwa • cło pobierane jest przez państwo: przy przywozie, przewozie i wywozie towarów • eksport netto to: różnica pomiędzy exportem a importem • korzyści komperatywne (względne) wynikają z podnoszenia kosztów w warunkach wymiany, dotyczą jedynie: jednego produktu, wymiany 2 prod., wymiany 3 i więcej prod. • podział korzyści w wymianie międzynarodowej zależy od: relatywnych cen produktów wytworzonych w kraju i za granicą • głównym zadaniem banku centralnego jest: kontrola całkowitej podaży w państwie • mechanizm mnożnika tłumaczy: wpływ zmian w wyd. inwest. na poziom glob. popytu • różnica między PNB a PKB to: dochody netto z własn. za granicą • minim. rezerwy gotówkowe utrzymyw. przez banki komerc = 12,5%, mnożnik kreacji pieniądza dla tego syst, bankow. : 8 • bazę monetarną stanowią: banknoty emitowane przez bank centralny i monety bite przez rząd • mnożnik bazy monet. określa: ile zostanie wykreowanych kredytów w zależności od bazy monetarnej i wspłcz. zainteresowania ludności posiadaniem gotówki • głównymi narzędziami regulującymi stos. panujące na rynku finansowym są: operacje otwartego rynku, stopa rezerw obowiązkowych, stopa redyskontowa • w krajach rozwiniętych gospodarczo gł. ¼ródłem doch. budżet. z tytułu podatków są: indywidualne pod. dochod. • budżet państwa pełni nast. funkcje: gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków, wyrównawczą i stabilizacyjną • w Polsce najw. udział w budżetowych rozchodach mają 3 pozycje: dotacje i subwencje, obsługa długu publicznego, wyd. bieżące jedn. budżetowych jednak. początkowy wzrost wydatkó państwa i podatków podnosi popyt i produkcję. Jest to skutek: mnożnika zrównoważ. budż. • dane: stopa opodatkow netto t=0,2 (20%) to doch. rozporządzalne gosp. domowych wynoszą: 0,8Y • zwiększ. państwowych zakupów dóbr i usług: podnosi poziom łącznego popytu i prod. gwarant. równowagę • • w keynesowskim modelu obiegu okrężnego dochodów równowaga makroekonomiczna zachodzi wtedy, gdy: planowane dopływy równają się planowanym odpł., całkowity popyt na dobra i usługi będzie równy całkow. prod., planowane oszczędn. gospodarstw dom. i firm równają się planowanym wydatkom inwestycyjnym firm (zał.: brak budżetu) • załóżmy, że krańcowa skłonność społ. do oszczędz. (s) wynosi 2/5. Zgodnie z koncepcją mnożnika inwest., dodatk. nakłady inwest. w wys. 10 mld zł. przyniosą w efekcie: wzrost dochodu o 25mld zł. • dane: zmiana Y=200mld zł., zmiana C=120 mld zł., wart. mnożnika inwest.: 2,5 • gdy całkow. wydatki przewyższają poziom prod, to: planowane oszczędn. są mniejsze niż planow. inwest. • keynesiści uważają, że poziom dochodu i prod. jest determinowany główni przez: całkow. wydatki na dobra i usługi • syntet. miernikiem wzrostu jest: stopa wzrostu dochodu mierzona stosunkiem przyrostu DN w ciągu roku do poz. DN w okresie poprz. • dane: nakł. inwestyc. I=40, wspłcz. kapitałochłonn k=2, przyrost DN w roku: 20 mld • zmiany aktywn. gospodarczej, wyrażające się w ekspansji lub kurczeniu tej aktywności wokół linii wyrażającej tendencję rozwojową noszą nazwę: wahań koniunkt. • w trakcie recesji: rosną transfery rządowe, konsumpcja finansowana z oszczędn. oraz deficyt budż. • kolejne fazy „klas.” cyklu kon.: kryzys, depresja, ożywienie, rozkwit.
• ludzie zgłaszają popyt na pieniądz kierując się nast. motywami: popytem transakc., przezornościowym i spekulac. • prawo Kopernika-Greshama: pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy • funkcja pieniądza jako środka zaspokajania zobowiązań znaczy, że: pieniądz służy do regulowania zaciągniętych długów • minim. rezerwy gotówkowe utrzym. przez banki 5%, na bazie dodatk. gotówki w post. depozytu 50mln. zł. system bankowy może wykreować kredytów na sumę: 950mln.zł. • zwiększ. nadwyżki budżet. lub zmniejszanie deficytu budżet. jest szczeg. pożądane w warunkach: inflacji
• jeżeli całkow. planowane wyd. wzrosną w wyniku wzrostu inwest. przy niezmien. oszczędnościach to obniży się poziom: stopy % • który z podanych wska¼ników koniunktury ma char. pilotujący: liczba zezwoleń budowlanych
• które narzędzia polit. monetarnej nawzajem się wykluczają: wzrost rezer obowiązkowych i kupno rządowych papierów wartościowych na otwartym rynku • restrykc. polit. monetarna jest skutecznym narzędziem: zwalczania inflacji popytowej • najważniejszym ¼ródłem doch. budżet. w krajach rozwiniętych jest: podatek od doch. osob. • zjaw. tzw. wypychania ma miejsce, gdy rząd finansuje deficyt budżetu poprzez: zaciąganie długu publ. • z pktu widzenia którkiego okresu dewaluacja dokonywana jest w celu: zmniejszenia deficytu handlowego • wska¼nik równowagi ogólnej w gosp. narodowej z uwzgl. HZ: I+G+Ex=S+T+Im


PODATKI
• selektywny pod. konsumpc. jest to pod.: indywidualny dla poszczególnych rodzajów towarów • które z poniższych jest jedną z zasad skarbowego systemu podatkowego: zasada pewności dla państwa • które z wym. nie jest jedną z zasad skarbowego syst. podatk.: zasada spójności • które z poniższych nie jest cechą podatku: wyst. na rynkach zasobów lub rynku towarów i usług • mnożnik zr. budż. ozn.: żzonjp • pod. dochod pozwala.: żzonjp • jaki jest skutek nałożenia podatku jednostkowego na prod. dobra lub usługi: spada podaż a rośnie cena $ lub usługi • nałożono podatek jednostk. na dobro w stałym popycie, kto go zapłaci: tylko konsumenci • Potrzeby pożyczkowe sektora publ (PSBR) inaczej deficyt sektora publ. definiujemy: wielk. pożyczek udzielonych przemysłowi państwowemu przez rząd • krańcowa stopa opodatkowania jest większa do przeciętnej stopy opod. w przyp: podatku progresywnego • podatek można uważać za automat. stabilizat., gdy: wielkość pod. rośnie wraz z dochodami • wzrost wyd. rządowych będzie miał większą siłę oddziaływ. niż analogiczne zmniejsz. podatków, bo: część tych zmniejsz. zobowiązań podatk. będzie zaoszczędzona • wpływ deficytu państwa na poziom zrónoważonego dochodu jest zasadniczo taki sam, jak: podw. f-cji inwestycji, obniż. oszczędności, przesunięcia f-cji konsumpcji w górę, obniżenia stóp %

HZ a polit. gosp.
• kraje C i D. zawarły między sobą unię celną, rezultat: alokacja zasobów między krajami C i D. poprawi się • załóżmy, że w ubiegłym roku relacja wymiany funta na frank francuski wynosiła 1 funt - 10 franków, a w tym roku 5 franków można dostać już za 0,4 funta, wynika z tego, że: nastapiła deprecjacja franka o 20% • do różnic między kontyngentami i cłami należy także fakt, że cła: umożliwiają rządowi osiąganie dodatkowych dochodów • exp. danego kraju: finansuje imp. tego kraju • które tw. dot. handlu międzynar. jest prawdziwe: może to być przedst. jako punkt leżący poza krzywą możliw. produkc. danego kraju • który z niżej podanych argumentów można uznać za uzasadn. dla wprowadz. restrykcji handlowych: restr. handl. są potrzebne ze względów bezp. narodow. • cła powodują: wzrost prod. krajowej • kraj A - $ importuje samoch. z B - funty, kurs wymiany: 5$=2F; 1 samochód=5000F. Zmiana kursu: 1F=2$: cena samochodów spadła o 2500$ • kraj A ($) ma poziom inflacji o połowę mniejszy od B (F), w przypadku braku interwencji rządu wystąpi: spadnie ilość $ osiąganych za 1 F • ktore z poniższ. zjawisk mogło wywrzeć nacisk na podnies. kursu wymiany F-$: wzrost stopy % w WB • taryfy celne…, przewaga tar. celnej nad kontyngentami polega na: taryfy utrzymują łączność pomiędzy cenami krajowymi a światowymi • terms of trade jest pojęciem oznaczającym: relację pomiędzy cenami towarów eksportowanych i importowanych • które z niżej pod. zjaw. wywoła napływ kapitału: wzrost deficytu budż. państwa, wzrost kraj. stopy %, redukcja podatków, red. krajow. zasobu pieniądza • jeżeli uwzgl. HZ, to wówczas mnożnikowy wpływ zmian całkow. wydatków (zagregowanego popytu) na DN będzie: mniejszy, ponieważ wraz ze wzrostem dochodu import rośnie • dewaluacja spowod. tym większe polepszenie bilansu płatniczego, im: większa jest elastyczność popytu na towary exportowane i imp. • jedną z korzyści płynących z prowadzonej przez rząd danego kraju polityki stałego kursu walut. jest: zmniejsza niepewność podmiotów gosp. • jeśli w systemie płynn. kursu walutowego interweniuje rząd w celu utrzymania kursu wymiany danej waluty powyżej poziomu równowagi, to może to najprawdopodobniej doprowadzić do: zmniejszenia ilości towarów exportowanych • w/g keynesistów w warunkach stałego kursu walutowego: zmiany w DN występują w wyniku zastosowania narzędzi polit. fiskalnej a nie monetarnej • aprecjacja złotego: może spowodować relatywny wzrost cen w Polsce • stwierdz., że kraj traci rezerwy, oznacza, że: dolarowa cena walut zagranicznych jest za wysoka, kaj zmierza w kierunku nadwyżli bilansu płatniczego, kurs walutowy wzrośnie

• monetaryści formułują zalecenia polityki makroekonom. zgodnej z: neoilościową teorią pieniężną • który z poniższych czynników (poza ceną) jest uważ. za przycz. przesun. krzywej zagreg. popytu (AD)?: zmiana wyd. budżet. • które z pon. czynn. (poza ceną) są uważane za przycz. przesun. długookres. krzywej zagregowanej podaży (LAS): zmiana zasobu siły roboczej i wielkości wyposażenia kapitałowego • które z wymien. niżej czynn. nie powodują zmiany podaży glob. i przesun. krótkookres. krzywej podaży glob (SAS): zmiana realnego doch. • jeżeli krzywa podaży glob. jest całkow. nieelastyczna, spadek popytu glob. doprowadzido: spadku cen, stopy % i płac realnych • które z niżej wymien. czynników mogą wywołać deficyt budżet.: spadek skłonn. do inwest., nadmierny wzrost wyd. budżet., spadek stopy opodatkow. podmiotów, spadek DN, wzrost bezrobocia, spadek zamówień z zagr., wzrost świadczeń socjalnych • długotrwały deficyt budżetowy prowadzi do: wzrostu oczekiwanej inflacji i wzrostu nominal. stopy %
0Komentarzy · 758Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6066408 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39